Filosofie jako specifická reflexe světa, filosofie a mýtus, základní filosofické problémy, předsokratovská filosofie

Filosofie

 • etymologický výklad – filein (milovat) + sofia (moudrost)- láska k moudrosti
 • moudrý – žít rozumně, soustředit se na sebe, naplňovat svoje poslání -> cesta k pravému životu
 • její kolébkou je Řecko
 • poprvé toto slovo použil Pythagoras
 • poprvé se objevuje v 7. – 6. století př. n. l.
 • mnoho věd z ní vychází – postupně se vydělily
 • určitý postoj ke světu:
  • je přirozený (ráno musím do školy, nakoupit) – žijeme přirozeně a na nic se neptáme, věci, které používáme, jsou k něčemu užitečné, neptáme se, co vlastně jsou, po smyslu bytí…
  • pohled je teoretický (filosofický) – může to být pávě filosofie, nebo i náboženství, umění, věda…, zastavím se a jakoby koukám na svět shora jako bůh, zamyslím se nad podstatou světa a podobně, příčiny: údiv, nuda, pochybnosti, ohromení, životní událost, snaha ptát se co věc doopravdy je, proč tady jsme…
 • předcházeli jí mýty
 • Kosmogonické mýty – předcházely filozofii -> náb. Poetické vize o světě
 • Teogonické mýty – např. o vzniku světa, vysvětlení všeho z hlediska Bohů; pokud se ptám po vzniku člověka a světa, tak pouze z pohledu Bodů; zpopularizováno Homérem
 • Po vzniku filozofie si lidé jevy racionálně zhodnocují
 • Filosofie a věda – filosofie není věda, ta je specificky zaměřená, má své obory a hypotézy jak by měl svět fungovat aby, něco platilo, ty hypotézy ověřuje experimenty, sbírá fakta, ale neptá se, co to je
 • náboženství zase není schopno připustit, že není bůh, také je to pohled na svět
 • mýtus – určité vyprávění, návod jak se chovat ve světě, člověk je v něm obětí osudu nebo boží vůle, odpovědi na otázky už jsou předem dané

 

Základní filosofické otázky

 • předmětem zkoumání filosofie je v podstatě bytí samo
 • bytí je vše, co obnáší příroda, člověk, Bůh, technika, politika, mravnost, …
 • vychází z potřeby člověka vidět svět v celistvosti a získat na něj ucelený názor (pojmout svět jako celek)
 • nejde o výčet vědomostí
 • dělení otázek
 1. ontologické (metafyzické) – nauka o bytí (děj) a jsoucnu (výsledek děje)
 2. kosmologické (kosmos = svět, vesmír) – týká se vesmíru a řádu, vědy, vědění (logos); př. Co je svět?, otázky jsou předměty specializujících se věd
 3. gnoseologické – gnosi (poznání); týkají se toho, kde je hranice lidského poznání
 4. logické – logos (rozum); logika – ideální způsob myšlení, nauka o zákonitostech myšlení
 5. antropologické – týkají se člověka
 6. etické – týkají se chování lidí vůči sobě, otázky morálky
 7. estetické – estetika = věda o krásnu

 

Vztah filozofie k ostatním vědám

 • každá věda má mít konsensus – musíme se v závěru bádání shodnout
 • je třeba verifikace (lze si výrok ověřit)
 • není shoda na přesném předmětu filozofie
 • se snaží seřadit výsledky věd v jeden ucelený obraz světa
 • k pochopení f je třeba znát její dějiny
 • základem je pochybování
 • filozofie (debata) x ideologie (přesvědčovat někoho svým názorem)
 • důležitá kritičnost a otevřenost k námitkám
 • výsledky máme díky racionálnímu zkoumání

 

Immanuel Kant – 3 základní otázky, hledal na ně odpovědi

 1. Co můžeme vědět? Jak si představit svět..
 2. Co mám dělat? Jak mám žít…
 3. V co mám věřit? Otázky víry…

 

Přírodní filosofové

 • první řečtí filosofové, kteří věřili, že existuje nějaká pralátka, která je za všemi věcmi, které jsou – tuto pralátku nazývali arche
 • Základní otázka – odkud vše pochází?
 • zajímali se o přírodní procesy a snažili se je vysvětlit a k jejich vysvětlení nepoužívali mýty, bohy, náboženství
 • jejich myšlenky známe od Aristotela, který je cituje, jejich vlastní záznamy se nedochovaly
 • Arche
  • je počátkem a koncem všeho, vším prostupuje
  • jednoduchá pralátka
  • je označením toho, co jsoucnu propůjčuje jeho bytí
  • může být jen jedna (monismus)
  • má aktivní charakter, je obdařena hybnou silou
  • všechny věci jsou z tohoto „materiálu“

 

Různé názory na arché

 1. počátek – to co všemu ostatnímu předchází
 2. zdrojem – věci z něj pocházejí a zůstávají s ním v kontaktu
 3. vládce – všechny ostatní převyšuje

 

Milétská škola

 • snažila se o hledání základní pralátky, z které vychází svět a která je základem všech věcí
 • pralátka není jen materiálem, je oduševnělá, obdařená vnitřním zdrojem pohybu a vývoje

 

Thales z Milétu (625 – 545 př. n. l.)

