Mimoevropské civilizace

 • První civilizace vznikaly v oblasti Mezopotámie mezi řekami Eufrat a Tigris a poté v Egyptě (Nil), Indii (Indus a Ganga) a Číně (Dlouhá a Žlutá řeka)
 • Všechny tyto mimoevropské civilizace měly závlahové zemědělství

SUMEROVÉ

  • Příchod do Mezopotámie v polovině 4. tisíciletí
  • Znali hrnčířský kruh, bronzové předměty, první obrázkové písmo
 • Kolem roku 3000 BC ovládli jižní Mezopotámii (= Sumer)
 • Počátek starosumerského období (3000 BC – 2400 BC)
   • První staletí Sumerů v Mezopotámii – málo pramenů
   • Jedním z pramenů je například nejstarší dochovaný příběh – Epos o Gilgamešovi
   • Po roce 2600 BC – více písemných památek, zde byly obsaženy informace například:
    • O uspořádání společnosti
    • O válkách
    • O politice
    • O hospodářství
   • Vzniklo množství městských států – vzájemné soupeření (Kiš, Nippur, Uruk, Ur, Lagaš)
   • Ve všech státech obdobné zřízení – uprostřed chrám – spojení světské a náboženské moci, teokracie = vláda kněžích à panovník seslán bohem – Později došlo k oddělení světské moc od kněžské autority, à centrem se stal palác (dříve chrám) a hlavní je pozice nejvyššího velitele (časté války)
   • Území státu pokládáno za území bohů
   • Obživa – zemědělství, řemesla, lov, rybolov, obchod a doprava

   

 • Zemědělství
  • Pšenice, ječmen, ovoce a zelenina, chov ovcí, koz a prasat
  • Orba – hák s kovovou radlicí + nálevka obilí
  • Dělba půdy
   • Největší vlastník – panovník – rozděloval půdu za službu
   • Další vlastník – Chrámy – vlastní hospodářství
  • Řemesla
   • Hrnčířství, Metalurgie – bronz, textilnictví
   • Vynález kola à Vůz
  • Doprava a obchod
   • Vše záviselo na řekách – důležité dopravní tepny
   • Oblast závislá na dálkovém obchodu
   • Nedostatek dřeva a kamene – nutný dovoz
   • Hodnota vyjádřena v množství obilí a později stříbrem
  • Architektura
   • Základní materiál – hlína (běžná obydlí – hlína a rákos)
   • Bohatší obydlí – hliněné cihly – bez oken s jedním vchodem
   • Města – pravidelná síť ulic a hradeb
   • Chrámy = ZIKKURATY
    • Vysoké stupňovité stavby – rohy směřovaly ke světovým stranám
    • Vysoké několik desítek metrů
    • Babylónská věž = Zikkurat
  • Písmo a vzdělání
   • LOGOGRAM – obrázkové písmo
   • Fonetická povaha symbolů – FONOGRAM – každý symbol označuje i jednu hlásku
   • Základní materiál pro zápis – hliněné destičky
   • KLÍNOVÉ PÍSMO – psali pouze školení písaři, Akkadové, Asyřané, Babylon, Chetité
   • Matematika – 60ková soustava

 

 • Kolem roku 2000 – složitá situace – mnoho válek městských států (vzniká například Akkadská říše) à vítězí Babylóňané

BABYLÓNIE (1900 – 1600 BC)

 • Vznik okolo roku 2000 BC – Jih Mezopotámie
 • Zakladatelem a nejdůležitějším panovníkem byl Chamurappi
 • Správa říše – rozdělena na oblasti a okresy – každý má svého správce
 • Rozvoj obchodu – ovládnuty oba toky po celé délce, zdokonalení výroby, přibývá luxusních předmětů
 • Celkový rozvoj státu)
 • Chamurappiho zákoník
  • Okolo roku 1800 BC à jeden z nejstarších zákoníků světa
  • Objeven na počátku 20. století v Íránu
  • Monolit z černého kamene
  • Napsán klínopisem
  • Uprostřed Babylonu zasazen do země
  • 282 článků o rodině, majetku, obchod a trestu
 • Dobytí a zničení Chetity

STŘEDO BABYLONSKÁ ŘÍŠE (1500 – 1250 BC)

 • Kassité přišli do Babylonu a vyhnali Chetity
 • Kassité splynuli s původními Babyloňany
 • Jazyk – Akkadština
 • Spory s Egyptem – roku 1235 dobíjí Egypt Babylon

POSLEDNÍ VZESTUP BABYLÓNIE (626-539 BC)

 • Nabukadneasar II.
  • Za jeho vlády byl Babylon největší město na světě
  • Nechal postavit Ištařinu bránu
  • Přestavba Babylonu, mohutné hradby, Visuté zahrady Semiradiny, Babylónská věž

ASÝRIE (2000 BC – 700 BC)

 • Sever Mezopotámie (Babylónie byla na jihu)
 • Soupeřila s Babylónií
 • Původně to byl pouze městský stát Aššur – důležitá obchodní křižovatka – rozkvět
 • Tři říše
 • Staroasyrská říše

 

  • Zničena Chetity
 • Středoasyrská říše

 

  • Asyřané ovládají Babylonii
  • Zničí je nové drobné kmeny
 • Novoasyrská říše

 

