Mezinárodní vztahy mezi světovými válkami

Versailleská mírová smlouva

 • mírová jednání ve Versailles ledna 1919 – 21. ledna 1920
 • zásadní proměna střední Evropy a Blízkého východu
 • řeší se poválečné uspořádání EU, určení hranic nových států, řešení reparací
 • účast 27 států
 • za Francii premiér Clemencau, VB – premiér D. L. Georgie, USA – prezident Wilson, It – premiér Orlando, Rusko pozváno nebylo – politika izolace
 • nejvyšší orgán Rada Deseti – premiéři a ministři zahraničí, Rada Pěti – předsedové vlád a prezident USA, Rada Tří – Celemencau, Georgie, Wilson
 • vychází ze 14 bodů Wilsona, Pakt společností národů tvoří část mírové smlouvy s Německem (červenec 1919)
 • června 1918 smlouva s Německem: velmi tvrdé podmínky (hlavní slovo měla Francie), ztratilo 1/3 území
 • Alsasko-Lotrinsko – Francie; Horní Slezsko, Východní Prusko a Poznaňsko – Polsko; Hlučínsko – Československo; Eupen a Malmedy – Belgie, Šlesvicko – Dánsko; Memel – Litva
 • Gdaňsk vyhlášen svobodným městem
 • Sársko na 15 let pod zprávou Společnosti národů (poté měl být plebiscit o budoucnosti)
 • armáda omezena na 100 000 mužů, zakázány letadla, těžké zbraně a loďstvo (včetně obchodních lodí nad 1500 t)
 • vyhlášena demilitarizovaná zóna – 50 km na levém břehu Rýna, armáda Dohody rozmístěna na 5, 10 a 15 let
 • válečné reparace – okamžitě 20 miliard ve zlatě, celkem asi 226 miliard, Německo nesplácelo – vedla se složitá jednání (půda pro vznik nacismu)
 • září 1919 mír v Saint-Germain s Rakouskem
 • Čechy a Morava – Československo; Halič – Polsko; Jižní Tyroly, Istrie a Gorica – Itálie; Slovinsko, Dalmácie, Jižní Korutany, Štýrsko – Jugoslávie
 • bylo mu zapovězeno spojit se s Německem, také mělo platit určité reparace
 • získalo Burgenland
 • června 1920 mír s Maďarskem v Trianonu: Maďarsko se odtrhlo, utrpělo územní ztráty (Slovensko, Podkarpatská Rus – Československo; Banát, část Sedmihradska – Rumunsko; Chorvatsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina – Jugoslávie)
 • listopadu 1919 mír v Neuilly s Bulharskem
 • přišlo o Jižní Dobendžu, Západní Thrákii a Makedonii
 • srpna 1920 mír v Sèvres s Tureckem
 • ztratili 4/5 území – Thrákie a Egejské moře – Řecko; Dodekanosos a Rhodos – Itálie; Sýrie a Libanon – mandátní území OSN, vliv Francie; Irák a Palestina – mandátní území OSN, vliv Británie; Bospor a Dardanely – mezinárodní kontrola
 • nové uspořádání světa: Versailleský mírový systém – měl zajistit mír a poválečné uspořádání světa
 • nové státy:
  • z Rakouska-Uherska Rakouská republika, Československo, Maďarsko, Polsko, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
  • samostatné státy Litva, Lotyšsko a Estonsko
  • vznik republik RAT
   • problém – Německo nemělo územní spojení s Východním Pruskem – koridor skrz Polsko
   • února 1919 – Pakt Společnosti národů – vznik Společnosti národů (OSN), měla zajistit trvalý mír, na návrh Woodrow Wilsona, sídlo v Ženevě, soud v Haagu (1946 rozpuštěna, ale pak vznik Organizace spojených národů – navazuje)
   • pakt nebyl přijat Kongresem USA – nevstoupili a síla OSN tím byla značně omezena

 

