2. světová válka (2)

2. světová válka

Charakteristika

odlišné od zákopové války v první světové válce
bojovalo se hlavně v Evropě a Pacifiku, dále pak v Severní Africe a i jinde v Africe, Blízký východ, jihovýchodní a jížní Asii, sever Austrálie, Atlantik, Havajské ostrovy

strany:

 • Spojenci
  Francie, VB, SSSR, USA okupována území (my, Polsko, Benelux, Dánsko, Norsko, Čína, kolonie a zeme Commonwlthu)
 • Osa(Řím-Berlín-Tokyo)
  -Vichistická Francie, Rumunsko, Finsko, Chorvatsko, Slovenský štát→tyto státy často pousutpně vystupovali

Příčiny

Ve světě

 • Možná až příliš tvrdé podmínky po Versailské mírové konferenci vůči Německu → prosazovala zejména Francie
 • Neschopnost Společnosti národu jakkoliv sankcionovat porušení míru
 • Politika Appesmentu ve VB a Fr., neochota vynutit podmínky pramenící z Versailské smlouvy pro Německo a dodržet spojenecké smlouvy ze strany VB a Fr., neochota jít znovu do války (navýšení počtu armády v Německu, remiritalizace Porůří, anšlus Rakouska, neochota dodržet Velkou dohodu)
 • Růst nacionalismu, fašismu a militarismu v Itálii a Japonsku → z toho pramenící imperialismus a touha po území (Mandžusko nebo Habeš)
 • Pocit křivdy i jiných státech jako Polsko, Maďarsko
 • Postupný konec demokracie ve státech střední a východní Evropy (vyjma ČSR)

V Německu

Pocit křivdy po první světové válce

Vyčerpané hospodářství po 1.sv.v. a pak, když se Německo začínalo vzmáhat, tak ve 30. letech drtivě dopadla hospodářská krize → radikální nálady a řešení

Politicky neobratný a neschopný von Hindenburg a pletichaření kolem něj, ač měl silnou pozici v podobě za ním stojící armády (byl respektován a uznáván, jako hrdina 1.sv.v.)

Hitlerovo přijetí nejen ze strany lidu, ale i podpora podnikatelů a nakonec i armády (ač jim byl nesympatický)

Hitler problémy vyřešil, vrátil respekt a čest armádě, vzedmutí Německa (OH v Mnichově), zároveň našel viníka v podobě bolševiků, západních států a židů

Bojiště

Začátek války

 1. září 1939 po sehraném incidentu u vysílače v Gliwici → útok na Polsko → 3. září vyhlašují válku Německu VB a Fr. → Polsko bojuje statečně, ale je rychle dobyto
  -na dobytí se podílí i SSSR → rozdělí si Polsko (pakt Ribentrop-Molotov) → masakry obyvatel Einstazgrupen SS a na východě NKVD (Katyň)

v rámci operace Weserübung v roce 1940 dobijí bez boje Dánsko a s odporem Norsko (zde zrádce Quisling)

Západní fronta

od napadení Polska do května 1940 válka v sedě → Francouzi sedí na Maginetově linii a Němci na Sidgfridově linii = “podivná válka“/válka v sedě

v květnu 1940 spuštěn plán Fall Gelb → von Manstein navrhne a uskuteční plán, Blitzkrieg, kdy Němci obejdou Maginetovu linii přes Ardény a obklíčí tak i Spojenecké nejlépe vyzbrojené jednotky čekající na ně na většině hranic s Belgií, zároveň s tím probíhá i krycí obsazovaní slabé Belgie a Nizozemská → úspěch →britský expediční sbor spolu s Francouzi za velkých ztrát stažen během operace Dynamo z přístavu Dunkerque

zbytek Francie rychle obsazen → na severu, kde i Paříž, okupace, na jihu vzniká loutková vláda v čele s maršálem Petainem ve městě Vichy →* Vichistická Francie, která bojuje spolu s koloniemi na straně Německa

Uprchlí Francouzi a Francouzští dobrovolníci se pak hlásí do armády Svobodné Francie, která je na straně spojenců, v čele generál de Gaulle + ve Francii hnutí odporu

Bitva o Británii(červenec-říjen1940)

