Německo, alpské země

 

 • Charakterizuj stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy
 • Geologický vývoj Evropy, Alpy

 

NĚMECKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha: 357 021 km2
 • Hlavní město: Berlín (3 471 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009): 82 329 758 – nejlidnatější stát EU
 • Státní zřízení: republika – federativní – 10 spolkových zemí
 • Úřední jazyk: němčina – nejrozšířenější první jazyk, kterým se mluví v EU
 • Překlad bible od Martina Luthera (1522) se stal základem dnešní spisovné němčiny

 

Přírodní poměry

 • Většinou rovinatá až vrchovinná krajina
 • Postupně se zdvihá od severu na jih
 • Čtyři velké geografické oblasti
 • Severoněmecká nížina
 • Součást velké Středoevropské nížiny – z Francie až do Běloruska
 • Přetvořená pevninským ledovcem – ve čtvrtohorách opakovaně zaledněná

-> morénové hřbety s rozsáhlými depresemi vyplněnými jezery, více než 600 jezer – Meklenburská jezerní plošina, neúrodná písčitá půda

 • Dále na jih – nesouvislý písčitý val
 • Západní – plošší, střídají se písčitá vřesoviště s bažinatými rašeliništi
 • Středoněmecká vysočina
 • Hercynská pohoří, vrchoviny a kotliny mezi Dunajem a Středoevropskou nížinou
 • Nabývá směrem od severu k jihu na výšce a rozloze
 • Porýnská břidličná vrchovina, Harz, Durynský les, Smrčiny, Krušné Hory, Česko – Saské Švýcarsko
 • Bavorská plošina
 • Český les, Šumava, Franský Jura a Švábský Jura, Schwarzwald – pramen Dunaje
 • Alpy
 • Alpenvorland – nánosy čtvrtohorních ledovců
 • Severní vápencové Alpy – nejvyšší hora – Zugspitze (2963)

Podnebí

 • Mírné klima, na severu výrazně oceánské
 • Směrem k jihovýchodu – přibývá kontinentality – větší rozdíly mezi létem a zimou
 • Většina území vnitrozemské podnebí – vlahá léta a studené zimy – na severozápadě a západě zmírňovány teplými větry od Atlantiku
 • Hornorýnský úval – nejteplejší oblast – relativně suchá zima, dlouhé období slunečního svitu
 • Srážky – sever a západ – pravidelnější, jih – padají spíše ve vegetačním období
 • Alpy (přes 2000 mm), Schwarzwald, Harz i Šumava – velmi deštivé

Vodstvo

 • Rýn – nejvýznamnější (jihozápad, západ) – jedna hospodářsky nejvýznamnějších řek
 • Dunaj – odvodňuje skoro celé předhůří Alp
 • Odra – přírodní východní hranice Německa s Polskem
 • Labe – východ
 • Jezera – především ledovcový původ – předhůří Alp, Meklenburská jezerní plošina

 

Historický vývoj

 • Starověk – germánská kmeny postupně vytlačily Kelty, vzdorovaly říši římské
 • Po zániku říše, postupně začleněno do franské říše – po jejím rozpadu opět osamostatnění
 • Století – římsko-německá říše – několik století oslabována vnitřními spory
 • Rivalita mezi římskoněmeckými císaři a papežem – nakonec roztříštění území
 • 1806 – úplný zánik Svaté říše římské
 • 1815 – nově vytvořený Německý spolek – mocenská rivalita mezi Pruskem a Rakouskem
 • 1866 – prusko-rakouská válka – vyhrálo Prusko
 • 1870-1871 – prusko-francouzská válka – po ní sjednocení Německa Pruskem -> Německé císařství -> ukončení feudální roztříštěnosti Německa
 • 1918 – snaha o připojení Rakouska k Německu – neúspěšná
 • Německé císařství – ekonomicky i mocensky silný stát – kolonie v Africe a Oceánii
 • sv. válka – zánik císařství – Německo se ji snažilo rozpoutat
 • Mírová jednání – ztráta 70 000 km2 území, vojensky i ekonomicky oslabeno
 • 1934 – nástup Hitlera k moci – vytvoření Velkoněmecké říše
 • 1936 – útočný pakt Berlín-Řím
 • 1938 Hitler okupuje Rakousko – po Mnichovské dohodě zabírá Sudety
 • 1939 napadením Polska rozpoutává 2. světovou válku
 • 1939-1945 – 2. sv. válka – porážka -> ztráta území na východě, odsun Němců z Československa a Polska
 • 1949 – oficiální rozdělení na Spolkovou republiku Německo a Německou demokratickou rep.
 • 1961 – Berlínská zeď – zastavení exodus obyvatel na Západ
 • 1990 – znovusjednocení Německa

