Andské státy

 • Charakterizuj stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy
 • Kordillery
 • Specifikace latinskoamerických ekonomik

 

 

            KOLUMBIE

 Základní informace

 • Rozloha: 1 138 910 km2 –  největší země Jižní Ameriky
 • Hlavní město: Bogotá (5 238 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):43 677 372 – nejlidnatější
 • Úřední jazyk: španělština
 • Státní zřízení: republika
 • Několik ostrovů v Antlantiku a Tichém o. – největší souostroví San Andrés a Providencia, Malpelo

 

Přírodní podmínky

 • Zhruba polovina země – planiny mírně se svažující do nížin
 • Od jihozápadu na severovýchod – Andské pohoří
 • Jih – deštné pralesy a savany – protéká zde řeka Amazonka a Orinoco
 • Severovýchod – region Los Llanos – území savan, jeho jižní část nese název Amazonie

Podnebí

 • Blízkost rovníku – tropický podnebný pás
 • Tři klimatické části
 • Východ podél pobřeží + roviny – horká území
 • Horská pásma – chladná území
 • Zbytek země – oblast mírné části klimatického podnebí
 • Úhrn srážek největší u pobřeží Tichého oceánu – až 7100 mm
 • V centrální části se snižují, nejnižší v severní části
 • Amazonské oblasti – převážně celý rok deštné počasí
 • Bogota – mírné a tropické podnebí

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění: 38,35 obyv./km
 • Národnostní složení: Kolumbijci 97 %, Čibčové 1 %, Aravakové 1 %
 • Nízká porodnost

Hospodářství

 • Mezi nejdůležitější odvětví patří:
 • těžba – antimon, cín, ropa, zemní plyn, zinek, olovo, stříbro, zlato, bizmut, smaragdy
 • zemědělství – kukuřice, rýže, ječmen, brambory, maniok, banány, citrusy, káva, cukr
 • chov – skot, prasata, ovce, lamy, atpaky, drůbež
 • Největší producent koky na světě (zároveň největší producent kokainu)
 • Pěstování máku – produkce opia a heroinu
 • světově významná ilegální produkce narkotik
 • Vývoz: káva (50 %), ropa (klesá), uhlí, banány, řezané květiny (hlavně orchideje), tabák

EKVÁDOR

 Základní informace

 • Rozloha: 283 560 km2 – 2. nejmenší stát Jižní Ameriky
 • Hlavní město: Quito (1 401 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009): 14 573 101
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk: španělština

 

Přírodní podmínky

 • Krajina velmi různorodá, dělí se na tři celky – liší se klimatem, biotypem, zvyky
 • Geoklimatické celky:
 • Pobřežní pás (Costa) – nížinný, s deštnými pralesy, na jihu se savanami
 • Horský pás And (Sierra) – pásma Cordillera Occidental a Cordillera Oriental, mezi nimi pánve a náhorní plošiny
 • Sopečné vrcholy: vyhaslé, ve východním pohoří činné
 • Východní pás (Oriente) – okraj Amazonské nížiny (deštný prales)

Podnebí

 • Nížiny a pobřeží – klasické tropické klima
 • Období dešťů – od ledna do dubna

 

Obyvatelstvo

 • Cca 30% populace – čistokrevní indiáni z kmenů Chívarů a Kečuů
 • Východ země, vysoká kojenecká úmrtnost, nízká průměrná délka života
 • Některé kmeny kočovné – deštný prales
 • Vymýtí kus lesa, postaví vesnici, vypěstují něco málo plodi, po žních se pak přesunou dál, kde loví zvěř a rybaří
 • Coloradové – obývají pobřeží, jediní obyvatelé deštného pralesa, žijícími na západ od And
 • Další kmeny vysoko v Andách – obdělávají malá políčka, řemeslné výrobky
 • Národnostní složení: Ekvádorci – z toho 65 % mesticů, 25 % Indiánů (Kečuové, Tupírové),

7 % bělochů, 3 % černochů

 • Nejhustěji osídlená oblast And (zhruba 1/2 obyvatel), nejméně ekvádorská Amazonie

