Ekonomie jako věda, mikroekonomie, makroekonomie, základní ekonomické systémy, teorie potřeb, neziskový sektor

1)Ekonomie jako věda, mikroekonomie, makroekonomie, základní ekonomické systémy, teorie potřeb, neziskový sektor

Ekonomie jako věda

− z řeckého slova oikonomia (oikos – dům, nomos – zákon) (se slovem oikonomia přišel starořecký filosof Xenofón ve 4.stol.př.n.l. – napal dílo)

− původně označovalo vedení domácností

(Ekonomika je souhrn ekonomických činností probíhajících na určitém území. Jde tedy o hospodaření určitého subjektu, jednotlivce, skupiny nebo například státu)

Ekonomie je věda o ekonomice, která popisuje využití omezených zdrojů k produkci statků a služeb a jejich rozdělování mezi jednotlivce a skupiny osob.

− je to věda zabývající se lidským chováním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb

− úzce spolupracuje např. s matematikou, psychologií, sociologií nebo politologií

 

EKO:

1)Mikroekonomie – zabývá se chováním jednotlivých ekonomických subjektů (jednotlivci,firmy)

− jednotlivci poptávají po produktech a zároveň nabízejí výrobní faktory (kapitál, práci)

− firmy naopak na základě poptávky vytváří produkt prostřednictvím výrobních faktorů

− stát zde vytváří podmínky pro fungování ekonomického systému

− zkoumá např. relativní ceny statků, vliv daní na podnik, …

 

2)Makroekonomie zkoumá ekonomiku jako celek (komplexně)Snímek obrazovky 2015-08-24 v 17.23.37

− zkoumá MAKROEKON. UKAZATELE (=vrcholy magického pětiúhel.)  HDP, nezaměstnanost, inflaci, státní rozpočet, vývoz/dovoz (sald
o mezinár.obchodu)
EU doporučuje jejich určité výše:

2009        2010        EU doporučuje       2014

HDP            -4,5%       +-2%           +2%                      2,4%

inflace        6,1%        +-2%           2%                        0,4%

nezam.      10%          8-9%            5%                       7,8%

schodek    190mld.    156mld.    140mld.             77,8mld.

− makroeko. popisuje jejich utváření, ovlivňování a jakým způsobem je dosahováno ekonomické rovnováhy

− základ pro vytváření hospodářské politiky státu

 

teorie potřeb:

 • potřeba je pociťovaný nedostatek
 • každý člověk má vlastní potřeby, které jsou odlišné od ostatních (subjektivní)
 • potřeby jsou nekonečné (uspokojení jedné potřeby vyvolá další potřebu)

Potřeby :
hmotné
a nehmotné

zbytné a nezbytné – subjektivní rozdělení – je základním právem každého člověka rozhodovat o tom, bez čeho nemůže existovat a bez čeho se naopak obejde

 • potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb
 • snaha uspokojit své potřeby je základním hnacím motorem každé ekonomiky

Statky jsou hmotné/nehmotné a volné/ekonomické

 • volné statky získáváme zdarma (např. Vzduch, sluneční světlo, …)
 • ekonomické statky jsou omezené a získáme je protihodnotou za něco jiného
 • služby jsou cizí činnost a dělíme je věcné (oprava auta, …) a osobní (kadeřnictví, …)

 

EKONOMICKÉ SYSTÉMY

 1. Zvykový
 2. Tržní
 3. Příkazový
 4. Smíšený         a) liberální větev
  b) intervencionalistická větev

 

Každý systém se snaží co nejlépe odpovědět na tyto tři otázky:

 1. Co budeme vyrábět/prodávat?
 2. Jak to budeme vyrábět?
 3. Jak to budeme rozdělovat společnosti?

 

Zvykový

-stále je : 1/3 Afriky, centr.Austrálie, Indie, Indiáni v Americe – typické pro kmenové hospodářství

-v primitivních dávných dobách

-vše řídí kmenový náčelník (jeho role se dědí) :

a) CO? to,co kmen potřebuje

b) JAK? podle prostředků, co najdem

c)KOMU? každému dle jeho potřeby, všechno všem

– problém je v touze po majetku, nerovnosti uvnitř kmenu..

