Podoby eposu

Epos

 • rozměrná monumentální epická skladba
 • i ve verších (= veršované vyprávění)
 • děj uspořádán chronologicky
 • má mnoho postav
 • příběh hlavního hrdiny + vedlejší příběhy
 • hrdina je vzorem pro ostatní (může mít nadlidské vlastnosti  Gilgameš)
 • stejně jako mýtus šířeny nejprve ústně, zapsáno až později
 • Do děje mohou zasahovat bohové a mytologické postavy
 • pomalý tok děje (Záliba v epizodách=epické šíření),

Hrdinský epos

 • Nejstarší
 • Opírá se o bájesloví starověkých kultur
 • mívá neznámého původce
 • květnatý sloh
 • vypravuje o válkách a hrdinských skutcích, které mají celonárodní význam
 • shrnuje filozofické a náboženské představy své doby
 • Vůbec nejstarším eposem je Epos o Gilgamešovi (3000 let př. n. l)
 • Další hrdinské eposy jsou: Ilias a Odyssea od Homéra, staroindické eposy Mahábharáta a Rámajána, Aeneis od Vergilia
 • první část bible (Starý zákon) je v podstatě také epos
 • Gilgameš
 • psáno klínovým písmem na hliněné tabulky (12)… v 7. stol. Nalezeny v Ninive
 • autor je neznámý, ale nejspíš jich bylo více, protože části díla byly nalezeny v různých místech světa
 • idealizace hrdiny
 • Gilgameš je z části bůh  nadlidsky silný, doufá, že bude nesmrtelný
 • Odehrává se převážně ve skutečném prostředí – Sumerské město Uruk, Mezopotámie (oblast dnešního Iráku)
 • Mnoho postav představující božstvo
 • později také ve Francii – Chanson de geste = píseň o činech
 • nejprve zpívány lidovými pěvci, 9.-10. stol.
 • Poprvé zapsáno v 11. stol a podle nich vznikaly eposy dvorských básníku
 • Nejznámější Píseň o Rolandovi

Mahábhárata 

 • Nejspíš nejrozsáhlejší epos světové literatury
 • vznik mezi 4.stol.př.n.l. a 4 stol. n. l.,
 • „encyklopedie“ indické kultury – popisuje např. bratrovražední a boje mezi vládnoucími rody
 • Proloženo pohádkovými legendami, bajkami, náboženskými a filosofickými výklady
 • Přes 220 000 veršů v 18 částech (většinou šestislabičný verš)

Rámájana

 • O životních dobrodružstvích prince Rámy a jeho ženy Síty
 • Základní verze podle poustevníka Válmíki byla šířena od 3. stol. př. n. l. ústně – pěvecky, postupně obměňováno a doplňováno

   Píseň o Rolandovi

 • Oslava hrdinské cti a statečnosti rytíře Rolanda
 • Středověk – Počátky 12. století
 • Příběh se odehrává za vlády Karla Velikého = 2. polovina 8. stol.
 • = hrdinská středověká epika
 • Představa o ideálu rytíře se prolíná s obrazem křesťanské etiky (dokonalý hrdina – rytíř, čestný, věrný svému pánovi i Bohu)
 • V pozadí skutečná událost, když se vracel Karel Veliký ze Španělska, zadní voj vojska byl napaden Basky, jednou z obětí byl i jistý Roland
 • Historické jádro bylo přetvořeno v píseň (později epos)
 • Děj z období vlády Karla Velikého v době bojů se Saracény a pohany
 • Poslední bašta – Zaragoza – je obléhána
 • Křesťane chtějí vyjednávat – Roland k saracénskému králi (Marsilovi) vysílá nevlastního otce Ganelona
 • Ganelon má pocit zrady, myslí si, že byl poslán na smrt – Rolanda zradí
 • Ganelon poradí saracénskému králi lest – má předstírat podrobení se Karlu Velikému, tím ho přiměje k odchodu, a pak přepadne zadní voj vojska (vedený Rolandem)

Cid

 • Spolu se starofrancouzskou písní o Rolandovi lze zařadit k vrcholu hrdinské epiky
 • Středověk – Cid žil v 11. stol.
 • El Cid = „ten vznešený pán“
 • Katolíci X Mauři
 • Období recongvista (pokřesťanštění)

Homérský epos

 • Použití epiteton konstans (např.: Odysseus slavný; Kalypsó, bohyně jasná)
 • Eoposy založené na pravdivých základech
 • Homér – polomytický básník, jeho dílo lze brát spolu s Ovidiovými proměnami za základ Evropské literatury
 • Živelný realismus (např. Odysseus trpící zpěvem sirén)
 • Podle eposů (Iliady) je svět tvořen dvěma vodními živly – Gáie (=Země), Úrána (=Nebe)

Ilias  

 • Homér, tentýž příběh líčí i Vergilius v Aeneis
 • Heinrich Schliemann objevil Tróju
 • Ilion = Trója  epos líčí válečné střetnutí Řeků a Trojanů
 • Podle Iliady je svět tvořen dvěma vodními živly – Gáie (=Země), Úrána (=Nebe)
 • Věštba o Paridovi stojí za zkázou celé Tróji (Paris = Trójský princ, syn krále Prijana)
 • Parid se zamiluje do Heleny, která si má vzít Řeckého krále … odejdou spolu do Tróji …válka
 • Láokon
 • Symbolika:
 • Řekové = Danajci … Trójský kůň = Danajský dar = dar, který působí neštěstí (T. kůň způsobil zkázu města Tróji)
 • Láokoón – kněz, který varoval, aby Trójané nepřijímaly dar v podobě koně … nikdo ho nevyslyšel. Bohové nakonec seslaly na Láokoónta dva velké jedovaté hady, ti zardousily jeho i jeho dva syny. Symbol hada, jako zla již v Bibli.

