Austrálie, Oceánie

 • Poloha, rozloha
 • Přírodní poměry (horizontální a vertikální členitost, podnebí, vodstvo, půdy, přírodní krajiny, nerostné bohatství)
 • Socioekonomické poměry (obyvatelstvo, vývoj osídlení, postavení v rámci celosvětového hospodářství)
 • Světový oceán

 

Poloha, rozloha

 • Dohromady samostatný světadíl
 • Rozloha 8 900 000 km2 (nejmenší kontinent)
 • Východní část jižní polokoule
 • Svou polohou odléhá od ostatních kontinentů, nejblíže k Asii
 • Rozloha ostrovů 1 200 000 km2
 • Největší ostrov -> Nová Guinea (2. Největší ostrov světa)

 

AUSTRÁLIE terra australis = jižní země

 

Základní informace

 • Rozloha: 7 686 850 km2
 • Hlavní město:Canberra (332 000 obyv.)
 • Forma vlády: parlamentní federativní
 • Počet obyvatel (2009):21 262 641
 • Úřední jazyk:angličtina

 

Přírodní poměry

 • Jižní polokoule – obklopena Indickým a Tichým oceánem
 • Málo členité pobřeží – severovýchodní pobřeží Velká útesová bariéra ->největší korálový útes
 • Nejméně hornatý kontinent – průměrná nadmořská výška pod 300 m
 • téměř třetina povrchu – pouště
 • tři základní orografické oblasti:
 • Západoaustralská tabule – více jak polovina země
 • Středoaustralská pánev
 • Východoaustralské pohoří
 • Západoasutralská tabule
 • Západní část kontinentu
 • Zarovnaný reliéf (geologický podklad – prahorní a starohorní horniny (australský štít) překryté usazeninami)
 • Ve středu tři pouště – Velká písečná, Gibsonova, Viktoriina
 • MacDonellovo pohoří, Musgraveovo pohoří – přes 1500 m
 • Středoasutralvá pánev
 • Od severu až k jižnímu pobřeží
 • Převažují roviny do 100 m – tvořeny hlavně sedimenty
 • Východoaustralské pohoří
 • Častý název i Velké předělové pohoří
 • Východní pobřeží, pokračuje i do Tasmánie
 • Australské Alpy – nejvyšší hora Austrálie Mt. Kosciusko 2 228 m

 

Podnebí

 • Jednotvárné (malá členitost reliéfu)
 • Obratník Kozoroha – klimatický předěl – 2 oblasti – S tropická (1/3) a J subtropická (2/3)
 • Vnitrozemí (=outback) – celoroční horko a sucho – kolem 30°
 • Nerovnoměrné rozložení srážek – dostatek:
 • Severní část pevniny -> letní monzun (vane v prosinci, lednu)
 • Východoaustralské pohoří + jihovýchod -> jihovýchodní pasát
 • Většina území – velmi nízké srážky – nejsušší kontinent
 • Sluneční záření
 • velmi intenzivní (hlavně na jaře)
 • 140 000 lidí onemocní ročně rakovinou – kolem 1000 lidí zemře
 • Vzdušné proudění
 • tropické cyklóny (hurikány) – willy-willy (australský název) – SZ a SV pobřeží, červen až červenec (jejich zima)
 • hot winds – horké větry, které spalují pastviny, z vnitrozemí na J a JV, jejich léto

 

Vodstvo

 • jen menší vodní toky – kvůli nedostatku srážek
 • více než polovina pevniny – bezodtoké oblasti, které nemají spojení s oceánem
 • Murray + Darling – největší říční systém
 • Darling – nejdelší řeka
 • Murray – největší řeka
 • Množství vody v řekách závislé na srážkách – většina toků vysychá
 • Stálé vodní toky pouze na jihovýchodě
 • Creek = australské řeky s občasným tokem
 • jezera občasná, většinou se slanou vodou – vysychají – Torrensovo, Eyreovo
 • Eyreovo jezero – největší slané bezodtoké jezero
 • Artézská podpovrchová voda (podpovrchová voda, která je pod tlakem)
 • Artézské pánve – asi 1/3 kontinentu – čerpání vody, částečné řešení nedostatku vody

