Česká republika

 • Poloha, rozloha
 • Přírodní poměry (horizontální a vertikální členitost, podnebí, vodstvo, půdy, přírodní krajiny, nerostné bohatství)
 • Počasí, cyklonální činnost

 

 

Poloha rozloha

 • Vnitrozemský stát ve střední Evropě
 • Na území historických zemí Čech, Moravy a části Slezska
 • Rozloha 78 866 km2
 • Středně velký až menší evropská země
 • Celková délka státních hranic 2291 km
 • Sousední státy: Německo (nejdelší společná státní hranice), Polsko, Rakousko, Slovensko
 • Pestrý reliéf
 • Současnou podobu povrchu způsobily geologické pochody v minulosti + různorodá činnost lidské společnosti
 • Nejvyšší hora – Sněžka 1602
 • 2 velké geologické jednotky
 1. Český masiv -> Čechy + západní část Moravy a Slezska
 2. Soustava Karpat -> východní část Moravy a Slezska

Český masiv

 • Zbytek rozsáhlého pohoří vyvrásněného při hercynském vrásnění v prvohorách
 • Budován hlavně starohorními a prvohorními horninami
 • V průběhu hercynského vrásnění pronikalo ze Země magma, jehož utuhnutím vznikaly na různých místech masivy vyvřelých hornin
 • V následujících obdobích – v mezihorských kotlinách jezerní pánve -> v průběhu svrchního karbonu se zaplnily množstvím organické hmoty -> ložiska pro černé uhlí
 • Druhohory – postupné zarovnávání reliéfu
 • Období křídy – od severu na naše území pronikalo moře (důkaz: sedimenty pískovců a jílovců v oblasti České tabule)
 • Později zvětráváním těchto usazenin + jejich modelací exogenními procesy vznikla skalní pískovcová města
 • Přelom druhohor a třetihor – tektonická aktivita způsobená alpínským vrásněním v j. Evropě
 • Aktivita zlomů, podél kterých se zarovnaný povrch rozlámal na kry a okrajové části Českého masivu byly vyzdviženy -> kerná pohoří Českého masivu
 • Uvnitř České vysočiny – pokles reliéfu (Podkrušnohorské pánve, Jihočeské pánve…)

Karpaty

 • Do konce prvohor vývoj podobně jako Český masiv
 • Počátek druhohor -> pokles karpatské oblasti + zaplavení mořem
 • Období křídy – vyvrásněn centrální oblouk karpatských pohoří (Slovensko), ústup moře
 • Třetihory – příkrovová pohoří Vnějších Karpat
 • Mladé karpatské pohoří – členitější reliéf, tvořena sedimentárními horninami
 • Charakteristické střídání pískovcových, slepencových a jílovcových vrstev -> flyšová souvrství
 • Čtvrtohory – prohlubování říčních koryt, vznik říčních teras

 

Podnebí

 • Mírný podnebný pás severní polokoule
 • Typické střídání ročního období
 • Převládají větry západních směrů – přinášejí vzduchové hmoty od Atlantského oceánu
 • Rozhraní západoevropského oceánského a východoevropského kontinentálního podnebí
 • S rostoucí nadmořskou výškou – pokles teploty, přibývání srážek
 • Nejteplejší měsíc – červenec (v horách 8-12 stupňů, v nížinách 18-20 stupňů)
 • Nejchladnější měsíc – leden (průměrné teploty všech míst Česka mají zápornou hodnotu)
 • Srážky narůstají s nadmořskou výškou, členitost reliéfu způsobuje rozdíly ve srážkových úhrnech
 • Průměrné roční srážky 500-600 mm
 • Minimální roční úhrny srážek – Žatecko (410 mm) – závětrný efekt Krušných hor
 • Nejvíce srážek – Jizerské hory (1700 mm)
 • Na území ČR – 3 základní klimatické oblasti
 1. Teplá oblast – střední Polabí, dolní Povltaví, Poohří
 2. Mírně teplá klimatická oblast – většina území ČR s výjimkou okrajových pohoří
 3. Chladná oblast – nejvyšší polohy republiky (hraniční území a Brdy)

–     Největší vliv na počasí v ČR:

1) Islandská tlaková níže (cyklona)
2) Azorská tlaková výše (anticyklona)
3) Sibiřská tlaková níže (cyklona)