 

Průmysl

 • Léta – nalezení ropy – částečný hospodářský růst, zlepšení situace ve městech, celkově ale zemi výrazně neposílilo
 • Spíše chudý stát
 • léta – hospodářské recese – inflace v zemi v roce 1989 dosáhla 76 %
 • V následujících letech mírné zlepšení 1995-1997-rozmezí hodnot 25–30 %
 • Ohromné zadlužení země v cizině
 • Hlavní vývozní artikly – ropa, kakao, káva, květiny, balza, banány a garnáti
 • Hlavní hospodářská odvětví – zemědělství, těžba a rafinace ropy, výroba cementu, petrochemie a potravinářství

 

Zemědělství

 • 1 % bohatých statkářů vlastní přes 40 % zemědělské půdy – další faktor ovlivňující situaci
 • 2/3 rodinných farem – příliš malé farmy, které nejsou schopny uživit ani farmářské rodiny
 • Odliv obyvatelstva do měst – vidina snazšího bohatství
 • Častý neúspěch – vznikají příměstské slumy

(Slum = chudinské čtvrti z improvizovaných a obvykle nelegálně postavených chatrčí, které se nacházejí hlavně na předměstích velkoměst v chudých státech)

BOLÍVIE

 Základní informace

 • Rozloha: 1 098 580 km2 – 5. největší země Jižní Ameriky
 • Hlavní města: La Paz (713 000 obyv.) – nevýše položené hlavní město na světě
 • Počet obyvatel (2009): 9 775 246
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyky: španělština, kečuánština, avarština (anglicky se téměř nedá domluvit)

 

Přírodní podmínky

 • Jedna z nejvýše položených a nejvíce izolovaných zemí Jižní Ameriky
 • Jihozápad – náhorní plošina Altiplano ve výškách 3 800 – 4 000 m n. m., okolo Andy
 • Bezodtoké území s velkými jezery (Titicaca 8 145 km2, Poopó), polopouštní a stepní rostlinstvo
 • Sever a severovýchod – rozsáhlé roviny a nížiny, v povodí Amazonky s bohatou říční sítí
 • Tropické deštné pralesy a savany
 • Jihovýchod – téměř neproniknutelné křovinaté území – Chaco – téměř neobydlená oblast

Podnebí

 • Velmi různorodé – záleží na nadmořské výšce a topografii (arktické mrazy i tropická podnebí)
 • Chladnější než by se očekávalo
 • Altiplano + Západní Kordillery – suché, méně než 150 mm srážek
 • Centrální Kordillery – srážky bohatší, např. v La Pazu průměrný roční úhrn srážek 570 mm
 • Amazonská nížina – je teplejší, teploty kolem 26 °C, a vlhčí – až 3 000 mm srážek

Vodstvo

 • Jezero Titicaca – západní část patří Peru, východní Bolívii (sladkovodní)
 • Největší jezero v Jižní Americe a největší vysokohorské jezero a nejvýše položené jezero na Zemi
 • Tektonický původ – pozůstatek obrovského zaniklého jezera Ballivián

 

Obyvatelstvo

 • Lidé na venkově – spíše v malých společenstvích
 • Pěstují jen tolik plodin a chovají jen tolik domácích zvířat, aby uživili své rodiny
 • Některé ženy dělají keramiku nebo tkají látky – přivýdělek
 • Lidé ve městech – pracují v továrnách, žijí v barrios
 • Barrios – čtvrti chatrných domů, obklopují městské centrum a neustále se rozrůstají
 • Hrstka bohatých – moderní domy, byty, často vlastní velké pozemky.
 • Více než polovina obyvatelstva – indiáni, zejména Kečuové (30 %) a Ajmarové (25 %)
 • Ostatní převážně smíšeného (35 %) či španělského (7 %) původu
 • Dominující náboženství – křesťanství (92 % obyvatel římští katolíci)

 