Winston Churchill sliboval pot, krev a slzy

Němci chtěli obsadit Bitánii → operace Seelowe = plán na obsazení Británie→ nejprve je nutné vyhrát leteckou bitvu → Británie se nakonec ubráni (bojují piloti z VB, Francie, Polska, ČSR, piloti ze zemí Commonwelthu) + výhoda radaru → Britové se ubraní Německá pozornost se přesune na východ

už od Bitvy o Británii až do červa 1944, kdy se otevře druhá fronta vyloděním, probíhá vzájemné bombardování (utrpení civilistů) a bojuje se v Atlantiku (ponorky→“vlčí smečky“, potopení  Bismarcku…)

Východní fronta

Hitlerovo největší cíl → životní prostor na východě, nenávist k bolševikům a Slované podlidi
SSSR má už před červnem 1941 varování ze západu → Stalin nevěnoval pozornost + i oslabení v podobě čistek v armádě
do červa 1941 spojenec Německo spojenec SSSR

22.června 1941 spuštěna Operace Barbarossa → obrovský útok na několik tisíc km dlouhé frontě

+ spojenci z Rumunska, Itálie, Finska nebo Maďarska

Blitzkrieg → rychlý postup, jak nůž máslem, v Pobaltí nebo i na Ukrajině zpočátku vítáni, jako osvoboditelé
válka na východě měla mít jiná pravidla → brutální

pak u Smolenska a Kyjeva první zdržení  + problémy v podobě obrovské linie, partizánů, nezpevněných cest→ poté Hitler svým rozhodnutím pravděpodobně prohrál celou válku → po dobytí Smolenska nařizuje skupině armád střed podpořit skupinu armád jih v boji o Kyjev, ač generálové nesouhlasí, zastavuje se postup na Moskvu → k Moskvě se s.a.střed dostane až na začátku října ( zpomalení i na blátivých cestách) → nakonec Moskva se připravuje  na obléhání + dorazí i čerstvé a dobře vyzbrojené jednotky z dálného východu (Japonsko nezaútočí) + přijde zima + ochota umřít ze strany Sovětských vojáku = “Velká vlastenecká válka“ → Němci jsou u Moskvy zastaveni a musí ustoupit bezprostředně od Moskvy

S.a.sever se dostane k Leningradu, který je obléhán od září 1941 – 1944 → obrovské utrpení , zásoby po Oněžském jezeře v zimě

na zabraném území masakry obyvatelstva (komunisté, židé, obyčejné obyvatelstvo) a trestné výpravy →SS Einstazgrupen (masakr v rokli Babí Jar-33 tiscí Židů)
strašlivé chování k zajatcům

Počátkem roku 1942 nová ofenzíva → hlavním cílem byli Kavkazská ropná pole→ zpočátku úspěch → boje ve Stalingradu od srpna 1942 → obsazeno 4/5 města→boje o každý dům → pak Sovětská protiofenzíva → 6.armáda má zákaz ustoupit ze Stalingradu(Hitler nařídil) → je obklíčena, ale přijde opět zima a zásobování nefunguje → generál Paulus je v lednu 1943 povýšen na polního maršála (měl by spáchat sebevraždu → odmítá, nakonec je 6.armáda zničena a zbytky kapitulují → Sovětská protiofenzíva → Němci se musejí stahovat i z Kavkazu → povolanému von Mansteinovi se podaří stabilizovat frontu a zabránit obklíčení Německých vojáků v prosturu Kubaň-Kavkaz

→ ve stabilizované výběžek u Kurska → Němci se ho chtěli zbavit → v červenci 1943 bitva u Kurska = největší tanková bitva všech dob → porážka Německa → proti ofenzíva Sovětů do konce roku 1943 už osvobozena půlka Ukrajiny

ač snaha německých vojáku a generálů udržet, tak se dařilo Sovětský postup zastavovat vždy jen dočasně → do konce roku 1944 osvobozeno Pobáltí, Bělorusko, část Polska, Ukrajina, část Maďarska, Rumunsko, Bulharsko, většina Jugoslávie(do října 1944)

