Kultura z pohledu ZSV

KULTURA

 • Z lat. colere = vzdělanost
 • Kulturou se lidská společnost odlišuje od zvířat
 • Kultura je vše, co není přírodního původu, co vytvořil nebo přetvořil člověk

–          Složky kultury:

 • Materiální kultura (hmotné výtvory člověka)
 • Duchovní kultura (náboženství, filozofie)
 • Normativní (zákony, morálka, právo)

–          Znaky kultury:

 • Naučitelná
  • Dynamická = v čase se mění
  • Adaptivní = přizpůsobí se
  • Symbolická – každá kultura má svůj symbol

–          Proces akulturace (= enkulturace)

  • = zkulturnění, osvojování si kultury v průběhu socializace
 • Každá kultura si vytváří vlastní systém
 • Každá kultura odráží potřeby a zájmy společnosti
 • Symboly české kultury:
  • Pivo
  • Svatováclavská koruna (korunovační klenoty)
  • Svíčková, Chodský koláč, Pardubický perník, Trdelník, Olomoucké syrečky
  • Jízda králů na Moravě, Moravské kroje, Pražský hrad
  • Karlovarské oplatky, Mattoni, Podzemní vřídla
  • Sedlčanský hermelín
  • Baťa, Škoda
  • Polka

–          Přístup ke kultuře

 • Kulturní relativismus
  • Poměrně tolerantní (nekritizuje, připouští existenci vzájemně si rovnocenných kultur, netvrdí, že je jedna kultura lepší a druhá horší)
 • Kulturní etnocentrismus (univerzalismus)
  • Tvrdí, že existují nějaké normy, které by měly platit všude

 

 • ANTROPOCENTRISMUS – zaměřeno na člověka
 • EVROPOCENTRISMUS – upřednostňování evropské kultury

KULTURNÍ PRVKY

Hodnoty

 • představy něčeho žádoucího něco co chceme
 • ovlivňují motivaci, postoje, chování
 • každý má ustálenou hodnotovou hierarchii
 • hodnotový systém, žebříček (rodina, koníčky, přátelé, vzdělání)

Normy

 • = pravidla, zvyklost, běžné chování většiny
 • upravuje chování jednice ve vztahu k ostatním
   1. PSANÉ (kodifikace) – zapsání norem, zákony
   2. NEPSANÉ – pozdrav, poděkování
 • sociální kontrola = společnost hlídá naše chování
 • výchovný smysl

Deviace

 • odchylky od norem
 • narušuje kohezi (= soudržnost) společnosti
 • → ponaučení, utvrzení, co je správné, co bude požadovat
 • Patologické chování – trestné činy, vraždy, krádeže, závislosti
 • Příčiny:
  • 1) teorie racionální volby (rozhodnutí jednice)
  • 2) naučení v procesu socializace
  • 3) teorie nálepkování (= etiketizační teorie) – lidé dávají označení druhým tak dlouho, až se tak lidé začnou doopravdy chovat
 • Deviace bílých límečků – korupce, daňové podvody

Sedm novodobých hříchů:

 • původních sedm smrtelných hříchů zavedl papež Řehoř I. Veliký
 • pýcha
 • lakomství
 • závist
 • hněv
 • smilstvo = sex mezi nemanželskými lidmi
 • nestřídmost (př.: přejídání)
 • lenost
 • pro dnešní společnost už nejsou zavazující
 • USA – průzkum o novodobých
 • ukazuje na myšlení společnosti k dnešním problémům
  • rasismus
  • předsudky a netolerance
  • alkoholismus
  • terorismus
  • domácí násilí
  • šikana
  • neplacení daní

Zvyky

 • = neustálé vzory chování, opakují se
 • Individuální
 • Zvyk – např. barvení vajíček, lití olova
 • návyk = individuálně získaný a často nutkavý zvyk
 • zlozvyk = špatný návyk (kouření)

Obyčeje

= typické pro určitou oblast (místní tradice)

Tabu

 • = sociální zákaz, v rozporu se společností
 • dříve tabu = nedotknutelný předmět
  • stanovuje, co v rozporu s morálkou, co se tvrdě trestá
 • tabu pro dnešní tabu:
  • incest = sex mezi příbuznými
  • vražda
  • kanibalismus
  • zrada státu ve stavu války

Rituály

 • = inscenované události, které se řídí „předpisy“
 • funkce: sociální soudržnost
 • riziko: mohou se časem vyprázdnit (lidé nevidí smysl)
 • iniciační rituály = posune nás to do další etapy života (maturitní ples, svatba)

