Filosofie 19.století

 

 

 • Větvení do jednotlivých směrů
 • Každý proud (škola) řeší svůj konkrétní problém
 • Ovlivněno Charles Darwinem (evoluční teorie), Mendelem (poznatky z genetiky) a Freudem (analýza snů)

 

 1. Pozitivismus= skutečné, nezpochybnitelné
 • Jediný zdroj poznání je vědecké poznání
 • Jsou zklamáni osvícenstvím, německou filosofií a metafyzikou
 • Má hodně společného s osvícenstvím (důraz na vědu a rozum), ale osvícenci nepokročili ve vědách společenských
 • Myšlenkové zdroje: koncepce neživé mechanické přírody, vliv Newtona a Darwina, myšlenka evolucionality (od nižšího článku k vyššímu)

 

 • August Comte
 • Pocházel z katolické rodiny, ale od myšlenek katolictví se oprostil
 • 2 fáze myšlení
 1. Fáze rozhodující (pozitivní)

Dílo: Kurz pozitivní filosofie

 1. Fáze postpozitivistické období

Dílo: Pojednání o sociologii

 

 • Vývoj lidského myšlení:
 1. Teologické (do osvícenství)
 2. Metafyzické (filosofické – osvícenství)
 3. Pozitivní (vědecké)

→ nemusí platit pouze pro celou společnost, ale i pro jedince

 1. Dítě – věří v imaginární věci (čarodějnice, čerti)
 2. Mladí – věří ve svobodu, lásku a pravdu
 3. Dospělost – věří ve zkušenosti a rozum

 

Nezařaditelní:

 • Mill
 • Anglický filosof, empirik, liberální politik
 • Zabýval se logikou, studoval Comteho klasifikaci věd
 • Mill už pracoval s psychologií (Comte ne- nelze aplikovat vědecké metody)
 • Byl zastáncem utilitarismu (užitečný)→ ukazovat duchovní hodnoty (mají utvářet blaho pro co největší počet lidí→ základní morální princip)
 • Dílo: O svobodě

 

 • Spencer
 • Viz sociologie
 • Ovlivněn evolucionalismem

 

 

 

 1. Iracionalismus= nerozumný
 • Podstatu lze pochopit jen citem, vůlí a vírou
 • Skepse vůči rozumu

2 formy

 1. Agnosticismus = svět nelze poznat
 2. Gnosticismus = svět lze poznat, ale ne rozumem

 

 • Arthur Schopenhauer
 • Německý filosof, vychází z Kanta, Platóna a V myšlení (vůle nás vede k chtíči)
 • Dílo: Svět jako vůle a představa

→ nepoznáváme pravou podstatu věcí, ale jak se nám jeví (Jevové formy- stejné s Kantem)

 • Viditelný svět je jen zdání a my do něj můžeme vstoupit pomocí vůle (směr voluntarismus- je do něj také často řazen)
 • Vůle je garancí života a také funguje jako pud sebezáchovy (aby nás nezničili touhy)
 • Vůle je nekonečná, ale její naplnění je omezené- důvod proč z ní pramení utrpení a bída pro člověka (nuda, osamocení)
 • Východiskem je potlačit tuto vůli k životu ve smyslu zklidnění

2 cesty:

 1. Cesta umění – osvobodit se od vůle, vnímat jen dílo, skutečnost nezávisí na rozumu
 2. Mravní askeze – absolutní potlačení vůle (individuální- poznání z vnitra)
 • Dílo: Metafyzika pohlavní lásky

→prožívání lásky je iluze, pouze chceme zachovat rod, lidé na druhém milují to, co jim samotným chybí

 

 • Friedrich Nietsche
 • Německý filosof
 • „filosof s kladivem“
 • Otec mu zemřel→ vychováván ženami (neměl k nim moc dobrý vztah, byl kvůli tomu proti emancipaci)
 • Přítel skladatele Richarda Wagnera

Řecká kultura:

 • 2 základní živly (kulty):
 1. Appolinský kult = vše krásné, harmonické, ale nesvobodné a nepravé→ vyděl v něm zkázu lidstva
 2. Dionýský kult = je nám vlastní, nespoutaný pud, boj, přežít můžou jen silní

→ v antice bylo napětí (tonos) mezi oběma přístupy

 

 • Dílo: Vůle k moci

→ mění význam- ne pouze zachovat si život, ale usilovat o moc

 • Potřeba něčeho se zmocňovat (agresivní, panovačná)
 • Vůle sama sobě klade měřítko hodnot- dobré je to, co chce vůle sama
 • Existují ale univerzální hodnoty → jsou v rozporu s vůlí (zejména křesťanství, vše dobré klade Bůh a to je špatně)
 • Na křesťanství mu vadí pojem viny, která potlačuje přirozenost (dělá z nás stádo)
 • Kritika myšlenky věčnosti a křesťanského soucitu s jiným člověkem – soucit nás oslabuje a ponižuje toho druhého, protože ho stavíme do pozice slabšího

 

Nihilismus:

 • Základní zkušenosti člověka moderní doby je, že Bůh je mrtev
 • Člověk je sám, opuštěn, zažívá pocit nihilismu (nicoty)
 • Člověk si vytvořil Boha, kterému připsal kladné vlastnosti
 • Myšlenka Boha omezuje lidskou svobodu
 • Cílem je uvědomění si, že Bůh je mrtev (nikdy neexistoval)
 • Přestaneme se orientovat a řídit → budeme se rozhodovat sami
 • 2 pocity:
 1. Tíseň- musíme se rozhodovat sami
 2. Osvobození = jsme volni v rozhodování
 • Nihilista – víra v absolutní ztrátu hodnot
 • Východisku z nihilismu popisuje v díle: Tak pravil Zarathusta → přišel k lidem, aby jim hlásal NADČLOVĚKA – nová naděje pro člověka, veden vůlí
 • Nadčlověk nemusí být jedinec, ale celá generace lidí → později z toho vycházel Hitler (árijská rasa)
 • Filosof s kladivem – boří dosavadní morálku→ antikřesťanský, antipesimistický (Kdo říká, že život nestojí za nic, sám nestojí za nic), antifeministický (kvůli výchově v dětství, žena po emancipaci ztrácí ženskost), antisocialistický (vytváří z člověka stádo, vykořisťování není podle něj nic špatného- je to pouze uspokojení potřeb a vůle), antidemokratický (opět stádo, menšina se musí podřídit většině), antimoralistický (ruší morální hodnoty)

 

 1. Marxismus
 • Karel Marx – buržoazie x proletariát→ * beztřídní společnosti
 1. Dialektický materialismus
 • Navazuje na Hegela
 • Podstatě hmoty náleží pohyb

→ ve světě se věčně potkáváme se 2 protikladnými tendencemi (např. kapitalisté a proletariát)

 1. Historický materialismus
 • Ekonomická struktura společnosti

→ výrobní faktory (práce, kapitál, půda) + výrobní vztahy mezi produkujícími osobami

→Základna společenského procesu („Peníze hýbou světěm.“)→ vše ostatní je nadstavba, která je na základně závislá a odráží ji (např. proletářská literatura)

 • Dělí se na: 1. Politicko- právní (řízení státu, politika)

2.ideologická (umění, filosofie, náboženství)

– tvrdil, že náboženství je opium lidstva- poskytuje nám iluze

– to, že lidé musí věřit v Boha, dokazuje pouze špatné poměry ve společnosti (až bude společnost beztřídní, bude ráj na Zemi a ne po smrti)