Historický vývoj ekonomických teorií I.

(Řecko, Řím, merkantilisté, fyziokraté, klasická politická ekonomie)

-„co činí národy bohatými/co přináší bohatství?“

—>hlavní otázka, různé odpovědi

 

Starověké Řecko

 • Homér-bohatými je činí válka –>přináší nová území a daně od podrobených lidí

– z části i obchod

 

 • Hasiodes-přináší ho práce; odsuzuje povaleče

 

 • Solón-něco mezi; bohatství viděl ve směně zboží a peněz; zastánce vládnoucí třídy

 

 • Xenofon-(5.-4.st.př.n.l.)-bohatství vidí v zemědělství

-spis Oikonomicos –> odtud vzniká název slova ekonomie

 

 • Platón-bohatství vidí v penězích

-obyvatele dělí do 3 vrstev (koncepce ideálního státu):

1)filosofové a vládci-nesou moudrost
2)válečníci-symbolizují statečnost,odvahu
3)řemeslníci – stav svobodných -vyrábí ty statky

-děti by se po narození měly odebrat rodičům, dáme do státních ústavů,kde jsou vychováváni k těmto zaměřením1,2,3

-láska a přátelství vede k destrukci společnosti,omezil lid.vztahy jen na reprodukci( i u Orwella)

-je odtažitý i k hromadění majetku,manuální práce je nečistá,ideál je duchovně intelektuální svět – filosofie

-podpora společného vlastnictví – ruší tím i dědictví

-měl největší vliv na formování tehdejší ekonomie,skloubilo se pak s křesťanským raným učením

 

 • Aristoteles-Platónův žák,jeho protipól; odmítá Platónovo myšlení

-zastánce soukr.vlast.-motivační prvek -podmínka pro rozvoj individuality

-otázky,jež si pokládal,přetrvaly dodnes (i to s tím soukr.vlastnictvím)

-jaká má být úloha státu?: má být omezována ekon.snaha jednotlivce

-Aristotelovy spisy se ztratily,objevil je Akvinský

 

(Starověký Řím

 • Cicero -zastánce vládnoucí třídy a velkoobchodu (obch.ve velkém –> ušetřím ve velkém náklady,lepší cena,…) )

 

10.-16.st.- Feudalismus

 • Tomáš Akvinský– 13.století

-stoupenec Aristotela-byl to jeho vzor,našel jeho spisy

-do té doby myšlenka, že mám nakupovat jen to nezbytně nutné pro přežití –>Akvinský byl odpůrce těchto myšlenek – nepovažoval za nic zlého nakupovat si do zásoby

-funguje-li stát a společnost, ať mají individuální vlastnictví a užívaj si,ale v případě nouze se vše stává společným vlastnictvím

-učení o spravedlivé ceně-cena má odpovídat ekon.situaci jedince-dle platu?dvojí ceny?neví se přesně,jak to myslel

-chtěl zrušit nevolnictví a daně-obhajoval to, ale nešlo to

 

Merkantilismus

 • Raný-16.st.
 • Rozvinutý-17.st.

-myšl.proud,nejrozvinutější v Anglii, Itálii a Něm.

-Němci je nazývali kameralisty

 

 1. RANÝ

=bulionisté (zlatý prut) – viděli bohatsví v hromadění peněz a drahých kovů

-někteří se přelijí do rozvinutého,např. Antonio Serra

-co přináší bohatství do státu –> hromadění peněz a drahých kovů-mez.obchod je chápán jednosměrně,mysleli,že MO je výhodný vždy jen pro 1 stranu-­ špatně!!!Když vyvážím zboží,dostanu peníze-výhodný jen vývoz. Dovoz nevýhodný,neb musím platit.