Rusko

 • po únorové revoluci u moci prozatímní vláda a sověty (rady)
 • bolševici požadovali ukončení války – v květnu demonstrace v Petrohradě
 • s podporou Německa se do Ruska vrátil Lenin – otevřeně připravoval převrat
 • v září pokus carského generála Kornilova o puč a nastolení vojenské diktatury
 • listopadu 1917 říjnová revoluce – zahájena výstřelem z křižníku Aurora, dobyt Zimní palác, svržena vláda (VŘSR – Velká říjnová socialistická revoluce)
 • v čele nové vlády (vláda sovnarkomu) Lenin – prosazoval mír, půdní přerozdělení a práva národů – oddělilo se Finsko a Pobaltské republiky
 • uzavřeli mír s Německem
 • budována vojenská obrana revoluce – Rudá armáda, v čele Lev Trockij
 • tajná policie uvnitř státu – Čeka – Felix Dzerzinski
 • organizoval se odpor proti bolševikům – v okrajových oblastech podpora Dohody, v čele bývalí carští generálové Nádenič, Děnikin a Kolčak – bělogvardějci
 • centrum země přesunuto z Petrohradu do Moskvy
 • 1919 založena Třetí internacionála (Kominterna) – sdružení komunistických stran, mělo připravit cestu ke světové revoluci
 • 1918 – 1921 občanská válka – bojovali nepřátelé bolševiků (bělogvardějci, menševici, monarchisté, statkáři …) nejednotní X Rudá armáda
 • na území ovládaném bolševiky „válečný komunismus“ – vše pro armádu na úkor obyvatelstva, všeobecná branná povinnost, represe
 • června 1918 popravena celá carská rodina
 • do bojů se zapojili Britové, Američané, Francouzi, Japonci
 • na Ukrajině a Bělorusku – spolu s Němci vedl odboj Ataman Krasnov
 • velká armáda na jihu – vedl ji Děnikin, pak Wrangel
 • zaútočili i Poláci – chtěli získat Ukrajinu – útok odražen – Rudá armáda vedená maršálem Tuchačevským obsadila část Polska (překvapivě zastaveni na Visle – „zázrak na Visle“), uzavřeno příměří
 • na jaře 1920 u Dněpru poraženo vojsko generála Wrangela
 • pokračovali boje jen na Sibiř – gen. Kolčak, na transsibiřské magistrále stále přítomny čs. legie – nepřipojili se ke Kolčakovi
 • 1921 bolševici ovládli celé území, občanská válka skončila
 • lidé často proti bolševikům (rudí) i odboji (bílí) – obávali se návratu k carismu i bolševických represí a drancování z obou stran
 • politika izolace – nebyli v Paříži na mírových jednáních, Německo také v izolaci – sblížení
 • krize hospodářství – obrovský pokles výroby, neúroda – katastrofální hladomor (5 mil. lidí zemřelo)
 • lidé se bouřili, dělnické stávky , vzpoura v pevnosti Kronštadt u Petrohradu – potlačeno
 • zavedena diktatura jedné strany – komunistů
 • Leninův plán na obnovu ekonomiky – NEP („Nová ekonomická politika“) – snaha obnovit tržní vztahy, zahraniční investice, míst povinných odvodů produktů zavedena naturální daň, elektrifikace (plán GOELRO) – podařilo se obnovit předválečný průmysl
 • v prosinci 1922 vznik Svazu sovětských socialistických republik – SSSR
 • formální federace (Ruská federace + Ukrajinská a Běloruská republika + Zakavkazská federace) X ve skutečnosti diktatura, centrální řízení z Moskvy, násilná rusifikace
 • 1924 zemřel Lenin nahradil ho předseda komunistické strany Josef Vissarionovič Džugašvili alias Stalin – utužení diktatury, „stalinismus“ – likvidována opozice pod záminkou třídního boje, osobní diktatura, opora v tajné policii
 • z vlivných pozic odvolal silné protivníky – Trockij, Kameněv, Zinovjev
 • zrušil NEP: znárodňování průmyslu, industrializace (těžký průmysl), kolektivizace, zavedeny pětileté plány (1. pětiletka 1928)
 • ohromný nárůst průmyslu na úkor zemědělství a lidu
 • rolníci nechtěli prodávat obilí za Stalinem určené ceny – násilná kolektivizace (združstevňování) – sovchozy (státní statky) a kolchozy (zemědělská družstva)
 • hlad – zaveden přídělový systém, Stalin nechával jídlo odvážet do měst aby mohl vesnice ovládat, někdy i celé přesidlování
 • budovány pracovní tábory: gulagy – vězněna opozice, kulaci …
 • 1929 zavražděn populární představitel KSSS Kirov – záminka pro zinscenované politické procesy ve 30. letech (podobný průběh jako procesy v 50. letech v ČSR)
 • zahraniční politika: internacionála – snaha ovládat všechny komunistické strany na světě, „vývoz revoluce“ – založena nová komunistické strana v zaostalém Mongolsku
 • 1934 SSSR přijetí do Společností národů
 • 1939 pakt o neútočení mezi SSSR a Německem – Ribbentrop-Molotof
 • Zimní válka s Finskem – vyloučení ze Společnosti národů

