Irsko, Velká Británie

 

 • Charakterizuj stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy
 • Pohyby Země, měření času

 

IRSKO

Základní informace

 • Rozloha:70 280 km2 (asi pět šestin irského ostrova)
 • Hlavní město:Dublin (478 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):4 203 200
 • Úřední jazyky:keltština, angličtina
 • Státní zřízení: parlamentní republika

 

Přírodní poměry

 • Převážně nížinatý stát (hory pouze na východě a jihozápadě)
 • Burren – rozsáhlá vápencová oblast v západním Irsku
 • Většinu území tvoří louky a vřesoviště
 • Západní pobřeží – členité s mnoha ostrovy, poloostrovy, mysy a zálivy
 • 15% území rašeliniště, 5% rozlohy původní listnaté lesy

Podnebí

 • Mírné teplé oceánické podnebí – velmi mírné zimy, časté deště, v létě poměrně chladno
 • Během roku zde prší v každých dvou dnech ze tří
 • Vliv Golfského proudu -> často jsou zde k vidění subtropické rostliny

 

Historický vývoj

 • mnoholetého boje za nezávislost na Spojeném království
 • bývalo jedním z nejchudších států západní Evropy, mělo vysokou míru emigrace
 • 1845 – 51 Velkého hladomor – neúroda brambor emigrovat až 4 miliony lidí
 • 1919 – 22 anglo-irská válka -> rozdělení země, 1922 je založen svobodný irský stát
 • 1948 svobodný irský stát se stává republikou
 • 1973 pak Irsko vstoupilo do EHS

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):4 203 200
 • Hustota zalidnění:59,8 obyv./km2 (nejvyšší je na východě a jihu země)
 • Národnostní složení:Irové 95 %, Angličané, Walesané
 • Nejrychleji rostoucí (do počtu) populaci v Evropě
 • klesající úmrtnost
 • zvyšující se porodnost
 • vysoká imigrace – imigranti nyní tvoří přibližně 10 % irské populace
 • Zakázány potraty (povoleny pouze v případě ohrožení života matky)
 • Gramotnost -> 98%
 • Irština -indoevropský keltský jazyk, vyučuje se povinně ve státních školách Irské Republiky
 • Jen 6% obyvatelstva umí plynně mluvit irsky a asi 10% irštině bez problémů rozumí
 • 90% obyvatel římskokatolického vyznání, 3% protestantů, 0,1% židovské víry

 

 

 

 

Sídla

 • Dublin -správní, průmyslové a kulturní středisko, velmi staré
 • Cork – druhé největší město, obchodní a průmyslové centrum na jihu Irska, důležitý přístav a mezinárodním letištěm

 

Průmysl

 • Dominantní postavení, přibližně 90% veškerého vývozu (29% z celkově zaměstnaných osob)
 • Nejvyšší růst – moderní technologie – zahraniční investoři – dotace, daňové úlevy, vysoce kvalifikovaná pracovní síla
 • Velký počet hlavních mezinárodních společností v tomto sektoru má své sídlo v Irsku
 • Zvýšení výroby ve farmaceutickém a strojírenském průmyslu

 

Zemědělství

 • Důležitý sektor irské ekonomiky
 • Chov dobytka a mlékárenský průmysl, chov ovcí – vlna
 • Hlavními plodinami jsou ječmen, pšenice, cukrová řepa, brambory a houby
 • Důležitý rybolov

 

Doprava

 • Vlaky i autobusy – drahé
 • Vlaky spojují pouze Dublin s většími městy
 • Autobusy jezdí všude, ale málo

 

 

VELKÁ BRITÁNIE

Základní informace

 • Oficiální název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 • Rozloha:244 820 km2
 • Hlavní město:Londýn (6 962 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):61 113 205
 • Úřední jazyk:angličtina
 • Státní zřízení: království – konstituční monarchie

 

Přírodní poměry

 • Soustrovní země, rozkládá se na britských ostrovech
 • Velká Británie, Irsko, Hebridy, Shetlandy, Orkneje, Man, Normanské ostrovy
 • Poměrně členité pobřeží
 • Členitost povrchu od severu k jihu klesá
 • Západ a sever je převážně hornatý
 • Největší pohoří – Kambrické pohoří, Jihoskotská vysočina, Grampiany a Kaledonské hory
 • Pohoří nejsou zalesněná, i když jejich vrcholy jen výjimečně převyšují 1000 m.n.m
 • V jihovýchodní Anglii převládá nížina

Podnebí

 • Mírný podnebný pás
 • Podnebí – oceánské s poměrně malými teplotními rozdíly mezi jednotlivými obdobími
 • Působení Golfského proudu
 • Průměrné roční srážky -> 1 016 mm
 • Hornaté oblasti na severu a západě podstatně více srážek než nížiny na jihu a východě
 • V horách Skotska – podnebí chladné a drsné

