Afrika

 

 • Poloha, rozloha
 • Přírodní poměry (horizontální a vertikální členitost, podnebí, vodstvo, půdy, přírodní krajiny, nerostné bohatství)
 • Socioekonomické poměry (obyvatelstvo, vývoj osídlení, postavení v rámci celosvětového hospodářství)

Poloha, rozloha

 • Rozloha 30 329 000 km2 (3. největší kontinent)
 • Poloha -> téměř symetrická po obou stranách rovníku
 • Pobřeží – 30 500 km
 • Nejmenší členitost ze všech kontinentů => malé množství ostrovů, poloostrovů, zálivů
 • Jediný velký poloostrov – Somálský poloostrov
 • Největší záliv – Guinejský záliv
 • Největší ostrov – Madagaskar
 • Těsná blízkost s Evropou a Asií
 • Afrika – Evropa -> odděleny Středozemním mořem (Gibraltarský průliv 14 km široký)
 • Afrika – Asie -> spojeny Suezskou šíjí -> konec 19. Století prokopán Suezský průplav

 

Přírodní poměry

 • Africká litosférická deska + Somálská litosférická deska
 • Africká lit. deska -> pohyb severním směrem – ponořuje se pod euroasijskou desku (subdukce)
 • Subdukce lit. desek = zemětřesení (Alžírsko, Maroko, Itálie, Řecko, Turecko)

= sopečná činnost (j. Itálie)

 • Náhorní plošiny -> největší rozloha (různé nadmořské výšky)
 • Pánve, sníženiny -> časté (Konžská pánev)
 • Nížiny -> málo, většinou při pobřeží
 • Pohoří ->nejznámější:
 1. Atlas (Džabal Tubkal 4 165)
 2. Etiopská vysočina
 3. Dračí hory
 4. Kilimandžáro -> nejvyšší pohoří, sopečný masiv, z tropických deštných lesů až nad hranici sněžné čáry
 • Pouště – skalnaté, štěrkovité, písčité
 • Sahara
 • 7,8 mil km2
 • Území 11 států
 • Vyšší polohy – skalnatý typ – hamada
 • Nižší polohy – písčité a štěrkovité
 • Písečné asi jen 20%
 • Sahel – přechodné pásmo Sahary přecházející v savanu, velmi suché, země Sahelu -> nejchudší na světě

 

Podnebí

 • Ovlivněno polohou kontinentu, členitostí reliéfu, nadmořskou výškou, oceánskými proudy
 • Nejteplejší kontinent
 • Tropický podnebný pás – větší část Afriky, dělí se na:
 1. Pás rovníkový – vysoké teploty, hodně srážek – kolem rovníku v Konžské pánvi + oblasti Guinejského zálivu
 2. Pás tropický střídavě vlhký – střídavé období dešťů x období sucha (prší pouze v létě)
 3. Pás tropický suchý – minimum srážek – kolem obratníků
 • Subtropický pás – severní Afrika + nejjižnější cíp Afriky
 • Nejdeštivější místo – Dabundža v Kamerunu (10 500 mm/rok)
 • Nejsušší místo – Asuán v Egyptě (0,5 mm/rok)
 • Teplotní minimum – nejvyšší vrcholy Atlasu (-15 stupňů C)
 • Teplotní maximum – Libye – El Asisise (57,8 stupňů C)

 

Vodstvo

 • Cca třetina Afriky – bezodtoké oblasti (Sahara, západní část pánve Kalahari, povodí Čadského jezera + povodí některých východoafrických řek)
 • Většinu vody z pevniny odvádí 5 největších řek
 1. Nil – nejdelší, 2. Nejdelší řeka světa (6671 km), Asuánská přehrada – největší
 2. Kongo – nejvodnatější, odvodňuje Konžskou pánev, ústí do Guinejského zálivu
 3. Niger – pramení v Súdánské vysočině; v poušti vnitřní delta; smíšený režim (dolní tok ekvatoriální režim)
 4. Zambezi – Viktoriiny vodopády (nejvyšší vodopád Tugela 933 m) a přehrada Kariba
 5. Orange
 • více než 1/3 úmoří Atlantského oceánu
 • Vádí -> suchá řečiště zaplavována jen po deštích, v pouštích a polopouštích
 • Jezera -> většinou tektonického původu
 1. Viktoriino jezero -> největší
 2. Tangamika -> nejhlubší, (2. na světě)

