Nomenklatura anorganické a organické chemie

 

Principy nomenklatury anorganické a organické chemie

Chemické prvky

 • latinský název
 • český název
 • symbol

Chemické sloučeniny

 • chemické názvy
 • chemické vzorce

CHEMICKÉ VZORCE

 • Stechiometrický/empirický vzorec
 • typ sloučenin
 • poměr prvků ve sloučeninách
 • HO (peroxid vodíku)/NH2O (dusitan amonný)

Molekulový/souhrnný/sumární vzorec

 • skutečný počet atomu v jednotlivých molekulách
 • H2O (peroxid vodíku)/N2H4O2 (dusitan amonný)

Funkční/racionální vzorec

 • charakteristické funkční skupiny atomů
 • HH4NO2 (dusitan amonný)

Strukturní/konstituční vzorec

 • pořadí a způsob sloučených atomů v molekule
 • H – O – O – H (peroxid vodíku)

Elektronový vzorec

 • uspořádání valenčních elektronů v atomu, iontu, molekule
 • elektrony (tečky)/elektronový pár (čárka)/vazebný elektronový pár (čárka mezi čárkami at.)
 • -.Cl

Geometrický/konfigurační vzorec

 • prostorové uspořádání atomů, iontů v molekule
 • amoniak

CHEMICKÉ NÁZVY

Racionální/systematické názvy

 • stanovená pravidla
 • podstatné jméno – odvozeno od elektronegativnější záporné části (hydroxid)
 • přídavné jméno – odvozeno od elektropozitivnější kladné části (sodný)

Polosystematické názvy

 • část racionální a část triviální
 • glycerol

Triviální názvy

 • historická původ
 • voda/amoniak

Nomenklatura anorganické chemie

Oxidační číslo

 • oxidační číslo = náboj při úplné polarizaci včech vazeb atomu v molekule/iontu
 • část racionální/část triviální
 • glycerol

Pravidla oxidačních čísel

 • +/-/0 římská číslice
 • vpravo nahoře ke značce prvku
 • součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven 0/vícejaderné ionty náboji
 • volné atomy/atomy v molekulách prvků 0
 • oxidační číslo jednoatomového iontu rovno náboji iontu

Oxidační čísla prvků

 • H +I/-I (iontové hydridy)
 • O -II/-I (peroxidy)/II (fluorid kyslíku)
 • F – I
 • Al III
 • kovy 1. skupiny I
 • kovy 2. skupiny II.

Koncovky oxidačních čísel

 • oxidační číslo kationty anionty kyslíkaté kyseliny
 • I ný nan ná
 • II natý natan natá
 • III itý itan itá
 • IV ičitý ičitan ičitá
 • V ičný, ečný ičnan, ečnan ičná, ečná
 • VI ový an ová
 • VII istý istan istá
 • VIII ičelý ičelan ičelá
 • Mono 1 Penta 5 Nona 9
 • Di 2 Hexa 6 Deka 10
 • Tri 3 Hepta 7 Undeka 11
 • Tetra 4 Okta 8 Dodeka 12

Klasifikace nomenklatury anorganické chemie

Názvosloví iontů

Kationty

 • Pravidla nomenklatury kationtů
 • podstatné jméno = kation
 • přídavné jméno = nízev prvku dle oxidačního čísla
 • Ca2+ kation vápenatý
 • OH- anion hydroxidový

Klasifikace kationtů

 1. Kationty jednojaderné
 • Na+ kation sodný
 • Al3+ kation hlinitý
 • Mg2+ kation hořečnatý
 1. Kationty více vícejaderné
 • H3O+ kation oxoniový
 • NH4+ kation amonný
 1. Anionty
 • Pravidla nomenklatury aniontů
 • podstatné jméno = anion/ion
 • přídavné jméno = prvek + ový