Průmysl

 • Jedna z nejchudších a nejméně rozvinutých zemí Jižní Ameriky
 • Politická nestabilita – většina obyvatel, (hlavně indiánů) – značná chudoba
 • Těžba nerostných surovin – velké nerostné bohatství
 • Rozsáhlá ložiska rud stříbra
 • Dále se zde těží antimon, cín, wolfram, ropa, zemní plyn, zinek, olovo, zlato, lithium
 • Vývoz hlavně nerostů – včetně cínu
 • Středisko rozsáhlého ilegálního obchodu s kokainem
 • Hlavní odvětví průmyslu – potravinářství, petrochemie

 

 

 

Zemědělství

 

PERU

 Základní informace

 • Rozloha: 1 285 220 km2 – 3. největší stát v Jižní Americe
 • Hlavní město: Lima (6 022 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009): 29 546 963
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyky: španělština, kečuánština, aymarština

 

Přírodní podmínky

 • Tři geografické oblasti – jiné přírodní podmínky
 • Pobřežní pás – většinou pouštní a stepní krajiny (cca 11% území)
 • Jih – Atacama – jedna z nejsušších oblastí na světě
 • Sever – mangrovníkové bažiny
 • Několik řek z And – tvoří asi 40 oáz – zemědělská centra
 • Průměrná celoroční teplota okolo 20 C
 • Sierra – náhorní plošiny – tři hlavní andské hřebeny (cca 30 % území)
 • Západní Cordillera – nejvyšší hora Peru Huascarán (6768 m)
 • Centrální hřeben (Cordilera Central)
 • Východní Cordillera (Cordillera Oriental
 • Mnoho kaňonů, jezer, údolí a roklí
 • Východní svahy And – bohatší na srážky než západní svahy
 • Tropické deštné pralesy – nepatrná část populace (více než polovina rozlohy země)
 • Průměrné roční srážky 3 800 mm -většina v období od listopadu do dubna
 • Pěstování kakaa, čaje, kávy, banánů a tropického ovoce

Podnebí

 • Pobřeží a západní svahy And – nejsušší oblasti, podnebí chladné a suché
 • Náhorní plošiny – mírné podnebí se sezónními srážkami
 • Nejvyšší části hor patří – chladné sněžné pásmo
 • Tropické pralesy – podnebí teplé a vlhké, velké množství srážek
 • Když je období sucha (léto), na pobřeží je období dešťů – zima na horách

 

Obyvatelstvo

 • 70 % obyvatelstva žije ve městech – víc než čtvrtina v oblasti Velké Limy
 • 45 % obyvatelstva tvoří Indiáni, 37 % mestici (míšenci Evropanů a Indiánů), 15 % Evropané
 • 2/3 obyvatelstva v horách – největší horské město Arequipa
 • Běloši – většinou střední a vyšší vrstva lidí, Indiáni – chudí rolníci a sedláci

 

Průmysl

 • Bohatá naleziště nerostů – hlavně měď, stříbro, železo, zlato, ropy, uhlí
 • Druhé na světě v produkci stříbra, páté na světě v produkci
 • První v Latinské Americe v produkci olova a druhé, co se týče mědi
 • Ropa – Amazonská nížina
 • Průmyslová odvětví souvisí se zpracováním nerostů
 • Průmysl potravinářský a textilní
 • Výroba cementu, oceli, stavba lodí, montáž aut

 

Zemědělství

 • Pouze 3 % orné půdy – 36 % ekonomicky aktivních obyvatel pracuje na farmách
 • Hlavní oblasti pěstování plodin – území podél řek protékajících pouští
 • Hlavní obchodní plodiny – cukrová třtina, bavlník
 • Hlavní plodiny pro obživu – rýže
 • Dále se pěstuje – vinná réva, olivy, tabák
 • Andy – pomeranče a banány
 • Vyšší polohy – obiloviny, fazole, brambory
 • Východní svahy – chov ovcí, lam a alpak

 

CHILE – ekonomicky nejrozvinutější andský stát

 Základní informace

 • Rozloha: 756 950 km2
 • Hlavní město: Santiago (4 628 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009): 16 601 707
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk: španělština

 