-nikdo nebyl soběstačný,MO byl,ale omezený -vyváželi,ale nechtěli dovážet (museli by platit ostatním)

-peníze musely zůstat ve státu, utrácet jen tady

 

 1. ROZVINUTÝ
 • Edward Misselden-„Koloběh obchodu“dílo; zdůrazňuje,že MO je výhodný,je-li aktivní obchodní bilance,Vývoz>Dovoz
 • Antonio Serra-peníze se nevyvážejí bezcílně, cílem při vývozu je větší zisk
 • Jean-Baptiste Colbert-fr.ministr financí za Ludvíka XIV.,oživuje MO,ruší cla,omezení dovozů,…
 • Thomas Mun-(okolo 1620)-na vše přišel dle vlastních zkušeností, řídí Východoind.spol.

-ukazuje výhody MO —> Koloběh MO -Indie-tam vezmu suroviny,zaplatím–>Anglie-manufaktury, zpracování—>lidem práce–>prodám za větší do světa (i do Indie)—>peníze!

-doručoval vývozy zlata, zasadil se o obchod se zlatem, revoluční!

-poprvé rozebírá cenovou politiku -v době monopolu doporučuje stanovit max.cenu,kterou zákazník vydrží  X Při konkurenci naopak co nejmenší (snižuji)

 

pozn.pod čarou (podobné myšlenky – ne merkantilismus)

-J.A. Komenský-vysvětluje potřebu MO,podporuje volný obchod,zabývá se ekonomií,nepatří do merk.

Mandeville -básník,psal ekon.básně, provokativní,

-první před Smithem mluví o neviditelné ruce trhu,nenazývá to tak –FR stát nemá nic regulovat

-obhajuje tehdejší zlo-konzumní život-Každá „neřest“ zvyšuje poptávku.

 

Předchůdci politické ekonomie

-W.Petty,Locke,Cantillon,Hume

 • William Petty

-17.st.,první reálné zamyšlenívnad daňovou prolblematikou – dochází k tomu,že jsou potřeba,neb od státu čerpáme i služby zadarmo

-práce je zákl.pilířem bohatství

-pojem renta-hodnota sklizně minus vklad do zemědělství (nyní výtěžek z půdy)

 • John Locke

-17.st.; zavedl pojem inflace

-objeví se inflace,pokud dám do koloběhu mnoho peněz-nesprávné!

-navázal D.Hume

 • David Hume

-když dám moc peněz do oběhu,z prvu to pomůže ekonomii,ale v delším časovém horizontu to roztočí inflaci-správně to až za 200 let rozpracoval Keynes

 • Richard Cantillon

-Cantillonův efekt-peníze mají různý účinek na ekonomiku státu dle toho,do čích rukou se dostanou :

1)dělník-utratí,všechno sype na trh,může způsobit inflaci

2)podnikatel-investuje do něčeho,co přinese další peníze,bude kumulovat kapitál a to pomůže celé ekonomice

 

Fyziokraté

-18.st.,Francie,další myšl.útvar

-bohatství do země přináší zemědělství

-nedoceňují MO,myslí si,že výhodný pro 1stranu

 • Francois Quessnay-rozdělil obyvatele na 3 třídy:

1)produktivní třída-zemědělci

2)sterilní třída-lidé v obchodě a průmyslu

3)nečinná třída-vlastníci půdy,státní úředníci,církev

 

Klasická škola

-1.ekonomická škola,založil Adam Smith

1776 – Adam Smith publikuje své dílo „Bohatství národů“ až  1871 – vychází díla prvních marginalistů (=konec klasické)

-liberální oproti merkantilistům a fyziokratům

-1.odpoví na všechny otázky,tentokrát se zdálo všechno jako pravda

-má 3 generace:

1)A.Smith(1723-1790), Thomas Malthus(1766-1834), David Ricardo(1772-1832), J.Say(1767-1832)

2)John Stuart Mill(1806-1872)

3)Karel Marx(1818-1883)

 

 • Adam Smith

-skotský ekonom,politolog,filosof,dílo „Bohatství národů

-individuální bohatství je dobré,bohatne-li jedinec,bohatne stát -„egoistická touha jednotlivce po zbohatnutí,je chvályhodná“