Klasifikace aniotů

 1. Anionty vícejaderné
 • CN- anion kyanidový
 • HS- anion hydrogensulfidový
 • NO2- anion dusitanový
 • NO3- anion dusičnanový
 • ClO- anion- anion chlornanový
 • ClO2- anion chloritanový
 • ClO3- anion chlorečnanový
 • ClO4- anion chloristanový
 • SO32- anion siřičitanový
 • SO42- anion síranový
 1. Anionty jednojaderné
 • OII- ion oxidový
 • (O2)-II ion peroxidový
 • H-I ion hydridový
 • S-II ion sulfidový
 • C4- ion karbidový
 • (S2)-II ion disulfidový
 1. Binární/dvouprvkové sloučeniny

Pravidla nomenklatury binárních sloučenin

 • podstatné jméno = druh chemické sloučeniny + id
 • přídavné jméno = hodnota kladného oxidačního čísla prvku
 • Ve vzorci značka prvku s kladným oxidačním číslem
 • Ve vzorci značka prvku se záporným oxidačním číslem
 • Poměr počtu atomů z hodnot oxidačních čísel atomů
 • chlorid sodný NaCl
 • bezkyslíkaté kyseliny –OVÁ
 • kyselina chlorovodíková HCl
 1. Sloučeniny Anion

Obecný vzorec

 • Oxidy O-II MmOn
 • Halogenidy F-I, Cl-I, Br-I, I-I MXn
 • Sulfidy S-II MmSn
 • Hydridy H-I MHn
 • Nitridy N-III MmNn
 • Výjimky:

H2O voda, NH3 amoniak, H2O2 peroxid vodíku, HF fluorovodík, HCl chlorovodíkl, HBr bromovodík, HI jodovodík, H2S sulfan, HCN kyanovodík, SiH4 silan, AlH3 alan, PH3 fosfan

 • Peroxidy

H2O2 peroxid vodíku

Na2O2 peroxid sodný

K2O2 peroxid draselný

Li2O2 peroxid lithný

BaO2 peroxid barnatý

 1. Tříprvkové sloučeniny
 2. Hydroxidy M(OH)n
 • anorganické sloučeniny tvořené kationty a hydroxidovými anionty OH-
 • Pravidla nomenklatury hydroxidů
 • hydroxid + přídavné jméno dle kationtu
 • hydroxid sodný NaOH
 1. Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) HxAyOz
 • Pravidla nomenklatury kyslíkatých kyselin
 • kyselina + přídavné jméno od kyselinotvorného prvku dle oxidačního čísla
 • součet všech oxidačních čísel roven 0
 • určení počtu H a O atomů
 • počet H atomů závislý na oxidačním čísle centrálního atomu, sudé (2 atomy H), liché (1 atom H)
 • počet O atomů odvozené od oxidačního čísla centrálního atomu a počtu H atomů
 • kyselina uhličitá H2CO3
 • kyselina chloristá HClO4

Nejčastější typy kyslíkatých kyselin

 • Oxidační číslo prvku A Obecný vzorec

Příklad

 • I HAO Kyselina chlorná HClO
 • III HAO2 Kyselina chloristá HClO2
 • IV H2AO3 Kyselina siřičitá H2SO4
 • V H2AO3 Kyselina dusičná HNO3
 • VI H2AO4 Kyselina sírová H2SO4
 • VII HAO4 Kyselina chloristá HClO4
 1. Soli kyslíkatých kyselin
 • Pravidla nomenklatury solí kyslíkatých kyselin
 • podstatné jméno od základu přídavného jména kyseliny + an