Přírodní podmínky

 • Povrch velmi rozmanitý a členitý
 • Od severu na jih probíhají zemí čtyři pásma
 • Východ – pás And
 • Západ – pobřežní pohoří na západě
 • Andské pohoří tvoří téměř celou hranici s Argentinou
 • Sever – Andy až 6500 metrů nad mořem – celoroční sněhová pokrývka
 • Za 42° jižní šířky – Andy se směrem do Patagonie postupně snižují
 • Centrální údolí – nejúrodnější oblast Chile, mírné podnebí – 3/4 chilské populace
 • Patagonie – nejjižnější část – stovky ostrovů, průlivů a fjordů
 • Velká část souostroví Ohňová země
 • Západní pobřeží – převažují strmé útesy -> málo dobrých přirozených přístavů
 • Tektonická aktivitou – aktivní sopky, zemětřesení

Podnebí

 • Velice různorodé
 • Poušť Atacama – severu – jedno z nejsušších míst planety
 • El Niño – přináší ničivé přívalové deště
 • Zeslabení studeného oceánského Peruánského proudu a s tím související oteplení tamních vod – obvykle kolem Vánoc
 • Střední oblasti – připomínají podnebí ve středomořské oblasti
 • Od severu na jih teploty klesají
 • Peruánský proud –ovlivňujě podnebí – celkově chladný charakter

Vodstvo

 • Řeky většinou velmi krátké, charakter značně závisí na podnebném pásu
 • Sever – zásobení letními dešti z plošiny Antiplano, malý průtok – vsáknou do půdy, vypařování
 • Loa – nejdelší vodní tok
 • Centrálním Chile – řeky trvalejšího charakteru – častější silné deště, tání sněhové pokrývky
 • Jih – řeky udržovány pravidelnými dešti
 • Jezera – turistický zájem

 

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění: 21,93 obyv./km2
 • 93 % obyvatelstva má evropské předky, 5 % indiánské, 2 % především židovské či palestinské
 • Silná urbanizace -, 89 % populace ve městech
 • Rozšířená obezita – téměř 22 % Chilanů
 • Příslušníci domorodých kmenů – v mnoha ohledech diskriminaci
 • Velké sociální rozdíly – zhruba 2,4 % chilské populace žije za méně než 2 dolary na den

Náboženství

 • Silný vliv katolická církev – 75–76 % populace
 • Protestantská církev – patří 13 %
 • 4,3 % k další církve nebo  judaismus
 • Neprobíhají žádné náboženské rozpory

 

Průmysl

 • Těžba nerostů – dominantní měď -20% světové těžby mědi
 • Dále se těží ledek, železná ruda, vzácné kovy a molybden
 • Těžba dřeva – hlavně z hustých lesů na jih od řeky Bío-Bío
 • Zpracování železa a oceli, rovněž
 • Petrochemické závody
 • Lehký průmysl – specializace na domácí spotřebiče, chemické výrobky, potraviny, textil, oblečení a stavební materiály
 • Rozvoj stavebnictví – díky ekonomickému rozmachu a rostoucím příjmům obyvatelstva
 • Vyváží se měď, ovoce, zelenina, ryby, papír, chemikálie, víno

 

Zemědělství

 • V produkci zemědělských prakticky samostatné
 • Dostatek jim umožňuje i export
 • Pěstují se obilniny, kukuřice, luštěniny, brambory, vinná réva, ovoce (kiwi, jablka, hrušky, broskve, třešně, avokádo)
 • Pěstování cukrové třtiny – cukrovarnictví
 • Pěstování slunečnic – kuchyňský olej
 • Chová se skot, ovce, prasata i drůbež,
 • Rybolov – lososy, sardinky, makrely, hejkůy a ančovičky
 • Jeden z nejvýznamnějších dodavatelů ryb v J. Americe i v rámci celého světa

Zemědělství méně intenzivní, než by mohla být

 

Kordillery

 • Třetihorní pásemné pohoří – západě Severní a Jižní Ameriky (15 500 km)
 • Dělí se zhruba na dvě pásma – uzavírají mezi sebou rozlehlé náhorní plošiny a kotliny
 • Na jihoamerické pevnině se Kordillery nazývají Andy