 

Německo

 • na konci války velká nespokojenost lidí – povstání (např. 4. listopadu námořníci v Kielu)
 • socialisté vyhlásili v Bavorsku a v Berlíně republiku rad, v noci z 9. na 10. listopadu utekl ze země císař Vilém II.
 • pokračovali dělnické stávky, které podněcovala nově vzniklá Německé komunistická strana – zakladatel Karl Liebknecht
 • krvavě potlačeno berlínské povstání z ledna 1919 – zavražděn K. Liebknecht
 • 1919 vyhlášeny volby, z nich vzešla vítězná koalice sociálních demokratů, Demokratické strany a katolické strany Centrum
 • ústavodárné shromáždění ve Výmaru – období do převzetí moci Hitlerem nazýváno Výmarská republika
 • 1920 Kappův puč – pokus o monarchistický převrat Wolfgang Kappy a generála Ludendorfa
 • v roce 1920 nové volby – z vlády vypadla sociální demokracie, uspěla pravice
 • hospodářská krize, vrcholila mezi 1921 – 1923 – hyperinflace (v lednu 23‘ zhruba 18 000 marek za jeden dolar, v prosinci 4,2 bilionů) – lidé páchali sebevraždy, objevovali se různí spekulanti
 • 1923 Rúrská krize – Německo nebylo schopné splácet válečné reparace X Francouzi je k tomu nutili, museli odvádět vše, co mělo nějakou cenu, nakonec 1923 Francie obsadila Porúří – situace se ještě více zkomplikovala, německá vláda reagovala pasivní rezistencí
 • situace nahrávala rozkvětu ultralevicových a ultrapravicových proudu, různá separatistická hnutí
 • nová vláda, v čele Stresemann – dokázali zastavit inflaci
 • listopadu 1923 „pivní puč“ – pokus o fašistický převrat v Mnichově, vedený Adolfem Hitlerem – zatčen a uvězněn, zakázána NSDAP (Nacionálně socialistická německá strana práce, vznikla 1919 jako DAP, jako NSDAP od roku 1920)
 • Dawesův plán – VB a USA pochopili bezvýchodnost situace v Německu, poskytli mu půjčku asi 800 mil. zlatých marek na obnovení průmyslu – měl být zdrojem pro placení reparací, německé hospodářství se dostalo pod kontrolu spojenců
 • výše reparací stanovena na 1 miliardu marek, v roce 1929 vystoupala na 2,5 miliardy
 • padla Marxova vláda, v nové vládě předsedy Luttera i nacionalisté
 • po smrti Friedricha Eberta novým prezidentem Paul von Hindenburg
 • květen 1926 – červen 1928 v čele vlády Wilhelm Marx
 • Německo vstoupilo do Společnosti národů, bylo zbaveno zahraniční vojenské kontroly, rostlo hospodářství, extremisté ztráceli popularitu
 • nová vláda předsedy Müllera se nedokázala vypořádat s hospodářskou krizí, 1930 – 32 ministerský předseda Brüning obcházel parlament, vládl prostřednictvím dekretů
 • došlo k opětné radikalizaci – komunisté i NSDAP – získala příznivce mezi sociálně slabšími, kombinace nacionalismu a sociálních reforem
 • Hitler si chtěl získat průmyslníky – setkal se s nimi na hradě Hartburg – „hartburská fronta“ – dokázal je přesvědčit
 • 1932 ve volbách zaznamenali nacisté velký úspěch (37,8 % hlasů)
 • nacisté rozpoutávali násilí, napadali členy ostatních stran – jednotky SA (Sturmabteilung) – většinou nezaměstnaní, velmi radikální
 • ministerský předseda Papin situaci nezvládal – nové volby – nacisté ztratily, posílili naopak komunisté
 • nový předseda vlády Schleicher, pokusil se prosadit reformy
 • ledna 1933 říšským kancléřem jmenován Adolf Hitler
 • února rozpuštěn Říšský sněm, počalo budování totalitní diktatury
 • začali útoky na odpůrce z řad komunistů, soc. demokratů… záminkou byl požár Reichstagu 27. února, který ale založili nacisti – obviněni komunisté van den Luttem (popraven), Dimitrov (vůdce kominterny, osvobozen), proces sledoval celý svět
 • komunistická strana byla zakázána
 • února byl vydán Dekret na ochranu národa a státu – umožňoval represálie
 • Německo vystoupilo ze SN, začalo zbrojit – zbrojní průmysl řešil nezaměstnanost
 • v březnu 1934 volby, NSDAP získala 44 %, všechny ostatní strany rozpuštěny
 • Německo se stalo policejním státem, symbolem státu byl hákový kříž, toto období začalo být nazýváno „třetí říše“
 • Hitlerovi opory:
  • náměstci Rudolf Hess, Martin Bormann
  • SS (Schutzstaffel) – elitní organizace, šlechta, inspirace germánskou mytologií, vypjatý rasismus – velení Heinrich Himmler
  • ministr propagandy Joseph Goebbels
  • Říšská bezpečnostní služba – Reinhard Hendrich
  • maršál a ministr letectva Herman Göring
 • rozpory, v SA vzniklo radikálnější křídlo, chtělo národně socialistickou revoluci – čistka „noc dlouhých nožů“, 29. – 30. června – zavražděno asi tisíc členů SA, i velitel Ernest Röhm + představitelé opozice
 • prosazen Zmocňovací zákon – Hitler může zákony schvalovat sám
 • srpna 1934 zemřel prezident Hindenburg – Hitler se stal neomezeným vůdcem říše – titul „vůdce a říšský kancléř“, začal být označován jako führer
 • Hitler chce revizi Versailleských mírových smluv, Němci mají mít jiné postavení, je to nadřazený národ, který má právo na větší prostor
 • prosazování antisemitské politiky – bojkotovány židovské obchody
 • září 1935 sjezd nacistů v Norimberku – vyhlášen boj demokracii a bolševismu, přijaty antisemitské norimberské zákony – začalo vyhlazování židů, vyloučeni z běžného života, arizace majetku, povinné označování žluto hvězdou, vynucené odchody ze zaměstnání, emigrace
 • „křišťálová noc“: – 10. listopadu 1938 – poté co židovský mladík zastřelil německého velvyslance v Paříži brutální pogrom na židy v Německu
 • Německo se připravovalo na válku – budována silná moderní armáda, v čele generál von Blomberg, už od r. 1935 všeobecná branná povinnost
 • 1936 obsazeno Porýní – nedůrazné výtky západu
 • podepsáno spojenectví s Itálií – Osa Berlín-Řím, s Japonskem Pakt proti Kominterně

