Hospodářský proces

 

jednotlivé fáze:

1) VÝROBA– práce, půda, kapitál, (+ informace, know-how – jsou drahé a rychle ztrácí hodnotu)

2) rozdělování, přerozdělování

3) směna

4) spotřeba

 

-uskutečňování hospod.procesu = hospodaření + je třeba využívat hospodárnost (=efektivnost, tzn. uskutečnit hospod.procesů s co nejnižšími vstupy výrobních faktorů (VF)a získání co nejvyšších výstupů)

-cíl hospodaření  produkovat výrobky s vysokými užitnými hodnotami při úspoře vynaložených VF

1.fáze – VÝROBA

– výrobní faktory (VF) – práce, půda, kapitál

 • práce

-účastnit se může každý občan od 15ti let – do 18let bychom ale na sebe neměli brát hmotnou zodpovědnost

Pracovní síla =souhrn psychických i fyzických předpokladů, činností, kdy přetváříme přírodní zdroje na služby a statky

-prac.povinnost nemají děti a nemocní lidé, postižení

-cílevědomá lidská činnost vytvářející nějaké statky nebo služby

-cenou je mzda—-> a) nominální – ta, kterou dostanu od zaměstnavatele

b) reálná – ukazuje nám hodnotu bez inflace – tzn. kolik si za to ve skuteč.mohu koupit (tzn. poměr nominální mzdy k cenám skuteč.služeb a statků)

-na čem závidí výše mzdy:

 • vzdělání, schopnosti, kvalifikace, poptávce (my jsme nabídka!), tržní úspěšnosti práce, na množství a kvalitě práce …

-disproporce (nesoulady práce) (my N, firmy P)

a) nabídka je vyšší než poptávka – vzniká tak vyšší nezaměstnanost

– řešení: podpora v nezaměstnanosti nebo rekvalifikační kurzy

b) poptávka je vyšší než nabídka – nedostatek pracovní síly

– řešení: levná pracovní síla (z východních zemí) nebo zvýšení produktivity

 

 • půda

(a jiné přírodní zdroje potřebné pro materiální výrobu)
-cenou je renta (peněžní výstup z půdy) :

-na trhu je obrovská poptávka po půdě – je jí omezené množství (nedostatek) a je drahá –>vysoká renta

 1. absolutní – cena, která vychází z nedostatku půdy (není reprodukovatelná) – každá půda má abs.rentu
 2. diferenční – závisí na určitém typu půdy a jejích faktorech, kvalitě:

– zemědělská – záleží na: lokalita, úrodnost, podnebí, …

– těžební – (pro nerost.suroviny) dostupnost, množství, kvalita, …

– komerční – (budovy)lokalita, zasíťování, dostupnost, …

 

 • kapitál

-nejedná se pouze a jen o peníze! -majetek, investice, pozemky, zaměstnanci, informace, …

=vše co v dalším procesu přináší zisk= vše, co nám přináší peníze

-má dvě ceny: 1) úrok –> když dám peníze do banky (vznikne po zhodnocení uspoř.peněz)

2) zisk

Kapitál: vlastní (zisk) X cizí (jakákoli půjčka, úvěr, tichý spol..)

 • hmotný – stroje, budovy, auta…
 • Nehmotný – informace, nápady, licence, ochr.známky, know-how…
 • Fiktivní – cenné papíry, akcie, dluhopisy..
 • Peněžní – peníze v pokladně, na účtě, ve fondu….

 

2.FÁZE – ROZDĚLOVÁNÍ, PŘEROZDĚLOVÁNÍ

1)rozdělování – všem, kdo se účastní výrobního procesu – mzdy  jejich podíl, ze kterého ale odvedou část zpět do SR (daně)

2)přerozdělování – těm, kteří se procesu neúčastní (nemocní, důchodci, …) se přerozdělí peníze ze SR,…

 

3.FÁZE – SMĚNA

-všichni máme peníze a jdeme s nimi na trh (trh je místo, kde dochází ke směně peněz za služby a statky, střet N a P)

-směna= proces, kdy N hledají kupce (P) svého zboží a služeb, aby realizovali svůj zisk (směna peněz)

 

4.FÁZE – SPOTŘEBA (fáze uspokojování potřeb)

-spotřeba:

 • osobní – konečná spotřeba domácností – naše osobní spotřeby
 • výrobní – nákupy firem (suroviny, materiál, energie, …)

-krátkodobá (např. jídlo) – jednorázová

-dlouhodobá – auto

Viz. ADAM SMITH – klasická škola, jeho dílo Bohatství národů (1776)….