Afrika, jižní a východní státy

Státy jižní Afriky

Angola
Botswana
Jihoafrická republika
Komory
Lesotho Madagaskar
Malawi
Mauricius
Mosambik
Namibie Seychely
Svazijsko
Zambie
Zimbabwe

Vymezení
– Oblast tvoří 14 států, z nichž jsou 4 ostrovní (Komory, Madagaskar, Mauricius, Seychely)
– na jižním cípu afrického kontinentu
– Od atlantského pobřeží po pobřeží indického oceánu na východě
– Sever- hraničí s rozvodím Konga a Zambezi
– Náleží ji přilehlé ostrovy Indického oceánu včetně největšího afrického ostrovu Madagaskar

Povrch
– většina povrchu je tvořena velkou náhorní plošinou, která je na pobřeží ohraničena příkrými srázy (více než polovina území je položena výše než 1 200 m n. m.
– Kalaharská pánev- centrální část (poušť Kalahari- spíše polopoušť se slanými jezery a močály)
– Okraje pánve tvoří výrazné stupně- stupňovité náhorní plošiny
– Dračí hory- horský masiv na východě- nejvyšší hora jižní Afriky Thabana Ntleyana

Vodstvo
– nepravidelné odtoky
– Největší řekou oblasti je na západě řeka Orange (přítok Vaal)- pramení v Dračích horách a ústí do Atlantiku, jsou na ní budovány hydroelektrárny
– Zambezi- hlavním tokem, ústí do Mosambického průlivu v Indickém oceánu
– jsou na ní četné vodopády- Mosioatunya (Viktoriiny vodopády)
– Také vodní elektrárny a přehradní nádrže Kariba, Cabora Bassa

Podnebí
– leží v tropickém a subtropickém podnebném pásu
– srážek ubývá od východu k západu
– nejvíce srážek přinášejí letní monzuny vanoucí od Indického oceánu- srážky na návětrných stranách až 2000 mm
– Vnitrozemí- trpí nedostatkem vláhy (polopoušť Kalahari)
– nejnižší srážková činnost je v poušti Namib (extrémní suchost je způsobena tlakovou níží mrazivého vzduchu, která se stáčí podél pobřeží)
– Na severu je kamenitá v jižní části písčitá- extrémně suchá poušť

Flóra a fauna
– rostlinstvo: převážně savany a řídké savanové lesy
– tropické lesy_ v nížinách při pobřeží Mosambiku
– na jižním pobřeží- vegetace středomořského typu- macchie
– Divoká zvěř je soustředěna v NP (sloni, hroši, nosorožci, zebry, leopardi)

Nerostné bohatství
– nesmírně bohatá ložiska nerostných surovin- především rudy kovů
– tzv. „měděný pás“- Zambie (měď a kobalt)- několik set tisíc tun ročně
– Transvaal (zlato, platina, chromity)
– Zimbabwe (zlato, chromity, niklové a měděné rudy)
– Mosambik (rudy vzácných a drahých kovů)
– Nambie a JAR- bohatá ložiska diamantů

Obyvatelstvo
– především negroidní plemeno- Bantuové
– Značné procento obyvatelstva evropského původu a míšenců
– Běloši jsou potomky Angličanu a Afrikánci nizozemských usedlíků
– Madagaskar- malajsko- polynéský původ (Malgaši)
– Většina křesťanství, malá část islám a přírodní náboženství
– nerovnoměrně osídleno- většina na pobřeží a v místech těžby
– pouště a polopouště téměř liduprázdné
– převládá venkovské obyvatelstvo X JAR 60% urbanizace
– Nejvíce obydlená je JAR X nejméně Seychely
– Nejmenší hustotu zalidnění má Namibie (2 obyvatele/ km2)
– Apartheid- problém Zimbabwe a JAR
– Vznik v 2. polovině 20. století
– Ideologie odděleného vývoje rasových skupin
– Bantustany- v JAR, území pro africká etnika
– Zrušen v Zimbabwe v roce 1980 a v JAR v roce 1994 (přijetí nové demokrat. ústavy)

Hospodářství
– hlavním odvětvím u rozvojových zemí je těžební průmysl
– Těžba diamantů, zlata, chromových a měděných rud- Angola, Botswana, Namibie, Zambie a Zimbabwe
– Zpracovatelský průmysl není rozvinut
– Zemědělství
– Převládá rostlinná výroba- pěstování exportních rostlin (káva, čaj, tabák)
– Pro domácí spotřebu se pěstuje kukuřice, rýže, proso, pšenice, maniok
– Živočišná výroba- chov ovcí a hovězího dobytka

Jihoafrická republika
– Hlavní město: Pretoria
– Rozloha: 1 221 000 km2
– Počet obyvatel: 45 milionů
– Administrativně se dělí na 9 provincií
– Enkláva JAR- Lesotho
– Přímořský stát při pobřeží Atlantiku i Indického oceánu
– vyspělý průmyslově- zemědělský stát s velkým nerostným bohatstvím= HOSPODÁŘSKY NEJVYSPĚLEJŠÍ STÁT AFRIKY