útok šel jížním (Jugoslávie) a severním směrem  (Polsko) → z jihu pak na Maďarsko a Rakousko
-na severu nepomáhají varšavskému povstání → to potlačeno
-Dukelsko-Karpatská operace → nedaří se probít v čas na Slovensko a podpořit Slovenské národní povstání → to potlačeno

v lednu 1945 Viselsko Oderská operace
dubnu 1945 už útok na Berlín
30.dubna spáchá Hitler sebevraždu
2.5.dobyt Berlín

8.května všeobecná kapitulace ze strany Německa=konec války v Evropě

Sovětské chování na území Německa bylo rovněž brutální
SSSR největší vojenské i civilní ztráty
velitelé Žukov a Koněv

Balkán a Středomoří

Italové obsazují v roce 1939 Albánii a 1940 Italský útok na Řecko → nutná pomoc ze strany Německa → Řecko v roce 1940 dobyto
boje o Krétu – výsadkové operace → po těžkých bojích s Brity dobyta Němci

Rumunsko a Bulharsko se přidávají na stranu osy
pak společný útok na Jugoslávii → nepřehledné část na straně Osy → Chorvaté a Utašovci X Bosňáci a Srbové
Chorvatsko samostátné a okupuje Bosnu, někde okupace Němci (Srbsko)
masakry obvatel(etnický původ a náboženská nesnášenlivost) → Utašovské řádění → odbojové skupiny se nakonec zabijeli i mezi sebou – Četníci (royalisti) x Partyzáni (komunisti) a Josip Tito→ nakonec v letech 1944-45 osvobozeno Rudou armádou a do čela komunista Tito
-Řecko osvobozeno Brity a odbojem

Bombardování Malty → základna ve středomoří → Britové se udrželi

Blízký východ, Afrika

Oblast dnešní Palestiny a Sýrie patřila Vichistické Francii → je letech 1941 obsazena Brity a Svobodnými Francouzi (moc se nebojovalo)
Italská východní Afrika dobyta spojenci v roce 1941

V severní Africe Vichistická severní Afrika + Italové útok na Lybii, kde Britové → potřebují pomoc od Německa → Afrika Korps v čele Erwinem Rommelem (vynikajicí velitel) → Obléhání Tobruku → Britové během roku 1941 Němce zatlačují pryč od Tobruku → pak  drtivá Rommelova protiofenzíva → Britové zatlačeni až do Egypta → 1942 bitva u El Alamejn(100km od Alexandrie) Rommes s Afrika korpsem vs britská 8.armáda v čele s Montgomerym → nakonec vítězí Britové a zatlačují Afrika korps a Italy zpět

1942 Operace Torch obsazení Vichistické severní Afriky  Američany a Brity (D.Eisenhower) → úspěch

→ síly Osy jsou v s. Africe tlačeny z obou stran až nakonec v roce 1943 v květnu kapitulují poslední jednotky v Tunisku

asi nejmírnější bojiště 2.sv.v.

Itálie

červenec 1943 invaze spojenců na Sicílii

→ Mussolini zbaven moci → je osvobozen komandem (Oto Skorzeny) a Itálie okupována Německem →září 1943 invaze spojenců do Itálie (vylodění v Salernu)→ boje s Němci v Itálii velmi tvrdé (bitva o Monte Casino) → německé obrané linie → červen 1944 osvobozen Řím → pak zastaveni na Gotské obrané linii atd. → do zimy 1944 se nedařilo Němce z Itálie vytlačit

v dubnu 1945 překročen Pád a osvobozena severoitálská města → B.Muslini je chycen 28.dubna partizány a je zabit

Otevření druhé fronty

V této době už naprostá vzdušná převaha Spojenců x německé rakety

Operace Overlord, velitel Eisenhoweruú = den D 6. června 1944 = vylodění v Normandii (Američané a Britové) → povedlo se zajistit předmostí → osvobozování → nejprve Francie pak země Beneluxu → neúspěch spojenecké operace Market garden → na podzim 1944 se západní fronta stabilizovala

prosinec 1944 pokus o zvrat v Ardénách → přes počáteční úspěchy nakonec porážka a zatlačení Němců zpět

březen 1945 překročení Rýna a obsazovaná Porůří, pak severního a středního Německa v průběhu dubna
zároveň v dubnu 1945 obsazovaní Bavorska

Němci podepsali kapitulaci se západními spojenci v 7.5.1945 zároveň se na západ snažila probít většina jednotek – nechtěli být zajati rudou armádou