-jeho dílo má 4 hl.úseky-pilíře:

1)neviditelná ruka trhu-1.pilíř,samoregulace,není třeba zásah ze strany státu;N,P,cena

2)růst bohatství státu-boh.přináší i MO.Konečně doceněn;ví,že je výhodný pro obě strany

-s Richardem položili základy Teorie komparativních výhod (dnes mezinárodní dělba práce –> umím něco vyrobit kvalitně a levně,prodám to těm,co to vyrábějí dráž, oni my naopak prodají to, co oni dělaj líp

3)kapitál-rozdělil na fixní(neměnný-budovy,stroje,..) a oběžní(zboží,materiál,mzdy)

4)práce: a)produktivní-něco vyrobím a směním za kapitál-peníze, b)neproduktivní-práce,kdy nemohu nic vyrobit do zásoby-služby,duchovní práce,…

-to není šťastné rozdělení

 

-názor na spotřebu a marnotratnost: spotřeba se dělí :

a)produktivní spotřeba-chvályhodná-zemědělci,obch.,řemeslníci – něco vypěstují a prodají to státu

b)neproduktivní spotřeba-naše neuvážené nákupy,konzum – Odsuzuje to

 

-1759 napsal „Teorie mravních citů“-opovrhuje neviditelnou rukou trhu (ještě před klas.školou)–> rozpor-jeho problém

 

Malthus + Ricardo-ponurá věda,stejný,myšlenkový proud,pesimisté,předpokládají nekonečnou chudobu

 •  Malthus: „lidstvo je odsouzené k věčné chudobě(píše v Eseji o populaci) neb člověk reaguje na zvýšení svého bohatství tak, že máme víc dětí, bohatství se rozplyne mezi víc hlav v rodině a jsou zas chudí“

 

 • David Ricardo

-dělník musí dostat jen existenční minimum(aby se nemnožil) –> Pracovní trh by se zahltil děln.silou,platy budou klesat

>>> Železný zákon mzdový(=dát dělníkovi jen min.)

zákon klesající úrodnosti půdy- hnací motor společnosti je honba za penězi – On ale řekl,že je kontraproduktivní, tím že se honim za kapitálem jeho tvorbu zpomalim

-Bohatnu,mám víc dětí–>poroste populace–>je třeba víc jídla–>zemědělství musí obdělat víc půdy,musí i horší půdy –>ty přináší menší zisky,i zemědělcům klesá zisk–>oni zdraží-cena potravin poroste–>dělníci budou chtít větší mzdu–>snižuje se akumulace kapitálu

 • Jean Say

-tvrdil,že nemůže vzniknout nadvýroba, vše se spotřebuje

 • Proč? Strana P má dvě části:1)úspory,2)investice

-spořím pouze tehdy,nabízí-li mi banka vysoké úrokové sazby

-sníží-li je-nevyplatí se to a my radši investujeme

-„výše úspor závisí na výši úrok.sazeb“ –>platilo to 100let,dnes vůbec

–> Keynes: výše úspor záleží na výši příjmu

 

2.generace

 • J.S.Mill

-hodně vychází z Ricarda

-„Základy politické ekonomie“-kniha

-stanovil teorii hodnoty výrobku: tvoří ji náklady =mzda + zisk kapitalisty —>úplná hloupost,př.materiál?

 

3.generace

 • Karl Marx-třídní boj-dělníci vs. kapital. –>spol.revoluce

-„Kapitál“-kniha,která má vzbudit odpor ke kapitálu,kapitalistům…

-otázka vlastnictví,vykořisťování, nadhodnota

-vycházel z Ricarda-dělník má dostat existenční min.

-vykořisťování-dělník vyrábí pro zlého kapitalistu,ten mu dává jen ex.min.,výrobek prodá dráž–>vykořisťuje(vydělává na nás – to je ta nadhodnota)