 

Fauna, flóra

 • Velmi unikátní – převládají endemické druhy (kvůli dlouhé izolaci kontinentu)
 • Rozšíření vegetace ovlivněno nerovnoměrným rozložením srážek
 • Severní pobřeží (vlhké a teplé) – tropické deštné lesy
 • Blahovičníkové lesy (eukalyptus) – 95% všech australských lesů
 • Směrem do vnitrozemí lesy přecházejí v travnaté stepi – až k pouštím
 • Fauna – nedostatek vyšších savců
 • Pes dingo – jediná šelma
 • Vačnatci – tradiční představitelé – koala, klokani
 • Ptakopysk, ježura, emu, krokodýl…
 • Množství druhů přivezli evropští přistěhovalci během 19. a 20. století
 • Divocí králíci – 24 kusů v polovině 19. století – za 90 let – 5 miliard

nemají přirozeného nepřítele => přemnožení

největší ekologická katastrofa v Austrálii – vypíjeli napajedla, zranění kvůli norám

nasazena myxomatóza – redukce na 1/10

 • Introdukce = zavlečení (úmyslné i neúmyslné) nepůvodních druhů fauny a flóry – ohrožují původní druhy

 

Nerostné bohatství

 • rozsáhlé přírodní bohatství, vývoz do Japonska
 • železná ruda ( 3.místo v těžbě, ale 1. místo v exportu), černé uhlí – JV a SV (v těžbě mezi první desítkou na světě), bauxit – více jak 1/3 světové těžby,hlavně Yorský poloostrov
 • olovo, zinek – 1.místo
 • 40% světové těžby drahých kamenů – opály 95% – naleziště Cooker Pedy – „bílý muž v díře“, celé město v zemi
 • uhlí – stejná hodnota zásob jako ropy v Perském zálivu – vystačí asi na 180let
 • uran, Mn, Ni, hnědé uhlí

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):21 262 641
 • Hustota zalidnění: 2,8 obyvatel/km2
 • 94% běloši evropského původu (hlavně britský a irský původ)
 • Typická přistěhovalecká země – maximum přistěhovalců 1851 – 1951
 • Domorodí obyvatelé Austrálci (Aborogines – černá rasa) – dnes v severních oblastech
 • Nerovnoměrné osídlení, většina obyvatel na jihovýchodě nebo kolem pobřeží
 • Vnitrozemí téměř neobydlené (farmy)
 • 90% obyvatelstva žije ve městech – jeden z nejvyšších stupňů urbanizace ve světě
 • Aboriginies – do 1962 neměli občanská práva, do sčítání lidu poprvé zahrnuti v roce 1971

Náboženství

 • 64 % obyvatel se prohlásilo za křesťany – katolická církev (26 %), anglikánská církev (19 %)
 • Nekřesťanská náboženství 5 %
 • Bez vyznání 19 %

 

Vývoj osídlení

 • První přistěhovalci – před cca 40 000 lety z jihovýchodní Asie – předci původních Aboridžinců
 • 1606 – poprvé prokazatelně spatřen Evropany – zůstával stranou zájmu, pro svoji odlehlost – Nové Holandsko
 • Cook – 1770 objeveno východní pobřeží Austrálie, prohlásil území za majetek brit. koruny
 • Zpočátku Británie posílala do Austrálie trestance – po vypršení trestu jim přidělovala pozemky, aby tak vytvořili bělošské osídlení Austrálie
 • Postupně přicházeli i běžní kolonisté
 • 1851 – zlatá horečka – osídlování v několika vlnách – zapříčinily vytlačení původního obyvatelstva do pouštních oblastí
 • Od 60. let 20. stol. – převažuje přirozený přírůstek nad přistěhovalectvím

 