  • Médové + Babyloňané ničí Asýrii

EGYPT

  • V době egyptské civilizace, zde bylo mnohem vlhčí klima než dnes a tudíž ideální pro pěstování nebo i rozvoj říše
  • Utváří se od 4. století BC
 • Predynastické období
 • Země rozdělena dvě části – Horní (Jih) a Dolní (Sever) Egypt
 • Horní Egypt – kočovníci, pastevci, lovci
 • Dolní Egypt – zemědělská společnost
 • Postupně roste moc kmenových vládců v horním Egyptě (zlato, měď, obchod)
 • Přelom 4. /3. tisíciletí BC – ovládnutí Dolního Egypta Horním – Vládne Faraon
 • Stará říše
 • Egypt podniká vojenské výpravy à kořist a bohatství
 • Rozvoj Dálkového obchodu (mořeplavectví)
 • Hlavní město Mennofer
 • Bohatství dáváno najevo stavěním pyramid
 • Nejdříve se stavěli stupňovité pyramidy a poté až hladké
 • Nejstarší pyramida –     Džoserova pyramida – stupňovitá
 • Nejmladší – Cheopsova pyramida 138 metrů (původně 146 m)
 • Stará říše končí povstáním chudých v oblasti delty – chaos à 1. přechodné období
 • Střední říše
 • Zvyšování moci vládců ve městě Veset =Théby (bouře Veset nezasáhly)
 • Rozvoj řemesel, obnova hospodářství
 • Útok Hyksósů – 2. přechodné období – Egypťané se od nich naučí chov koní, bojové taktiky, použití vozů při boji

 

 

 

 • Nová říše
 • Časté války – územní zisky
 • Ramesse II.
 • Boje s Chetity
 • 1274 BC – bitva u Kadeše – Egypťané versus Chetité – Vítězí Ramesse
 • 1270 BC – mírová dohoda
 • Společnost v Egyptě
 • Na vrcholu faraon – absolutní vládce
 • vezírové
 • Úředníci
 • Nomarchové (=správci krajů)

 

 1. Písaři (praktičtí vykonavatelé moci – výběr daní a odvody do armády) + Úředníci, stavitelé, architekti
 2. Pracující
   • Řemeslníci, mumifikátoři, lékaři, malíři
 1. Svobodní – prosperita
 2. V chrámu či paláci (jistota)
 1. Rolníci
 2. Otroci – služebníci pána a těžké práce
 • Kultura
  • Náboženství
   • Velká úcta k bohům
   • Až 2500 bohů
   • Zobrazováni tak že měli lidské tělo a zvířecí hlavu
   • Například Ámon – stvořitel světa a bůh větru
    • Anubis – dohlížel na proces mumifikace
  • Písmo
   • Hieroglyfy – obrázkové písmo
   • Roku 1822 rozluštěny hieroglyfy francouzským archeologem Champollionem

ČÍNA

 • První zmínka o lidech v Číně – 9 000 BC à 6 000 – 3 000 přesun k velkým řekám – Dlouhá řeka (=Chuang Che) a Žlutá řeka (=Jang C’Tiang)
 • Velmi rozlehlé – každý kraj měl rozdílný vývoj
 • Kvalitní hlína, domestikace zvířat, rýže, sója, zelenina
 • Číňané vynalezli papír a střelný prach
 • Císař Čchin (3. století BC)
  • Sjednocení Číny – expanze na sever a na jih
  • Nechal zbudovat Velkou čínskou zeď (7 m vysoká a dlouhá přes 5000 km), kterou chtěl uchránit Čínu před mongolskými nájezdníky àdíky zdi, měla Čína odlišný vývoj než sousední země
  • Jeho hrob stráží takzvaná Terakotová armáda – 6000 – 7000 vojáků v životní velikosti postavení z hlíny – v podstatě to byla rekonstrukce čínské starověké armády

 

INDIE

 • Civilizace vznikaly v oblasti řek Indus a Ganga
 • Kolem roku 2500 BC zde začaly vznikat městské státy
 • Takzvaná Harrapská civilizace – velmi vyspělá (měli i splachovací záchod)
 • Kolem roku 1800 BC přicházejí Árijové a Harrapská říše zaniká
 • Kolem roku 400 BC ovládá Indii Alexander Veliký
 • 300 BC – přechod od bráhmánství k budhismu – za krále Ašóka

FÉNIČANÉ (3. tis. Př. Kr.)

 • fenic = stavitel lodí, Foinos = červená, purpurová barva, byli to Semité
 • dobří obchodníci, vyvážili, dováželi, obchodovali s Egyptem
 • rozkládali se na území dnešního Libanonu, měli také pouze městské státy, měli přístav (provozovali námořnictví)
 • byli nejlepšími řemeslníky, stavěli paláce, chrámy, znali práci se sklem- šperky
 • rozsáhlé cedrové lesy- vzácné dřevo, výborný materiál pro stavbu lodí, na jejich území žily ostranky- červené barvivo (vyvažovalo se zlatem, tuto nachovou barvu nosili pouze králové)
 • vedli si záznamy- museli vymyslet písmo- Hlásková abeceda (kromě samohlásek) -) prostřednictvím Řeků a Římanů se to dostalo do Evropy → latinka, arabština a hebrejština je přepracované fénické písmo
 • nejlepšími námořníky té doby, plavili se po Středozemním moři- zakládali kupecké osady na pobřeží- vyrostla z nich velká bohatá města- např. Kartágo – území dnešního Tuniska
 • dokázali obeplout celou Afriku (ve službách egyptského faraóna)
 • jako malé státy neměli šanci – v 9. století je obsadili Asyřané, Babyloňané, Peršané, Makedonci, Římané, Arabové.
 • náboženství polyteistické např. Molok- socha bronzového býky- velké břicho- rozpálení- hození prvorozeného syna (viz Alan Ginsberg)
 • někdy se Féničanům připisuje ukřižování