přídavné jméno od náboje kationtu kovu

 • síran draselný K2SO4
 1. Hydrogensoli
 • číslovková předpona dle počtu H atomů + hydrogen
 • dihydrogenfosforečnan amonný NH4H2PO4
 • hydrogenfosforečnan sodný Na2HPO4
 1. Podvojné soli
 • přídavné jméno dle kationtů v pořadí dle zvyšujícího se oxidačního čísla, oddělené pomlčkou
 • pokud stejné oxidační číslo, pak abecedně dle značky prvku
 • síran draselno – hlinitý KAl(SO4)2
 1. Hydráty
 • počet vázaných molekul H2O číslovkovou předponou + hydrát + sloučenina, tečka
 • dihydrát chloridu vápenatého CaCl . 2 H2O
 1. Koordinační (komplexní sloučeniny)
 • 1/více koordinačních částic
 • molekuly/ionty s centrálním atomem, k němuž je koordinační vazbou vázánou několik ligandů (atomové skupiny)
 • Ligand= kationt/aniont/neutrální molekula
 • NH30 amo
 • H2O0 aqua
 • CN- kyano
 • OH- hydroxo
 • Cl- chloro
 • F- fluoro
 • O2- oxo
 • S2- thio
 • SCN- thiokyano
 • NH20 amino
 • SO42- sulfáto
 • NO3- nitrito
 • NO2- nitro
 • HSO4- hydrogensulfáto
 • SO3- sulfito
 • HSO3- hydrogensulfito
 • CO32- karbonáto
 • HCO3- hydrogenkarbonáto

Centrální atom

 • atom přechodného kovu (Cu, Fe)

Pravidla nomenklatury koordinačních sloučenin

 • koordinační částice v hranatých závorkách
 • centrální atom, 2. ligandy
 • oxidační číslo součtem nábojových čísel centrálního atomu a ligandů
 • názvy ligandů podle pořadí ve vzorci zleva doprava

 

Kationt jako koordinační částice

 • podstatné jméno = název aniontu
 • přídavné jméno = počet a název ligandů, názvu centrálního atomu dle oxidačního čísla
 • síran tetraamoměďnatý [CuII(NH30)4]2+SO42-

Aniont jako koordinační částice

 • podstatné jméno = název centrálního atomu dle oxidačního čísla, předpona s počtem a názvy ligandů
 • přídavné jméno = jednoduchý kationt dle oxidačního čísla
 • hexakyanoželezitan draselný K3I[FeIII(CN-)6]3-

Neutrální molekula jako koordinační částice

 • podstatné jméno = komplex
 • přídavné jméno = počet a názvy ligandů (pomlčky), názvem centrálního atomu dle oxidačního čísla
 • triamo – trichlorokobaltitý komplex [Co(NH3)3Cl3]

Nomenklatura organické chemie

 • sloučeniny uhlíku

Uhlovodíky

 • C + H

Deriváty uhlovodíků

 • C + H + atomy jiných prvků
 • uhlovodíkový zbytek R– odtržením atomů H
 • funkční skupina – náhrada H (charakteristické vlastnosti)

Řetězce

 • C ČTYŘVAZNÝ a tvoří řetězce
 • otevřené –koncové C atomy nejsou spojeny
 • nerozvětvené –každý C atom spojen max. se 2 C atomy CH3-CH2-CH2-CH3
 • rozvětvené – nejméně jeden C atom spojen se 3/4 C atomy CH3-CH-CH3CH3
 • uzavřené – C atomy spojeny do kruhu
 • cykly/aromatické cykly
 • jednoduché/násobné vazy

Vazby v organických sloučeninách

Nepolární vazba

 • převažuje
 • jednoduchá C-C, C-H
 • dvojná C=C
 • trojná

Polární vazba

 • C-X
 • C-O
 • C-N

Vzorce organické chemie

 • racionální
 • souhrnný

Názvy organických sloučenin

 • Systématické substituční- nejpoužívanější
 • dle stanovených pravidel
 • názvoslovné předpony, přípony, kmen uhlovodíku
 • methanol, ethoxyethan

Dvousložkové

 • pojení názvu uhlovodíkového zbytku s názvem derivátu
 • methylalkohol, diethylether