Jazyk

 • nejuspořádanější část kultury
 • tvoříme mluvené a psané slovo

VZTAHY MEZI KULTURAMI

 • uvnitř dominantní kultury vznikají subkultury

Subkultura

 • = skupina v rámci jedná (většinové) kultury
 • odlišné normy a hodnoty
 • mezi minoritní a majoritní kulturou panuje často pnutí, někdy vyúsťující v konflikty
 • vědomě / nevědomě vytvořenou či spontánně vznikající podmnožina kultury
 • utváří se kolem určité oblasti našeho života (fotbalový fanoušci, hip-hop,…)
 • vymezují se vůči okolí (v případě vědomé subkultury se i ostřeji vyhraňují)
 1. odklonem od hodnot (myšlenkových, kulturních a politických)
 2. odlišným životním stylem (jiné zájmy, oblečení, slang)
  • subkultury spojovány s hudbou (jazz – 40. léta 20. stol., rock and roll – 50. léta, hippies-60. léta, punk-70. léta, disco-80. léta, hip-hop-90. léta, techno-21. stol.
  • HOOLIGANS – ze jména stejnojmenného gangu (dle rodiny Hooliganů)
 • BABY BOOMERS
  • Pop kulturní označení pro americkou generaci!
  • Generace lidí narozená po 2. světové válce (1946 až 1964)
  • Pokrizová generace
  • Optimistická generace
  • Nebojí se utrácet
 • GENERACE X (1965-1982)
  • U nás termín Husákovy děti
  • Pesimistické vnímání světa
  • Studená válka
  • Rozšíření AIDS, tvrdých drog, zvýšení rozvodovosti
  • Individualismus
  • Nezájem o společnost
  • Mnohem méně loajální
 • GENERACE Y (1985 – 1995, 1975 – 2000)
  • První generace, která vyrostla v obklopení moderními technologiemi
  • Používání je absolutní samozřejmost
  • První „globální“ generace
  • Uklidnila se světová politika, skončila Studená válka
  • Optimisté

 

EMO:

 • zkratka výrazu emoce
 • punkově orientovaná skupina
 • sebepoškozování, sebevraždy
 • depresivní pocity

Kontrakultura

 • = Opoziční kultura
 • Radikální odmítání norem a hodnot většinové kultury
 • Chce bořit většinovou kulturu
 • Rysy: negace, intolerance
 • Náboženské sekty, teroristické organizace, krimi gangy, hippies

HIPPIES:

 • „Flowers children“ (děti květin) je hnutí, které vzniklo 60. letech v USA
 • Neorganizované hnutí vycházelo z generace beatniků
 • Západní pobřeží USA (San Francisco)
 • Vzpoura proti společnosti: mír, láska, přátelství, svobodu
 • Skupiny či komunity, které často provozovaly volnou lásku (free love)
 • Často se užívaly drogy

Masová kultura

 • Charakteristická pro společnost 20. Století, kdy došlo k rozšíření sféry volného času
 • Spojená s masmédii (masovými médii) – rozhas, televize, internet (schopná rychle šířit informace)
 • Cíl: pobavit publikum, zaplnit volný čas
 • Nabízí: standardizované a unifikované kulturní produkty (vše sjednocené – např. telenovely)
 • Dochází k postupné likvidaci tradičních kultur venkovských a patriarchálních společenství
 • Roste anonymita vztahů a jejich odcizení

Předpoklady pro zformování masové kultury

 • Technický + technologický pokrok (šíření informací)
 • Vzdělanost
 • Volný čas

Nejtypičtější projevy:

 • Móda
 • Četba velkých nákladů novin, časopisů, knih
 • Masový poslech rozhlasu
 • Televize, video, internet
 • Smysl vydělat peníze

Znaky:

1) MASOVOST – rozšíření v celé populaci, konzumentem je masové publikum

2) STANDARDIZACE – nabídka vychází z určité šablony, je určená pro průměrného „konzumenta“

3) KOMERCIONALIZACE – důraz na sledovanost a prodej, důraz na zisk (rozhodují ekonomické zájmy)

4) NENÁROČNOST (témat a forem) – přizpůsobuje se vkusu většiny

5) NEKRITICKÝ PŘÍSTUP – nevyžaduje aktivní přístup, hodnocení, názor

Klady a zápory masové kultury:

KLADY

 • Srozumitelnost, přitažlivost
 • Rychlý zdroj informací
 • Relaxace, odpoutání od všedních starostí
 • Přístupnost (méně náročnou cestou zprostředkovat i náročnější dílo)

ZÁPORY

 • Konzumnost, snaha zaujmout za každou cenu (šokující, drastické výjevy)
 • Pasivita diváků, vytrhávání informace z kontextu
 • Nízká estetická hodnota průměrnost (až „stádnost“), pasivní konzum (kultura se „konzumuje“), nenáročnost
 • Nástroj ideové a politické manipulace

Kýč:

 • Z německého kitschen = shrabovat, smetí, rychle a lacino prodávat
 • Z anglického sketch = náčrt, skica, esteticky méněcenný produkt
 • Kýč zobrazuje objekty, které jsou považovány za krásné
 • Lehce identifikované objekty
 • Snaha vyvolávat emoce
 • Sklon ke kýči – sakrální (náboženské) motivy, reklama

Multikulturalismus

  • Opakem masové kultury
  • V důsledku migračních procesů
  • Existence různých kultur vedle sebe
  • Střet kultur:
   • Konflikt – romská kultura, džihád
   • Asimilace = přizpůsobení nového obyvatelstva kultuře
   • Multikulturalismus – každá kultura si zachová své podstatné znaky (NY – „tavící kotel“)
  • Předpokladem multikulturalismus je tolerance
  • Jedna kultura může obohatit druhou
 • Způsoby přijímání norem a hodnot (Robert Merton)
 • 1. Konformisté                 hodnoty přijímají            normy přijímají
 • 2. Inovátoři                       hodnoty přijímají            normy nepřijímají
 • 3. Ritualisté                       hodnoty nepřijímají       normy přijímají
 • 4. Unikající                         hodnoty nepřijímají       normy nepřijímají
 • 5. Rebelové                      vytváří nové hodnoty a normy