Povrch
– pobřeží je málo členité, lemované úzkými pobřežními nížinami
– Vnitrozemí- náhorní plošiny a hornatiny
– Jih- plošiny Great a Little Karroo
– Hory- Kapské hory- známá Stolová hora (na jihu u Mysu Dobré naděje)- plochá pískovcová hora u Kapského města
– Jihovýchodě- Dračí hory (nejvyšší hora JAR Njesuthi)
– Sever- Kalaharská pánev

Podnebí
– převážně subtropické, pouze severovýchod- tropy
– Vnitrozemí- kontinentální klima
– Východ- přímořské Flóra a Fauna
– pouště na západě, savany ve vnitrozemí, subtropické lesy na východním pobřeží
– Chráněná stáda zvěře (sloni, buvoli, nosorožci, lvi, antilopy)
– Krugerův NP (východ)- největší a nejznámější

Obyvatelstvo
– rasově a etnicky velmi pestré
– nejpočetnější jsou bantuští černoši
– běloši, Afrikánci, míšenci, Asijci (Indové)
– 11 úředních jazyků- angličtina, afrikánština (odvozený od Nizozemců a černošských jazyků)
– křesťanství, dále hinduismus a animismu
– Vysoká střední délka života (muži 73 let, ženy 81 let)

Hospodářství
Průmysl
– těžební- zlato, platina a chrom (1. místo na světě)- největší světový vývozce
– významná těžba manganu a diamantů
– dále uranová ruda, rudy železa, měď, stříbra, černého uhlí
– Witwatersrand- hlavní těžební oblast, důležitá i ve světě (v provincii Transvaal)
– JAR má průmyslovou základnu- rovinutý je hutnický, elektroenergetický, strojírenská, chemický, petrochemický a potravinářský

Zemědělství
– Intenzivní zemědělská výroba, má výjimečné postavení v celoafrickém hospodářství
– 40% celkové Africké produkce průmyslu
– Rostlinná výroba- je soustředěna na jihovýchodním a východním pobřeží (dostatečné množství srážek), pěstují se hlavně obilniny (kukuřice, pšenice), brambory, luštěniny, cukrová třtina, ovoce a zelenina
– Živočišná výroba- chov ovcí a skotu (pro maso i mléko), rozšiřuje se chov drůbeže
– Zemědělství plně kryje potřeby obyvatelstva

Doprava
– kvalitní dopravní síť- námořní doprava
– přístavy: Durban, Kapské Město, Port Elisabeth
– 39 letišť- pravidelná doprava
– Rychle se rozvíjí cestovní ruch- přímořská letoviska u Indického oceánu
– Atraktivní je turistika typu safari

Státy východní Afriky

Podnebí Afriky- Celkově
= Afrika je nejteplejším světadílem- 4 podnebná pásma:
1. Rovníkový podnebný pás- Konžská pánev, pobřeží Guinejského zálivu, horké a vlhké podnebí
2. Subekvatoriální- 15° s. š. a k 18° j. š. – vlhké lét a teplá suchá zima
3. Tropický podnebný pás- extrémně suché podnebí, podél obou obratníků
4. Subtropický podnebný pás- na severním a jižním okraji kontinentu- horké suché léto, mírná deštivá zima

Srážky přináší monzun od Atlantiku- srážek ubývá od západu k východu
Burundi- Bujumbura
Džibutsko- Džibutí
Eritrea- Asmera
Etiopie- Addis- Abeba
Keňa- Nairobi Rwanda- Kigali
Somálsko- Mogadišo
Tanzanie- Dodoma
Uganda- Kampala

Vymezení
– sever oblasti tvoří Etiopská vysočina
– Západ- od centrální Asie je oddělen tektonickou sníženinou Východoafrického příkopu
– Jih- sahá k řece Ruvuma
– Východ- tvoří Somálský poloostrov a Indický oceán

Povrch
– téměř celá oblast je pokryta hornatinami
– Nachází se zde největší pohoří Afriky- Kilimandžáro s nejvyšší horou Uhuru
– Sněžná čára v Kilimandžáru leží 5300-5700 m n. m.
– Východoafrický příkop- systém tektonických zlomů vzniklý rozlámáním starého pevninského štítu- při okrajích vznikly východoafrické vulkanické masívy s činnými sopkami
– Sopky- řada východně od Viktoriina jezera (Ukerewe), např. Meru, Kirinyaga (Mt. Kenya)
– Celé území Východoafrického příkopu má silnou seizmickou aktivitu
– Na pobřeží jsou časté korálové útesy
– Nejnižší místo Afriky je Assalská proláklina

Vodstvo
– Sever východní Afriky je odvodňován do Středozemního moře prostřednictvím Nilu (pramení v Burundi a vlévá se až do Středozemního moře)
– Modrý Nil vytéká z jezera Tana
– U Chartúmu se stéká s Bílým Nilem (jílové splaveniny) dále už jen Nil
= 2. nejdelší řeka světa 6,6 km
– Západ oblasti odvodňuje řeka Kongo (Zair)
– Většina řek na Somálském poloostrově mají na dolním toku typ vádí

