Erben Karel Jaromír – Kytice

Karel Jaromír Erben

 Život (1811-1870)

 • Narozen v Miletíně
 • Vystudoval právnickou fakultu UK, na studium si vydělával výukou hudby
 • Pracoval jako sekretář Českého muzea
 • Seznámil se s Františkem Palackým, který mu sehnal místo archiváře města Prahy
 • Člen Královské české společnosti nauk
 • V letech 1848-49 zvolen do Národního výboru
 • Nějaký čas pobýval v Zábřehu, poté se vrátil do Prahy
 • Spolutvůrce Riegerova slovníku naučného
 • Sběratel lidové tvorby

 Směr

 • Romantismus = zrozen v Anglii počátku 19.století.Subjektivistický a individualistický – reaguje na nové vztahy ve společnosti
  Staví se proti: klasicismu, jeho racionalismu
  Gotika: inspirační zdroj romantikůChce: cit, svobodu, individualitu jedince, bizarnost, nespoutanost
 • Další romantici: Karel Hynek Mácha, Josef Kajetán Tyl, Karel Sabina, GeorgeGordon Byron Jeho dílo
 • Chtěl poodkrýt lidové básně, písně… – je v nich svědectví o duchu českéhonároda
 • Hlavní cíl jeho tvorby: psaní textů umělecky původních (populární byla v té době ohlasová poesie – poesie, která napodobuje)
 • Zakladatel české moderní balady, nemá ještě sociální podtext (ten je až u Nerudy, Bezruče a Wolkera)
 • Další knihy: Prostonárodní české písně a říkadla, Písně národní v Čechách Charakteristika doby
 • Bachovský absolutismus, cenzura
 • Další autoři: Božena Němcová, K.H.Mácha, J.K.Tyl

Kniha: Kytice z pověstí národních (1853) • Sbírka baladických básní

Balada = lyricko – epická báseň s pochmurným dějem a většinou tragickým koncem

 Komponovanost

 • Princip: předem rozmyšlené rozvržení básní
 • Zrcadlově protilehlé básně mají shodné atributyPrvní a poslední báseň (Kytice, Věštkyně) – návaznost na lidovou poezii, popř. aktualizace starých pověstí. Upomínají na lidovou tvorbu. Podává naději lidem milujícím svou vlast a víru v lepší budoucnost
  Druhá a předposlední (Poklad, Dceřina kletba) – o porušení základního etického vztahu matka- dítěTřetí a třetí od zadu (Svatební košile, Vrba) – přeměna člověka (žena ve vrbu, milenec v upíra) (pozor! = takto to je v původním vydání, ve 2.vydání je třetí báseň od zadu Lilie)
  Čtvrtá a čtvrtá od zadu (Polednice, Vodník) – nadpřirozené bytosti, které jako hlavní zasahují do porušených etických vztahů
  Pátá a pátá od zadu (Zlatý kolovrat, Záhořovo lože) – důraz na vinu a vykoupení, velkou roli hraje pokání
  Prostřední ( Štědrý den, Holoubek) – založeny na lásce a smrti
 • Řazení balad: Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně
 • pohádka (Zlatý kolovrat), legenda barokně romantického ladění (Záhořovo lože), pověst (Věštkyně), etymologická báseň (Kytice) (stopy po místních pověstech – Poklad), lidová balada (Vodník), pohanský mýtus (Polednice) Etičnost
 • Konflikt vytváří vzájemné vztahy, jež jsou porušovány
 • Vazbu matky k dítěti považuje Erben za nejužší a nejzákladnější ze všech lidských vztahů vůbec
 • Na počátku vina (Svatební košile-rozkazuje Bohu)
 • Následuje trest (Vodník – zemře dítě) některé takto končí, ale jiné pokračují
 • Pokání (Záhořovo lože – mnoho let se modlil za lidi, které zabil)
 • Odpuštění

 Postavy

 • Hrdinové nepředstavují romanticky rozpolcené jedince bouřící se proti světu
 • Smířlivě přijímají svůj osud ať je dobrý či ne
 • Za své prohřešky, úmyslné či neúmyslné, jsou posuzováni dle mravního kodexu
 • Důležitou roli mají hrdinky, které jsou ve všech skladbách kromě Záhořova lože
 • Autor se distancuje od společenského prostředí a času Charakteristika jazyka
 • Dramatičnost, dynamika (tempo, spád)
 • Geniálně jednoduchý jazyk (nepoužívá složité obrazy jako Mácha)
 • Mistrovství zkratky – na malé ploše vypoví mnoho
 • Vynechává popis přírody (pouze zkratkovité popisy)
 • Neslovesné věty
 • Citoslovce
 • Dialog
 • Opakování – docílené gradace (princip trojího, pohádkového opakování), např. ve Svatební košili, Zlatý kolovrat,…
 • Gnomický verš = typická krátkost a hutnost
 • Řada básnických prostředků typických pro:Lidovou poezii (výrazný rým, zvukomalba, přirovnání) Umělecký básnický text (metafory, epiteta, personifikace,apostrofy, elipsy, živé dialogy, názorná popisnost postav a

  přírody)

   Umělecké prostředky

• Rým –sdružený, obkročný a střídavý

 Romantismus?

 • Romantismus = čerpá z venkovského prostředíRomantické prostředí, výjevy (hřbitov, jezera, lesy,..) Nadpřirozené bytosti
  Balada je klasický romantický žánr
  Patří sem časově
 • Neromantismus = distancuje se od svého hrdiny (na rozdíl od Máchy) Není zde rozlomenost ani obželoba společnostiPříroda popisována jen zkratkovitě Žádné protikladyČas není subjektivně prožíván (na rozdíl od Máchy) , vše se odehrává v jednu krátkou dobu

Nechce vidět, co bude následovat- je lepší žít v nejisté přítomnosti

 • Erben je romantik z hlediska látkového a tematického
 • Myšlenkový základ má rysy klasicistní etiky Erben vs. Mácha
 • Erbenovi hrdinové se proti trestu nebouří, nepřesouvá vinu na společnost,Mácha ano
 • Erben nesouhlasí s odporem jedince proti vyšší vůli
 • Na rozdíl od Máchy se Erben od svého hrdiny distancuje
 • Erben přijímá pomoc, Mácha ji odmítá od kohokoli
 • Polemika proti Máchovu Máji: Záhořovo lože (Záhoř –Vilém, Poutník – Mácha) Poselství, myšlenka, odkaz
 • Řád, pravidla – když je někdo poruší, bude následovat trest
 • Dokázala zpodobnit některé stavy člověka Přijetí knihy
 • Necenzurována, protože není politický námět
 • Přijata s nadšením
 • Dodnes dílo živé a aktuální Zajímavosti
 • Jediná původní kniha
 • Existují další dvě balady (Smolný var a Cizí host), nejsou uvedeny, protože není uvedena vina
 • Erben na Kytici pracoval téměř 20 let
 • Nejstarší baladu Polednice začal psát v roce 1833
 • Básně vycházely jednotlivě v dobových časopisech
 • Jako první vyšel roku 1838 Poklad
 • Výchozí látkou se staly české báje, které Erben dobře znal