Benelux, Francie

 • Charakterizuj stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy
 • Evropské integrace

 

FRANCIE – člen EU

Základní informace

 • Rozloha:547 030 km2 – největší země EU
 • Hlavní město:Paříž (2 152 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2006):62 150 775
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk:francouzština
 • Zámořská Francie – území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii
 • Členem G8 (sdružení vyspělých států světa př. Japonsko, Francie, Rusko)

 

Přírodní poměry

 • Většina území plochá a nížinná
 • Největší geografické jednotky:
 • Francouzská nížina s Pařížskou pánví
 • Francouzské středohoří (Massif Central) – vulkanický reliéf
 • Západ – Pyreneje – oddělují Francii a Španělsko
 • Jihovýchodní pobřeží Lví zátoky – náplavová nížina s lagunami až po deltu Rhóny – bažiny Camargue
 • Jihovýchod – Přímořské Alpy – oddělují Francii a Itálii
 • Od jihu na sever se táhne pásmo Alp, u hranice se Švýcarskem navazuje pohoří Jura
 • Hranice s Belgií a Lucemburskem – vrchovinné Ardeny

Podnebí

 • Mírný pás, oceánské podnebí
 • Tři klimatické podoblasti
 • Západ – Atlantský proud přináší značnou vlhkost, těžko předvídatelné změny počasí, (zvláště v Bretani), léta relativně chladná, zimy mírné
 • Východ – přibývá kontinentality, bohaté srážky na jaře a na podzim, v létě četné bouřky, celkově ale srážky klesají, chladnější zimy, na horách značné množství sněhu
 • Jihovýchod – středomořské klima, mrazové dny jen zřídka, léta horká a suchá,

v zimních měsících od Alp na pobřeží chladný a suchý vítr zvaný – mistrál

Vodstvo

 • Mnoho řek – většina má kolísavý stav vody
 • Seine (Seina) – stálý stav vody s hustou sítí průplavů -> spojení s dalšími řekami
 • Nejdelší řeka – Loire (1 020 km)
 • Nejmohutnější řeka – Rhone (Rhona) – zásobovaná vodou z Alp
 • Horské řeky – prudké, vhodné jako zdroj vodní energie
 • Vnitrozemské řeky – často propojeny umělými průplavy a kanály – důležité dopravní cesty
 • Málo jezer – největší a nejznámější -> Ženevské jezero – (tektonicky- ledovcový původ)

 

Historický vývoj

 • Pravěk – osídlení neandrtálců, kromaňonců -jeskynní malby -> Lascaux v Pyrenejích
 • 1000 př. n. l. -Keltové – první města, keltská oppida, Keltové (Galové) dali zemi název – Galie
 • 600 př. n. l. – řečtí osadníci -město Massaliá (Marseille)
 • Konec 2. stol. př. n. l. – jižní Francie – římská provincie Gallia Narbonensis
 • stol. př. n. l. – římské legie Caesara – podmanění zbytku Galie – Keltové romanizováni
 • řada památek, nejvíce v Provence – akvadukty, arény, mosty, chrámy, divadla
 • stol. n. l. – na území Galie – germánské kmeny, Burgundové, Vizigóti, a zejména Frankové
 • Francká říše – až do 9. stol. – poté vznik skutečné Francie
 • stol. – poměry v církvi nebyly uspokojivé -> nové církevní řády – premonstráti a cisterciáci
 • Nájezdy Normanů – vytvoření i vlastního státu Normandie
 • Normanďan se stál anglickým králem – Anglie chtěla zabírat francouzská území
 • 1337-1453 – válka – Angličané zprvu slavili úspěchy, ale nakonec byli poraženi (Panna Orleánská, Johanka z Arku) – během válku ve Francii první morová epidemie
 • Gotické období – věk katedrál – Notre Dame
 • Ve středověku založeny proslavené univerzity – Sorbonna, univerzity v Montpellier, Toulouse
 • stol. – války o Itálii – první celoevropské střetnutí -> nadnárodní koalice – Francie prohra
 • stol. Kalvinismus – hugenoti – proti katolíkům ->  bartolomějská noc
 • stol. – absolutní vládci – éra nákladných válek – Ludvíka XIV. – ohromné dluhy – dluhy platilo obyvatelstvo z nižších vrstev
 • 1789 – dobytí Bastily – revoluce proběhla naprosto nekoordinovaně
 • 1792 se vlády chopili jakobíni, nastolili vládu tzv. první republiky – nevydržela příliš dlouho
 • 1799 – Napoleon Bonaparte – vojenský převrat a chopil se moci
 • 1804 – Napoleon korunován francouzským císařem – doba válek a vítězných tažení
 • Končí ústupem Napoleona z Ruska a dvěma porážkami – u Lipska a u Waterloo
 • 1830 – revoluce –  nastolila vládu měšťanského krále Ludvíka Filipa – byl velmi slabý
 • 1848 – další revoluce -Napoleona III. – synovec císaře Napoleona
 • 1852 – udělal ze sebe císaře, snažil se o vybudování koloniální říše – neúspěchy
 • 1871 – povstání – Pařížská komuna – první vláda dělníků na světě – vznik třetí republiky
 • světová válka – po ní Versailleská smlouva – stáhla na dno celé
 • Přímý produkt 1. světové války – 2. světová válka
 • Po 2 světové válce – budování evropské integrace (NATO, ESUO, EHS, EUROATOM)
 • 1944-1955 válčila Francie v Indočíně -nakonec odtud odešli
 • Léta – rozpad afrického koloniálního systému