 • Milétos byla řecká kolonie v dnešním Turecku
 • byl velmi chytrý (změřil velikost pyramidy – změřil svůj stín, když měřil stejně jako jeho postava a v tu chvíli změřil stín pyramidy, který musel být stejně dlouhý jako výška pyramidy)
 • základem všeho je voda
 • všiml si, že voda je proměnlivá (tekutá, pára, led) – říkal, že voda je plná bohů, je naplněná božskou silou a je životodárná, má duši
 • voda = základní hybný princip, ze kterého vycházejí všechna jsoucna – je ve 3 skupenstvích, může být základem čehokoliv
 • vlastnosti: vlhkost – život, sucho – smrt
 • země = plochá deska ležící na hladině světového oceánu, vlnobití -> vznik zemětřesení
 • „poznej sám sebe“ – pochopíme sebe, pochopíme svět

 

Anaximandros z Milétu (610 – 547 př. n. l.)

 • ze všech přírodních filosofů byl nejabstraktnější filosof
 • žákem M
 • domníval se, že látka, ze které vznikly všechny věci (viditelné i neviditelné), musí být sama neviditelná a neomezená
 • za pralátku považuje apeiron (= neomezené, nemající pevné hranice) – je neomezená proto, že by se jednoho dne mohla vyčerpat
 • vznikají z něj 4 základní živly a ty se pojí s určitou vlastností: oheň (teplo), vzduch (chlad), voda (vlhko), země (sucho)
 • náš svět je jenom jeden ze světů, které existují právě v apeironu – tyto světy se neustále rodí a hýbou
 • celý svět je plný střetů, je bojištěm, vše se pohybuje v kruhu, čas od času se něco oddělí a vytvoří se protiklady (mokro x sucho, dobro x zlo)
 • byl nesmírně chytrý, jako první zkonstruoval planetárium, zakreslil mapu Země, zformuloval i myšlenku o vývoji druhů (předpokládal, že nejprve žili ve vodě; odvážil si říct, že máme zvířecí předky) – navázal na něj Darwin
 • Hýlozoismus (Hýlé = látka, Zoé = život)

 

Anaximenés z Milétu (585 – 525 př. n. l.)

 • pralátka určitě musí být nekonečná, neomezená (ale pouze z kvantitativního hlediska)
 • za základní substanci považuje vzduch – neviditelný, neurčitý, neomezený
 • projevuje se pohybem, chladem, teplem, zhušťováním (ochlazením) vznikají mraky, hmota, vítr, ředěním (ohříváním) oheň
 • vše co žije tak dýchá
 • spojen s životem – dýcháme ho
 • měsíc má světlo od slunce x Země je plochý kotouč nesený vzduchem

 

Herakleitos z Effezu

 • základem světa je dění (oheň – je schopen přetvářet věci)
 • podstatou dění je boj protikladů a zároveň jejich harmonie
 • existence LOGOS = světový rozum, dopad toho, že svět někam směřuje
 • člověk má také logos – může pochopit základy světa
 • nic nemá trvání, všechno plyne“ = panta rhei, „nikdy nevstoupíš dvakrát do téže řeky“

 

Pythagoras ze Samu

 • Centrum řecké filosofie se přesouvá na Sicílii a jih Itálie
 • Pralátka musí být omezená – se všemi jsoucny jsou spojena čísla
 • Číslo se chápe jako rozměr
 • Svět protikladů: lichá čísla = řád (dobro, muž čtverec); sudá čísla = chaos (zlo, žena obdélník), 1 je počátkem všeho
 • Víra v reinkarnaci
 • vytvořil bratrstvo Orfikové, které připomínalo dnešní mnišský řád (asketický způsob života, meditace)
 • když přišel do města Kroton, tak byl překvapen zdejším životem obyvatel (nežijí spořádaně) – svou autoritou dokázal město srovnat
 • označoval, že naše těla jsou hroby pro duše (věřil v převtělování)
 • v bratrstvu se zavázali slibem mlčenlivosti – ostatní nakonec školu Pythagorejců zapálili
 • důraz na přátelství
 • lidský život přirovnávali k přímce, která se táhne od narození ke smrti
 • život bohů je naopak nekonečný – přirovnávali jej ke kružnici
 • čtyři živly (oheň, voda, vzduch, země) – ty se přeměňují

 

Eleaté

 • 500 př. n. l.
 • v řecké kolonii Elea (dnes u Neapole)
 • určitý protipól Milétské školy

 

 

Xenofanés z Kolofónu (569 –  447 př. n. l.)

