Kanada, Grónsko

Kanada, Grónsko

 

 • Charakterizuj stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy

 

KANADA

Základní informace

 • Rozloha: 9 976 140 km2 – 2. Největší stát světa (po Rusku)
 • Hlavní město: Ottawa (314 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2006): 33 098932
 • Státní zřízení: konstituční monarchie, člen Commonwealthu
 • Úřední jazyky: angličtina, francouzština

 

Přírodní poměry

 • Pobřeží lemováno četnými ostrovy (1/6 z celkové rozlohy) – pobřežní členitost
 • Geograficky velmi rozmanitá
 • 8,9% povrchu tvoří vodní plocha – především jezera – nejvíce jezer na světě
 • Ledovcový původ
 • Terén – převážně rovinatý – plošiny a nížiny asi ¾ povrchu
 • Severozápad + západ – horská soustava Kordiller – největší pohoří
 • Jihovýchod – nížiny – nejvíce obydlená část
 • Sever – Arktická nížina – pokryta tundrou – téměř neobydlená
 • Střed Kanady – Velké planiny a stepi, které zabírají pětinu její rozlohy
 • Množství více či méně činných sopek

Podnebí

 • Rozděleno do několika pásem
 • Subarktické podnebí – více než ½ země
 • Sever – subarktické až arktické – ovlivňované Severním ledovým oceánem
 • léta chladná, zimy velice studené
 • Východě – podnebí vlhké přímořské se studeným Labradorským proudem
 • Střední části až po hraniční území USA – kontinentální
 • Zimy dlouhé a drsné (od října do května), léta slunná a teplá, ale krátká
 • Západní pobřeží – teplejší – vliv Severopacifického proudu – častější výskyt srážek
 • Oblast jezer + jih – nejteplejší oblasti
 • Nejvíce srážek – Kordillery, nejméně střed země – ve srážkovém stínu

Vodstvo

 • Poměrně hustá říční síť – dopravní i energetická využitelnost
 • Mackenzie – nejdelší řeka
 • Řeka Sv. Vavřince – hospodářsky nejvíce využívaná, součást vodního systému propojujícího systém velkých jezer s Atlantským oceánem
 • Řeka Niagara – Niagarské vodopády – jeden z přírodních divů světa – 60m vysoké, 1,5km dlou
 • Cca 8% rozlohy plochy sladkovodních jezer
 • 1/3 světových zásob sladké vody
 • Ledovcový původ – ledovec pokrýval celý Kanadský štít
 • Hořejší jezero – největší sladkovodní jezero na světě

 

 

 

 

Historický vývoj

 • Bývalá britská kolonie
 • První národy – ze Sibiře přes Beringovu úžinu a Aljašku během poslední doby ledové
 • Předkové dnešních Eskymáků (Inuitů) – dnes v oblasti Grónska – původní styl života
 • Postupně (během několika tisíců let) se rozšířili směrem na jih
 • První Evropané – vikingští dobyvatelé
 • 1497 – anglická expedice za vedení italského mořeplavce Giovanniho Cabota
 • V 16. století – mnoho známých dobyvatelů proniklo do vnitrozemí
 • Jacques Cartier – údajně Kanadu pojmenoval
 • Francouzi – vytvořili 2 kolonie: Novou Francii a Quebec – výnosný obchod s kožešinami
 • Angličané – osídlili sousední provincie tzv. Nové Anglie
 • Během 18. století – francouzsko-anglický spor – 7letá válka
 • 1763 – Pařížský smír -> Kanada podle této smlouvy postoupila kolonii Quebec i provincie Británii
 • 1818 po pokusu Američanů ovládnout britské državy -stanovena rovnoběžka 49 s.š. jako kanadsko-americká hranice
 • 1867 – schválením zákona o Britské Severní Americe – vznik britského dominia Kanada
 • 1931 – potvrzení nezávislosti
 • Dnes Kanada zahrnuje deset provincií a tři národní teritoria