 

Fauna, flora

 • V rovníkovém pásu -> tropické deštné lesy
 • Druhové bohatství rostlin, patrové uspořádání
 • Tropický deštný les Afriky – cca 20% celosvětové rozlohy tropických deštných lesů
 • Savany -> sev. + j. od tropického pásma
 • Travnaté porosty s roztroušenými stromy (akácie, baobaby)
 • Fauna – hodnotná, intenzivně chráněná (žirafy, antilopy, lvi, sloni….)
 • Četné rezervace, národní parky
 • Stepi -> travnaté porosty bez stromů
 • Pouště + polopouště -> suché oblasti tropického pásu
 • Rostlinný porost velmi řídký
 • Život a hospodářská činnost vázaná na oázy
 • Oázy -> místa s dostupnou podzemní vodou

 

Nerostné bohatství

 • Nejbohatší kontinent
 • Mnoho neprozkoumaných území se zásobami
 • Severní země + oblast u Guinejského zálivu -> ropa, zemní plyn, fosfáty (Maroko)
 • Jižní Afrika -> nejvíc významných nerostů
 • Měděný pás -> území nejbohatší na nerostné suroviny, vnitrozemní východní část j. Afriky
 • Země jižní Afriky -> největší světoví těžaři a vývozci diamantů, č. uhlí, chromu, uranu, manganu… 

Socioekonomické poměry

 • Nejchudší kontinent
 • JAR – jediný hospodářsky vyspělý stát
 • 53 nezávislých států – z nich 52 rozvojových (32 z nich nejchudší země světa)
 • Nestabilní politické situace + etnické konflikty => omezení hospodářského vzrůstu (vzrůst realizovaný zahraničními investory + rozvojová pomoc)

 

Obyvatelstvo

 • – již přes 1mld obyvatel (2009) – vývoj počtu obyvatel ovlivnil vývoz otroků do Ameriky
 • Největší přirozený přírůst obyvatelstva
 • Vysoká porodnost -> nižší úmrtnost -> růst obyvatelstva

(2007 cca 930 milionů – 2008 cca 1 miliarda)

 • Hustota zalidnění nízká (30 obyvatel / m2) – kvůli přírodní rozmanitosti
 • Nejvyšší – delta Nilu, africká velkoměsta
 • Nejnižší -> pouštní oblasti
 • Migrace venkovského obyvatelstva do měst (město Lagos – roční přírůst obyvatel o 10%) !!
 • Druhy populace
 1. Středozemský -> europoidní rasa – sever Afriky
 2. Smíšený negroidně-europoidní -> sever + severovýchod (Etiopané)
 3. Starý negroidní -> dvě černošské populace (Khoinové = Hotentoti, Sanové = Křováci) – vytlačeni bantuskými kmeny do pouštních a polopouštních oblastí j. Afriky
 4. Negroidní trpasličí kmeny -> kmeny Pygmejů – tropické lesa střední Afriky
 5. Pravá negroidní populace -> nejpočetnější skupina Afričanů (Niloté, Súdánci, Bantuové)
 6. Malajsko-indonéský -> Malgaši, lidé mongoloidní rasy obývající Madagaskar
 • Více než 1000 jazyků a dialektů
 • V mnoha afrických zemích – arabština, francouzština, angličtina, portugalština – úřední jazyky
 • Islám – severoafrické regiony
 • Křesťanství – severovýchod Afriky (Koptové)
 • Přírodní náboženství – hojné rozšíření ve státech centrální Afriky
 • přirozený přírůstek – 3%
 • obrovský podíl dětské populace
 • vysoká kojenecká úmrtnost – 45 promile
 • počet dětí na jednu ženu – 7
 • střední délka života – 50 let (oblasti sahelu 33)
 • problémy: vysoká negramotnost, chudoba, hlad, nemoci => špatný zdravotní stav