 Odysseia  

 • Homér
 • Tento Epos je prvním dobrodružným literárním dílem evropské literatury
 • Archetipální postava – Odyseova žena Penelopé – věrně čekající (dostávala návrhy ke sňatku, O. se vrací domu přestrojen za žebráka a uchází se též o P., ta připraví zkoušku, kterou zvládne jen O. … musí prostřelit otvory12 topůrek sekyr… O. nakonec uspěje a všechny nápadníky povraždí)
 • vypráví o desetiletém bloudění Ithackého krále Odysea a jeho návratu domů
 • vypráví o desetiletém bloudění Ithackého krále Odysea a jeho návratu domů  vrací se po 20 letech domů (ještě byl 10 let ve válce)
 • během cesty mnoho překážek
 • Kirké – čarodějnice, změnila O. posádku v prasata
 • Sirény
 • Skilla a Charibda – CH. způsobovala v Messinské úžině vodní víry a naháněla tak námořníky ke S. (6 hlav a 12 nohou), která námořníky žrala … obě údajně božského původu

Vergiliův epos

Aeneas

 • Cílem bylo vytvořit národní Římský epos, který se bude rovnat Homérskému
 • 29. – 19. př.n.l. … některé básnické prvky svědčí o nedokončenosti
 • Ovlivněno homérovou Iliadou a Odisseiou
 • Prvních 6 knih líčí osud Aenea, který utekl z Tróji do Itálie  paralela s Odiseiou
 • druhá polovina popisuje příchod Aenea a jeho druhů do Itálie a boje s italskými kmeny  paralela k vyprávění Íliady
 • množství vedlejších příběhů (např.:Aeneovo retrospektivní vyprávění o trojské válce)
 • Aeneas je vnímán jako praotec Římského národa; vzor ctností

Rytířský/ Dvorský epos

 • vychází ze šlechtického prostředí doby románské a gotické
 • zdůrazňuje rytířské ctnosti a křesťanské ideály

Alexandreida

 • Zachycuje oblíbený námět o Alexandru Velikém, makedonský král, zemřel velmi mladý, ale slavný pro své dobývání (svou říši rozšířil o Malou Asii, Fénicii, Egypt, aj. porazil Persii a dostal se až do Indie)
 • Alexandrovská látka ve středověku velmi oblíbená (i dříve ve starověku)
 • Ve středověku je nejznámější francouzská verze od Gautiera de Chatillon (též de Lile), verze pocházi z konce 12. stol.
 • K  tomuto eposu existuje i česká verze, autor neznámý

Beowulf

 • Staroanglický epos vzniklý mezi roky 675 – 850 na základě pověstí mezi germánskými kmeny … nestarší středověký epos (vyprávěno jako zábava, např.: při hostinách)
 • Nejstarší rukopis z dob kolem roku 1000
 • Děj se odehrává v Dánsku a na jihu Švédska
 • Popisuje hrdinské činy krále Beowulfa v době, kdy je země napadena ohnivým drakem
 • Beowulf (spolu s jedním přítelem) se s drakem utká, ale je zabit
 • Zemi čeká švédský vpád
 • V básni je obsaženo mravní ponaučení
 • Lyrické, elekgické výjevy

Artuš

 • Tradiční anglický rytířský epos
 • Rytíři kulatého stolu….

Historický epos 

 • básnicky přetváří skutečné dějinné události

Píseň o Nibelunzích

 • dvoudílný hrdinský epos
 • autor neznámý
 • z doby kolem r. 1200
 • vznikl na základě starých hrdinských písní
 • Nibelungové = mytologické bytosti, vlastníci a strážci pokladu
 • Hlavní hrdina je princ Siegfried, který v boji získal poklad, a jeho žena Kriemhilda
 • Siegfried je kvůli pokladu zavražděn, Kriemhilda chystá pomstu
 • téma oblíbené až do pozdního středověku, pak zapomenuto a znovuobjeveno až v 19. stol. (nejznámější novodobou inspirací je čtyřdílný operní cyklus R. Wagnera – prsten Nibelungův)

Duchovní epos 

 • vychází z biblických námětů a křesťanských idejí

Božská komedie

 • Dante Alighieri (z období baroka)
 • Alegorický epos o 3 částech  – Peklo, Očistec, Ráj
 • Symbolika v čísle 3 (3 části, 33 zpěvů, 3- veršové sloky)
 • Básník líčí pomyslnou cestu podsvětím
 • V Pekle a Očistci je doprovázen římským básníkem Vergiliem – symbol rozumu
 • v Ráji ho doprovází Beatrice – symbol nadpozemské krásy
 • setkává se s řadou přátel i odpůrců
 • netají se s láskou k vlasti, silným prožitkem lásky ani obdivem antiky

Byliny

 • 10. – 16. stol
 • Útvary staroruské literatury
 • Epické písně o historických událostech staré Rusi
 • Hrdinové: bohatýři (vynikají svou silou a oddaností panovníkovi)

Ke stažení zde: 1. Podoby eposu