Antické Řecko

Antické Řecko

a)

Periodizace

Rané

 • Mýnojská kultura (25.-15. st. BC) – ostrov Kréta
 • Mykénská kultura (16.-13. st. BC) – pevninské Řecko
 • Homérská doba (12.-9. st. BC)
 • Archaické období (8.-6. st. BC)

Klasické
5.-4. st. BC
-Řecko-perské války, polis

Helénistické
4.-3. st. BC
-Makedonci a Alexandr Veliký

Oblasti

Egejská oblast
= Egejské moře + přilehlá pevnina

-kolébka evropské civilizace
-význam moře a velké množství ostrovů
-spojení na souši obtížné

 • Pevninské Řecko-západ
 • Pobřeží Malé Asie-východ
 • ostrov Kréta-jih
 • Kykládské ostrovy-meziprostor

Počátky civilizace kolem roku 3 tisíce BC díky: znalosti kovů, využití vhodných podmínek a vlastních zdrojů, kontakt s civiliacemi

Kréta

-ostrov v Egejském moři a jížní hranice celé oblasti
-spojnice mezi Evropou a Asií= vznik první Evropské civilizace→vliv Egypta a Malé Asie
-označujeme po králi Mínoovi(syn Evropy a Dia), jeho žena Pasífe porodila Minotaura (trest od Poseidona) →Minotaura v labyrintu v paláci v Knossu pak zabil Theseus
-palác v Knossu-Evans
-3 období

Předpalácové období
-25.-21.st.BC
-vliv Egypta
-velké obytné prostory
-symboly moře

Palácové období
-20.-17.st.BC
-palácové hospodářství=palác centrem hospodářským a i politickým
-Mallin, Faistos a Knossos
-skladiště, dílny, kanceláře, hygienické zázemí
-nejsou opevněny= spoleh na loďstvo

Období druhých paláců
16.-15.st.BC
-vrchol Mínojské civilizace
-konec díky přírodní katastrofje→zničení severního pobřeží ostrova, nejspíš vlnou Tsunami

Mykénská kultura

16.-12.st.BC
-kolem roku 2000Bc do oblasti indoevropské kmeny
-Achájové-hlavně Peleponés, Ionké moře, laei pobřeží Malé Asie
→vliv Mínojské kultury a obchod se Sýrií a Egyptem

centra:

 • Mykény
 • Tiryus
 • Pylos

-opět palácové hospodářství
-silné opevnění=kyklopské zdivo
-Mykény a Lví brána
-kanalizace, koupelny a vodovod→hodně po vzoru Kréty
-centrem paláce Megaron=shromažďovací prostor, centrum vešekeré činnosti
-mimo paláce obydlí chudá
-Šachlové hroby, velmi bohatě vyzdobeny

-na konci Mykénského období v 13.st. BC pravděpodobné Trojská válka, jenž je zobrazena v Íliadě
-pád Mykénské civilizace po příchodu Dorů, ale základ pro budoucí  Řeckou a mytologii a kulturu

b)

Archaické období

8.-6.st.BC

-začínají vznikat polis

Polis

-roste počet obyvatel
-centrum hospodářské, vojenské a správni moci
-město spolu s krajinou
-Athény, Sparta, Théby, Milét, Korint
-opevněny

Velká řecká kolonizace

-probíhá od poloviny 8. do 6. st. BC

-osady se nezývaly Apoikie a byly nezávslé,
-mateřské město=Metropole
nebo obchodní stanice Emporium
příčiny kolonizace:

 • růst počtu obyvatel
 • ekonomické důvody(nové zdroje a hledání odbytišť)
 • dobří mořeplavci
 • oslabení pozic Féničanů
 • politické spory

místa:

 • Itálie
 • Sicílie (Syrakusy)
 • Egejská oblast Thassos
 • Černomořká oblast-Byzantion
 • a Šp. riviéra
 • Severní Afrika

následky kolonizace:

 • dálkový obchod
 • dováženo obilí za nižší cenu →krach domácích zemědělců
 • kovové peníze
 • vymizení středních zemědělců →zemědělství se teď věnuje aristokracie
 • nové kulturní vlivy + sami ovlivňují
 • památky