 

Vývoj osídlení

 • starověk – sever Afriky první osady – Féničané, Řekové, Římané
 • od 15. Století – plavby Portugalců -> obeplutí Afriky => poznání obrysu
 • Století – objevování pramene Nilu – snaha o ovládnutí nových území a získání surovinných zdrojů pro rostoucí průmysl evropských zemí
 • Západní + rovníková Afrika – postupně kolonizovaná Francouzi a Španěli
 • Východní + jižní Afrika – kolonizována zejména Angličany
 • – 70. Léta 20. Století -> koloniální impéria se téměř rozpadla
 • Vznik nových států v původních koloniálních hranicích
 • Koloniální období ovlivnilo přirozený vývoj Afriky ve struktuře, úrovni hospodářství a

v populačním vývoji

 

Postavení v rámci celosvětového hospodářství

 • Nejchudší kontinent, i s dostatkem přírodních zdrojů
 • Počátky ubohé ekonomické situace – spatřovány v kolonialismu
 • Dále podpořeny korupcí a despotismem
 • Vážné překážky pro hospodářský rozvoj:
 1. Silná orientace na těžební průmysl
 2. Monokulturně zaměřené zemědělství (rostlinná výroba) pracující pro export
 3. Nedostatečně rozvinutý zpracovatelský průmysl a struktura služeb
 4. Málo rozvinutá doprava -> brzdí mezinárodní spolupráci a integrační procesy
 • Následky chudoby -> nízká životní úroveň, násilí, nestabilita => faktory dále prohlubující chudobu
 • Překážkám rozvoje se státy snaží čelit vytvářením integračních regionálních seskupení + zvláštních hospodářských zón
 • Mají poskytovat daňové a celní úlevy
 • Přilákat zahraniční kapitál
 • Zabezpečit tranzit zboží
 • Získat moderní etnologie a nové výrobní projekty
 • Zvýšit kvalifikaci pracovníků
 • Zlepši příjmovou stránku státního rozpočtu
 • Zahraniční pomoc klesá pro vysokou zadluženost většiny afrických zemí
 • Největší ekonomický úspěch – JAR + Botswana – mají již vlastní kurz měny
 • přírodní bohatství v surovinách – hlavní producenti zlata a diamantů
 • částečně díky dobře zavedenému právnímu systému
 • Nigérie – jedno z největších nalezišť ropy – v současně době jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě

 

Atmosférická cirkulace v tropických oblastech

 • Podnebný systém tropických oblastí -> důležitá část globální atmosférické cirkulace
 • Hlavní hybná síla -> rozdíl teplot mezi rovníkovými oblastmi a subtropy
 • Schematicky popsána jako Hadleyova buňka
 • Tento typ cirkulace se vyskytuje po celý rok pouze nad oceány
 • Hlavní složky tropické cirkulace:
 • Tropická zóna konvergence
 • Pasáty
 • Monzuny
 • Tropické cyklony
 • Atmosférická cirkulace v oblasti mezi rovníkem a 30° severní a jižní šířky působí pravidelné větry
 • Na rovníku a v jeho oblastech – nejvyšší přísun energie Slunce => vzduch se ohřívá a stoupá
 • Následně se vytvoří pás nízkého tlaku vzduchu = intertropická zóna konvergence
 • Vznik vysokých bouřkových oblaků
 • Horní hranice troposféry blokuje stoupající vzduch -> je nucen k pohybu severním nebo jižním směrem => k pólům (antipasát)
 • V oblasti kolem 30. rovnoběžky dochází k poklesu tropického vzduchu => vznik oblasti vysokého tlaku (označován jako subtropická výše)
 • Cestou ztratil velkou část vlhkosti -> v těchto oblastech výskyt pouští nebo polopouští
 • Vzduch se u zemského povrchu pohybuje zpět k rovníku (pasáty)