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2006): 62 150 775
 • Hustota zalidnění: 113,6 obyv./km2
 • Etnicky nejrůznorodější země v Evropě
 • Odhadem 40% francouzské populace má předka, který pochází z nějaké migrační vlny
 • Nejpočetnější muslimská komunita v Evropě
 • Roční přírůstek obyvatelstva Francie patří v posledních letech k nejvyšším v Evropě
 • Aktivní politika na podporu rodiny, mateřské školy přijímající děti již od dvou let, společensky neutrální postoj k dětem narozeným mimo manželství

Náboženství

 • 51% populace katolické vyznání, 31% ateisté, agnostikci, 15% vyznavači islámu, 3% protestanti a 1% židovské víry

 

Sídla

Paříž – hlavní, největší město Francie

 • Jedna z nejvyšších hustot zalidnění v Evropě
 • Eiffelova věž – kvůli Mezinárodní výstavě 1889, v době svého vzniku – nejvyšší stavba světa
 • Nevzbuzovala nadšení, měla být po výstavě zbourána
 • Notre Dame, Sacré Coeur, Montmartre, Moulin Rouge, Vítězný oblouk, Champs Elysées, Louvre

 

Průmysl

 • Jeden z neprůmyslovějších států světa
 • Nerostné zdroje omezené
 • Bohaté zásoby železné rudy a černého uhlí v Lotrinsku se pro levný dovoz využívají méně
 • Evropsky významné – zásoby bauxitu, potaše, kamenné soli a uranových rud
 • Nedostatek paliv (ropa, plyn, uhlí) – dovoz námořní dopravou
 • 80% elektřiny z jaderných elektráren
 • Strojírenství – hlavní odvětví průmyslu
 • Čtvrtý největší producent automobilů na světě – po Japonsku, USA a Německu

(Peugeot, Citroen, Renault)

 • Letadla – Concorde, Airbus (civilní i vojenská letadla)
 • Vlaky a rychlovlaky -TGV
 • Potravinářský průmysl
 • Vinařství, sýrařství, cukrovarnictví
 • Francouzské speciality – šneci, lanýže a ústřice
 • Elektrotechnický průmysl – Thompson
 • Výroba oceli
 • Pneumatiky – Michellin
 • Textilní průmysl – vysoká úroveň (Paříž – město módy), Coco Chanel, Dior…
 • Kosmetika – Paříž (Garnier, Dior, Chanell, L’oreal), Provence – 50% světové produkce parfémů

 

Zemědělství

 • Největší evropský producent a vývozce zemědělských produktů
 • Největší rozloha zemědělské a orné půdy v Evropě – 30% povrchu
 • Vysoce mechanizované, intenzivní
 • Významný producent mléka, masa, sýrů – Danone
 • Živočišná výroba – skot,ovce, drůbež, prasata, rybolov, chov ústřic, lanýžů
 • Rostlinná výroba – pšenice olejniny, cukrová řepa, brambory, zelinářství, sadařství vinice
 • Vinohrady – Champagne, Burgundsko, Bordone
 • Levandule do kosmetiky – Provance
 • Třetí největší producent dřeva v Evropě – rozsáhlý program obnovy lesů
 • Rybolov – hlavně na pobřeží Atlantského oceánu

 