 

Tržní

-v čisté podobě fungoval v 18.st. v Anglii (dnes nikde)

-skotský politolog Adam Smith-založil 1.ekonomickou školu; zavedl termín neviditelná ruka trhu—>trh má samoregulační účinky, nejsou potřeba zásahy ze strany státu, vše se řídí zákony trhu (N a P)

-maximalizace zisku-bohatne-li jedinec, bohatne společnost, podpora individualismu

-nefunguje to dnes, protože ve státě je potřeba jistého právního řádu, norem, úřadů, kontroly..

 

Příkazový

-typický pro plánované hospodářství (totalita, komunismus, social.)

-vrchol=70.léta->stř.Evropa, Kuba, Čína, Korea, Vietnam, Mongolsko, Laos (uzavřené ekonomiky nebo RVHP)

-dnes Čína, Kuba+Sev.Korea->v čisté podobě

-na všechny otázky odpovídá pouze vláda —>plánuje se na 2, 5 let dopředu

-masová výroba, ale malý sortiment -nekvalitní zboží (0 konkurence)

-zahr.obchod je orientován na členy RVHP

-ceny dotovány státem->podhodnocené kurzy

-bez ZO ze západu, nemožnost vycestovat

-byrokracie, korupce, černý trh

 

Smíšený

-kombinace všech->řídí se jím vyspělá ekonomika (dnešní  – je to prakticky tržní systém se zásahy ze strany státu)

-co nejméně zásahů od státu (zákony, antimonopol.úřad ano)

-cena se řídí trhem

-bezplatné státní instituce (školství, zdravotnictví?..)

-CB kontroluje inflaci, tiskne bankovky – není chaos

 

a) liberální větev (střed – pravice?)
-př.USA, teoretik M.Friedman; u nás ODS (Klaus)

–>minimum zásahů státu; vše pro maximalizaci zisku, podpora podnikatelů

 

b) intervencionalistická větev (střed -levice?)
-př.Švédsko, teoretik Keynes; u nás ČSSD

–>stát více zasahuje, hodně byrokracie, vys.soc.dávky, velké daně,

–>penzijní systém->část soc.pojištění jde přímo na náš důchod

-problémem může být korupce, na všechno povolení..

 

Neziskový sektor 

-na rozdíl od ziskového sektoru není cílem VYDĚLAT peníze – naopak něco poskytnout, poradit, pomoci – nejlépe bezplatně

 

a) státní – školství, zdravotnictví, policie, soudy, kultura, sport, armáda, …

– finance ze státního rozpočtu nebo z nezávislých příjmů (např. škola pronajímá tělocvičnu – ze získaných peněz ji může rekonstruovat), od sponzorů, dary, služby kolem..

 

b) nestátní – na pomoc občanům

 • financování prostřednictvím grantů nebo sponzorských darů

 

 • politické strany
  • Sdružení lidí se stejným polit.názorem, pohledem
  • mají svoje peníze (od sponzorů)
  • pokud mají ve volbách více než 3% hlasů, dostanou od státu peníze (za každý hlas)- od 5%hlasů do poslan.sněmovny
 • spolek, dříve občanské sdružení
  • založit může kdokoliv za jakýmkoliv účelem (nájemníků, myslivců…)
  • nutnost žádosti na ministerstvu vnitra
  • zde sdělit čím se bude sdružení zabývat a kdo bude hlavní mluvčí
  • nemusí veřejnosti ukázat své účetnictví – záleží na výsledcích hospodaření (dochází ke ztrátám)
 • fundace,nadace
  • sdružení, které od lidí vybírá peníze – tyto peníze dále rozděluje (handicap.děti, nemocní, staří, postižené oblasti..)
  • k založení potřeba mít 0,5mil Kč
  • učetnictví se musí prokazovat – sponzoři mají možnost nahlédnout do účetnictví, aby zkontrolovali, zda jsou ty peníze použity správně
  • nejméně 70% vybraných peněz musí jít na danou dobročinnou akci,max 30% smí jít na chod nadace
 • ústav ,dříve obecně prospěšné společnosti (OPS)
  • bezplatná pomoc
  • pracují zde odborníci, i dobrovolníci – psychická podpora
  • pro týrané lidi, anorektičky, lidi v těžkých životních situacích, …
 • církevní organizace