–     bod 1 a 2 patří do Západoevropského oceánského proudění, bod 3 zařadíme do Východoevropského kontinentálního proudění

 

Vodstvo

 • Územím ČR prochází hlavní evropské rozvodí – rozděluje stát do tří úmoří
 • 66,2% plochy do povodí Labe a úmoří Severního moře
 • 24% plochy do povodí především Moravy a úmoří Černého moře
 • 9,8% plochy do povodí Odry a úmoří Baltského moře
 • Vodní toky v ČR téměř výhradně závislé na množství a rozložení srážek
 • Nevýhodou našich vodních toků – proměnlivá vodnost v průběhu roku (povodně)
 • Hustá říční síť
 • Vodní toky se kvůli různým vodohospodářským úpravám zkracují
 • Největší plocha povodí – Labe 51 392 km2
 • Nejdelší řeka – Vltava 433km
 • Počet jezer v ČR ve srovnání s ostatními evropskými státy je malý
 • Převládají malá jezera ledovcového původu (Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské…)
 • Ještě menších rozloh dosahují krasová jezírka (v Moravském krasu, Hranické propasti)
 • Jezera v rašeliništích (Šumava, Jeseníky)
 • Jezera říčního původu – vznik -> zaškrcení meandru (na Dyji)
 • Jezera hrazená – vznik -> zahrazením údolí potoka sesuvem (Mladotické jezero v povodí Střely)
 • Dlouhodobá tradice rybníkářství (největší Rožmberk)
 • Přehradní nádrže – dělení:
 1. Hydroenergetice
 2. Regulační
 3. Rekreační
 4. Závlahové
 5. Zdroje vody pro průmysl
 6. Zdroje pitné vody
 • Největší objem – Orlík
 • Největší plocha – Lipno
 • Podzemní vody – zásoby v ČR rozmístěny značně nerovnoměrně
 • Velká zásobárna – říční náplavy v širokých údolních nivách
 • Dostatečné množství kvalitní pitné vody – v propustných horninách České tabule
 • Jižní oblasti ČR – nedostatek podzemních vod
 • Hojnost minerálních vod, vřídla (teplota nad 50 stupňů) – v Karlových Varech
 • Teplé prameny – Teplice, Jáchymov, Velké Losiny…
 • Nejrozšířenější typ minerálních vod – kyselky (Chebsko, Poděbrady, Pardubicko)

 

Půdy

 • Písčité – na píscích středního Polabí a jižní Moravy
 • Hlinitopísčité – lépe zemědělsky využitelné, hojné na žulových zvětralinách České vysočiny
 • Hlinité – zemědělsky nejvýhodnější, Česká tabule, Ostravsko, Opavsko
 • Jílovité a jílovitohlinité – na zvětralinách jílovitých břidlic Vnějších Karpat, Trutnovsko
 • Černozemě – v nejsušších a nejteplejších oblastech ČR – intenzivně zemědělsky využívané, nejúrodnější (Dyjskosvratecký a Hornomoravský úval, střední Polabí, dolní Povltaví, Poohří)
 • Hnědozemě – nižší stupeň pahorkatin, hodnotné zemědělské půdy, pěstování obilnin a cukrové řepy (Plzeňská pánev, Moravské úvaly, Vizavická vrchovina, Vsetínské vrchy)
 • Illimerizované půdy – ve středních nadmořských výškách (250-500 m), zemědělská kvalita nižší
 • Hnědé lesní půdy – nejrozšířenější půdní typ v ČR, mimo nížin ve všech typech členitějšího reliéfu
 • Podzoly – ve vlhkém a chladném klimatu vyšších nadmořských výšek, nízká přirozená úrodnost, horské louky a pastviny, většinu podzolových půd pokrývají lesy
 • Nivní půdy – v nejbližším okolí velkých řek, rozšířeny na náplavech řek a pravidelně zaplavovány, zemědělství jako louky (střední Polabí na Pardubicku, Nymbursko, Mělnicko, údolí Dyje a Moravy)

 

