Mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY= pouze mezi suverénními státy

SUVERENITA= samostatný stát, právo státu vykonávat na svém území moc (nezávisle na ostatních)

 1. Vnitřní suverenita (správa obyvatel)
 2. Vnější suverenita (diplomatické styky)

 

Aktéři mezinárodní politiky:

 • Suverénní státy, organizace (nahrazující státy), nevládní či teroristické organizace

Zahraniční politika:

→ snaha o prosazení vlastních zájmů v zahraniční politice

 • ministerstvo zahraničí (Lubomír Zaorálek)
 • zajištění bezpečnosti a spolupráce se státy

 

Nástroje zahraniční politiky:

→ Diplomacie= věda o jednání zástupců různých států

– reprezentace vlastního státu

– v každé zemi je ambasáda

→ princip externality (ambasáda stojí na cizí půdě, ale patří státu, kterého ambasáda je)

 • Vídeňská úmluva o diplomatických stycích (1961)

 

Hodnosti diplomatů:

 1. Velvyslanec
 • zvolen prezidentem
 • má diplomatickou imunitu
 • nuncius= velvyslanec Vatikánu
 1. Charge D Affaires(šaržédafér)
 • dočasný zástupce
 • zvolen ministerstvem zahraničí
 1. Generální konzul
 • zastupuje Čr pouze na nějakém území cizí zemi
 • komunikuje s úřady (např. při ztrátě pasu)
 • neřeší politické otázky
 1. Atašé
 • odborník pro určitou oblast
 • armádní, kulturní

 

Řešení konfliktů:

 1. přijmutí REZOLUCE
 • přijímá Rada bezpečnosti →požádají o ukončení útoku
 1. uvalení EMBARGA
 • nejmírnější donucovaný prostředek
 • zákaz dovážení zbraní, surovin (cílem je oslabit zemi agresora)
 1. SANKCE
 • hospodářská izolace země
 1. BOJKOT
 • pozastavení členství v organizaci

5.VOJENSKÝ ZÁSAH

– souhlas Rady bezpečnosti

 1. MÍROVÁ MISE

 

Hospodářské integrace:

INTEGROVÁNÍ= proces slučování původně samostatných jednotek v jednotný systém

 

 1. Evropské sdružení volného obchodu
 • 4 členové (Norsko, Island, Švýcarsko, Lichtenštejnsko)→ nejsou členy EU

 

 1. Světová obchodní organizace
 • Sídlo v Ženevě, * 1995
 • „World trade organization“
 • * transformací GATTU (všeobecná dohoda o clech a obchodu)
 • Členem je i ČR
 • Cílem je jednodušší obchodování (dále i autorská práva a patenty)

 

 1. Mezinárodní měnový fond a Světová banka
 • * 1944
 • Na základě Brettonwoodských dohod→ konference o zabránění další ekonomické krize (jako byla ve 30. letech), chtějí vytvořit organizace, které budou sledovat stabilitu měny
 • Mezi zakládajícími státy bylo i Československo

MMF- dohlíží na mezinárodní platební systém

-snaží se odvrátit krizi prostřednictvím půjček

-v čele Ch.Lagardeová

WB- boj proti chudobě (rozvoj hospodářství chudých zemí)

 • Skládá se z více organizací→ např. Světová banka pro obnovu a rozvoj, ale vliv má i OSN →poskytuje nízko úročné půjčky
 • v čele preziden J.Yong Kim

 

 1. OPEC
 • Státy vyvážející ropu
 • Reguluje těžbu a cenu ropy

 

 1. OECD
 • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
 • I ČR
 • Prosazuje liberalizaci obchodu

 

 1. NAFTA
 • Severoamerická dohoda o volném obchodu
 • USA, Kanada, Mexiko

 

 1. ASEAN
 • Jihovýchodní Asie
 • Zóna volného obchodu
 • 8 .Evropská unie
 • (evropská integrace= proces politického sbližování)

-1952- Smlouva o vzniku ESUO (evropské společenství uhlí a oceli)

→Benelux, Z Německo, Itálie, Francie

 • 1957-podpis Římských smluv, ty dělíme na EHS a EUROATOM
 1. EHS (Evropské hospodářské společenství)
 • založeno na 4 svobodách (volný pohyb)
 1. EUROATOM
 • Evropské společenství pro atomovou energii

