Dějepis – Arabové od 8. století do 15. století

Arabové

Islám a Ummajovci (do roku 750)

 • Počátek: 7. století – Arábie – nábožensky i kulturně rozdrobený prostor
 • Sever – úrodnější, bohatší, obchodní cesty – kontakty s křesťanstvím a judaismem
 • Jih – kočovní beduíni, pouště
 • Jednoduché přírodní kulty (mnohobožství, krvavé oběti) × znali i náboženství monoteistická “ „půda“ pro nové náboženství (islám)
 • Obecné označení pro boha: Al-háh
 • Bůh dal lidstvu třetí a poslední šanci pochopit (1. šance – Židé, 2. šance – křesťané “ nepochopili božské poselství) “ vznik islámu
 • Muhammad není objevitelem, ale modernizátorem dříve „pokřiveného slova božího“
 • *570, Mekka
 • Z chudé rodiny, rodiče zemřeli, vychovával ho strýc – obchodník – cesty
 • 25 let – oženil (Chalídža) “ zbohatl
 • V rámci obchodní činnosti “ dlouhé cesty “ poznání “ rozvoj intelektu
 • 40 let (cca 610) – 1. božské zjevení “ Muhammad ještě nerozpoznává (Mluví síly pekelné?) x bůh k Muhammadovi však mluví dál a zadává mu slovo boží dále šířit
 • Muhammad uvěřil a stal se muslimem
 • Zjevená pravda = Korán – 1. svatá kniha islámu + později: Suna (Hadithy – legendy o Muhammadovi) – 2. kniha islámu
 • Učení přijato chladně – nejprve pouze rodina, poté nemajetní
 • Bohatí se bojí úpadku města (obchod)
 • 622 – Hidžra odchází Muhammad z Mekky do osady Jadhryb “ zde přijat (opačný postoj, než Mekka)
 • Počátek arabského letopočtu
 • Město nový název: Medína
 • Vznik 1. společenství muslimů sjednocené vírou Ummá
 • Gesto: Mekka poutním místem (kámen Kabba)
 • Po smrti Muhammada (632) nutnost udržet jednotu “ Muhammadův nástupce: Abú Bakr
 • titul Chalífa – zástupce (posel) boží
 • *chalífát – nejprve poraženy místní kmeny, později střet s Byzancí (císař Herakleios)
 • 636: bitva u řeky Jarmúk – ovládnutí Sýrie a Palestiny = počátek konfliktu kříže a půlměsíce
 • Muslimové útočí i proti Peršanům, získaly byzantský Egypt
 • Za 10 let tak Arabové ovládli Blízký východ
 • Správa říše a šíření víry
 • V obsazených oblastech Arabové v menšině
 • Zřídili ve městech vojenské posádky
 • Mezi posádkovými městy – obchodní cesty
 • Vládu usnadňovala tolerantní politika – možnost jiné víry (avšak daňově znevýhodněno)
 • Zakát – náboženská daň (almužna)
 • Charádž – pozemková daň (jen „nevěřící“) “ vyplatí se být muslimem
 • Dále státní pokladnu plní cla a mýty
 • V polovině 7. století rozpad říše na 2 části
 • Jih – Medína: Muhammadův bratranec Alí
 • Sever: Damašek: místodržící Muawíja
 • Občanská válka = FITNA (rozvrat)
 • Boje končí vraždou Alího
 • Přesun centra z Medíny do Sýrie
 • Zde má počátek rozkol mezi 2 hlavními muslimskými směry: Šíity a Sunnity
 • Vláda silných panovníků “ expanze říše (Kábul, severní Afrika, Malá Asie, Rhodos, Kréta)
 • Snaha o převzetí moci opozici (Šíité: šíat-Alí = strana Alího)
 • Umajjovci si udrželi moc a chálífa Abdulmalik v letech 685-705 upevnil vládu – vyvražďování Alího příznivců, dobyta Basra, Jeruzalém, Kartágo
 • Expanze do Evropy
 • 711: tažení do Španělska “ přistání u velké skály – pojmenována Džebel Tárik (velká skála) “ Gibraltar
 • Arabové poráží Vizigóty
 • Expanze pokračuje až do r. 732 (Poitiers)
 • 700 let arabského vlivu na Pyrenejském poloostrově
 • Největší a nejvyspělejší – Córdobský chalífát – ve své době nejvyspělejší část Evropy (lázně, školy, kanalizace)
 • Reconquista = boj proti Arabům
 • Šíitský převrat
 • Třetí FITNA
 • Proti Ummajovcům 2 proudy
 • Alájovci (vedli celý převrat)
 • Abbásovci (převzali vládu)
 • 750: vyvraždění Ummajovců
 • Vládnoucí dynastie (750-1258)
 • Nové hlavní město – Baghdád (Irák)
 • Abbásovci
 • 750-1258
 • Další územní expanze (Mezopotámie, Sicílie, jih Itálie + Atlantický oceán – Čína + Arabský záliv – Černé moře)
 • Bagdád = město míru
 • Nejvýznamnější chalífa: Hárum Ar-Rašíd
  • 786-809
  • Upevnění vnitřní jednoty říše, úspěšné boje s Byzancí
  • Správní reforma
 • Správa říše
 • Chálífa – vládce říše, z „boží vůle“
 • Vezír – nejvyšší úřední („majordomus“) – prostředník mezi lidem a chalífou
 • Divany = ministerstva (peněžní, poštovní, armádní)
 • Země rozdělena na provincie (pouze hlavní město řízeno přímou chalífou)
 • V čele provincií
 • A-mil – finanční správa
 • A-mir (emír) – vojenská a poltická moc
 • Chalífové po Ar-Rašídovi poměrné slabí vládci “ moc vezíra a emírů stoupá
 • Rozpad říše
  • Od 10. století * chalífátu a emirátů (córdobský, bagdádský, egyptský…)
 • Córdobský chalífát
 • Rozvoj do počátku 8. století
 • Většina Pyrenejského poloostrova
 • Od 10. století nezávislé území – společné soužití křesťanů, Židů, a Arabů
 • Kulturně velmi vyspělá oblast – centrem Cordóba “ 300 000domů – veřejné knihovny a školy (výuka zdarma), univerzity, lázně, nemocnice, dlážděné ulice, pouliční osvětlení…
 • Po r. 1031 rozpad na emiráty, postupné zpětné ovládnutí Španěly (reconquista)
 • Cordóba 1236, Granada 1492
 • Zánik říše
 • Na severu Afriky vznik samostatného státu Maghrib (Maghreb)
 • Osamostatnění Egypta
 • Východ – Sasánovci (Persie)
 • Křížové výpravy
 • 11. století – Seldžukové – přijali islám x proti Arabům i křesťanům
 • 14. století – Osmané