 

Itálie

 • konstituční monarchie – vládne Savojská dynastie
 • vítězný stát 1. světové války X nespokojenost s výsledky (malé územní zisky)
 • špatná hospodářská situace, nezaměstnanost, na zemědělském jihu panují téměř feudální podmínky – rozvoj dělnických a rolnických socialistických hnutí
 • armáda a střední vrstvy (obávali se sociálních bouří a vysoké inflace) – radikální nacionalismus
 • březen 1919 vznikají ozbrojené bojové svazy fasci di combattimento – černé košile, teroristické praktiky hlavně proti komunistům
 • touha připojení Dalmácie, některá území v Africe
 • z bojových svazů vznikla na podzim Fašistická strana – v čele bývalý socialista Benito Mussolini – propagovala vypjatý nacionalismus, silný stát s direktivním řízením, územní expanze
 • vytvářeli bojové skupiny squadri d’azzione
 • 1921 parlamentní volby – fašisté se dostali do parlamentu
 • Mussolini požadoval předání moci, squadristé násilnými činy zastrašovali odpůrce
 • 28. října 1922 pochod černých košil na Řím – vláda podala demisi – 30. října jmenoval král Mussoliniho předsedou vlády, vytvořena vláda, nikoliv čistě fašistická – fašisté se zmocnili moci bez boje
 • 1924 fašisté získali většinu v parlamentu – začali potlačovat opoziční strany (ty byly sdruženy v tzv. aventinském bloku)
 • v následujících letech vytvořena neomezená fašistická totalitní diktatura – ovládnuty všechny významné instituce, rušeny demokratické zákony, represe
 • stát založen na vůdcovském principu – Mussolini si začal říkat duce
 • parlament nahrazen Velkou fašistickou radou – členové jmenováni králem podle Mussoliniho doporučení; občané režim víceméně schvalovali
 • expanzivní politika – anektován přístav Rijeka, expanze na Středomořské ostrovy, vyhlášen protektorát v Albánii
 • 1926 atentát na Mussoliniho – opět teror, zastaven opoziční tisk, zaveden trest smrti
 • Lateránské dohody 1929 – mezi vládou a papežem – Vatikán uznán samostatným státem, některá církevní sídla mimo Vatikán dostali statut exteritoriality
 • katolické křesťanství uznáno jako státní náboženství
 • velká hospodářská krize – velké státní zakázky kvůli snížení nezaměstnanosti – budování silnic, zbrojení
 • zájem o africké kolonie (měli pouze Libyi) – 1934 intervence do Habeše – sveřepý odpor země – v čele král Haile Selassie, OSN útok pouze odsoudilo – po sedmi měsících bojů Habeš ovládnuta
 • spojenectví s Maďarskem, Německem (Osa Berlín-Řím, Ocelový pakt), podpora nacionalistů ve Španělsku