Jezera
– Viktoriino Jezero (Ukerewe) je největší jezero Afriky (tektonického původu)- z jezera vytéká Viktoriin Nil
– Tanganika- nejhlubší jezero Afriky (tektonického původu)

Podnebí
– Celá oblast se nachází v tropickém podnebném pásu

– Zóna pasátového proudění a rovníkových tišin
– Hory- výrazné výškové stupně
– Nejchladnější a nejdeštivější část regionu je Etiopská vysočina
– Nejsušší je pouštní oblast Somálska

Flóra a fauna
– Rostlinstvo- převážně travnaté a křovinaté savany
– Ve výše položených oblastech jsou horské stepi
– Ve vlhkých, níže položených oblastech jsou tropické lesy
– V údolí řek jsou galeriové lesy
– Velké množství divoké zvěře- sloni, lvi, leopardi, antilopy, hroši, nosorožci, zebry (soustředěni v rezervacích a národních parcích)
– NP Serengeti (v Tanzánii)- faunou nejbohatší v Africe (lesnatý savana, stády divokých zvířat, 200 druhů ptáků, naleziště kosterních pozůstatků předchůdců člověka)

Obyvatelstvo
– etnicky velmi pestré
– Sever- Somálci, Gallové- afroasijská rodina
– Území savan a rovníkových lesů- střední oblast- Bantuové
– Většina obyvatel vyznává křesťanská náboženství a islám, pouze malá část animismus
– Převládá venkovské obyvatelstvo
– Nepříznivá demografie- vysoká kojenecká úmrtnost, nízká střední délka života obyvatel
– značná část negramotní lidé
– převážná část obyvatelstva je zaměstnána v zemědělství

Hospodářství

Zemědělství
– samozásobitelské
– dominuje rostlinná výroba- proso, rýže, kukuřice, banány, arašídy
– Plantážní produkce je zaměřena na export- kávovník, čajovník, bavlník
– Významnou exportní komoditou je koření (pěstované na ostrově Zanzibar)- hřebíček, vanilka
– Živočišná výroba- chov skotu (pouze v oblastech kde není rozšíření moucha tse- tse, přenášející spavou nemoc), ovcí, koz
– Známý rybolov- hlavně v jezerech

Průmysl
– je málo rozvinutý
– Zpracovatelský- na pobřežích a v přístavních městech
– Potravinářský- výroba cukru, mléka
– Kožedělný, textilní (bavlnářství) Cestovní ruch
– v zemích s přírodními rezervacemi a NP
– Keňa, Tanzanie
– Rozšířené je safari- výpravy s průvodci pozorování lovu a chování divoké zvěře

Etiopie

– Hlavní město: Addis- Abbeba
– Rozloha: 1 127 127 km²
– Počet obyvatel: 71 milionů
– Federativní republika členěna na 9 spolkových zemí

Povrch
– Západ- Etiopská vysočina (nejvyšší hora Etiopie Ras Dašan)
– Východ a jihovýchod- Somálská tabule
– Střed- Etiopský příkop s řadou slaných a sladkých jezer (Tana, Abaja)
– Hlavním vodním tokem je Modrý Nil

Hospodářství
= rozvojová agrární země- jedna z nejchudších na světě
– Dominuje živočišná výroba- extenzivní chov dobytka (ovce, skot, kozy, koně)
– Rostlinná výroba- kukuřice, proso, ječmen, luštěniny
– Hlavní exportní plodiny: kávovník, bavlník, cukrová třtina Obyvatelstvo
– 3. nejlidnatější stát Afriky (po Nigérii a Egyptě)
– Úředním jazykem je amharština
– Obyvatelstvo soustředěno do vesni a na náhorní plošinu Etiopské vysočiny
– 15% urbanizace
– Jedna z nejnižších středních délek života (muži 46, ženy 49)
– Hlavní náboženství je křesťanské a muslimské

Průmysl
– málo rozvinut
– pouze tradiční- potravinářský, kožedělný, textilní

Keňa
– Hlavní město: Nairobi
– Rozloha: 580 000 km2
– Počet obyvatel: 43 milionů
– Republika
Přírodní podmínky
– nejvyšší vyhaslá sopka Kirinigaya (Mt. Kenya)
– slabě rozvinutá říční síť- řeky jsou vodné jen v období dešťů
– Slané bezodtoké Rudolfovo jezero (Turkana)
– V rovníkovém a monzunovém pásmu
– na severu a severovýchodě- Pouště Hospodářství
– Má na africké poměry vyšší HDP díky cestovnímu ruchu a přírodnímu bohatství
– 75% zaměstnáno v zemědělství
– těží se menší ložiska sody, zlata, fluoritu
– Nairobi- nejmodernější město východní Afriky