Athény

-leží na poloostrově Attika
-původní obyvatelé Ionové, ti byli zemědělci, ale neúrodná půda →řemesla a obchod
-v  8.st BC řidí Archonti-nejvyšší úředníci a je jich 9 → ti tvoří Aeropag→kontrola nad zákony a řeší soudní spory

-později Témostékové-je jich 6 a jsou zákonodárci

-běžný lid=Démos

-7.st.BC Drakon soupis prvních zákonů →ty velmi kruté, ale pokrokové (úmyslné a neúmyslné zabití)

Solon-638-555BC
-zrušil otroctví pro dluh
-vykoupil všechny otroky (setřesení břemene Seisachtea) →ty poté nástup do armády
-občanem se mohl stát i cizinec
autor ústavy
-lidé to čtyř tříd na základě majetku(odvozeno od zemědělského výnosu)
-čím vyšší třída tím více práv, ale i povinností(do úřadu jen první 2 třídy)

1. Vysoká úřednická funkce Platili stavbu loďstva
2. Nižší úřednická funkce Jízda
3. Sněm Těžkooděnci
4. Lidové shromáždění Lehkooděnci-museli sloužit v armádě a nebo dodat někoho za sebe
5. Otroci bez práv Povinnosti vůči pánům, ale ne státu

 

každý člověk podíl na vládě=základ demokracie, ale odvozeno od majetku čili TÍMOKRACIE

Peisostratos -vládl v Athénach 547-527Bc jako tyran
-Archont
-stříbrné doly v Thrákii→zbohatnul a získal moc→tyran
-vzal půdu bohatým, obsadil úřády svými lidmi a získal podporu chudých→vyřešil společenské rozory
-rozkvět Athén→akropolis, kanály
-podpora zemědělství a obchodu
-zemřel 527BC měl dva syny, ti ho měli zastoupit po smrti jeden zavražděn a druhý vyhnán

Kleisthénes 570BC-507BC
-ar
chont správní reformy
-založil klasickou athénskou demokracii
-oblast Athén rozdělil na 10 Fyly
→ každá Fyla tři části :

 • vnitrozemská
 • příměstká, městská
 • přímořská

-ztráta aristokratických a majetkových výhod → zásadní vliv řemeslníci a obchodníci

Zřízeno shromáždění každé Fýly → z každé Fýly vybráno losem  50 členů do rady 500 set členů=Bule → padesát z nich(pět z každé Fýly) tvořilo vždy na desetinu roku athénskou vládu= prytaneionBúlé navrhovala zákony a předkládala velkému shromáždění, které se scházelo asi 40krát do roka a mohlo návrh schválit, odmítnout nebo vrátit s připomínkami.

Kleisthenés reformoval také soud=dikastérion, kde zasedalo několik set občanů, denně volených losem.

Jen úřad Stratéga volen, 1 pro každou Fýlu, nejvyšší velitel.

ostrakismus=střepinkový sněm

Sparta

– předci v kmeni Dorů
– vojenský stát
-oligarchie

společnost:

 • Plnoprávní Sparťané
  -8-10000
  -nemuseli pracovat
  -bojovali
  -nebyli příliš kultůrně založeni
  -vojenský výcvik
 • Periklové
  -spartští zemědělci a obchodníci
  -hospodařili na vlastní půdě
  -vlastní samospráva svých sídel
  -pomocné sbory
  -nepodíleli se na řízení státu
 • Heiloti
  -státní otroci
  -starali si o plnoprávné Sparťany a sami sebe
  -páni se k nim museli chovat normálně

dospívání
-od 7 let chlapci ve vojenských táborech
-slabí jedinci zabiti hned po narození hozením z útesů
-ve 20 letech Kryptea=zkouška dospělosti(zabít Heilota)
-do 30 let žijí mimo domov ve vojenském táboře
-od 30 let získávají politická práva, musí si najít ženu a založit rodinu  → do vojenského tábora pak chodí jako do zaměstnání

Vláda:

