Co je filosofie

CO JE FILOSOFIE

 • Filosofie vyvstává s otázkami, když důvěrně známý svět najednou ztratí svou denní samozřejmost a stane se problémem – vše se stane náhle nejistým, cítíme se jako na „holé pláni“
 • Základní otázky filosofie jsou: „Jaký smysl má svět?“, „Proč já jsem já a ne někdo jiný?“, „Co je po smrti?“
 • Nejsme ovšem první, kdo se těmito otázkami zabývá – filosofické otázky mají svou tradici. V této tradici se vytvořilo určité vědomí problému, které udává našemu vlastnímu filosofování míru

PŮVOD JMÉNA

 • Slovo „filosofie“ pochází z řečtiny
 • Filein=milovat
 • Sofia=zručnost, vědění a poznání
 • Sofos=ten, kdo je moudrý
 • Filosofie= láska k moudrosti
 • Tohoto slova užil i Pythágoras a Herakleitos z Efesu, teprve však Sokrates dal tomuto jménu význam, který přetrval v dějinách

ZKUŠENOST

 • Východiskem veškerého filozofování je bezpodmínečně zkušenost – vycházíme z důvěrně známého každodenního světa naší zkušenosti, ve kterém se dobře vyznáme
 • Filosofie nepředpokládá určitý vědecký způsob zkušenosti, není nutno studovat biologii, chemii či fyziku. Filosofie vychází z předvědeckého, každodenního způsobu zkušenosti, ve kterém je svět odhalen pro naše poznání a jednání
 • Martin Heidegger interpretuje tuto předvědeckou zkušenost jako bytí na světě existence
 • To, co zde myslíme zkušeností, můžeme ukazovat na jazyce. Rozlišujeme běžný jazyk, ve kterém se nenuceně bavíme = přirozený jazyk od odborných jazyků různých věd. Tyto odborné jazyky už dávno ovlivnily běžný jazyk.
 • Filosofie na počátku nepředpokládá nic jiného než zkušenostní svět odkrývaný běžnou řečí

ÚDIV

 • Filosofické tázání začíná tehdy, když svět naší zkušenosti ztrácí svou samozřejmost a důvěrnou známost
 • Podle K. Jasperse se tak stává v mezních situacích – tváří tvář smrti, v utrpení, v boji
 • Filosofování je jako probuzení ze zajatosti životními nutnostmi
 • Tradice zná 2 podněty k filosofickému tázání – údiv a pochyby
 • Údiv = postoj člověka, který opravdu miluje pravdu

 

POCHYBOVÁNÍ

 • Ztrátou samozřejmosti se zkušenostní vědění zpochybňuje
 • Člověk se snaží podrobit zkušenostní vědění a každodenní zkušenostní svět kritice a dosáhnout nové, základní jistoty
 • Snaží se dát nový základ své možnosti vědět
 • Aby však svou pochybnost překonal, musí ji vzít radikálně vážně a dovést ji až do posledního důsledku
 • Augustin byl ve svém mládí skeptikem, pochyboval o veškeré možnosti poznat pravdu
 • René Descartes je považován za zakladatele novověkého obratu k subjektu
 • Augustin i Descartes ukazují, že pochybování jako východisko filosofování přivádí k nepochybnému
 • Radikální pochybnost se odstraňuje na základě nepochybného faktu vědomí
 • Zpochybnitelné jsou především danosti zkušenosti, které vidíme očima těla (Augustin)
 • W. Leibniz je nazývá pravdami faktu (vérites de fait)
 • Nepochybné je to, co je předpokladem takových daností – vnitřní vědění (Augustin) ve smyslu cogito (Descartes), ve smyslu pravd rozumu (Leibniz)

 

BEZ PŘEDPOKLADŮ

 

 • Filosofie předpokládá pouze zkušenostní svět odhalovaný v běžné řeči – v tomto smyslu se říká, že filosofie nic nepředpokládá
 • Filosofie nemůže mít předem danou metodu, ale metoda filosofie je sama problémem filosofie
 • Tedy na otázku, jak se má při filozofování postupovat, může odpovědět jen samotná filosofie – v tom se odlišuje od všech ostatních, tzv. speciálních věd (speciální věda si svou metodu sama neurčuje, filosofie si musí dát metodu sama, jen tak může být bez předpokladů a první vědou)
 • Filosofy velmi záhy fascinoval přísný formalismus matematiky a jiných přírodních věd: B. Spinoza se pokusil filosofovat more geometrico – na způsob geometrie. Liebnitz snil o mathesis universalis – exaktní jednotná věda
 • Formalismus matematiky a logiky je založen na abstrakci
 • Chce-li být filosofie bez předpokladů, nemůže si nechat tuto abstrakci nekriticky předem ukládat, ale musí se ptát, co tato abstrakce znamená a jak se k ní dochází

 

Shrnutí

 • Všichni jsme již filosofovali
 • Filosofie náleží nevyhnutelně k životu člověka
 • Východiskem filosofie je každodenní předvědecká zkušenost, která je ve znamení běžného jazyka
 • Začíná, když každodenní bytí na světě ztrácí svou samozřejmost
 • Tradice uvádí jako zdroje tohoto počátku údiv a pochyby
 • Člověk si uvědomuje svou nevědomost a usiluje o základní vědění
 • Filosofie nepředpokládá nic jiného než každodenní zkušenost bytí na světě
 • Nepředpokládá žádnou určitou metodu, ale musí si obsah a metodu dát sama