Chemické reakce, termochemie, výpočty z chemických rovnic

Chemické reakce, jejich popis a klasifikace

= děje, při kterých se nemění atomová jádra, ale přeměňují se původní strukturní částice látek (molekuly, ionty, atd.) a současně vznikají látky nové (s jinými vlastnostmi).

→ dochází tedy k zániku některých vazeb a vzniku vazeb nových.

 • Látky, které při reakci zanikají, nazýváme reaktanty nebo výchozí látky.
 • Látky, které při chemické reakci vznikají, nazýváme

         A + B → C + D

Zápis chemické reakce

1.      Chemická rovnice

 • Musí odpovídat zákonu o zachování hmotnosti
 • Proto rovnice vyčíslujeme – počet atomů daného prvku na jedné straně se musí rovnat počtu atomů téhož prvku na druhé straně rovnice
 • Čísla, která při tom používáme a zapisujeme před sloučeniny, se nazývají stechiometrické koeficienty
  N2 + 3H2 → 2NH3

2.      Chemické schema

 • Ukazuje pouze reaktanty a produkty
 • Není vyčíslené
 • Používá se pro složité děje, např. v organické chemii

Klasifikace chemických reakcí

1.      Podle složitosti děje:

 1. jednoduché – přímá přeměna reaktantů v produkty
 2. složené – mají řadu meziproduktů, např. v metabolismu

2.      Podle energetické bilance:

 1. exotermické – energie se uvolní (-Qm)
  Př.: slučování vodíku s kyslíkem
 2. endotermické – energie se přijme (+Qm)
  Př.: syntéza sirouhlíku

Qm = reakční teplo (někdy se označuje ΔH)
Obor chemie zkoumající změny teploty při chemických reakcích se nazývá TERMOCHEMIE

3.      Podle probíhajícího jevu (základní typy anorganických reakcí):

 1. reakce skladné (syntetické) – z látek jednoduchých vznikají látky složitější
  Zn + S → ZnS
  N2 + 3H2 → 2NH3
  2C + O2 → 2CO
  H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)
 2. reakce rozkladné (analytické) – z látek složitějších vznikají jednodušší
  2 H2O2 → O2 + 2H2O
  CaCO3 CaO + CO2
 3. reakce vytěsňovací (substituční)
  CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu
  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
 4. reakce podvojné záměny (konverze)
  KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
  NaNO3 + KCl → KNO3 + NaCl
  AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl
  2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

4.      Podle přenášených částic:

 1. reakce acidobazické (protolytické) – přenos protonu (H+), neutralizace, disociace kyselin a zásad ve vodě
  Př.: 2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O
 2. reakce oxidačně-redukční (redoxní) – přenos e, dochází ke změnám oxidačních čísel
  Př.: CuIISO4 + Fe0 → FeIISO4 + Cu0
 3. reakce koordinační (komplexotvorné) – přenos atomů, atomových skupin
  Př.: [Cu(H2O)4]SO4 + NH3 → [Cu(NH3)4]SO4 + 4 H2O

5.      Podle počtu fází v reakční směsi:

 1. reakce homogenní – všechny reakční složky jsou v jedné fázi, zpravidla (l) nebo (g)
  Př.: 3H2 (g) + N2 (g) → 2NH3 (g)
 2. reakce heterogenní – probíhají na fázovém rozhraní reaktantů různých skupenství
  Př.: 2KOH (aq) + CO2(g) → K2CO3 (aq) + H2O(l)
  Ca(OH)2(aq) + CO2(g) → CaCO3(s) + H2O(l)

6.      Podle typu štěpení kovalentní vazby:

 1. homolýza – symetrické štěpení, vznik radikálů
  Př.: Cl2 ® Cl× + Cl×
 2. heterolýza – nesymetrické štěpení kovalentní vazby, vznikají ionty
  Př.: CH3COONa ® CH3COO + Na+

pokud ke štěpení dochází pomocí vody = hydrolýza

7.      Podle reakčního mechanismu (v organické chemii)

 1. adice – navázání činidla na násobnou vazbu substrátu
 2. eliminace – odštěpení jednoduché sloučeniny za vzniku násobné vazby
 3. substituce – nahrazení
 4. přesmyk (izomerace) – změna struktury, bez změny složení