Pacifik

od 1937 boje Japonska v Mandžusku a úspěšné boje proti Číně
1940 osazení části Indočíny

USa obrovskou průmyslovou kapacitu a podporuje materiálně spojence, ale ještě neválčí

7.prosince 1941 útok Japonců na Pearl Harbour na Havaji USA vstupuje do váky (velitel Japonců geniální Jamamoto)→ cílem bylo zničit americkou pacifickou flotilu zejména pak letadlové lodě → neúspěch, nebyli v přístavu (už možná to bylo pro Japonce z dlouhodobého hlediska fatální)

Japonci pak do května 1942 obsazují Filipíny, Indonésii, Singapur (byl považován za nedobytný) a připravují invazi na Novou Guyneji a pak Austrálii, ale jsou zastaveni v bitvě v Korálovem moři

v červnu 1942 pak bitva u Atolu Midwai (Jammamoto vs. Nimmitz)→ boje letadlových lodí → zvrat ve válce → ztráta všech 4 japonských letadlových lodí a kvalitních pilotů → Japonci se už nikdy nevzpamatovali

→ začíná postupné vytlačovaní Japonců (bitva u a o Guadalcanal 1943) a vytlačovaní i z dalších pozic X Japonci bojují fanaticky a až do konce

jediný Japonský postup proti Britům v Barmě v roce 1943 a i zde pomalý

1944 a 45 boje o Filipíny
1945 vytlačovaní Japonců z Barmy a Indonésie (ač se v Indonésii, Číně, Indočíně a Thajsku drželi až do konce války)
1945 Iwodžima a pak Okinawa

Japonsko se nechce vzdát a odmítá přijmout Postupimskou deklaraci a odolává bombardovaní →6.srpna svžení atomové bomby na Hirošimu→7.srpna útok SSSR na Mandžusko→9.srpna svžení bomby na Nagasaki → 15.8. vyhlášena kapitulace do rozhlasu a 2.9.1945 je podepsána = konec druhé světové války

Mezinárodní konference

1942* velké Aliance – VB, USA, SSSR a dálších 20 států →cílem bojovat proti fašismu a nacismu až do konce
-přijali Atlantickou deklaraci = základem budoucí OSN

 • Casablanská konference(1943)
  -Churchil a Roosevelt
  -domlouvání bojů v Africe a Itálii
 • Káhirská konference(1943)
  -Čankajšek, Roosevelt a Churchil
  -měl se domlouvat společný postup na Teherán
  -řešil se Pacifik
 • Teheránská konference(1943), listopad a prosinec
  -Churchil, Roosevelt a Stalin
  -první setkání velké trojky
  -řešil se boj do budoucna(Sověti pak napadnou Japonsko) a otevření druhé fronty
  -Polsko(přesun hranice na západ)
 • Jaltská konference(1945), únor
  -Churchil, Roosevelt a Stalin
  -řešilo se vytvoření OSN
  -to že se nechají proběhnou svobodné volby
  -reparace ze strany Německa
  -rozdělení Německa do 4 okupačních zon
  -vysídlení Němců z Polska a vláda v Polsku
  -pomoc SSSR proti Japoncům
  -domluvení demarkační čáry
 • V dubnu 1945 v SF ustanovení OSN
 • Postupimská konference(1945), červenec-srpen
  -Stalin,H.S.Truman, Churchil, který byl nahrazen po prohraných volbách Clementem Atleem
  -správa poválečného Německa a Rakouska
  -vysídlení Němců ze států mimo Německo
  -rozdělení Rakouska a Německa
  -program 4D pro Německo=demilitarizace, denacifikace, demokratizace a demonopolizace(zrušení velkých monopolů)
  -úprava státních hranic stávajících státu (ČSR a Podkarpatská rus)
  -Truman se zmínil o atomové bombě

Důsledky 2.sv.v.