Doprava

 • Nejrozsáhlejší síť železnic v Evropě
 • Silniční doprava ve velkých městech – nepromyšlená -časté kolony
 • Silniční doprava mimo města – na vysoké úrovni – hodně dálnic -> urychlení dopravy
 • Eurotunel – Do VB

 

BELGIE – člen EU

Základní informace

 • Rozloha:30 510 km2
 • Hlavní město:Brusel (952 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):10 414 336
 • Státní zřízení: království
 • Úřední jazyky:vlámština, francouzština, němčina

 

 

Přírodní poměry

 • Převládají nížiny a pahorkatiny
 • Nadmořská výška a členitost terénu stoupají směrem na jih
 • Severozápad – pobřeží – písčité pláže,duny – za pásmem dun – oblast polderů – chráněna hrázemi – v oblasti polderů – velice úrodné půdy
 • Střední Belgie – poměrně rovná a mírně svažitá oblast, četné vodní toky, půdy hlinité, nejúrodnější v Belgii
 • Jihnejzalesněnější, nejřidčeji osídlená část Belgie – nejvyšší bod Signal de Botrange (694 m)

Podnebí

 • Mírné oceánické – mírné zimy, nepříliš teplá léta a vysoký úhrn srážek po celý rok

Vodstvo

 • řeky Mhása, Shelda a splavný Rýn – významná říční dopravou

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):10 414 336 – podobně jako ČR
 • Hustota zalidnění:341,3 obyv./km2 – vysoká, vyšší pouze Nizozemsko + malé státy (Monako)
 • Národnostně nejednotná – dva národy Vlámové (56%) a Valoni (42%) – Zbytek přistěhovalci, německá menšina
 • 93% urbanizace – vysoká
 • Největší rozvodovost na světě – zhruba 70 ze 100 manželství

 

Sídla

Brusel – sídlem NATO a některých institucí EU -> neoficiálně označován jako „hlavní město Evrop“

 • Oficiálně dvojjazyčný – úředními jazyky francouzština a nizozemština
 • Zbořeno mnoho secesních domů (Viktor Horta) – postaveny moderní výškové budovy
 • Velké množství cizinců

 

Průmysl

 • Ložiska černého uhlí a železné rudy – převážně v její jižní části při hranicích s Francií
 • Rozvinutý průmyslový stát – převaha těžkého průmyslu: hutnictví, strojírenství, chemie, textil
 • Hutnictví – hlavní produkty – železo, ocel, měď a zinek
 • Strojírenství – výroba důlních zařízení, lokomotivy, zemědělské a textilní stroje, motorová a jízdní kola, stavba lodí (Antverpy)
 • Elektrotechnický průmysl – hlavně výroba telekomunikačních zařízení
 • Zbrojní průmysl (Lutych)
 • Průmysl textilní – vedle běžných textilních výrobků, gobeliny, známé belgické krajky
 • Sklenářství – hlavně výroba zrcadel
 • Broušení diamantů, světový obchod s nimi

 

Zemědělství

 • Převažuje živočišná výroba – chov skotu a vepřů (chovu vepřů – západní Flandry)
 • 2/3 rozlohy státu – neúrodné písky -> pouze 26 % území zemědělsky využito
 • Pěstují se pícniny a obilí – sklizeň nestačí k výživě obyvatelstva, zejména pšenice se dováží
 • Menší farmy – intenzivní hospodaření (cukrová řepa, obilí, brambory, zelenina)

 

Doprava

 • Nejhustší dopravní síť na světě – umožněno díky rovinatému rázu krajiny
 • Hustá železniční a silniční síť doplněna hustou sítí splavných řek – 800 km průplavů

 

 

 

NIZOZEMSKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha:41 526 km2
 • Hlavní město:Amsterdam (724 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):16 715 999
 • Státní zřízení: království
 • Úřední jazyk:nizozemština, fríština
 • Zámořská území – Aruba v Malých Antilách, Nizozemské Antily, jih ostrova Sint Maarten

 

Přírodní poměry

 • Nížinatá země – třetina území pod úrovní hladiny moře -> čerpadla, odvodňující kanály
 • Mnoho oblastí chrání před povodněmi hráze a vlnolamy
 • Severní pobřeží – ploché, lemováno dlouhým obloukem Západofríských ostrovů
 • Jihozápad – lesnatá plošina, nejvyšší vrchol Nizozemska, 321 metrů – Vaalserberg
 • Východ + jih – pahorkatiny s údolími