8.      Podle typu reagujících částic

 1. reakce molekulové – všechny reakční složky v průběhu celé reakce jsou elektroneutrální molekuly
  Př.: NO2 + CO ® NO + CO2
 2. reakce radikálové – účastní se jich radikály (nestálé, velmi reaktivní částice s nepárovými elektrony) – většinou řetězový mechanismus
  Př.: H× + H× ® H2
 3. reakce iontové – účastní se jich ionty, probíhají ve vodném prostředí nebo polárních rozpouštědlech, rychlý průběh, např. srážecí reakce
  Př.: Cu2+ + Fe ® Cu + Fe 2+
  AgNO3 + NaCl ® AgCl↓ + NaNO3

Zápis chemických rovnic

 • Stechiometrický zápis – vyhovuje zákonu zachování hmotnosti
  2FeCl3 + 3H2S → Fe2S3 + 6HCl
 • Stavový zápis – obsahuje navíc skupenství jednotlivých látek
  2FeCl3(aq) + 3H2S(g) → Fe2S3(s) + 6HCl(aq)
 • Úplný iontový zápis – obsahuje všechny disociované částice (na ionty se nerozepisují pouze nedisociované, tj. nerozpustné látky – sraženiny)
  2Fe3+ + 6Cl + 6H3O+ + 3S2-® Fe2S3↓ + 6H3O+ + 6Cl
  POZOR! H+ neexistuje, slučuje se s vodou na H3O+
 • Dílčí iontový zápis – 2Fe3+ + 3S2-→ Fe2S3

Vyčíslování chemických rovnic

 1. Bez změny oxidačního čísla – počty atomů určitého prvku musí být na obou stranách rovnice stejné
 2. Vyčíslování oxidačně-redukčních rovnic – počet odevzdaných elektronů rovná počtu elektronů přijatých
  (součet oxidačních čísel reaktantů = součet oxidačních čísel produktů)

Energetické změny při průběhu chemických reakcí – termochemie

 • Termochemie – studuje tepelné jevy při chemických reakcích
 • Reakční teplo = Qm, udává teplo, které systém přijme (+Qm) nebo odevzdá (-Qm), pokud množství reaktantů odpovídá stechiometrickým koeficientům reakce

–          Izochorický děj

 • nemění se při něm objem soustavy (V=konst.), mění se p a T
 • Qm = ΔU dodané teplo jde při konstantním objemu na zvýšení vnitřní energie
 • U = vnitřní energie soustavy = celková energie atomů molekul (kinetická, potenciální, …) zmenšená o kinetickou a potenciální energii soustavy jako celku
 • Ve skutečnosti nemůžeme změřit absolutní hodnotu U, ale pouze ΔU

–          Izobarický děj

 • reakce probíhá za konstantního tlaku (p=konst.), mění se V a T
  (běžnější – všechny otevřené nádoby)
 • Qm = ΔH dodané teplo jde při p = konst. na zvýšení entalpie
 • H = entalpie, H, opět umíme zjistit pouze ΔH
  ΔH = ΔU + pΔV (pΔV = W objemová práce plynu)
 • Entalpie má stejný význam pro děje izobarické, jako vnitřní energie pro děje izochorické

Reakce exotermické

 • Teplo se uvolňuje (ΔH < 0)
  2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) ΔH = -457 kJ.mol-1            (slučovací teplo)

Reakce endotermické

 • Teplo se dodává (ΔH > 0)
  2H2O(g) → 2H2(g) + O2(g) ΔH = 457 kJ.mol-1          (teplo rozkladné)

(dále např. teplo neutralizační, spalné, …)

 

 

Termochemické zákony

1.      Termochemický zákon (zákon Lavoisier-Laplaceův)

Hodnota reakčního tepla přímé a zpětné reakce je stejná, liší se pouze znaménkem. (viz předcházející)

2.      Termochemický zákon (zákon Hessův)

Celkový tepelný efekt reakce nezávisí na průběhu reakce, ale pouze na počátečním a konečném stavu.