→ sloučením ESUO, EHS a EUROATOMU vzniká ES (evropské společenství)

 • 1985- vznik Schengenská úmluva→ uskutečnění o 10 let později

-odstranění celních kontrol a bariér na hranicích

 • 1.1993- vznik EU- Maastrichtská dohoda (1992)

→ Konvenční kritéria= kritéria pro přijetí měny (Eura)

 • 1999- Evropská měnová unie (EMU)→zavedení eura jako zúčtovací měny
 • 2002- dostává euro svou fyzickou podobu ve 12 státech (nepřijala VB, Dánsko a Švédsko)
 • 5.2004- se přidává dalších 10 států (i ČR)
 • 4 pravidla (volný převoz zboží, osob, služeb a kapitálu)
 • Stojí na 3 pilířích (Maastrichtský chrám)
 1. Evropské společenství (vnitřní trh, měnová unie→vede k omezení suverenity států)
 2. Společná zahraniční a bezpečnostní politika
 3. Policejní a soudní spolupráce v trestných věcech

-2005 odmítnutí evropské ústavy v referendech ve Fr. a Nl.

-2007 přistoupení Rumunska a Bulharska, zároveň podepsána Lisabonská (reformní) smlouva – ta reformuje EU a určuje její další směřování

-do roku 2009 je postupně ratifikována v různých státech

-2013 přisotupení Chorvatska = 28 zemí

-kandidátské země – Makedonie, Turecko, Island, ČH, Srbsko, Albánie

 

Struktura EU:

 1. Evropská rada
 • sídlo v Bruselu
 • předsedou Donald Tusk
 • členy jsou hlavy států a předsedové vlád + zasedání se účastní předseda Evrop. Komise
 • předseda je volen na 2,5 roku (může být zvolen 2x)
 • hledá společné postoje a vývoj EU v závislosti na pohledu členských zemí EU, hlavní orgán
 • vybírá předsedu komise, který ale musí dostat důvěru od parlamentu
 1. Rada EU (Rada ministrů)
 • sídla Brusel a Lucemburk
 • ministři zodpovědní za projednávanou agendu
 • mění se jednou za 6 měsíců, teď Lotyšsko
 • koordinace hospodářské politiky, rozhodovací a legislativní pravomoc spolu s parlamentem
 • jmenuje ostatní členy komise spolu s předsedou komise
 1. Evropský parlament
 • může rozpustit komisi
 • sídla Štrasburk, Brusel, Lucemburk
 • 751 poslanců volených v přímých volbách občany EU (na 5 let)
 • předseda je volen na 2,5 roku
 • reprezentace občanů EU, demokratická kontrola výkonné moci, schvalování návrhu rozpočtu, roste i politická moc
 • schvaluje předsedu Komise
 1. Evropská komise
 • sídlo Brusel
 • komisaři (1 z každé země) na 5 let
 • výkonná moc EU, podpora a rozvoj integrace=“jakási vláda EU“
 • v poslední době ztrácí na důležitosti (i vinou neoblíbených členů)
 • v čele Jean-Claude Juncker, za nás Věra Jourová – spravedlnost, ochrana spotřebitele
 • je snaha posílit Komisi na úkor Evropské Rady
 • předseda zvolen parlamentem na návrh Evropské rady, ostatní členy vybírá spolu s Radou EU

5.Evrospký soudní dvůr

-sídlí v Lucemburku

-poslední slovo ve věcech právního řádu EU

EURO:

 • Aby země mohla mít Euro musí splnit konvergenční neboli naváděcí kritéria→ vznikla na základě Maastrichtských smluv (* 1992)

kritéria:

 1. Cenová stabilita– průměrná roční inflace nesmí překročit o více než 1,5 p. b. průměrnou roční inflaci tří členských zemí s nejlepšími hodnotami inflace (to neznamená nutně 3 země s nejnižší inflací, ale spíše, i když to není nikde explicitně napsané, tři země s inflací nejblíže k inflačnímu cíli ECB. Tento cíl je definován jako hodnota inflace nižší, ale blízká 2 %).
 2. Stabilita devizového kurzu– alespoň dva roky před vstupem do měnové unie by se kandidátská země měla zapojit do ERM II a po tuto dobu by nemělo dojít k devalvaci.
 3. Konvergence dlouhodobých úrokových sazeb– dlouhodobá nominální úroková míra nesmí přesahovat o více než 2 p. b. průměr tří zemí s nejlepšími výsledky týkajících se cenové stability.
 4. Veřejné finance
 5. Výše hrubého veřejného dluhu– podíl veřejného dluhu na HDP nesmí překročit 60 %.
 6. Deficit veřejného rozpočtu– podíl deficitu státního rozpočtu na HDP musí být menší než 3 %.

 

Vojensko- politické integrace:

 1. Varšavská smlouva
 2. NATO
 • * 1949, ČR od roku 1999, vzniká na pozadí studené války v důsledku prohloubení krize
 • V čele generální tajemník, výbor, rada NATO
 • sídlo Brusel

 

 1. OSN
 • 1945- reakce na 2.světovou válku
 • New York a Ženeva
 • Udržení světového míru, humanitární pomoc a suverenita států

 

Struktura OSN:

 1. Valné shromáždění
 • zástupci všech členských zemí, rozhodují o přijetí nového člena
 • volí tajemníka a nestálé členy rady bezpečnosti
 1. Rada bezpečnosti
 • Hlavní zodpovědnost za řešení konfliktů a problému
 • 15 členů (5 stálých- USA, VB, Čína, Rusko a Francie- právo veta a 10 nestálých- zastoupení všech kontinentů)
 1. Sekretariát

-ke správě ostatních orgánu OSN a reprezentovaní OSN

-v čele generální tajemník, teď Pan-Ki Mun

 1. Mezinárodní soudní dvůr v Haagu
 • 15 soudců na 9 let
 • Spory mezi státy
 • utvářet posudky

+ další specializované organizace

 • Mírové síly OSN – “modré přilby“
 • WHO- světová zdravotnická organizace
 • UNESCO – výchova, věda, kultura
 • UNICEF- dětský fond
 • FAO – výživa a zemědělství

 

Mezinárodní obchod:

 • důvody: odlišnost výrobních podmínek (jiné geografické podmínky), klesající náklady z velkovýroby, rozdíly ve spotřebitelském vkusu (širší možnost výběru)
 • typy: bilaterální (mezi 2 zeměmi) a multilaterální (více států)
 • 2 přístupy: Protekcionismus (ochranářská politika)

→ ochrana před dovozem, aby nestoupla nezaměstnanost

→ochrana pomocí cla,kvót,mimocelních bariér

Liberalismus (snaží se zrušit všechny ochrany)

→volný pohyb zboží, kapitálu

-teorie výhod : Absolutních (stát bude vyvážet určité zboží(Norsko-dřevo,ryby))

Komparativních (hospodářsky vyspělým zemím se vyplatí obchodovat se zaostalými)

 

Platební bilance:

=platební transakce mezi naší ekonomikou a ekonomikou zahraniční v daném roce

-Běžný účet= platby za dovoz a vývoz

– jednorázové převody

-Finanční účet(kapitálový)=dovoz (cizinci nakupují naše aktiva) a vývoz zahraničního kapitálu (Češi nakupují aktiva v zahraničí)

-Dovoz>vývoz→ pasivní platební bilance

-Vývoz<dovoz→ aktivní platební bilance

 

Měnový kurz:

-cena měny vyjádřená v jednotkách měny druhé

-Valuty= bankovky

-Devizy= bezhotovostní forma peněz (devizní účet)

– při nákupu měny koukáme na prodej

– ceny se vytváří na měnovém trhu

-ceny ovlivňuje i ČNB

-Měnový trh: Poptávka po české koruně

-čeští vývozci→ prodávají do zahraničí v EUR, ale zaměstnance musí platit v Kč (převedou EUR na Kč)

Nabídka českých korun

-čeští dovozci→v zahraničí nakupují zboží a poté ho prodávají v Čr

-když se zvýší export, tak se zvýší poptávka po Kč→ Kč zesilují (apreciuje)→ stávají se levnější vůči cizím měnám

 

X opakem je depreciuje (znehodnocení)