 • Král
  -jsou 2
  -nejvyšší kněz
  -nejvyšší velitel
  dědičné
 • Šlechtici=rada starších Genesia
  28
  -vládli spolu s králi
  -voleni doživotně
  -zástupci nejbohatších Spartských rodů
 • Lidové shromáždění=Apellá
  -všichni plnoprávní Sparťaně
  -nezasedali pravidelně, ale podle potřeby
  -řešili otázky mír x válka, změny zákonu nebo volba Eforů
 • Efoři
  -sbor pěti mužů
  -kontrola systému vlády
  -60+

c)

Řecko-perské války

-499-479 (448) Bc
-Spojená řecká polis x Peršané
-2 etapy
Peršané v té době největší říše, ovládli řecké osady v Thrákii a Malé Asii → Řekové v Malé Asii odmítali nadvládu (daně, rozdílný styl života) →499BC Ionské povstání těchto osad → na pomoc řecká polis včetně Athén → zpočátku úspěchy, tak dobyli Sardy, kde sídlo Satrapy → Peršané ukončují povstání a obsazují i dálší osady → pomoc od polis je zároveň záminkou pro útok Peršanů  na Řecko

 1. Řecko-perské války
 2. pokus neúspěšný a loďstvo zničeno
 3. pokus vylodění a boj → Bitva u Marathonu
  -10 000 řeků x 20 – 60 000 mužů (Sparťané nestihli dorazit včas)
  -Miltiades x Dátis
  -vítězství Athéňanů na rovinatém poli u vesnice Marathon
  -běh (Feidipides)
  -následně pokus Peršanů dobýt nechráněné Athény, ale vojsko se včas vrátilo, tka Peršané odpluli

Mezi válkami

-obě strany se připravují na dálší boj
Řecko

-Miltiades se snažil dobýt Kikládské ostrovy, ale neúspěch → je svržen a v Athénách poté boje o moc a využit Ostrakismus (aristokracie x demokracie)
– zároveň i spor o podobu armády = loďstvo x pěchota
– vítězí demokracie v čele s Theimistoklésem → snaha o tvorbu silného loďstva a třeba i přístav Pireus → financováno občany a stavbou stříbrných dolů

Persie

budování nové armády
-povstání v Egyptě a Babylonu
-umírá král Dáreios a novým králem Xerxes I.

2.Etapa

480-479BC
Xerxés I. rozhodl 481 BC o novém tažení a shromáždil obrovskou armádu(1,7 mil pěšáků, 800000jezdců a 1207 lodí)

Bitva u Thermopyl

480BC
Leonidas v čele 300 hoplítů ze Sparty a pomoc dálší vojáci, Peršané obrovská přesile, ale Sparťané výhodné postavení v soutězce, kde se dobře brání, nakonec poraženi zradou → nakonec všichni mrtví

po bitvě postupují Peršané Řeckem a plení, jediná šance v bitvě na moři → Athény evakuovány na ostrov Salamis a Řecké loďstvo čekalo u ostrova

Bitva u Salamíny

480BC
-úžina mezi Attikou a ostrovem Salamis
-Řekové 350 lodí x Peršané 700
-Theimistoklés využitím místa porazil a zničil Perské loďstvo → zvrat v konfliktu!!!

Bitva u Platají a Mykale

479BC Peršané ztratili po bitvě u Salamíny možnost ovládnout Řecko
-poraženi spojeným vojskem , kde hlavně Sparťané a v čele spartský princ Pausánias
– 30 000 Řeků proti 50 000 – 60 000 peršany
→ zničena celá armáda Peršanů v Řecku

ve stejný den i námořní bitva u Mykale, kde zničeno 300 perských lodí

 

478BC založen Delský námořní spolek → cíl spolupráce a osvobození ostatních řeckých měst v Thrákii a Malé Asii
-spolková pokladna na ostrově Délos
– v čele Athény, Sparta se nezapojila, protože strach z povstání Heilotů
449BC osvobozeny všechny osady v Malé Asii a Thrakii a i ostrovy je podepsána mírová smlouva mezi Athénami a Perskou říší = Kálliuv mír → Athény velmoc