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009): 33 487 208
 • Většinu růstu zajišťuje imigrace, menšinu porodnost
 • Hustota zalidnění: 3,36 obyv./km2
 • Nerovnoměrná – většina poblíž východního pobřeží či do 160 km od americké hranice
 • Původní obyvatelé zde stále žijí – mluví původním jazykem
 • Indiáni žijí v rezervacích
 • Eskymáci žijí v arktické oblasti
 • Etnicky velmi různorodá země
 • Kanaďané britského původu – více než 1/3 obyvatelstva
 • Kanaďané francouzského – asi 1/4 obyvatelstva (ale více než 80% obyvatel Quebecu)
 • Obyvatelstvo smíšeného původu – asi ¼
 • Britové 34,4%, Francouzi 25,7%, Němci3,6%, Italové 2,8%, Ukrajinci 1,7%, původní o. 1,5%
 • Více mužů na mateřské dovolené, vysoká rozvodovost (hlavně mladé páry)
 • Největší výskyt astma na světě (15 % dětí) – velkému znečištění ovzduší v nejlidnatějších obl.
 • Psychické obtíže a sebevraždy původního obyvatelstva (13x vyšší než celokanadský průměr)

Náboženství

 • Křesťanství – většina obyvatel (77,1 %), islám (2 %), bez vyznání se profiluje 16,2 % obyvatel

 

Kultura

 • Směs různých tradic a kultur – zbytky tradice původních obyvatel (Indiánů a Eskymáků), tradice přistěhovalců, hlavně Francouzů, Irů a Skotů a Angličanů
 • Národními sporty – lední hokej a lakros
 • Další oblíbené sporty jsou kanadský fotbal, golf, baseball, lyžování, fotbal, basketbal, volejbal, curling nebo lov
 • Národní symboly – javorový list, kanadská husa, medvěd grizzly, los nebo bobr

 

Sídla

Ottawa – hlavní město, čtvrté největší

 • V centru města byly vystavěny moderní skleněné mrakodrapy a paneláky

Toronto – na břehu jezera Ontaria, hlavní město stejnojmenné provincie

 • Považováno za nejkosmopolitnější město světa – více než 80 národností
 • CN Tower – telekomunikační a turistická věž
 • Nedaleko Niagarských vodopádů

Quebec City – proslavilo se především zimním karnevalem – největší svého druhu na světě

 • Jediné severoamerické město dodnes opevněné hradbami – UNESCO
 • Kolébka francouzského osídlení a kolonizace Kanady
 • Hotelu Chateau Frontenac – údajně nejfotografovanější hotel na světě

Montreal – největší město kanadské provincie Québec

 • Je považován za druhé největší francouzsky mluvící město na světě

 

Průmysl

 • Velké zásoby nerostných surovin – hlavně zinek, nikl, zemní plyn, zlato stříbro, měď a olovo
 • Největší příjmy z těžby ropy a zemního plynu
 • Uhlí je relativně málo, chybí bauxit – dováží se
 • Hutnictví železa hlavně v Ontariu
 • Rozsáhlé hutnictví neželezných kovů
 • Produkce hliníku – jedna z největších ve světě – hlavně v provincii Québec
 • Hutnictví zinku – 2. místo na světě
 • Převaha vodních elektráren (zhruba 65 %)
 • 75% průmyslové produkce – oblast Velkých kanadských jezer a povodí řeky Sv. Vavřine
 • Rozmanitá struktura průmyslové výroby
 • Strojírenství
 • Výroba automobilů – závislost na USA (Ford, Chrysler, General Motors), osobní i nákladní automobily – Montreal, Toronto, Hamilton, Oshawa,Windsor
 • Výroba letadel, lodí, vlaků
 • Stroje pro papírenský, dřevozpracující, ropný průmysl, pro jadernou energetiku…
 • Elektrotechnika
 • Telekomunikační zařízení – často americký kapitál
 • Dřevozpracující průmysl
 • Rozsáhlá těžba dřeva, 80 % jehličnanů, přední světový producent dřeva
 • Chemický průmysl
 • Zpracování ropy, výroba průmyslových hnojiv, plasty,
 • Potravinářský průmysl
 • Hlavně jih země – zpracovávání mléka, masa, ryb