Sn + 2Cl2 → SnCl4              ΔH = -544,6 kJ.mol-1

Nebo:

Sn + Cl2 → SnCl2                     ΔH = -349,4 kJ.mol-1

ΔH = -544,6 kJ.mol-1

SnCl2 + Cl2 → SnCl4                ΔH = -195,2 kJ.mol-1

Výpočty z chemických rovnic

Příklad 1: Vypočítejte, kolik g uhličitanu vápenatého je nutno navážit pro přípravu 80 g CaO. (Oxid vápenatý se připravuje termickým rozkladem CaCO3.)
Řešení:

 1. Napíšeme rovnici reakce

CaCO3 → CaO + CO2

 1. Pod rovnici vypíšeme relativní molekulové hmotnosti reagujících i vznikajících látek, které budeme pro výpočet potřebovat

CaCO3 → CaO + CO2
100,1    56,1

 1. Na další řádek napíšeme vstupní data, tj. v našem případě pod CaO číslo 80 a pod CaCO3 neznámou x. Pak sestavíme úměru.

100,1 ………… x g
56,1 …………… 80,0 g

x =

x = 142,8 g

Odpověď: Pro přípravu 80 g CaO je nutné navážit 142,8 g CaCO3.

Příklad 2: Kolik dm3 oxidu siřičitého vznikne (za normálních podmínek) spálením 50 kg síry?
Řešení:

 1. Napíšeme rovnici reakce.

S + O2 → SO2

 1. Pod rovnici vypíšeme relativní atomovou hmotnost síry a příslušný objem SO2 (Je třeba si uvědomit, že za normálních podmínek je objem 1 molu libovolné plynné látky 22,4 dm3).

S             +             O2           →           SO2

32,1                     22,4

 1. Vypíšeme vstupní data a sestavíme přímou úměru.

32,1 ………… 50,0
22,4 ………… x

x =

x = 34,9

Vzhledem k tomu, že navážka byla zadána v kilogramech, je objem vzniklého SO2 v m3. Výsledek musíme převést na dm3, jak požaduje zadání.

Odpověď: Spálením 50 kg síry vzniklo 34,9103 dm3 oxidu siřičitého.

Příklad 3: Sulfid železnatý je možno připravit přímou reakcí z prvků. Jaká musí být navážka síry a železa pro přípravu 120 g FeS?
Řešení:

 1. Napíšeme rovnici reakce.

Fe + S → FeS

 1. Pod rovnici napíšeme příslušné relativní molekulové hmotnosti.

Fe          +             S             →           FeS
55,8                       32,1                       87,9

 1. Vypíšeme vstupní data a sestavíme příslušné přímé úměry. (Všechny údaje je pohodlnější zanést do jednoho řádku.)

55,8 …………32,1……………87,9
x ………………… y ………………120,0

x =       y =

x = 76,2                               y = 43,8

Odpověď: Na přípravu 120 g sulfidu železnatého je třeba navážit 76,2 g železa a 43,8 g síry.

Příklad 4: Kolik cm3 10% roztoku amoniaku (ρ =0,9575 g cm-3) a kolik 20% roztoku H2SO4
(ρ = 1,1394 g cm-3) je třeba pro přípravu 55 g síranu amonného?
Řešení:

 1. Napíšeme rovnici reakce a pod ni uvedeme relativní molekulové hmotnosti reaktantů a produktu. Pak sestavíme přímé úměry, s jejichž pomocí vypočítáme, kolik gramů 100% amoniaku a kyseliny sírové by muselo zreagovat, aby vzniklo 55 g síranu amonného:

2NH3       +         H2SO4     →       (NH4)2SO4
2 17 g ……………98 g……………………132 g
x ……………………….y…………………………55 g
x =                              y =

x = 14,2 g (100% NH3)    y = 40,8 g (100% H2SO4)

 1. Pomocí nepřímé úměry vypočítáme hmotnost 10% roztoku amoniaku, ve kterém je obsaženo 14,2 g amoniaku. Stejným způsobem vypočítáme hmotnost 20% roztoku kyseliny sírové:

14,2 g …………100 %         40,8 g ……………100 %

x …………………10 %           y ……………………20 %

x =                          y =

x = 142 g                             y = 204 g

 1. S využitím vztahu V = m/ρ přepočteme zjištěné hmotnosti obou roztoků na objem:

Amoniak: V = 142/0,9575 = 148,3 cm3

Kyselina sírová: V = 204/1,1394 = 179 cm3

Odpověď: Pro přípravu 55 g síranu amonného je třeba použít 148,3 cm3 10% roztoku amoniaku a 179 cm3 20% kyseliny sírové.