Čechy v době vlády posledních Přemyslovců

 • dědičné území Přemyslovců: Čechy a Morav
 • období upevnění českého státu – konec vnitřních rozbrojů (bojů o trůn), vnějšího nebezpečí, překonání údobí rozdrobenosti
 • vznik a rozvoj měst, výstavba šlechtických hradů
 • kolonizace – zakládání nových sídel v důsledku růstu obyvatel, vnitřní kolonizace – zalidňování v dosud neobydlených oblastech (kácení lesů), vnější kolonizace – pohraniční území osidlováno osadníky (kolonisté) ze sousedních zemí
 • práva: emfyteutické (zákupní) – lokátor vybere půdu, postavení příbytků, kolonisté platí dávky vrchnosti, chodí robotovat
 • města: centra řemesel, vzniká z vesnice u hradu, na zeleném vrchu, domy blízko u sebe (mor), špatná hygiena, požáry (nejsou komíny)
 • druhy měst: Královská – zakládá panovník, města horní (bohatá, těžba), věnná (královen), Poddanská – zakládá šlechta, církev, daně se platí tomu, kdo město založil, mají různá práva (mít hradby, hrdelní – popravy, vaření piva, samospráva, tržní)
 • úzké spojení českých zemí s Evropou
  • založení 13 královských měst (např. Hradec Králové, Brno, Znojmo, Olomouc…)
 • vymezeny sféry vlivu: církve, královské moci, šlechty, měst
 • vybudování vrcholné středověké monarchie; převaha tržních vztahů
  • vrchol románského umění, obliba legend o sv. Prokopovi a Václavovi, Mater verborum – latinský biblický slovník s českými glosami
   • Přemysl Otakar II. (1253-1278)
    • „král železný a zlatý“ – značí vojenskou sílu a moc + bohatství
    • nejslavnější Přemyslovec ve střední Evropě, stal se kurfiřtem = vysocí světští (4) a církevní (3) hodnostáři mající právo volit císaře
    • podpora kolonizace a hospodářského podnikání – založeno 25 měst – Kolín, Chrudim (cesta na Moravu), České Budějovice (spoje do Podunají), hrady Bezděz, Poděbrady (opora královské moci)
    • zdroj příjmů z jihlavských dolů – právo urbura = právo krále na drahé kovy; právo razit mince
    • rozvoj zemědělství, řemesel, obchodu
    • změna mezinárodní situace: německé oblasti – rozdrobené (knížectví, hrabství, města) X Přemyslova říše – silný hospodářský a politický celek
    • v krizovém období mezivládí se římští králové nezajímali o německé oblasti – přesun těžiště moci ve střední Evropě na východ do rukou neněmecké dynastie
    • výbojná a sňatková politika:
     • državy: Rakousy (sňatek s Markétou Babenberskou) rozšířeny dědictvím (Korutany, Kraňsko)
     • konflikt s uherským králem Bélou IV. – 1260 bitva u Kressenbrunnu – vítězství Přemysla Otakara II. (zisk Štýrska)
     • 1261 nový sňatek Přemysla s vnučkou Bély IV.- Kunhutou
     • 1266 Přemysl obsadil Chebsko – české panství sahá od Krkonoš až k Jaderskému moři – nejmocnější středoevropský stát
     • účast na křížovém tažení do pohanského Pruska (1255 a 1267)
     • snaha o obnovení českého vlivu v Polsku + nový střet s uherským králem Štěpánem V. – dočasné ovládnutí některých měst v Uhrách – 1271 Bratislavský mír
      • vnitřní politika:
       • počátky zemského soudu – nejvyššího soudního orgánu šlechty
       • vznik tzv. desek zemských = zápisy o držbě šlechtických statků, o žalobách, soudních rozhodnutích
       • zemský sněm – zasedal mimořádně (řeší otázky nástupnictví, války)
      • zpočátku je král šlechtou podporován, později odboj – v čele Vítkovci, Záviš z Falknštejna, Rýzmburkové; povstání šlechty (1276-1278) potlačeno
      • Přemysl Otakar II. usiluje o německou královskou korunu a římské císařství, ale je příliš silný – Němci se ho obávají (soupeření Šlaufů a Welfů – potřebují slabého panovníka, aby si mohli řešit své záležitosti)
      • 1273 zvolen Rudolf I. Habsburský – naprosto bezvýznamný (X podporován papežem)
      • otevřené nepřátelství – válka r. 1276 (vzpoura šlechty věrné Rudolfovi) – Přemysl je nucen vzdát se ve Vídni všech území kromě Čech a Moravy – Vídeňský mír
      • záhy spor obnoven – 8. 1278 bitva na Moravském poli – porážka českého vojska, Přemysl zahynul
       • král Václav II. nezletilý – Rudolf ovládl na 5 let Moravu a alpské země
       • poručnictví – Ota Braniborský a Jindřich Vratislavský
       • Kunhuta musela uprchnout z Prahy a požádala o pomoc Otu Braniborského – stal se správcem Čech a poručníkem nedospělého kralevice Václava II.