Vodstvo

 • Říční síť poměrně hustá
 • Řeky krátké, ale dostatek vody, vyrovnané stavy, nezmrzají (využívány především k dopravě)
 • Západní pobřeží Skotska členěno úzkými, dlouhými zálivy (mořská jezera)
 • Jezera ledovcového původu
 • Některá tektonická přetvořená ledovcem

 

Historický vývoj

 • 43 n.l. – římská vojska – poražení místních domorodých kmenů
   
 • Římané – založení Londinia (Londýn), vojenské cesty po celé zemi
 • Římané ovlivňovali způsob života až do 5. stol.
 • Po svém odchodu ponechali Brity, aby vládli ve své zemi
 • 1066 – vévoda Vilém z Normandie napadl Británii – poražení anglického krále Harolda
 • Vilém z Normandie vládl Anglii a Skotsku, radikálně změnil třídní systém (úřední jazyk fj)
 • 1216 – Jindřich III. Korunován králem – nebyl oblíbený
 • 1348 – černý mor (do roku 1350 zabil třetinu populace)
 • Mor se opakovaně objevoval až do 17. století
 • 1485 – Jindřich Tudor vniknul do Anglie – porazil Richarda III., získal absolutní moc
 • Vzal si Alžbětu z Yorku – 1603 zamřela, nezanechala nástupce na trůn
 • Jakub IV. skotský král, nástup na trůn jako Jakub I. král Anglie – první král Spojeného království
 • 1837 – královna Viktorie (nejdéle vládnoucí britský monarcha)
 • 1922 – nezávislost Irský svobodný stát, ponechal Sev. Irsko jako součást Spojeného království

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):61 113 205
 • Vysoká hustota zalidnění – 250 osob na km² (dvakrát vyšší než v ČR)
 • Osídlení je nerovnoměrné
 • Průmyslové kraje stř. Anglie, Londýnská pánev -> 800 – 1000 osob/km² – patří k nejhustěji osídlením na světě
 • Angličané 80 %, Skotové 10 %, Irové 3 %, Walesané 2 %, Asiaté 3 %
 • Masivní imigrace neevropského obyvatelstva (často bývalé britské impérium – Indie, Pákistán, Bangladéš, Hongkong, Afrika, karibské oblast)
 • 84 % populace žije v Anglii
 • Většina z nich žije a pracuje ve městech
 • Patří k nejvíce urbanizovaným zemím světa – na venkově žije již jen 8 % populace
 • Gramotnost – 99 %

Náboženství

 • Anglikánští křesťané 38 %, římští katolíci 21 %, presbyteriáni 14 %, muslimové 11 %, ostatní 16 %
 • Angličané – anglikánští křesťané (evangelíci)
 • Obyvatelé Severního Irska – římští katolíci
 • Severní Irsko se chce z tohoto důvodu osamostatnit
 • Některé radikální organizace bojující za osamostatnění (IRA) používají radikálního způsobu, teroristického způsobu, při kterém zahynulo již několik set civilistů

 

Sídla

 • Aglomerace – Londýn, Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow

 

Průmysl

 • Kolébka průmyslové revoluce
 • Tradiční oblasti ve střední Anglii přestávají být centrem průmyslu
 • naleziště uhlí a rud jsou již téměř vyčerpána
 • černá metalurgie
 • výroba železa a oceli (Birmingham, Sheffield)

 

 • strojírenství
 • osobní auta (Jaguár, Bentley, Rols Royce)
 • letadla (civilní i vojenská)
 • stíhačky
 • výroba součástek pro letadla Airbus (montují se ve Francii, ve městě Toulous)
 • lodě
 • soustředěno do přístavů (Portsmouth, Plymouth, Newcastle)
 • kolejová vozidla
 • petrochemie (Bristol (Bristonský záliv)
 • textilní průmysl (Manchester, Edinburgh, Belfast)
 • potravinářský průmysl
 • nápoje (pivo, Whiskey)
 • v minulosti pěstování vína
 • nevýznamné lesní hospodářství

 

Zemědělství

 • Nepříliš dobré podmínky (chladno a deštivo)
 • Pšenice, brambory, žito, oves
 • Jahody a ovoce na jihu
 • Chov ovcí, skotu, prasat a drůbeže
 • Chov sportovních koní
 • Rybolov
 • Zemědělství je velmi vyspělé, intenzivní a mechanizované, ale dodává pouze 2/3 surovin, které Británie potřebuje
 • hodně potravin se dováží z bývalých kolonií

 

Doprava

 • Průmyslová revoluce v 19. století – výstavba železniční sítě a vodních kanálů, později i silnic
 • Význam železniční dopravy po znárodnění její modernizaci upadl
 • Významná je pobřežní kabolážní doprava.
 • Od roku 1960 se rozšiřuje dálniční (3200 km) a silniční síť – kapacita však
 • Rozvinutá je místní i dálková autobusová doprava
 • Zatížení komunikací se ještě zvýší s plným využitím tunelu pod Lamanšským průlivem
 • British Airways patří k největším leteckým společnostem světa
 • Heathrow a Gatwick – největší leteckým uzel v Evropě