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):82 329 758
 • Hustota zalidnění:230,6 obyv./km2 – vysoká hustota zalidnění
 • Nerovnoměrné rozmístěné obyvatelstvo
 • Nejvyšší hustota zalidnění – P – P (Porúří – Porýní) = tzv. R – R konurbace (Rýnsko –  rúrská konurbace). Zde na ploše cca 6000 km2 žije asi 11 mil. obyvatel)
 • nejhustěji obydlená oblast v Evropě – 1833 obyv./km2!!!
 • Nejnižší hustota zalidnění – některé regiony bývalé NDR
 • Druhá světová válka – nepříznivý odraz v demografické struktuře obyvatelstva
 • Úbytek zčásti vyrovnán příchodem Němců odsunutých ze střední a jihovýchodní Evr.
 • Od poloviny 70. Let – záporný přirozený přírůstek => úmrtnost převažuje nad porodností
 • Jedna z nejnižších porodností ve světě – 1,37 dítěte na ženu – úbytek a stárnutí oby.
 • 91% obyvatel má německé občanství – 7 milionů přistěhovalců
 • Diskriminační imigrační model – „vpuštění“ přistěhovalců jen do jistých věcí – např. Turci v Německu nemají volební právo
 • Přistěhovalecký původ – 17% Němců
 • Etnické složení – 91% Němců – i když je Německo stát s největším počtem přistěhovalců v Ev.
 • Kulturní a jazykové rozdíly mezi severem a jihem
 • Sever – převážně protestanti
 • Jih – katolický

 

 

Průmysl

 • Nerostné bohatství – jednostranné, poměrně omezené
 • Hnědé uhlí – 1. ve světě v těžbě (2/3 ve východní části země)
 • Draselné soli – 2. ve světě v produkci
 • Těžba černého uhlí – Porúří
 • Zemního plyn – severu země
 • Nízká produkce ropy
 • Průmysl – nejmohutnější v Evropě, stále výrazněji orientován na nejprogresivnější odvětví
 • Výroba automobilů (3. místo na světě)
 • Volkswagen, BMW, Mercedes…
 • Výroba ostatních dopravních prostředků – až 20 % vývozu
 • Produkce obráběcích strojů, výrobků přesné mechaniky a optiky, elektrotechniky a elektroniky (výpočetní, reprodukční a tiskařská technika)
 • Klesá význam hutnictví (Porúří, Sársko)
 • Chemický průmysl – světově významný – rozsáhlá produkce léků
 • Potravinářství (průmysl pivovarnický, mlynárenský a cukrovarnický)
 • Zpracování dřeva a výroba papíru, stavebních hmot, oděvů, skla a keramik
 • Konurbace Porúří společně s oblastí Kolína nad Rýnem – největší průmyslová základna v Ev.

 

Zemědělství

 • Moderní, intenzivní – ve světě nejvíce mechanizované – jen 3 % eko. aktivních obyvatel
 • Nestačí plně pokrýt domácí spotřebu – dovoz potravin hlavně z Francie
 • Orná půda – cca 1/3 země, louky a pastviny – cca 15%
 • Pěstují se především obiloviny (pšenice, ječmen a žito)
 • Brambory, cukrová řepa (na sprašových půdách Börde) a zelenina (zejména zelí)
 • Produkce chmelu – první ve světě – (Podunají) – vyrábí více než 500 značek piva.
 • Víno – údolí Rýna a Mosely
 • Živočišná výroba – zaměřená na chov prasat (nejvíce v Evropě) a skotu na severu
 • Rozšiřuje se chov ovcí
 • Rybolov převážně ve vzdálenějších mořích – nestačí krýt spotřebu
 • Lesnictví – velmi vyspělé

 

Doprava

 • Vynikající a velmi hustá síť železnic a silnic – nejdelší dálniční síť v Evropě
 • Rýn – nejfrekventovanější vodní cesta Evropy
 • Frankfurt nad Mohanem – patří k největším leteckým uzlům nejen v Evropě, ale i na světě

 

RAKOUSKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha: 83 858 km2
 • Hlavní město:Vídeň (1 596 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):8 210 281
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk:němčina (několik dialektů, např. tyrolština, kraňské a vorarlberské nářečí)

 

Přírodní poměry

 • Převážně hornatý povrch – asi 60% země
 • Východní Alpy, severně od Dunaje část Českého masivu, Malé Karpaty – východ
 • Nížiny – východně kolem Dunaje + Štýrsko

Podnebí

 • Smíšení oceánského a kontinentálního klimatu
 • Východ – mrazivé zimy a horká léta s celoročně nízkými srážkami
 • Západ – méně silným podnebním podmínkám => zimy většinou mírnější a léta spíše teplá
 • Alpínské klima – v horách silnější zima než na hlouběji položeném východě

Vodstvo

 • Řeky stékající z Alp – hydroenergetický potenciál
 • Jezera – významné pro cestovní ruch

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):8 210 281
 • Hustota zalidnění:97,9 obyv./km2
 • Nerovnoměrně rozmístěné obyvatelstvo – 1/5 obyvatel žije ve Vídni
 • Kladný přirozený přírůstek
 • Vysoká životní úroveň obyvatel
 • Národnostní složení:  Rakušané 94 %, Němci, Turci
 • 73,6 % obyvatelstva náleží k Římsko-katolické církvi a 4,7 % k jedné z evangelických církví

 