 • největší a nejvíce zničující konflikt v dějinách lidstva přes 60 milionu v mrtvých (možná až 72 milionů) většinu tvoří civilní oběti → masové vraždění civilistů a utrpení civilistů
 • Holkaust = masové vyvraždění Židů a to komandy (Einsatzgrupen) a hlavně v koncentračních táborech (Osvětim, Treblinka, Sobibor, Belzec, Dachau, Buchenwald, Mathausen u nás – Terezín, Lety u Písku)
 • Vyvražďovaní pro nacisty méněcenných ras a lidí jako Slovanu, Romů postižených, homosexuálů atd.
 • nové technologie-proudové stíhačky, rakety V1 a V2, první experimentální vrtulníky, počítače a jaderné zbraně
 • konec starých velmocí VB a Fr. a postupná dekolonizace jejich panství → super velmoci USA a SSSR → budoucí rozdělení světa
 • zničená infrastruktura a hospodářství → zejména v Evropě
 • vysídlení Němců ze států střední a východní Evropy do Německa
 • zánik východního Pruska, zmenšení Německa

Češi a Slováci za války

Protektorúát

-vznik 15/16. března 1939 – 8/9.1945
-jen kostra bývalého Československa
-platili Norimberské zákony, porušovaní lidských práv, Češi totálně nasazeni
-likvidace transporty nepohodlných osob a intelektuálů – gestapo
-němčina před češtinou
-jízda vpravo
-jediná politická strana – Národní souručenství (rozpuštěna 1943)
-po vyhrané válce měli být Češi vysídleni, vhodní poněmčeni nebo vyhlazeni → byla potřeba kvalifikované české síly a dělnictva = politika cukru a biče → chovaní Němců v Protektorátů bylo oproti jiným slovanským zemím ve střední a východní Evropě asi “nemírnějším“
-vládní vojsko

v čele stál protektorátní prezident Emil Hácha (neměl šanci cokoliv dělat) a snažil se jak jen mohl x skutečnou moc má říšský protektor:

dále existovali protektorátní vlády, v nich většinou kolaboranti a prospěcháři (Emanuel Moravec), ale také muži, co tam šli, že to viděli jako menší zlo, než aby tam šel někdo jiný a nebo se podíleli na odboji (popravený Alois Rašín)

-1939 na počátku národní odpor v podobě Národních poutí a nebo převez ostatků Karla Hynka Máchy
-28.10. demonstrace → postřelen student Jan Opletal → 13.11. zemřel → 17.11. zátah na studenty VŠ → někteří popraveni, zatčeni a posláni do koncentračních táborů → většina pak propuštěna

→ postupně se Němcům daří likvidovat veškeré snahy Čechů o výraznější odboj

Dálší osoby:

Konrád Henlain – byl místodržícím pro Sudety
Karl Herman Frank – ministr pro Protektorát Čechy a Moravu

Heydrichiada

Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich nahradil Konstantina von Neuratha → byl velmi brutální →od září 1941 do ledna 1942 stanné právo → likvidoval domácí odboj

→ v rámci operace Anthropid (bylo nutné se předvést před západními státy, aby odstoupili podpisy z Mnichovské dohody) na něj výsádkaři provedli 27.5 1942 atentát → Heydrich na něj 4.6.1942 zemřel → provedli Jan Kubiš a Josef Gabčík →pak se rozpoutá Heydrichiada = stanné právo, likvidace tisíce osob → Josef Gabčík a Jan Kubiš spáchají sebevraždu po boji v kostele s.Cyrila a Metoděje dne 18.června

krom poprav vypálí a vyvraždí nacisté zejména jako pomstu obec Lidice a Ležáky

Domácí odboj

působili různé odbojové skupiny, které vznikali a zanikali v důsledku zatýkání a likvidování  např.

→ cíle byli diverzní a sabotážní, předávání zpravodajských informací do zahraničí, vydávání nelegálních letáků a časopisů, podpora výsadkům ze zahraničí a partizánům

Později se utvořili partizánské skupiny, které spolupracovali mezi sebou a to ať byli komunistické nebo podporovány  londýnskou exilovou vládou, spolupracující i s výsadky, které probíhali od roku 1941 až do konce války.

V odboji 10-15% obyvatelstva.

