Jižní Evropa

 

Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko

 

 • Charakterizuj stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy
 • Struktura zaměstnanosti obyvatelstva
 • služby

PORTUGALSKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha:92 391 km2
 • Hlavní město:Lisabon (681 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):10 707 924
 • Úřední jazyk:portugalština
 • Státní zřízení: republika
 • Azory, Madeira – riftová zóna – sopečný původ, riziko zemětřesení

 

Přírodní poměry

 • Pobřeží Atlantského oceánu nížinné
 • Jih, západ – nížiny, strmé pobřežní útesy
 • Vnitrozemí – pahorkatiny
 • Střed + sever – vrchoviny, hory (nejvyšší Serra da Estrela 1 991m. n. m.)

Podnebí

 • Sever, západ – mírné oceánské
 • Jih – středomořské subtropické – suché horké léto, mírná vlhká zima
 • Srážky klesají od severu k jihu

 

Historický vývoj

 • Mnoho civilizací – Féničané, Kelti, Řekové, Kartáginci, ŘímanéArabové – poznamenali vývoj
 • a 15. století – zámořské objevy – kolonie
 • Portugalské koloniální říše – nejdelší trvání, v některých státech dodnes portugalština
 • Brazílie, Angola
 • 1961 – začátek rozpadu koloniálního panství – nákladné a neúspěšné koloniální války

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):10 707 924
 • Hustota zalidnění:115,9 obyv./km2
 • Národnostní složení: Portugalci 99 % – velmi jednotné
 • Gramotnost: 87,4 % ! jedno z nejmenších čísel v EU
 • Asi 700 000 přistěhovalců hlavně z Afrických zemí

Náboženství

 • 93 % – římskokatolické vyznání
 • 3 % – evangelíci

 

Sídla

 • Podle oficiálního dělení na obce nemá Portugalsko město nad 500 000 obyvatel
 • Lisabon – kulturní, dopravní a ekonomické centrum
 • Porto – severoportugalský přístav
 • Coimbra – nejstarší univerzita na Pyrenejském poloostrově

Průmysl

 

Zemědělství

 

Doprava

 • Orientace hlavně na námořní dopravu
 • léta – velké investice do silnic a dálnic – na většině mýtné
 • Zrychlení železniční magistrály Lisabon – Porto
 • Porto, Lisabon – metro

 

ŠPANĚLSKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha:504 782 km2 –– většina Pyrenejského poloostrova
 • Hlavní město:Madrid (3 041 000 obyv.) většina Pyrenejského poloostrova
 • Počet obyvatel (2009):40 525 002
 • Úřední jazyk:španělština
 • Státní zřízení: království
 • Baleáry, Kanárské ostrovy

 

Přírodní poměry

 • z 88 % ohraničeno mořem
 • Vnitrozemí – vysoké náhorní plošiny (Meseta León, La Mancha, pohoří – sever -> Pyreneje,

jih -> Sierra Nevada…)

 • Jihozápad – Andaluská nížina –
 • Gibraltarský průliv – oddělení Španělska a celé Evropy od severní Afriky (13 km)

Podnebí

 • Tři typy podnebí – kontinentální, oceánické a středomořské
 • Kontinentální – většina španělského území (Meseta Central + přilehlé hory na jihu)
 • velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí i mezi ročními obdobími
 • nízký úhrn a nepravidelnost srážek, vysoký výpar
 • zimy chladné se silnými větry, vysoká vlhkost vzduchu navzdory nízkým srážkám
 • Léta jsou teplá a bezoblačná
 • Oceánské – v severní části od Pyrenejí k severozápadní části „zelené Španělsko
 • poměrně mírné zimy, teplá, ale ne horká léta a vesměs vydatné srážky po celý rok
 • mírné teplotní výkyvy
 • Vzdálenost od oceánu vliv na množství srážek – východ – srážky nižší než na západ
 • Vysoká vlhkost vzduchu a převažující větry od oceánu – časté mlhy
 • Středomořské podnebí – od Andaluské nížiny podél jižního a východního pobřeží k Pyrenejím
 • Srážky nízké, často nedostatečné, nepravidelné, častější na konci podzimu a v zimě
 • Teploty obvykle vyšší v zimě i v létě
 • Teplotní rozdíly menší než v oblasti s kontinentálním podnebím
 • Leveche – horký a suchý vítr – z východu nebo jihovýchodu, původ v severní Africe
 • Levante –  chladnější, od východu mezi Betickou kordillerou a pohořím Atlas v sev. A.

