Humanismus

HUMANISMUS V EVROPĚ

 • myšlenkový proud, který doprovázel renesanční umění
 • souhrn myšlenek, názorů a představ vzdělanců /14.-16.st/, které dávají do popředí svého zájmu člověka, zdůrazňují nutnost a užitečnost vzdělání
 • humanus=lidský
 • důležitější než náboženství je poznání člověka a přírody
 • člověk by se měl rozvíjet přirozeně
 • heslo: „ad fontes“ = k pramenům → lidé by se měli vracet k antickým ideálům a knihám
 • rozvoj hlavně ve vyspělých zemí (Anglie, Francie, Itálie, Nizozemí)
 • důležitá: tolerance k jiným názorům a myšlenkám
 • 1450: vynález knihtisku, Johannus Gutenberg
 • do roku 1500 – prvotisky=INKUNÁBULE

Erasmus Rotterdamský

 • nizozemský humanista, nejznámější v E
 • kosmopolita = světoběžník, cestuje
 • kritik tmářství (tmář=zpátečník, lpí na svém) a zaostalosti ve školství, feudální společnosti
 • kniha:Chvála bláznovství – kniha úvah o lidské pošetilosti, kniha o moudrosti bláznů

 

 

Humanismus v české literatuře, lit. doby pobělohorské

 

 

 1. Vznik a charakter humanistického a renesančního umění v Čechách:

– 70. léta 15. století- 20. léta 17. století

– na přelomu 15. a 16. století dochází v Čechách k politickým a sociálním bojům; kvůli postavení vysoké šlechty (ta bojuje se všemi), města, král

– literární život je hodně ovlivněn knihtiskem; lit. tvorba- řeší otázky veřejného života

– měšťané se snaží vyrovnat šlechtě

– na přelomu 16. a 17. století je měšťanstvo nejdůležitějším činitelem literatury

– lit. se snaží poznat skutečný život- snaha o uplatnění jedince; lidé studují cizí liter.

– objevují se snahy o česky psanou naučnou a popularizační literaturu- právnické, řečnické spisy, rukověti; obhajoba českého jazyka a jeho užití v praxi

– šíří se znalost latiny, seznámení s evropskými díly


2. Humanistická lit. v Čechách- latinská + česká (Jan Blahoslav, Kornel ze Všehrd, Hájek z Libočan, Adam z Veleslavína):

latinsky píšící humanisté:

Jan z Rabštejna:

 • Dialogus– 60. léta 15. století

– fiktivní dopis známému italskému právníkovi

– objevuje se zde rozhovor 3 českých šlechticů s různými politickými názory

 • odmítá válku, povzbuzuje lidi k lásce, snaha řešit spory mírovou cestou

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

 • příslušník panského rodu; vyšehradský probošt; dvořan Vladislava II.
 • byl evropsky proslulý, stýkal se s cizími humanisty; měla bohatou knihovnu
 • píše:verše, filozof. prózu, ódy, elegie, epigramy
 • satira: obrací se ke Sv. Václavovi (jméno: Žaloba k Sv. Václavovi na mravy Čechů)

– kárá své spoluobčany, vytýká jim rozmařilý život

národní humanisté:   (česky píšící)

 • spisovný jazyk; měšťané (tvůrci i čtenáři)- přijímají podobojí
 • tendenční literatura- podpora vlastenectví; kořeny v husitské literatuře
 • má 3 fáze

1. fáze: konec 15. a začátek 16. století:

 • program národního humanismu
 • Viktor Kornel ze Všehrd:

– měšťan, utrakvista; ovlivněn samostudiem, četl spisy Petra Chelčického

– byl povýšen do šlechtického stavu za práci u zemského soudu

– psát začal latinsky, ale od roku 1494 píše česky; proslul jako právník; překládal

– snahy o prosazení češtiny (díky češtině se zlepší veřejné poměry)

O právech súdech a deskách Země české knihy devatery

                                   – řadí zvykové právo výš než právo římské

Předmluva ke knihám o napravení padlého

 • Mikuláš Kornel z Hadiškova:

– měšťan, tiskař a nakladatel; zasloužil se o šíření humanistické vzdělanosti

 • vydal: – Husův spis: Výklad viery; přeložil Bitpajovy bajky
 • Lukáš Pražský:

– organizátor Jednoty bratrské; zasluhuje se o rozvoj vzdělání

– mizí puritánská strohost jednoty- členové směli zakládat úřady

– zvyšuje se i úroveň vzdělání- jednota hraje velkou roli ve společenském a kulturním životě

 • v 1. fázi vzniká zábavná literatura- Hynek z Poděbrad

– syn Jiřího z Poděbrad; diplomat a státník

– přeložil 11 novel z Dekameronu

– psal verše- hlavně milostné, smyslové okouzlení

– např.: Májový sen; Veršové o milovníku

2. fáze od 30. let 16. stol. do 70. let 16. stol.:

 • období rozkvětu měšťanské kultury
 • 1560- nástup Habsburků na český trůn; latinská tvorba není tak důležitá
 • česká- nauková a vzdělavatelská
 • nový žánr= práce o jazyce
 • Martin Kuthen:

Kronika o založení země České= 1. pokus o soustavné české dějiny

– z hlediska kališníků a měšťanů

 • Václav Hájek z Libočan:

Kronika česká– měla velký ohlas z pohledu katolíků

– od příchodu praotce Čecha do korunovace Ferdinanda I.r.1526

– z uměleckého hlediska výborný vypravěč, ale hist. zkreslené

– v období temna byl jediným zdrojem historie; kniha oblíbená do 18. stol.