 • předchůdce Elejské školy
 • jako první kritizoval antropomorfické představy o bozích (vypadají jako lidé) – skutečný Bůh, má-li být dokonalý, musí být pouze jeden, všeprostupující a nehybný (kdyby se hýbal, musel by vedle Boha být ještě volný prostor, v kterém by se pohyboval) – panteistická teorie

 

Parmenidés (540 – 480 př. n. l.)

 • dal svému spisu název „O přírodě“
 • domnívá se, že všechno, co tu je, tu bylo vždycky, je to věčné a nemůže vzniknout z ničeho
 • žádná změna není možná (proti výroku pantha rhei)
 • bytí – stálé, neměnné, nedělitelné,nelze nad ním uvažovat
 • to, co je, se nemůže přeměnit v nic jiného než v to, co právě je
 • když něco plyne tak se to mění, v 1 okamžik to je a pak zase není – neexistuje to – to znamená, že pohyb neexistuje
 • jsoucno je jenom jedno – je trvalé, neměnné
 • kdyby existovalo nebytí, existoval by prázdný prostor, do kterého by se jsoucno mohlo přelévat, proměňovat se
 • každá myšlenka je myšlenkou bytí – nemůžu myslet na něco, co není
 • otec metafyziky – arche nahradil jsoucnem (to, co existuje)
 • logiku staví na první místo (rozumové uvažování se řídí přísnými pravidly)
 • rozum si umí představit jen to, co existuje
 • protikladem jsoucna je nejsoucno (nedá se vyslovit, ani se nedá domyslet, co to je)
 • odmítá teorii, že všechno vzniká ze sváru protikladů
 • nebere ale ohled na denní zkušenost

 

Zenón z Eleie (490 – 430 př. n. l.)

 • snažil se Parmenida a elejskou filosofii obhájit
 • některé jeho paradoxy, aporie (obtížně řešitelné problémy) jsou namířeny proti existenci pohybu
 • Aporie
 1. dichotomie (rozdvojení) – princip půlení; někdo se chce dostat z míst A do místa B, ale než se dostane do B, musí projít bodem C, který je v polovině mezi A a B; dále dělí, až do nekonečna – nikdy se do místa B nedostane a zároveň nikdy nezačne cest
 2. letící šíp – to, co se pohybuje, v daném okamžiku zaujímá prostor, tím pádem se nepohybuje a je v klidu; šíp nedosáhne svého cíle
 3. Achilles a želva – závod mezi Achillem a želvou; želva má náskok; i přesto, že se vzdálenost mezi nimi zmenšuje, Achilles nikdy želvu nedostihne (nejrychlejší nedohoní nejpomalejšího, byť nejpomalejší bude mít náskok)
 • označován za otce dialektiky (logicky dokazovat pravdivost pronášených výroků)
 • dialektiku přetvořili na eristiku (= umění vedení sporu a přesvědčování lidí bez ohledu na to, jestli je to pravda nebo lež)
 • opíral se o poznání rozumem a dedukcí, odmítal smyslovou zkušenost

 

Odpůrci: atomisté

Empedoklés ze Sicílie (asi 493 – 433 př. n. l.)

 • 6 základních principů – 4 pasivní (oheň, vzduch, voda a země), 2 aktivní (láska a nenávist
 • svět plyne podle zákonů vznikání a zanikání, Láska s Nenávistí dává elementy dohromady a zase je rozlučuje

 

Demokritos

 • tvůrce filosofického směru atomismu (základy mu dal Leukippos, ale Démokritos ty základy rozvinul)
 • atomos = nedělitelné
 • vše, co existuje, je hmotné povahy a utvořeno z atomů
 • atomy jsou malé, neviditelné částice, dále nedělitelné, lze je poznat pouze rozumem (použil pojem idea, což dále sehrálo roli v učení Platona), jejich vlastností je pohyb
 • všechny změny jsou pouze spojování a rozdělování
 • Primární – hustota, tvrdost
 • Sekundární – barva, vůně