Filosofie osvícenství

 

 

 1. Britský empirismus (17.století)
 • Kladou důraz na smyslové poznání
 • Empirie= smyslová zkušenost
 • Počátek osvícenství
 • Typická je indukce (od konkrétního k obecnému)

 

 • John Locke
 • Dílo Esej o lidském rozumu

→definuje rozum= Tabula rasa= nepopsaná deska, všechny zkušenosti čerpáme ze smyslů

 • „Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech.“ →rozum nepopsaná deska
 • Rozdělil dojmy na sensations (získané skrz smysly) a reflexions (myšlením získáme nové poznatky o dané věci) a dále na jednoduché (obrazy věcí, to, co vidíme a cítíme) a složené (kombinace jednoduchých se zkušeností)
 • princip asociace
 • Dále rozdělil vlastnosti na primární (nezávislé na našem vnímání- váha, rychlost) a sekundární (vznikají při kontaktu s pozorovatelem- chuť)
 • Jeho politické myšlení je popsáno v díle Druhé pojednání o vládě (viz otázka 25.)

 

 • George Berkeley
 • Představitel imaterialismu=v podstatě idealismus
 • Popírá hmotu (těleso= spojení našich představ), mimo naší mysl není žádný zdroj počitků (studená, červená) →snaží se vyvrátit materialismus
 • „Existovat znamená být vnímán.“ = Esse est principi (bytí věci je v tom, že je vnímána)
 • Svět – nic mimo ducha neexistuje, skutečné jsou pouze ideje (některé nám vložil Bůh- např. všichni vnímáme stejně Slunce)
 • Subjektivní idealista – většinu idejí si tvoříme sami

 

 • David Hume
 • Kritika induktivní metody

→zobecňuje věci, ale nikdo neví, jestli není někde výjimka (všechny labutě jsou bílé→ale co když někde existuje nějaká černá)→ indukce se opírá jen o zvyk

 • Navazuje na Johna Locka→ důraz na smyslovou zkušenost (výsledkem je imprese)

→ale rozum nezatracuje (představivost a imaginace)- pomocí rozumu vznikají nové obrazy (nemůžeme přemýšlet o tom, co jsme nikdy neviděli)

 

 1. Osvícenství= aktivní filosofie (18.století)
 • Aktivní filosofie= filosofie do běžného života, filosofové z povolání
 • Vznik ve Francii
 • Odklon od náboženství, víra ve vědu
 • Důraz na rozum
 • Klade se důraz na lidská práva + vzniká tolerance v náboženství
 • Většina lidí jsou deisté (Bůh vytvořil svět a už do něj nezasahuje), ale byli i ateisté

 

 • Voltaire
 • Musel do vyhnanství (odešel do Anglie)
 • Napsal filosofické listy o Angličanech → srovnával svobodu v Anglii a absolutismus ve Francii
 • Později odešel do Švýcarska (byla zde ještě větší svoboda)
 • Byl deista: „Kdyby nebyl Bůh, museli bychom si ho vymyslet.“
 • Byl proti zjevením, fanatismu a zázrakům
 • Dílo Pojednání o snášenlivosti – věnuje se lidské svobodě a vztahu k náboženství

 

 • Jean Jacques Rousseau
 • Kladl důraz na city
 • Švýcarsko (Ženeva)
 • Francouzská akademie vypsala literární soutěž na téma Zlepšuje věda naší morálku a vztahy mezi lidmi?→ Rousseau se zúčastnil a napsal Rozpravu o vědě a umění (popisuje, že věda není užitečná, nezlepšuje vztahy ani morálku- např. právníci→ kdyby se lidé chovali správně, nebyli by právníci potřeba)
 • Další dílo Rozprava o příčinách a nerovnosti mezi lidmi

popisuje přirozený stav – lidé byli šťastni a nebyli zkaženi vědou→ ale člověk má sklon se sdružovat a zdokonalovat, proto se každý zabýval tím, co ho bavilo→ tím vznikla dělba práce a soukromé vlastnictví (někdo prodával produkty více a tak byl bohatší)→ tím vznikla nerovnost mezi lidmi

 

 • O společenské smlouvě

→ rozvíjí Lockovu myšlenku fiktivní smlouvy, stát nám dá ochranu, pokud se vzdáme určitých práv ve prospěch společnosti + neměli bychom prosazovat naše zájmy (ale zájmy všech, obecná vůle- názor prospěšný většině lidí)

 

 1. Encyklopedisté(1751-1780)
 • Vznikla Francouzská encyklopedie (28 svazků, psala se 30 let)
 • Týkala se veškerého vědění doby
 • Denis Diderot
 • Jean d´Allenbert

 

 1. Francouzský materialismus
 • Návaznost na Descarta, základem je hmota

 

 • La Mettrie
 • Dílo Člověk stroj

→ tvrdí, že myšlení je pouze funkce hmoty (stejně jako je dýchání, trávení..), existuje tedy jen res extansa- věci, které zabírají prostor

-ateista