Průmysl

 • Rozmanité, ale většinou nedostatečné nerostné zdroje
 • Magnezit – světový producent
 • Těžba grafitu, wolframu, kaolínu a soli
 • Těžba ropy a zemního plynu – Vídeňská pánev – rozhodující část spotřeby kryje dovoz
 • Hutnictví železa – Linz – velmi efektivní
 • Ocelářství – Kapfenberg a Leoben
 • Hliníkárny – Ranshofen u Braunau – jedna z největších hliníkáren na světě
 • Strojírenství – důlní a hutní zařízení, stavební stroje a účelová vozidla
 • Chemický průmysl – výroba hnojiv, plastů a umělých vláken (Linec a Lenzing)
 • Dřevozpracující průmysl (proslulá výroba hudebních nástrojů ve Vídni)

 

Zemědělství

 • Vzhledem k těžkým horským podmínkám – relativně vysoký podíl pracujících (7%)
 • 18 % – obdělávaná plocha země – intenzivní modernizace
 • Většina orné půdy – nížiny na východě – cukrovka, kukuřice, ječmen, pšenice, zelenina
 • Vinice – Dolní Rakousko a Burgenland (ale i ve Vídni)
 • Chov skotu na mléko i maso na kvalitních pastvinách + vepři na východě země
 • Podíl lesů na rozloze země – Rakousko 4. místo v Evropě (Finskem, Švédskem a Slovensko)
 • Výroba papíru – velký vývoz

 

Turistika

 • Nejvyšší podíl příjmů z cestovního ruchu na HDP ze všech evropských zemí
 • Alpy – zimní turistika a sport
 • Vídeň, Salzburg, Štýrský Hradec – kultura

 

ŠVÝCARSKO (Švýcarsko + Lichtenštejnsko – jediné země střední Evropy mimo EU)

Základní informace

 • Rozloha: 41 290 km2 – patří mezi nejmenší země Evropy (o polovinu menší než Rakousko)
 • Hlavní město: Bern (127 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009): 7 604 467
 • Státní zřízení: republika – federace – 26 kantonů
 • Úřední jazyk: francouzština, němčina, italština, rétorománština

 

 

 

Přírodní poměry

 • Hornatá země- nejvyšší průměrná nadmořská výška v Evropě – kolem 1300 metrů n. m.
 • Cca 60 % povrchu – Alpy (z celkové plochy pohoří leží na území Švýcarska 20 %)
 • Pohoří Jura – podél francouzských hranic (10 % území)
 • Mezi těmito pohořími Švýcarská plošina – většina obyvatel (30% území)
 • Cca 100 horských vrcholů dosahuje, nebo se blíží nadmořské výšce 4 000 metrů nad mořem
 • 140 ledovců v oblasti
 • Nejsou nížiny, ale má četná údolí

Podnebí

 • Značně různorodé – podle nadmořské výšky:
 • Od subpolárního až téměř ke středomořskému
 • Kopcovité oblasti – podnebí shodné se střední Ev. ->  teplá léta, studené zimy se sněhem
 • Srážky jsou rozloženy během celého roku – nejdeštivější letní měsíce
 • 4 dominantní proudění vzduchu:
 • Od Atlantiku – vlhký vzduch posilující mírné, oceánské klima
 • Ze severních arktických oblastí – vzduch suchý a studený
 • Z východu – pevninské klima => větší teplotní rozdíly mezi létem a zimou
 • Jih – teplé proudění – malá část státu (Ticino) – díky teplému jižnímu proudění téměř středomořské, teplé podnebí, včetně palem
 • Počasí – určováno tím, které proudění momentálně převládá – velká proměnlivost v teplotách i srážkách

Vodstvo

 • Země řek a jezer
 • Téměř 70 % plochy státu odvodňuje Rýn – později se vlévá do Severního moře
 • Řeky jsou díky reliéfu krajiny většinou velmi prudké – vodní elektrárny
 • Jezera ledovcového původu – kolem 2000, jejich hladina tvoří zhruba 5% státu

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):7 604 467
 • Hustota zalidnění:184,1 obyv./km2
 • Mnohonárodnostní stát – převaha německy mluvících obyvatel (65%) – centrum + východ
 • Většina Švýcarů hovoří více jazyky
 • Téměř všichni používající rétorománštinu jako hlavní jazyk, mluví i jiným
 • 44% katolíci, 37% protestanti a 8% jiné náboženství a bez vyznání

 

Průmysl

 • Jedna z nejbohatších zemí světa
 • Hodinářství – přesná, jemná práce – SWATCH
 • Potravinářský průmysl – sýry, čokoláda (Nestlé)
 • Farmaceutický průmysl, lékařské přístroje a vybavení

 

Zemědělství

 • 38% rozlohy země – zemědělská půda
 • Od 1965 do 1996 klesl podíl sedláků o 44 % – mladé lidí to pořád táhne do měst
 • 3/5 potravin – zbytek se dováží
 • Rostlinná výroba – vinařství, ovocnářství a zelinářství s velkými skleníkovými plochami
 • Pěstování obilovin, brambor a cukrové řepy
 • Chov dobytka – navazuje na stálé tradice -> převažují stáda hovězího dobytka – mléko
 • Rybolov – sladkovodní ryby – pstruzi, okouni, úhoři a mnohé další