Hnutí odporu

 • PP=pracuj pomalu
 • sabotáže
 • národní poutě

Zahraniční odboj

nejprve několik našich vojáku uteklo do Polska a Francie, někteří na východ (zde skončili někteří z nich Gulazích) → naši vojáci se účastnili už bojů v Polsku

Západní

bitvy o Francii (jak pěšáci, tak piloti) → po kapitulaci do VB → zde se proslavili zejména piloti – československé stíhací perutě, bombardovací perutě a pobřežní strážní perutě, neujúspěšnější piloti – Alois Vašátko, Karel Kutelwacher, František Perřina a Josef František – nejúspěšnější spojenecký pilot bitvy o Británii
-po otevření druhé fronty Československá samostatná obrněná brigáda – oblehání Dunkerque a osvobozování s USA Army v jejich prostoru v Čechách
-výsadkáři
-vojáci bojovali i v Africe na straně Britů (Tobruk)

-v Londýně československá exilová vláda v čele s Benešem – mezinárodně uznaná vláda ze strany spojenců

Východní

-do Moskvy utekli komunisté v čele s K.Gottwaldem, uprchlí Češi, Slováci, Rusíni a Volynští Češi putovali nejprve do zajateckých táborů   → pak propuštěni  a postupně na žádost exilové vlády formován od roku 1942 v Buzuluku 1. československý armádní sbor – v čele Ludvík Svoboda nebo generál Alois Eliáš → účastní se úspěšně bojů na straně rudé armády (Boje o Sokolovo, o Kyjev atd.) – několik vojáku titul Hrdina Sovětského svazu → 1944 Karpatsko -Dukelská operace = vstup na území bývalé ČSR → pak se probijí spolu s Rudou armádou a osvobozují stále více oblastí ČSR (Opavsko – Ostravská operace, Brněnská operace…) až osvobodí spolu s Rudou armádou vymezené prostory v ČSR včetně Prahy

přebíhající Slováci na východní frontě

Balkán

Naši partyzáni bojovali i v Jugoslávii – jednotka Jana Žižky z Trocnova

Itálie

na konci v Itálii působilo vládní vojsko – hromadně přebíhali

Osvobození

Ze strany SSSR

SNP

slovenské národní povstání = povstání na konci srpnu 1944 – říjen 1944 → bylo potlačeno
-vojáci co přežili uprchli do hor a stali se partizani

Podzim 1944 Karpatsko Dukelská operace → snaha podpořit SNP X povstání je před tím potlačeno
→ i tak se Rudá armáda spolu s 1.čsr.a.s. probijí přes Slovensko duben 1945 osvobozena Bratislava → v březnu Opavsko-Ostravská a Bratislavsko-Brněnská operace – duben → osvobozována Morava

v květnu odstartuje povstání(5.května-Česká národní rada-jak západní tak východní zástupci odboje, v čele Alber Pražak a generál Karel Kultwašr) českého lidu → na pomoc spěchá Koněvův front, který před tím spoludobil Berlín→ postup z oblasti Saska a osvobozuje severní a střední Čechy a spěchá ku Praze → té vyráží naproti i sovětské fronty postupující z Moravy
mezitím se v Praze bojuje na barikádách (občané co povstali, partyzáni, Vlasovci) a z Prahy se stahuje většina německých jednotek → i němečtí velitelé se snažili co nejvíce jednotek dostat do amerického zajetí – 8.5. je proto podepsáno příměří na rozkaz Ferdinanda Schonera X né všechny jednotky dodržují → první sovětské tanky vjíždějí již do skoro osvobozené Prahy, kde bojují ještě fanatické zbytky SS jednotek 9.května 1945
x v Čechách se bojuje až do 11.5., kdy se německé jednotky snaží často zoufale probít za demarkační linii (KV – Plzeň – ČB)

často docházelo k excesům na němcích + Čechy byli v době konce 2.sv.v. plné uprchlíků a byla zde i poměrně početná armáda třetí říše

Ze strany USA

z Bavorska se do Čech dostala americká třetí armáda pod velením generála Pattona → na konci dubna osvobodili Aš a Cheb a spěchali na pomoc Plzni, kde vypuklo povstání → 6. května se dostali do Plzně, kde pomohli rozbít poslední zbytky odporu → museli se zastavit na demarkační linii nemohli teda spěchat na pomoc Praze
německé jednotky se vzdávali Američanům ochotně a snažili se k nim ještě probít, aby se mohli vzdát jim
ještě ve dnech 11. a 12. května proběhla bitva s Němci u obce Slivice, které se účastnili Američané, Sověti a i Češi