Demokracie a totalita demokratické hodnoty a lidská práva zakotvení lidských práv a jejich ochrana

 • Klasifikace forem státu
 1. podle toho, kdo zosobňuje státní svrchovanost (kdo má státní moc)
  1. Demokracie
 • z řečtiny = vláda lidu (démos = lid + kratos = vláda, moc)
 • svobodné volby (kontroloři)
 • volit mohou všichni plnoletí a svéprávní občané
 • více kandidátů – zástupci z různých politických stran (všichni mají stejný časový předvolební prostor v mediích)
 • můžeme volit, koho chceme, možnost výběru
 • tajné volby (anonymní), platné výsledky (bez afér), každý hlas má stejnou váhu
 • volby probíhají po určité časové období
 • právo aktivní (kdo volí) a pasivní (kdo je volen)
 • státní moc pochází od všeho lidu (ne od panovníka, ne od Boha, ne politická strana)
 • musí dodržovat základní lidská práva a svobody, musí být politická rovnost a rovnost před zákonem
 • je přesně vymezen vztah mezi občanem a státem, a to pomocí práva
 • existuje dělba státní moci, soudní moc je nezávazná, strany mohou vznikat svobodně
 • vládne většina, společnost je pluralitní
 • ekonomický systém založený na svobodě podnikání – právo soukromého vlastnictví
 • zajištěna sociální spravedlnost (zabezpečení starých, nemocných, nezaměstnaných), veřejné mínění
 1. přímá
 • přímá účast občanů Athén (400 př. n. l.) na rozhodování o určitých věcech, soudy, ostrakismus (jeden z jejich středu)
 • formy
 • referendum – občané rozhodují přímo o věcech státu (např. vstup do EU nebo měnové unie); ČR nemá zákon o provádění referenda, na EU byl přijat speciální zákon jen k tomuto referendu
 • plebiscit – lidové hlasování týkající se integrity státu (např. jestli mají být součástí tohoto státu nebo ne); např. po 2. světové válce u nás, nabylo příliš demokratické, ale formálně plebiscit, my součástí SSSR; kraje a obce jako orgány samosprávy používají také tuto formu demokracie (např. občané obce se dohodnou, co udělají s penězi)
 1. nepřímá
 • občané vládnou (delegují) prostřednictvím politiků
 • formy
 • většinová – více demokratické; např. jedna politická strana získá většinu, může dodržet volební program
 • parlamentní – žádná strana nezíská většinu, vytváří se koalice, nedodržují úplně svůj volební program
  • vymezení demokracie:
   • levicová diktatura = omezení demokracie (př. komunismus)

– podřízení se obecné vůli (tvořena občany > identita mezi vládnoucím a ovládaným)

– každá odchylka proti celku potrestána > vyústění v kom. diktaturu, obecná vůle nahrazena neurčitou vůlí lidu

 • pravicová diktatura – existuje absolutní vládce > zřeknutí se vlastní suverenity

 

 1. diktatura
 • vláda jednotlivce – autokracie (různé formy – orientální despocie, absolutistická monarchie (např. sultanát Brunej))
 • vláda skupiny lidí – různé druhy oligarchie
 1. aristokracie – forma vlády vznešených jedinců; stát, státní moc zastupuje aristokracie
 2. teokracie – vláda kněží (Vatikán); caesaropopismus – vláda panovníka, který je zároveň hlavou církve
 • plutokracie – vláda bohatých; širší pojem než finanční oligarchie (Francie 30. léta 19. století; hlavní moc banky)
 1. vojenská junta
 2. technokracie – vláda techniků, vědců
 3. gerontokracie – převládá vláda starců
 • sofokracie – vláda moudrých
 • stranická oligarchie – diktatura jedné strany (komunisté, Hitler)

 

Listina základních práv a svobod

 • u nás součást ústavy, 2. hlavní pramen ústavního práva -> ze všeobecné deklarace lidských práv
 • 6 hlav, 44 článků
  1) Obecná ustanovení (rovnost a svoboda lidí, nezrušitelnost… lidských práv, každý může rozhodnout o své národnosti, státní moc – uplatněna jen v mezích stanoveným zákonem)
  2) Lidská práva a základní svobody (právo na život – musí se chránit, je zakázán trest smrti, svobodu (v mezích zákona), majetek, svoboda pohybu a pobytu, svoboda projevu, bez cenzury, právo psát petice, volit, právo sdružovat se, není povinnost pracovat, lidská práva jsou univerzální (nelze je odejmout), nezrušitelná a nezcizitelná, nezadatelná (nemohu o ně přijít, pokud je nedodržuji), nepromlčitelná

3) Právo národnostních a etnických menšin (přihlásit se k jakékoli menšině nebo etnické skupině, rozvíjet vlastní kulturu, informace a vzdělávání se v národním jazyku, sdružovat se, nápisy v cizím jazyku)

4) Hospodářská, sociální a kulturní práva (volba povolání, podnikání nebo hospodářské činnosti, zakládání odborů -> právo na stávku, odměna za práci, zvýšená bezpečnost – ženy a děti, důchod, bezplatná zdravotní péče, vzdělání)
5) právo na soudní a jinou právní ochranu (nezávislý a nestranný soud, jen soud            rozhoduje o vině a trestu, právo na obhájce)
6) Ustanovení společná

Další dokumenty a instituce

 • Římská úmluva
 • Evropská charta soc. práv
 • Nejvyšší orgán OSN – komise pro lidská práva (v Ženevě)
 • Evropská komise pro lidská práva, Evropský soud pro lidská práva (oboje Strasbourgh),
 • Dobrovolné organizace – Service Civil International