Triviální

 • močovina, kyselina citrónová

Pravidla nomenklatury organické chemie

 • základní název = hlavní řetězec = řetězec s nejvyšším počtem C atomů
 • nenasycené – hlavní řetězec = nejvyšší počet násobných vazeb
 • uhlovodíkový zbytek – lokant (co nejnižší), násobná předpona
 • násobná vazba –en, yn, dien, trien, lokant (co nejnižší)
 • zbytky abecedně, čísla před zbytky oddělena čárkou od sebe, pomlčkou od zbytku, násobné vazby koncovkou a lokantem před vazbu
 1. Areny
 • triviální názvy (benzen, naftalen, styren)
 • polosystematické názvvy (ethylbenzen)
 • stematické názvy –lokant, násobící předpona, zbytek, základ (1,2 – dimethylbenzen)
 • poloha: ortho- (1-, 2-)/meta(1-, 3-)/para(1-, 4-)
 1. Deriváty uhlovodíků

Halogenderiváty R-X (Cl, Br, I, F)

 • substituční názvosloví CH3Cl chlormethan
 • dvousložkové názvosloví CH3Cl methylchlorid
 • triviální názvosloví CH3Cl chloroform
 1. Nitrosloučeniny R-NO2
 • nitro + uhlovodík CH3CH2NO2 nitroethan
 1. Aminy R-NH2/R-NH-R/R-N-R,R
 • uhlovodíkový zbytek + amin (CH3)2NH dimethylamin
 • sekundární/terciální aminy s různými zbytky – od nejsložitější ze zbytků + amin + N
 • N-ethylmethylamin
 • triviální názvosloví (anilin)
 1. Hydroxysloučeniny R-OH (R=alkyl/aryl)
 2. Alkoholy
 • systematické názvosloví – název uhlovodíků + ol CH3OH methanol
 • radikálně funkční názvosloví – alkyl + alkohol CH3OH metylalkohol
 1. Fenoly
 • triviální názvisloví fenol
 • systematické názvoslové – hydroxy + základní uhlovodík + poloha zbytků 4-
 • hydroxytoluen
 1. Ethery
 • systematické názvosloví – předpona z názvu aloxylové skupiny (R1-O-) + uhlovodík
 • (=R2) CH3CH2-O-CH2CH3 ethoxyethan
 • radikálně funkční názvosloví – oba uhlovodíky + ether diethylether
 • triviální názvosloví anisol
 1. Aldehydy
 • systematické názvosloví – uhlovodík (CHO se započítává ke zbytku) + al
 • CH3CH2CH2CHO butanal
 • uhlovodík (CHO se nezapočítává ke zbytku) + karbaldehyd cyklohexankarbaldehyd
 • triviální názvosloví – název kyseliny + aldehyd acetaldehyd (kyselina ocotová)
 1. Ketony
 • systematické názvosloví – uhlovodík + on (CO se započítává ke zbytku) (CH3)2CO
 • propanon
 • radikálně funkční názvosloví – zbytek + keton (CH3)2CO dimethylketon
 • triviální názvosloví aceton
 1. Chinony
 • aromatické
 • zkrácený název uhlovodíku + chinon 1, 4 – bezochinon
 1. Karboxylové kyseliny
 • systematické názvosloví – uhlovodík + ová (COOH se započítává do zákl. řetězce)
 • HOOC-CH2-CH2-COOH kyselina butandiová
 • uhlovodík + karboxylová (COOH se nezapočítává do zákl. řetězce) kyselina benzen -1, 2- dikarboxylová
 • triviální názvosloví kyselina mravenčá -acyl

Funkční deriváty karboxylovýh kyselin

 • -opis – CH3CH2CH2COONa sodná sůl kyseliny máselní
 1. Soli a estery
 • CH3CH2CH2COONa máselnan sodný
 • latinský název kyseliny + oát/át + název kationtu/zbytku CH3CH2CH2COONa natrium – butyrát
 1. Amidy
 • název acylu + amid (místo yl) CH2CONH2 acetamid
 1. Anhydridy
 • acyl + anhydrid acetanhydrid

Substituční deriváty karboxylových kyselin

 • triviální kyselina mléčná
 • polotriviální kyselina alfa-hydrogenjantarová
 • systematické – substituenty předpony, lokanty/písmena řecké abecedy
 • čísla (systematické)/ písmena (tradiční)