Mimoevropské starověké literatury

 • – 3. tisíciletí před n. l.
 • Asie, povodí velkých řek – Nil, Eufrat, Tigrid, Ganga, Brahmaputra

 

Mezopotámie

 • území dnešního Iráku
 • tis. př. n. l. – Sumérové, vynalezli obrázkové (piktografické) písmo, později klínové
 • zachycovali – mytologii, lyrika – oslavné básně, epika – hrdinské eposy (Epos o Gilgamešovi)

 

Indie

 • v povodí Gangy a Brahmaputry
 • tisíciletí př. n. l. – největší rozvoj
 • náboženství: hinduismus, buddhismus – Budha /prince Siddhárta Gautama/
 • dělení jazyka: prákrt a posvátný jazyk (=sanskrt)- psali jím vznešené lit. památky
 • památky – védy – sbírky posvátných textů – oslava boha, přír. jevů
 • eposy – Rámájána – pohádkové motivy, rozsáhlé

–  Mahábhárata – rozsáhlý – 100 000 dvojverší

 • lyrická poezie

 

Starověký Egypt

 • pyramidy, hrobky, řeka Nil
 • písmo – obrázkové, později hieroglyfy – posvátné vryty, papyrus
 • památky – milostná lyriky, mravoučné texty, fantastické příběhy, oslavné básně na bohy, náboženské texty – Knihy mrtvých, životopisy – Sinuhetovo vyprávění

 

Čína

 • obrázkové písmo, přir. barviva, štětce
 • století př. n. l. – papír
 • 2 filosofie – konfuciánství – důraz na rozum a mezilidské vztahy

–  taoismus, potřeba harmonie člověka a přírody

 • náboženské, filosofické texty, próza – např. romantické příběhy o činech generálů, zbojníků,
 • lyrická poezie – „Kniha písní“ – 300 básní, většina poezie vznikala u dvora
 • Li-Po (7. st. př. n. l.) – bohém, inspirace v taoismu
 • Tu-fu – kultivovaný jazyk. projev, kritik válek

 

Hebrejská literatura

= židovská

 • vytvořila jednu ze základních lit. památek lidstva – Starý zákon
 • Starý zákon vznikal v průběhu 1. tis. př. n. l., psán hebrejsky a aramejsky
 • základní text žid. náboženství- judaismu – velmi osobité náb.
 • má mnoho vlastních tradic, rituálů, svátků
 • monoteistické náboženství – jeden Bůh

 

progrom – útok, fyzické násilí na židech

holocaust – označení pro vyhlazování Židů

Nový zákon – základní kniha křesťanství, vznikal v průběhu 2.st. n. l.

 • ve 2. st. připojen Starý zákon – vznik Bible (řecký původ – biblia)

 

Starý zákon

 • 24 knih
 • všechny texty se dají rozdělit podle charakter do 3 typů: historické, náboženské, literární, morální kodex
 • části: I. TÓRA = zákon = pět knih Mojžíšových – 1. kniha Genesis
 • obsahuje nejstarší příběhy o stvoření světa, člověka, lidech
 • základ Starého zákona
 • obsahuje 10 přikázání – soubor pravidel, která předal bůh Mojžíšovi, základ morálky západní společnosti
 1. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
 2. Nezneužiješ jména Hospodina, Boha svého.
 3. Nezabiješ.
 4. Nepokradeš.
 5. Nesesmilníš.
 6. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
 7. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
 8. Cti otce i matku, abys dlouho byl na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
 9. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního… vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
 10. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.

 

 1. KNIHY PROROKŮ – nejstarší dějiny Izraele
 • boje Židů s nepřáteli
 • knihy soudců, královské (Šalamoun, David) knihy, skutky a výroky proroků
 • v knihách proroků se předpovídá příchod Mesiáše /=spasitel/ na Zemi
 • podle křesťanství j e mesiášem Ježíš Kristus

 

III. SVATÉ SPISY – nejmladší část St. zákona

 • umělecké texty, lyrické básně, epika
 • části: Žalmy – lyr. básně (Davidovy žalmy)

Píseň písní – Šalamounova píseň

Kniha přísloví – židov. moudrosti, průpovídky

Kniha proroctví Daniel – předpovídá apokalypsu

– MENE TEKAL UFARSIN = jsou sečteny dny tvé vlády

 

význam Starého zákona – náboženský, literární,

 • historický – přibližuje dějiny Židů, státu Izrael, dozvídáme se o názorech lidí
 • Bible má silný vliv i na lidi nevěřící
 • spousta rčení a b. přirovnání, úsloví se dodneška používají v mluvě
 • Starý zákon má obrovský vliv na světové umění, nejvíce ovlivňoval ve středověku