       • Jindřich Vratislavský získal Kladsko, Kunhuta získala Opavsko
       • Ota Braniborský uvěznil Kunhutu a Václava II. na Bezdězu – Braniboři v Čechách (1278-1290)
        • země drancována braniborskými vojsky – hladomory, epidemie
        • Rudolf usiluje o rozbití české státnosti – drobné války mezi ním a českou šlechtou + českými městy
        • Braniboři donuceni k odchodu, Morava získána zpět
        • 1283 po vyplacení vydán šlechtě nezletilý Václav II. – stoupl politický vliv šlechty
         • Václav II. (1278, 1283-1305)
          • obnoven pořádek v zemi
          • poradcem mu je nevlastní otec Záviš z Falknštejna – odpůrce habsburské strany
          • zpočátku vládli ve shodě, 1290 Záviš obviněn ze spiknutí a popraven (vliv Rudolfa Habsburského a jeho dcery Guty – první Václavova manželka)
          • obratná diplomacie, zdokonalena správa země – soudnictví v rukou šlechty, svobodné postavení měst, královská rada – nejvyšší poradní orgán
          • počátky těžby stříbra v Kutné hoře (1290) – 40% tehdejší světové produkce, obrovské zisky, zvelebení královského dvora a země
          • 1300 vydán Horní zákoník krále Václava II. – 4 knihy; zisky horních měst plynou do královské pokladny, obsahují i prvky sociální péče o horníky (vzor pro horní města na Moravě, Slovensku, ve Slezsku)
          • mincovní reforma – ražba českých (pražských) grošů – základní měnová jednotka v Čechách do r. 1561
          • ztráta alpských zemí – ty jsou pod vládou Albrechta, římského krále, syna Rudolfa Habsburského
          • Václav II. připojuje Chebsko
          • 1300 vymření Piastovců v Polsku – Václavu II. nabídnuta polská koruna
          • korunován v Hnězdně, 2. sňatek s Piastovnou Eliškou Rejčkou – velká říše česko-polská
          • 1301 vymření Arpádovců v Uhrách – zisk uherské koruny pro syna Václava III., Václav II. přijímá jméno Ladislav V.
          • obrovský mocenský rozmach Přemyslovců X německý král Albrecht Habsburský + papež Bonifác VIII. (prohlásil nároky na obě koruny za neplatné)
          • 1304 neúspěšné tažení Václava II. do Uher – zříká se uherské koruny
          • 1304 vpád římského krále Albrechta do Čech, neúspěšné obléhání Kutné hory
          • 1305 během jednání o míru Václav II. umírá na tuberkulózu
           • Václav III. (1305-1306)
            • na počátku vlády se zříká uherské koruny ve prospěch Karla Roberta z Anjou
            • odboj části polské šlechty – v čele Vladislav Lokietek – příprava tažení Václava III. do Polska – zavražděn v Olomouci (1306)
            • Přemyslovci vymřeli po meči
           • Rudolf (1306-1307)
            • „král bez koruny“, syn Albrechta I. Habsburského
            • sňatek s Eliškou Rejčkou
            • Habsburk na českém trůně, šetrný – přezdívka „král Kaše“
            • vytvoření šlechtické opozice – chtěl ji vojensky porazit, ale zemřel na úplavici před Horažďovicemi
             • Jindřich Korutanský (1307-1310)
              • manžel Anny Přemyslovny, sestry Václava III.
              • neschopný, bezradný panovník – dochází k rozkrádání královského majetku, neklid v zemi
              • útok Albrechta Habsburského – vyhnal Jindřicha, ale náhle zemřel, Jindřich si opět činí nároky na trůn
              • čeští pánové žádají o pomoc císaře Jindřicha VII. Lucemburského – sňatek jeho syna Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
               • kultura:
              • nositelem není pouze církev, ale i šlechta
              • minnesangři na českém dvoře, rozvoj česky psané literatury: Píseň ostrovská, Zbraslavská kronika
              • rozmach gotického stavitelství – Anežský klášter, Zlatá Koruna,Vyšší brod; Staronová synagoga