                Vodstvo

 • Nejdelší řeka – Ebro
 • Většinou rátá řeka s malým nepravidelným průtokem – koryta sezónně vysychají
 • Guadalquivir – významná, zavlažuje úrodné údolí, ve vnitrozemí splavná – Sevilla spojení s mořem (Sevilla – jediný říční přístav využívaný pro zaoceánskou plavbu)

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):40 525 002
 • Hustota zalidnění:87,3 obyv./km2 – mírně pod průměrem EU
 • Rozložení obyvatelstva silně nerovnoměrné
 • pobřežní oblasti a ostrovy – velmi hustě zalidněné
 • centrální Španělsko – téměř pusté, dlouhodobé stárnutí obyvatelstva, odchod do Madridu
 • Národnostní složení: Španělé 74 %, Katalánci 17 %, Galicijci 6 %, Baskové 2 %
 • rozdíly fyziologické, charakterové, náboženské, jazykové i ve všeobecném vzdělání
 • Přirozený demografický růst je nízký, přírůstky obyvatelstva tvoří imigranti

Jazyk

 • Nejvýznamnější a úřední – španělština, označovaná také jako kastilština
 • Regionální jazyky- katalánština, galicijština, baskičtina, okrajově aranéština
 • Katalánština – 2. nejpoužívanější jazyk – Katalánsko, Valencie, Baleáry úřední jazyk Andorry

Náboženství

 • Náboženství: katolíci 95 %

 

Socioekonomická sféra

 • do 50 let 20. století – jedna z nejchudších zemí Evropy
 • Začátek 90. let – téměř 20% nezaměstnanost
 • Po přijetí eura, daňové reformě, liberalizaci – nezaměstnanost klesala – 2005 pokles na 9,8%
 • Hlavní model ekonomického růstu (masová turistika, neustálá výstavba a dělnické profese)
 • kolísavý a nemusí být dlouhodobě udržitelný
 • hospodářství založeno na servisní sféře – terciér

 

Průmysl

 • Největší význam malé a střední podniky (kromě energetiky v posledních letech nejvyšší nárůst počtu pracovních míst
 • Nejdynamičtější průmyslové oblasti – kolem Madridu a Barcelony
 • Sever – železná ruda – výroba oceli
 • Severozápad – textilní továrny
 • Chemický průmysl – Bilbao, Madrid, Barcelona
 • průmysl automobilový
 • jeden z největších vývozců automobilů v Evropě (Seat)
 • Potravinářství – vína

 

Zemědělství

 • Stále velmi důležité
 • Zemědělské oblasti hlavně v pobřežních nížinách
 • Vnitrozemí – pastviny, trvalé subtropické kultury (citrusy, olivy, vinná réva, korkový dub)
 • Intenzivní obdělávání pouze v území přilehlá k řekám – zavlažování

 

Turistika

 • Velmi důležitá – v roce 2005 příjmy z cestovního ruchu přes 48 mld. USD.
 • Populární pro letní dovolenou – poměrně levná letoviska, kulturní památky

 

ITÁLIE – člen EU

Základní informace

 • Rozloha: 301 230 km2
 • Hlavní město: Řím (2 661 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2006): 58 133 509
 • Úřední jazyk: italština
 • Státní zřízení: republika
 • Území Apeninského poloostrova + přilehlé ostrovy (Sicílie – největší, Sardinie, Elba…)

 

Přírodní poměry

 • Převážně hornatá země
 • Sever – ohraničen obloukem Alp (Mont Blanc 4 807 m.), chrání nížinu před studenými větry
 • Pádská nížina
 • Zemědělsky využívaná
 • Vysoká koncentrace obyvatelstva
 • Většina průmyslové výroby
 • Od severu k jihu horské pásmo Apenin – odděluje východní a západní pobřeží
 • Další nížiny při pobřeží
 • Častá zemětřesení a sopečná činnost – kontakt euroasijské a africké lit. desky -> subdukce
 • Sopky – Vesuv (Pompeje), Etna (Sicílie), Stromboli, Vulcano (Liparské ostrovy)

Podnebí

 • Většina – středomořské subtropické klima – horké suché léto, mírná zima bohatá na srážky
 • Alpy – velehorské klima – mrazivé zimy, množstvím sněhových srážek, krátké léto
 • Pádská nížina – chladný vnitrozemský charakter

Vodstvo

 • Sever – nejhustější říční síť (řeka Pád)
 • Více než 500 jezer ledovcového původu

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2006): 58 133 509 – nejlidnatější z jižní Evropy, jeden z nejlidnatějších z celé E
 • Hustota zalidnění:193 obyv./km2
 • Roční přirozený přírůstek: -0,05 % => stagnující
 • Čtvrtá nejstarší populace v Evropě – Střední délka života – muži:77,26 let, ženy: 83,33 let
 • Národnostně jednotná – pouze 2% menšiny (na severu => Tyrolsko, Slovinci, Francouzi)
 • Nejvíce obyvatel žije ve velkých aglomeracích a hlavních městech
 • Gramotnost: 98 %