Podnebí

 • Převládá oceánské podnebí – zimy relativně teplé, léta příliš teplá nejsou – Golfský proud
 • Poměrně vysoký roční úhrn srážek
 • Vnitrozemí – časté mlhy a silný vítr
 • Pobřeží – časté bouřky

Vodstvo

 • Pobřežní oblasti – prolákliny mělkých přílivových plošin – watty a marše
 • Watty – přílivem zaplavovány a odlivem obnažovány
 • Na mnoha místech zpevnění písečných valů a přesypů – postavení hrází, odčerpáváním vody udržování wattů vysušené – rozšiřování území -> poldery
 • Marše – úrodné pobřežní nížiny na říčních nánosech
 • Při dostatečném odvodnění se mění v úrodná pole
 • Východ + jih – pahorkatina, jejichž údolími protékají velké evropské řeky – Rýn

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009): 16 715 999
 • Hustota zalidnění:402,5 obyv./km2 – jedna z nejvyšších v Evropě
 • 90% obyvatel žije ve městech
 • Randstad – pás měst -> Dordrechtu, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterodam, Hilversum, Utrecht
 • 80,9 % Nizozemců, 2,4 % Indonésanů, 2,4 % Němců, 2,2 % Turků, 2 % Surinámců, 1,9 % Marokánců, 6,0 % jiných menšin

 

Sídla

Amsterdam – na řece Amstel, kosmopolitní město, galerie, kanály, typická architektura

 • grachty = uměle vytvořené kanály.
 • Muzeum Van Gogha, Rijks muzeum – Rembrandt, Heineken

Rotterdam – jeden z největších přístavů na světě

Den Haag – sídlo vlády, parlamentu a královny

 

Průmysl

 • Velmi rozvinuté zpracovávání ropy – největší rafinerie u Rotterdamu
 • Elektrostrojírenský průmysl – elektronika Phillips
 • Potravinářský průmysl – sýry, máslo, mléčné výrobky, čokoláda, lihovary, pivovary, ryby
 • Chemický průmysl

 

Zemědělství

 • Vysoce rozvinuté, intenzivní, výkonné a mechanizované
 • 2/3 produkce živočišná výroba – hlavně chov skotu (mléčné výrobky → sýry), drůbeže, prasat
 • Nejvíce obilí, cukrová řepa, kukuřice a brambory
 • Pěstování květin – tulipány -> největší exportér tulipánů (tulipán – původně z Turecka)

 

Doprava

 • Silniční síť – jedna z nejhustších v Evropě – všechny silnice, dálnice bez mýtného (silniční daň)
 • Speciální postranní pruhy pro cyklisty u většiny silnic první třídy a některých dálnic

 

LUCEMBURSKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha:2 586 km2 – jedním z nejmenších států v Evropě
 • Hlavní město:Lucemburk (76 446 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):491 775
 • Státní zřízení: velkovévodství – vévodský trůn je dědičný
 • Úřední jazyk:lucemburština, administrativní jazyky – němčina, francouzština

 

Přírodní poměry

 • Sever – náhorní rovina rozdělená koryty řek – Saner, Cler, Wiltz – velká část pokryta lesy,

v okolí řek – bažiny a rašeliniště

 • Střední část + jih – kopcovitá krajina, pískovce, vápenec, půda úrodná – hlavně u řeky Mosely

Podnebí

 • Mírné, velmi podobné podnebí Belgie -> částečně oceánské s projevujícími se prvky kontinentality – žádné extrémní teploty

Vodstvo

 • Bohatá říční síť, největší řeka – Mosela

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění:190,17 obyv./km2
 • Pestré složení obyvatelstva – Lucemburčané 63,1%, Portugalci 13,3, Italové 4,3%, Francouzi 4,5%, Němci 2,3%
 • Vysoká životní úroveň, nízká nezaměstnanost
 • 84% urbanizace
 • 87 % obyvatel římskokatolického vyznání, zbylých 13 % tvoří protestanti, židé a muslimové

 

Sídla

Lucemburk – významné bankovní a administrativní centrum, leží na skalnatém masívu – 100 mostů

 • přes 200 bank

 

Průmysl

 • Z dovezené železné rudy a uhlí – kolem 3 mil. tun oceli ročně – hlavní specializace průmyslu, dále strojírenství a elektronika

 

Zemědělství

 • Pěstování ječmene, pšenice, brambor, ovsa, hroznového vína
 • Chov dobytka na maso a na mléko
 • Jih – zaměření na zahradnictví