Přírodní krajiny

 • cca třetina ČR – lesy (80% jehličnaté, převážně smrkové)
 • nejnižší zastoupení lesů – v úrodných oblastech nížin (vykácení a přeměna na úrodnou půdu)
 • nejnižší podíl lesů – Břeclavsko, Přerovsko
 • nejvyšší lesnatost – Jesenicko, Vsetínsko
 • charakter rostlinstva obdobný jako na území sousedních států
 • tři floristické oblasti
 1. oblast středoevropské lesní květeny (většina České vysočiny)
 2. panonská oblast (moravské úvaly, Polabí, dolní Poohří, dolní Povltaví)
 3. oblast západopanonské květeny (nejvýchodnější části našeho území)
 • rozšíření rostlinstva nejvíce ovlivňuje nadmořská výška

 

Nerostné bohatství

 • významnější zdroje nerostných surovin – paliva
 • Zásoby černého uhlí – Ostravsko-karvinská pánev, Plzeňská pánev, Kladenská pánev…
 • 1990 – státní útlumový program – těžba probíhá pouze na Karvinsku a Frýdecko-Místecku
 • Hnědé uhlí – Podkrušnohorské pánve, těžba také zredukována, i přesto patří ČR mezi sedm největších těžařů hnědého uhlí (5% podíl na světové těžbě)
 • Uran – v minulosti důležité těžební odvětví, také zde proběhla redukce, nyní pouze v dole Dolní Rožínka ve Vysočině
 • Stavební suroviny
 1. Vápenec – stavební materiál, surovina pro výrobu vápna a cementu (Český kras, Moravský kras…)
 2. Žula – Liberecko, Posázaví, Žulovsko
 3. Sklářské písky – sklářství, keramický průmysl, výroba porcelánu (Severní Čechy)
 4. Kaolín (Karlovarsko, Znojemsko, Plzeňsko)

 

Obecná geografie

 

Počasí – co se sleduje, fronty, cyklony, anticyklony, srážkový stín,

 rozdíl mezi počasím a podnebím

Počasí

 • okamžitý a krátkodobý stav ovzduší v daném místě, charakterizovaný souborem hodnot meteorologických prvků

Co se sleduje

 • sluneční záření
 • teplota vzduchu
 • tlak vzduchu
 • proudění vzduchu
 • atmosférické srážky

 

Synoptická mapa = předpovědní mapa pro určování počasí

Izobary = myšlené linie spojující místa se stejným tlakem vzduchu

Fronta

 • úzká přechodná vrstva oddělující od sebe vzduchové hmoty
 • tři typy atmosférických front
 1. arktická fronta (odděluje arktickou a polární vzduchovou hmotu)
 2. polární fronta (odděluje polární a tropickou hmotu)
 3. tropická fronta (odděluje tropickou a rovníkovou vzduchovou hmotu)
 • kromě hlavních front se vytvářejí tzv. podružné fronty – vznik mezi teplotně rozdílnými částmi stejných vzduchových hmot)
 1. studená fronta – vznik postupem studené vzduchové hmoty do teplejší
 2. teplá fronta – vznik postupem teplé vzduchové fronty do chladnější
 • splývání obou front = okluze (oblast styku teplé a studené fronty – okluzní fronta)

 

Cyklony (tlakové níže)

 • tlak vzduchu je nižší než v okolí
 • vzduch vystupuje do výšky -> tím se zmenšuje jeho tlak
 • vzduch vtéká spirálovitě -> od okrajů ke středu
 • severní polokoule – cirkulace vzduchu proti směru hodinových ručiček
 • jižní polokoule – cirkulace vzduchu po směru hodinových ručiček

Anticyklony (tlakové výše)

 • tlak vzduchu je vyšší než v okolí
 • vzduch klesá, stlačuje se, spirálovitě se roztéká od středu k okrajům
 • severní polokoule – cirkulace vzduchu po směru hodinových ručiček
 • jižní polokoule – cirkulace vzduchu proti směru hodinových ručiček

 

Srážkový stín

 • Meteorologický jev způsobený působením horských celků, které znemožňují přenášet převládajícím větrům vlhkost
 • Oblačnost se na návětrné straně hor zachytí a zde také spadne většina srážek
 • Závětrná strana je pak podstatně sušší

 

Počasí X Podnebí

 • Počasí – okamžitý a krátkodobý stav ovzduší v daném místě
 • Podnebí – dlouhodobý stav počasí