Postavení v rámci celosvětového hospodářství

 • Ekonomicky se Austrálie řadí k vyspělým státům
 • Klíčový význam – těžba nerostných surovin
 • Zpracovatelský průmysl se jen těžce vyrovnává s konkurencí výrobků z jihovýchodní Asie
 • Mimořádný význam zemědělství – živočišná výroba – ovce, skot (7x víc ovcí než lidí)
 • Produkce a export vlny a skopového masa – Austrálie 1. místo ve světě
 • 12% celosvětového počtu ovcí a země produkuje 25%světové výroby vlny
 • významný světovým vývozcem pšenice

 

 

Čas

 • rozdělení do tří časových pásem
 • východní čas, centrální čas, západní čas
 • centrálně západní čas, platí jen na poměrně úzkém pruhu kontinentu-toto časové pásmo je široké jen 30 km a čas se posouvá o 30 minut
 • Některá města nepoužívají čas podle své zeměpisné polohy (ačkoliv leží geograficky ve východním pásmu, používají centrální čas)
 • některé státy používají letní čas a jiné ne

 

OCEÁNIE       

 

Základní informace

 • velké množství ostrovů rozptýlených v Tichém oceánu
 • rozloha: 1 200 000 km2
 • počet obyvatel: 11 800 000
 • úřední jazyk: angličtina a francouzština
 • tři hlavní skupiny ostrovů
 • Melanésie – větší ostrovy a souostroví ležící na S a SV od Austrálie (od nové Guineje po Fidži)
 • Mikronésie – severněji, skládá se většinou z malých korálových ostrovů (Mariany, Karolíny, Marshallovy ostrovy)
 • Polynésie – na východ od Mikronésie a Melanésie (i Nový Zéland a Havajské ostrovy)

 

Přírodní poměry

 • ostrovy:
 • kontinentální – Nový Zéland a další drobné ostrovy
 • sopečného původu – převažují, v Polynésii, Havajské ostrovy
 • korálové (atoly) – v teplých mořích
 • Podnebí – tropické,oceánské

 

Obyvatelstvo

 • Původní obyvatelé se liší barvou pleti
 • Melanésané – tmavá
 • Mikronésané – hnědá
 • Polynésané – světlejší
 • Na Novém Zélandu žijí Maorové
 • Převahu evropského obyvatelstva mají pouze Havajské ostrovy a Nový Zéland

 

Nový Zéland

 • Hospodářsky nejvyspělejší stát této oblasti
 • Tvoří ho dva velké ostrovy – Severní a Jižní (odděleno Cookovým průlivem) +menší ostrůvky
 • Nejbližší pevnina – 2000 km vzdálená Austrálie
 • m. Wellington

Podnebí

 • Větry vanoucí od oceánu udržují mírné a vlhké podnebí se silnými srážkami na Z pobřeží
 • Severu – horko a deštivo
 • Jih země + větší výšky – chladněji

Obyvatelstvo

 • počet obyvatel 4 000 000 (odhad 2003)
 • většina evropského původu
 • významná menšina – Maoři (9,2%)
 • Maorština je vedle angličtiny úřední řečí
 • Většina (75%) obyvatel žije na Severním ostrově a ještě o něco vyšší podíl ve městech

Hospodářství

 • Zemědělská země
 • Na každého obyvatele připadá podle odhadů asi 20 hospodářských zvířat
 • Ovce – zdroj proslulého jehněčího a vlny – vývoz do celého světa
 • Pšenice, kukuřice, ječmen, hrách a jablka, vzrůstá počet vinic – vysoce kvalitní víno
 • Nerostné zdroje nejsou velké, ale téměř stačí krýt spotřebu
 • Hlavní obchodní partneři – Austrálie, Japonsko, USA a členské státy Evropské unie

Světový oceán

 

 • Cca 71% povrchu Země, 361,3 mil. km²
 • Dělí se na 4 oceány
 1. Tichý oceán
 2. Atlantský oceán
 3. Indický oceán
 4. Severní ledový oceán
 • Hranice určuje obrys břehové linie, morfologie dna, fyzikální a chemické vlastnosti vod
 • Střední hlouba dosahuje 3790 m -> s výjimkou Sev. ledového oceánu (1200 m) je poměrně vyrovnaná
 • Voda oceánu a moří představuje 96,54 % celosvětových zásob vody
 • Průměrná slanost vody (salinita) je 35 promile
 • Zachytává asi 85 % slunečního světla a tepla – významný regulátor teploty a zabraňuje výkyvům teplot na povrchu planety