 • Oldřich Prefát z Vlkanova

– Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny

– cestopisné zážitky + reálný popis cesty; ukazuje rozdíly v různých zemích

 • Petr Grel – pokus o teoretické sepsání pravopisu a etymologie
 • Petr Optát- napsal českou mluvnici
 • Jan Blahoslav

– navázal na oba Petry

– církev musí být více vzdělaná než ostatní

– historik, organizátor, učitel a biskup jednoty bratrské

Akta jednoty bratrské

– je to pozorování kultury jazyka, měřítkem správnosti je kráse řeči, odmítá nářeční prvky, gramatika obsahovala: slovní zásobu, frazeologii a skladbu

Filipika proti misomusům

– kritika, útočná řeč proti nepřátelům vyššího vzdělání, dokazuje důležitost vzdělání

Šamotubský kancionál– lidové duchovní písně

– podílel se na překladu Nového zákona

 • drama- CHYBÍ ZÁPISKY!!!!!!!!!!!!!!!

3. fáze Zlatý věk české literatury 70. léta 16. stol.- 20. léta 17. století:

 • česká literatura je na svém vrcholu, má velký rozsah
 • vládne Rudolf II.- Praha kulturní centrum tehdejší doby; rozvoj věd, umění a literatury
 • sílí rozpory mezi Habsburky a českou šlechtou
 • latinská tvorba:

– Jan Campanus Vodňanský INFO!!!!!!!!

 • česká tvorba:
 • Daniel Adam z Veleslavína:

udával celkový ráz veškeré lit. produkce té doby; pocházel z měšťanské rodiny

– vystudoval artistickou fakultu v Praze a stal se jejím profesorem

– 1576- oženil se s dcerou pražského tiskaře Jiřího Melantricha z Aventina

– 1586- převzal nakladatelství; tajným stoupencem jednoty bratrské

– jeho práce- překladatelská, organizátorská, popularizace vzdělaní

– vydal přes 30 spisů; věnoval se jazykové úpravě děl

– přispíval ke zvýšení jazykové kultury

Kalendář historický– stručný přehled svět. dějin podle výročí

– vydával také slovníky pro školy

Vypsání krajin země Ruské– přeložil z latiny; vlastní předmluva

Kroniky dvě o založení země České

 • Mikuláš Dačický z Heslova:

Paměti– líčení událostí kolem Bílé hory; snaha o objektivní pohled a vytvoření lit. díla; kutnohorský měšťan

 

 • cestopisy:

Kryštof Harant z Polžic a Bedružic

Cesta z království Českého do Benátek– přízemní jazyk

– všímá si všeho a všech

Václav Vratislav z Mitrovic

            Příhody– líčení zážitků z cesty do Cařihradu a tureckého vězení

– tvoří lehce, čtivé dílo

 • právnické a politické spisy:

Václav Budovec z Budova

 • překlady:

Bible Kralická– dílo 9 příslušníků Jednoty bratrské; konfrontováno s překlady řeckými a latinskými

– součástí je Starý zákon- přeložen z hebrejštiny

– Nový zákon- přeložil Jan Blahoslav

– její jazyk se stal vzorovým pro tehdejší dobu; 6 dílů

– vydávána v tajné tiskárně v Kralicích na Moravě, svědčí o úrovni knihtisku a

grafického umění tehdejší doby

 • lidové čtení:

– levné tisky určené měšťanstvu a chudým; stará vyprávění (hrdinská epika)

– překlady z němčiny; domácího původu- Historie o bratru Palečkovi

 • dramatická tvorba:

– dramat ze současnosti a dramata s biblickými náměty

Interludia– krátké hry vložené mezi jednotlivá jednání vážných her

– osamostatněná

 

3. Stručná charakteristika situace v době pobělohorské:

– r. 1620- bitva na Bílé hoře

– šlechta, měšťané zbaveni hospodářské moci

– česky psaná literatura ztrácí základnu

– 1627- Obnovené zřízení zemské

 • Habsburkové dědičné právo na český trůn, katolictví; němčina- úřední jazyk

– odchází velké množství inteligence (do Polska, Holandska)

 

4. Literatura:
a) emigrantská (Pavel Stránský, J. A. Komenský)
b) domácí (Bohuslav Balbín, A. Michna z Otradovic, J. J. Ryba):

a) emigrantská:

 • po roce 1620 (1627) odchází velké množství inteligence do ciziny
 • Pavel Stránský:

O státě českém

– hájil předbělohorské Čechy; latinsky psaný spis

Jan Amos Komenský:

 • narozen v Nivnici na Moravě
 • studoval v bratrských školách v Herbornu a Heidelbergu
 • učitel e kněz ve Fulneku na Moravě a v Přerově
 • po Obnoveném zřízení zemském prchá z Čech (člen Jednoty bratrské) do Polska- učitel po 2. ženat; působil zde jako učitel (umírá i 2. žena); sbírá zde materiál pro slovník a další díla; (veškerý materiál v Polsku shořel)
 • veškerá snaha o návrat skončila neúspěchem – Vestfálský mír
 • touží se rozloučit s vlastí; odchází do Uher na Blatný potok- působí zde jako reformátor školství
 • 1656- pozván do Amsterodamu- je zde až do smrti
 • ve svém díle se snaží spojit víru s uměním
 • jeho dílo má 3 části

1) náboženská díla

 • Listové do nebe

– zabývá se otázkou spravedlivých vztahů mezi lidmi a řešením sociálních problémů

– 5 fiktivních dopisů- chudí žalují na tvrdost bohatých u Krista

 • Labyrint světa a Ráj srdce

– alegorické dílo, ve kterém poutník se dvěma průvodci prochází středověkým městem

– Vševěd Všudybud a Mámil= zvědavost a pohodlnost

– poutníku nasadili nakřivo růžové brýle

– lidé vstupují branou Života, následují brána Rozchodu a 6 hlavních ulic

– symbolizují určitý stav

– ulice se setkávají na prostředním náměstí- zde je Hrad královny Moudrosti

– poutník zjišťuje, že ve všem jsou problémy i  v hradu moudrosti odhaluje marnost a faleš

– v zoufalství chce uprchnout ze světa, ale na boží příkaz se uzavře do sebe

 • Hlubina bezpečnosti
 • Kšaft umírající matky

– kšaft= závěť; vzniká po uzavření vestfálského míru

– loučí se s vlastí a jednotou bratrskou; = alegorická forma závěti

2) dílo pedagogické

 • tvoří hlavně po odchodu do emigrace
 • zabývá se výchovou a vzděláním, snaha o reformaci školství, zavedl přestávky, TV
 • pedagogické zásady: všem bez rozdílu pohlaví a sociálního postavení
 1. názornost

3.postup od známého k neznámému a od jednoduchého ke

složitému

 1. vedle rozumu rozvíjet i cit
 2. výcvik tělesných a řemeslnických prací
 • dílo: a) teoretické
 1. b) praktické
 • a) teoretické:

– teorie: Velká didaktika– psáno latinsky; zásady moderního vyučování a výchovy

– obsahuje i názor na koncepce vyučování

– výchovu dělí do 4 stupňů po 6ti letech:

 1. st.- 1-6 let – školy mateřské, výchova v rodině
 2. st.- 6-12 let – národní škola, měly by jí projít všechny děti, učit

mateřský jazyk

 1. st.- 12-18 let – latinské školy- gymnázium, učit se cizí jazyky,

přírodní vědy,…

 1. st.- 18-24 let – univerzity

– škola= brána lidskosti

Informatorium školy mateřské– určeno matkám a chůvám;

– zaměřeno na mravní výchovu dětí

 • b) praktické:

– učebnice: Brána jazyků otevřená– učebnice latiny

Svět v obrazech– původně uč. Latiny, později vzor pro ostatní

 1. obrázková učebnice na světě

Škola hrou (Schola ludus) – 8 her pro rozvíjení smyslového vnímání

3) díla vševědná (encyklopedická, pansofická)

 • navazuje na štítného, Blahoslava, Adama z Veleslavína
 • snaha shrnout veškeré vědění v jednotnou soustavu
 • Spis o poezii české– původně 7 dílů, nedokončeno
 • výchova nejen jedinců ale i národů

b) domácí:

 • literatura doby pobělohorské (po r. 1620)
 • rysy: – zužuje se členská základna inteligence

– tématické zúžení; návrat k Bohu

– lit. tvůrci- duchovní, hlavně jezuité

– hlavním hrdinou díla je světec; pocity marnosti, úvahy o smrti

 • žánry: agitační lit.= podporuje snahy vládnoucí vrstvy

– legendy, životopisy svatých, kázání, náboženská rozjímání

 • Bedřich Briedl:

– duchovní lyrika

– poema (sbírka) Co bůh? Člověk?– rozjímání o smyslu existence boha a lidské nicotnosti

 • Adam Michna z Otradovic:
 • náb. lyrika, hudební skladatel; sb. Koruna česká; vánoční poezie – např. Chtíc aby spal
 • Bohuslav Balbín:

– jezuita vlasteneckého smýšlení, podpora českého jazyka, literatury

– byl pronásledován svými představenými

Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého

– kritika šlechty za zmizení češtiny z veřejného života