 

Zemědělství

 • Vysoká produktivita
 • Převažuje živočišná výroba nad rostlinnou (60%)
 • Orná půda – jen 3% země, pastviny – 5%
 • Obilnářský pás: Edmonton-Regina-Winipeg – pšenice, ječmen
 • Pěstování kukuřice, sójové boby, řepka olejná, tabák, ovoce, zelenina (jih Ontaria), brambory (atlantické provincie)
 • 2/3 rostlinné výroby jde na export
 • Specialita – javorový cukr a javorová šťáva
 • Chov hovězího dobytka na maso – prérijní provincie
 • Chov hovězího dobytka na mléko – Ontário,Quebec
 • Lov a zpracování ryb – Newfouland, chov kožešinových zvířat na farmách

 

 

 

 

GRÓNSKO

Základní informace

 • Rozloha: 2 224 453 km2 – největší ostrov na světě
 • Hlavní město: Nuuk (15 000 obyvatel)
 • Počet obyvatel (2008): 56 326
 • Státní zřízení: autonomní oblast dánského království
 • Úřední jazyky: dánština, grónština

 

Přírodní poměry

 • Hornatá země
 • Druhá největší souvislá ledová plocha na světě (po Antarktickém ledovci)
 • jen 15% jeho území (asi o velikosti Britských ostrovů) není trvale zaledněno
 • Z větší části leží za Severním polárním kruhem – země hor, ledovců a fjordů
 • Tání ledovců – zrychlení pohybu a tání grónských ledovců, ztenčování jejich spodní vrstvy
 • Severogrónský národní park – největší ve světě
 • Fauna – lední medvěd, pižmoň, sob, polární vlk, sněžný zajíc, polární liška, mrož, tuleň

Podnebí  – polární, na jihu subpolární – chladná léta, studené zimy

 

Obyvatelstvo

 • Počet Obrtel stagnuje či mírně klesá
 • Osídlení soustředěno hlavně při pobřeží
 • Na pracovištích se mluví hlavně dánsky
 • Národnostní složení – 90 % Eskymáci a dánsko-eskymáčtí míšenci
 • Náboženství – převážně luteránské

 

Sídla

Nuuk – hlavní politické a administrativní centrum, průmyslové centrum

 • Rozsáhlé výstavy grónské kultury
 • Jediná univerzita v celém Grónsku – asi 150 studentů
 • Jediné město s kruhovými objezdy

 

Hospodářství

 • Bohaté zásoby minerálů – kolem 500 různých druhů minerálů (50 druhů bylo objeveno poprvé  a popsáno právě v Grónsku, několik zdejších minerálů  – např. naujakasit –  nebylo objeveno jinde než zde)
 • Nerostné bohatství hospodářsky využíváno – kryolit, galenit, sfalerit , uran a uhlí
 • V okolním moři se předpokládají zásoby ropy a zemního plynu
 • Dlouhé spory mezi grónskou samosprávou a dánskou vládou
 • Zákonem  je ustanoveno, že o budoucím využívání těchto zdrojů má rozhodovat společný grónsko-dánský výbor. Základní ustanovení zákonů vychází z toho, že grónský lid má právo nakládat se svými přírodními zdroji.
 • Rybolov, lov kožešinové zvěře, chov sobů na pobřeží

 

Zajímavosti

 • Z geografického pohledu je Grónsko součástí severoamerického kontinentu, z geopolitického hlediska patří země do Evropy, a pokud jde o státní příslušnost, je Grónsko součástí Dánska.
 • Grónsko přestalo být dánskou kolonií v roce 1953, kdy se Gróňané stali rovnoprávnými občany Dánského království. V roce 1978 získala země autonomní status s právem zřízení vlastního parlamentu. V roce 2009 došlo ke změně statutu země a autonomie se ještě rozšířila. Namísto „samosprávní vlády“ tak dnes oficiálně existuje „Grónská vláda“.
 • Do žádného grónského města nevedou silnice. Dlouhé vzdálenosti se překonávají buďto letadlem, helikoptérou nebo lodí.