 

Tichý oceán (Pacifik)

 • 179,7 mil km², (asi 35% povrchu Země) -> největší
 • Po celém obvodu obklopen systémem hlubokooceánských příkopů
 • Místa častých zemětřesení a sopečné činnosti (sopečné ostrovy + podmořské hory)
 • Na západě je lemován prstencem činných sopek – Pacifický ohňový kruh
 • Nejhlubší příkop -> Mariánský příkop 11 034m (nejnižší bod)
 • Zasahuje do všech podnebných pásem (rozdíly v teplotě a salinitě)
 • Nejlépe vyvinutý systém proudů -> vliv na podnebí kontinentů
 • Nejbohatší svět organismů ze všech oceánů – hlavně oblasti korálových útesů
 • Velký význam na rybolov (2/3 úlovků mořských ryb)
 • Námořní doprava (významné světové přístavy – Singapur, Kobe, Šanghaj…)

 

Atlantský oceán

 • 106,5 mil. km2 -> druhý největší
 • Velmi členité pobřeží – poloostrovy, ostrovy, zálivy, průlivy, okrajová + vnitřní moře
 • Nejhlubší příkop – Portorický příkop 8 648 m
 • Zasahuje do všech podnebných pásem (rozdíly v teplotě a salinitě)
 • Středoatlantský hřbet -> hlavní útvar oceánského dna
 • Od Islandu k jihu, 20 300 km na vzdálenost => nejdelší horské pásmo na Zemi
 • Osou hřbetu probíhá úzké hluboké údolí (rift) -> četná zemětřesení, sopečná činnost, únik horkých vod a plynů
 • Oceánské ostrovy – vznik sopečnou činností (Azory, Sv. Helena)
 • Kontinentální ostrovy – blízko při pobřeží, oddělily se od kontinentu (Grónsko, Britské o. …)
 • Oceánské proudy -> výrazný vliv na podnebí Evropy
 • Systém Golfského + Severoatlantského proudu -> oteplení severozápadní Evropy
 • Rozsáhlé šelfové oblasti -> ložiska ropy a zemního plynu
 • Polovina všech námořních přeprav
 • Největší světové námořní přístavy (Rotterdam)

 

Indický oceán

 • 73,556 milionu km² -> třetí největší
 • Převážně v oblastech jižní polokoule (hlavně v tropickém a subtropickém podnebném pásu)
 • nejteplejší světový oceán
 • Masivní hřbety, rozsáhlé pánve, korálové útesy
 • Nejhlubší místo -> Jávský (Sundský) příkop – 7450 m
 • Rudé moře -> maximální salinita 42 promile
 • Sezónní změny podnebí -> sezónní změny směru mořských proudů v souvislosti se změnami směrů větrů (letní + zimní monzuny)
 • 7% na světovém rybolovu (zejména krevety a tuňák)

 

Severní ledový oceán

 • 14 mil. km² -> nejmenší světový oceán
 • Převážně oblasti za severním polárním kruhem
 • Nejmenší průměrná hloubka
 • Nejnižší salinita
 • Arktická pánev -> střední část oceánu
 • Pokryta ledem o mocnosti 3-4 metry – odtává během letního období pouze v okrajových mořích při pobřeží
 • tři druhy polárního ledu:
 1. polární – pokrývá větší část oceánu, jeho tloušťka je až 50 m, v létě taje a tloušťka se zmenšuje až na 2 m
 2. tabulový – vzniká na okrajích oceánu, maximální tloušťka je 2 m. Led je polámaný a ledové kry na sebe narážejí, v období maximálního rozsahu pokrývá asi 12 mil. km²
 3. rychlý led – tvoří se mezi tabulovým ledem a pobřežím
 • Šelf pobřežních oblastí -> nerostné bohatství