 

Francie

 • velmi poškozená válkou, politicky i hospodářsky nestabilní (spoléhali na reparace)
 • silně protiněmecky zaměřená, spojenectví se zeměmi střední a jihovýchodní Evropy, obsazení Porúří v roce1923
 • 1919 volby vyhrál Národní blok – tvořen pravicovými a středovými stranami
 • prezidentem Raymond Poincaré, předsedou vlády Georges Clemenceau – radikální kroky, zvýšení daní, tvrdé vymáhání reparací, přísná úsporná opatření
 • 1923 ve volbách vyhrál Levý blok – ministerský předseda Herriót
 • radikalizace dělnického hnutí, v koloniích snahy o osvobození (hl. Alžírsko)
 • zavedení progresivního kapitálu vyvolalo nevoli finančníků – pád vlády
 • 1926 jmenována vláda národní jednoty, v čele Poincaré – dosáhl dočasné prosperity a stabilizace Franku
 • po krizi v roce 29‘ pád vlády – nestabilita, střídání vlád
 • radikalizace krajní levice i pravice – pokus o fašistický puč v únoru 1934 (organizace Ohňové kříže)
 • vytvořena Lidová protifašistická fronta (středové a levicové strany) – vytvořena vláda lidové fronty, v čele León Blum – zavedl různá sociální opatření (např. 40hodinový pracovní týden)
 • země v hospodářské krizi, růst nezaměstnanosti, pokles výroby
 • 1938 pravice se marně snažila vytvořit vládu národní jednoty – opět vláda levice, v čele radikál Édouard Daladier – další prohlubování krize, politika ústupků Německu (vyvrcholila Mnichovem 38‘)

 

Velká Británie

 • po první světová válce v Evropě nejsilnější X složitá hospodářská situace
 • krize koloniálního systému – složitá situace zejména v Indii, domina Kanada, Austrálie a Nový Zéland téměř nezávislá (v roce 1931 uznány za suverénní státy tzv. westminsterským statutem)
 • 1918 – první poválečné volby, volili i ženy – vláda konzervativně liberální koalice s předsedou David Lloydem Georgem
 • irská otázka – povstání za nezávislost, dva roky bojů – hnutí Sinn Fein („My sami“), v čela Éamon de Valera, r. 1921 vyhlášena Irská republika, Britům zůstalo průmyslové hrabství Ulster X boje pokračovali dál
 • změna vlády – konzervativní, v čele Stanley Baldwin
 • musela řešit hospodářské potíže a dělnické stávky
 • 1923 volby – první labouristická vláda, v čele Ramsay MacDonald
 • nevyřešila hosp. potíže, 1924 opět konzervativní vláda Stanleyho Baldwina – posílení libry
 • přesto pokračují hosp. potíže, roste nezaměstnanost, časté stávky
 • 1926 generální stávka horníků
 • 1929 opět vláda labouristů, po světové krizi rozkol jak ve vládě tak ve straně – vytvořena vláda koalice labouristů, liberálů a konzervativců
 • vláda pružně řešila krizi – devalvace libry, růst investiční činnosti a zahr. obchodu
 • krize labouristické strany – rozdělení:
  • část vytvořila National labour party
  • část se spojila s fašisty – British Union Fascist
   • MacDonald opustil labouristy, založil si vlastní stranu
   • 1935 vítězství konzervativců ve volbách – nová vláda aplikovala politiku appeasementu – ústupky a usmiřování s fašistickými státy
   • královská krize – po smrti Jiřího V. nedala vláda a parlament souhlas ke sňatku následníka trůnu Eduarda VIII. (kvůli sporu s předsedou vlády) – abdikoval ve prospěch Jiřího VI.
   • od roku 1937 předsedou vlády Seville Chamberlein, ministr zahraničí Halifax – dovršení appeasementu, neodhadli situaci – začali pozdě zbrojit