Athény po válce

vrchol moci a jejich demokracie
-stratég jako jediný volený úřad velkou moc
-důležitou postavou stratég Periklés, který řídil Athény 443-429
-vytvořena Eklésia (lidové shromáždění) → všeichni svobodní muži nad 20 let a 40x do roka, zde se rozhodovalo o krizových situacích, zbylé dny řídí Athény Bula
-vzniká také poradní soud , kde 6000 občanů vybraných losem a dohlííž na ostatní

Peleponéské války

občanská válka v letech 431 – 404 BC
rivalita Athén a Sparty
-Spartě se nelíbila její druhořadá role → boj

Athény + Delský spolek x Sparta + spojenecká polis
Sparta silná pěchota a Athény loďstvo, nikdo nebyl schopný vyhrát a boje vyčerpávající

→ rozhodující bitva u Aigos Polomei (Kozích říček) → vítězí Sparta → Athény musí zbořit hradby a zničit loďstvo

→ vyčerpány oba státy → Peršané znovuovládnou Ionské osady v Malé Asii a pozvolný nástup Makédonie

d)

Makedonci považovány všemi za barbary

6.st. BC sjednocení makedonských kmenů
-v čele král, vrchní velitel a soudce, s ním vládne šlechta
-5.-4. st. hosp. rozvoj a přejímání zvyků z Řecka

Filip II. Makedonský

382BC-336BC

-vychován v Řecku
-porazil Thrakii a Ilíry
-rozhodl se využít nestability řeckých polis a postupně si všechny podmanil

nejvyšším protivníkem Athény

Demosthénes chtěl boj x Isokrates podporoval Filipa → nakonec boj → 338 BC u Chaironei vítěztví Filipa

→ ovládnuté celé Řecko a 337 BC založen Korinský spolek, pod vedením Makédonie

→ plánované společné tažení proti Peršanům

336BC na Filipa atentát

 

Alexand Makedonský

336-323BC

nejprve se musí vypořádat s povstáním → potlačí

334BC zahájí útok na Perskou říši v Malé Asii → v tomto roce porazil vojsko perských satrapů v Malé Asii u Graníku

→ táhne dal do Sýrie a Palestiny → bitva, kde je i přímo perský král Dareios III. u Issu → drtivé vítězství =  celá zádní čáast říče včetně Egypta v rukou Řeků → Dareios do východní části říše, kde se připravoval na rozhodující střet

→ten nastane 331BC u Gaugamel→Dareios poražen Alexandr ovládne centrum říše → slavnostně vjede do Babylonu a vypálí jako odplatu za Athény Persepoli → pokračuje dále na východ v dobývaní vzbouřených provincií až dojde do Indie a začne tažení do Indie, zde sice v roce 326BC v bitvě u Hydaspés poráží krále Pora, ale vyčerpaná armáda odmítne pokračovat dál → Alexand se vrací zpět do Babylonu, kde krátce po svém návratu v roce 323Bc umíra

Po smrti Alexandra

po Alexandrově smrti sice zanechal posmrtně dědice a měl nástupce ale → soupeření o moc = války Diadochů při té zabita většina Alexandrových rodinných příslušníků a velitelů a jednotliví velitelé diadochové si nárokovala jednotlivá území

nakonec rozdělení :

 • Makedoni a Řecko a Malá Asie – Antigonovci
 • Sýrie, Mezopotámie – Seulekovci
 • Egypt – Ptolemáiovci

tyto státy se drží s různou dobou až jsou nakonec všechny v různých obdobích pohlceny jinou říší, nejčastěji Římany

ve a i před tím 2st.BC boje Řeků a Římanů nejprve v Itálii a Sicílii až se Římani dostanou i do Řecka a v 146BC v bitvě u Pyndu Řekové poraženi → konec řecké samostatnosti až do 19.st

Řecká mytologie a kultura

tři generace bohů první Gaia, druhá titáni (Kronos, Rhéa a pět dětí Dia, Háda, Poseidona, Héru a Deméter) třetí jsou děti