Náboženství

 • Náboženství: katolíci 85 %, bez vyznání 14 %
 • Přes silný vliv církve – nízká porodnost (hlavně kvůli severu), roční přirozený přírůstek: -0,05 %

 

Sídla

 • Mnoho měst s více než sto tisíci obyvateli

Řím

 • Největší město, na řece Tibeře
 • Velké množství památek z různých dějinných období
 • Fora Romana (římské náměstí), Pantheon, Koloseum, fontána di Trevi
 • Vatikán – papežský stát – chrám sv. Petra
 • Důležité centrum vzdělávání – univerzity, knihovny, muzea

Milán

 • v období průmyslové revoluce rozvinutí v hospodářsky nejvyspělejší italské město
 • průmyslový trojúhelník = Turín, Janov, Milán
 • město módy – Giorgio Armani

Turín

 • automobilový koncern FIAT

 

Průmysl

 • nejvyspělejší v jižní Evropě
 • průmyslový sever X zaostávající zemědělským jihem – politické komplikace
 • značná závislost na dovozu paliv, potravin – dlouhodobá pasivní obchodní bilance, slabá měna
 • Místo ve výrobě oceli v Evropě
 • Strojírenství
 • Automobilový – FIAT, Iveco, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati
 • Lodní – 5. na světě ve stavbě lodí
 • elektrotechnický, chemický, textilní, papírenský, potravinářský, průmysl stavebních hmot a výroba železa a oceli
 • po Číně a Hongkongu třetí největší vývozce textilních výrobků
 • potravinářství – produkce vína, cukru, masa, mléka, sýrů, těstovin, vlny a rybích výrobků

 

Zemědělství

 

Turistika

 

ŘECKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha:131 940 km2
 • Hlavní město:Atény (772 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):10 737 428
 • Úřední jazyk:řečtina
 • Státní zřízení: republika

 

Přírodní podmínky

 • nejjižnější část Balkánského poloostrova
 • Asi 15 % území – ostrovy v Egejském, Jónském a Krétském moři, vznik poklesem pevniny do Středozemního moře => pobřeží proto velmi členité
 • Většina území – hory -převážně vápencové, značně zkrasovělé
 • Olymp – největší hora Řecka – řecké báje
 • Kréta – největší ostrov

Podnebí

 • Subtropický podnebný pás, středomořské podnebí
 • Klima rozdělené na tři třídy – přímořské, horské a mírné (regionální rozdíly)
 • Přímořské – mírné vlhké zimy a horká suchá léta
 • Mírné – chladné a sychravé zimy, horká suchá léta
 • Horské – ledový vítr bóra – přináší v zimě ze severu množství sněhových srážek
 • Nižší polohy – dlouhá, horká a suchá léta – mořské větry ochlazují pobřeží, ale horké suché proudění z Afriky (meltennii) zvyšuje teplotu na Krétě a jižních ostrovech.
 • Jih – mírné zimy, vlhké proudění od moře

Vodstvo

 • Nemá velký význam

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):10 737 428
 • Hustota zalidnění:81,4 obyv./km2
 • Národnostní složení: Řekové 98 %, Makedonci, Turci, Albánci – jednotné
 • V posledních letech negativní růst populace
 • Gramotnost: 95 %

Náboženství

 • pravoslavní 98 %

 

Sídla

Athény

 • čtvrť Plaka – většina antických památek

 

Hospodářství

 • Zaměstnanost: 65,2 % služby, 22,4 % průmysl, 12,4 % zemědělství

 

Průmysl

 • poměrně značné nerostné zdroje (spotřeba paliv ale musí být ze 75 % kryta dovozem)
 • těžba hnědého uhlí, produkce bauxitu
 • rudy niklu, zinku, olova, manganu a chromu
 • většina průmyslu – Athénská aglomerace, jediné další větší průmyslové centrum – Soluň
 • nejdůležitější odvětví – potravinářství
 • textilní průmysl

 

Zemědělství

 • nízká produktivita práce
 • nedostatek zemědělských investic – zvláště do zavlažovacích systémů
 • mnoho farmářů stále používá tažná zvířata
 • převažuje rostlinná – zelenina (hlavně rajčata), cukrovky, pšenice a kukuřice
 • významná produkce vína, citrusů, oliv a tabáku
 • méně významná – rýže, bavlník a brambory
 • chov ovcí a koz – po celé zemi
 • rybolov – moderní, stačí uspokojit potřebu