Novověká filosofie jako obrat v řešení filosofických problémů

Novověk ve filosofii

 • 17. stol.
 • subjekt-objektový rozvrh – na jedné straně jsem já a na druhé svět
 • Aristoteles poznává věc, ale Descartes ideu věci – rozdělení světa na subjektivní a objektivní – proto začíná v 17. stol. Descartesem

 

Dělení filozofie v tomto období

 1. Gnozeologiké (17. Stol. – počátek 18. Stol.)
 • Potřeba vyřešit, zda má pro poznání větší význam smysly proti rozumu
 • Racionalismus x Empirismus
 • Rene Descartes, John Locke, George Barkley
 1. Osvícenství (počátek 18. Stol – 70. Léta 18. Století)
 • Potřeba osvítit (dát vzdělání, vyvést z temnoty nevědomosti)
 • Osvícenství
 • Voltaire, Charles Luis Montesquier, Jean Jacques Rousseau
 1. klasická filozofie (70. Léta 18. Století – polovina 19. Století)
 • Literární romantismus
 • Vlna národních obrození
 • Německá klasická filozofie – vrchol u Hegela a Kanta
 • Filozofie už není všezahrnující věda
 • Hlavní síla – měšťané, buržoazie
 • Občanské i náboženské války, absolutismus
 • Literatura – v národních jazycích i filozofické spisy
 • Filozofie jednotlivých osobností
 • Filozofové mají často své mecenáše
 • Požadavek – rovnost lidí
 • Ideální poznání – matematika
 • Imannuel Kant, George Hegel

 

Francis Bacon (1561 – 1626)

 • předchůdce empirismu, řadíme ho renesance/novověk
 • dílo: Nové Organon, Nová Atlantida, Eseje
 • dílo „Nová Atlantida“ je vizí ideální organizace společnosti, které vládnou vědci
 • ctižádostivý
 • možný autor Shakespeara
 • bojovník proti předsudkům, které ovlivňují naše základní poznání
 • hledal metody k poznání skutečnosti
 • teorie idolů – idol = modla, to co nám brání v poznání, musíme to zbořit a poznávat znovu a správně
 • idoly = nesprávné pojmy, zaměstnávají nás a zmocnily se našeho rozumu
 • matoucí předsudky rozdělil je do 4 tříd
  • idoly rodu (rozumu) – jsou dané omezeností našich smyslů a sklonem ke zjednodušování a výkladu z našich vlastních hledisek, tato překážka vzniká přirozeně, rozum ve věcech vidí větší stupeň uspořádání, než ve skutečnosti je
  • idoly jeskyně – klamy vyvolané naší subjektivní povahou, výchovou a návyky, vychází z individuality člověka, kolik lidí, tolik idolů jeskyně
  • idoly trhu – klamy řečové komunikace, plynoucí z nepřesného používání pojmů
  • idoly divadla – klamy, které přejímáme z tradice, v níž se necháváme klamně ovlivňovat spory a hádkami jednotlivých filosofů
  • musíme se od nich odprostit!
 • Nové organon (nový nástroj pro vědeckou práci)
 • Vědecká opozice k Aristotelovi (u Aristotela organon – metody poznání)
 • Metoda indukce a dedukce
 • Dedukce – z obecného do konkrétního
 • Indukce – z konkrétního do obecného
 • Preferuje indukci
 • Nová Atlantida
 • Dílo, ideální společnost budoucnosti
 • Mytický ostrov – zničen potopou
 • Společnost, kterou řídí vědci
 • Kritika Anglie

 

Racionalismus

 • Jeden ze směrů gnozeologické filozofie dedukce
 • hlásá suverenitu lidského rozumu (racio)
 • tvrdí, že poznání vyrůstá z racionálního myšlení, které je zárukou platnosti
 • předpoklad, že smysl jsou nedokonalé a omylné, zdrojem klamů
 • díky rozumu se dobereme k pravdě
 • vyzvedá přirozené poznání člověka, zdůrazňuje význam vědy, vzdělání, osvěty a kultury
 • Důraz na matematiku a mechaniku
 • Matematika = vzor pro filozofii (funkce vyjadřují fungování přírody)
 • hlavní představitelé jsou René Déscartes, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibnitz

 

René Déscartes (1596 – 1650)

 • francouzský filosof a matematik, studie na jezuitské škole, skeptik
 • během 30leté války cestoval po Evropě (zavítal i do Prahy)
 • proti empirismu (smysly klamou)
 • dílo: Rozprava o metodě, Meditace o první filosofii, Principy filosofie
 • v analytické geometrii zavedl systém pravoúhlých souřadnic (kartézská soustava), zavedl pojem funkce a proměnné veličiny, ve fyzice rozpracoval učení o relativnosti pohybu částic hmoty
 • v nejisté době usiloval o vyvedení filosofie z temnoty
 • hlavním cílem bylo objevit nový počátek filosofie a jistotu ve válkou zmítaném světě
 • smysly klamou, nemůžeme jim věřit – argument souvislého snu (nejsem si jist jestli jsem ve snu nebo ne), argument zlého démona – nevíme jestli je Bůh dobrý, možná on nás klame
 • jediná jistota je že pokud myslím, tak jsem – „Cogito, ergo sum.“  – vše zpochybním, dojdu k závěru, že jsem
 • Hledá to, co je nezpochybnitelné
 • Metoda skepse – o všem pochybuje
 • Bůh – nemám ho v mysli, není v okolí, okolí je nedokonalé, nemohli jsme stvořit něco, co je objektivně dokonalé -> Bůh existuje (teologický důkaz boží existence)
 • Theodicie- ospravedlňování Boha (vytvořil dokonalý svět, ale dal člověku svobodu)
 • Rozlehlost –možnost pohybu (impuls – pochází od Boha)
 • Předchůdce zákona o zachování energie
 • Obě složky mají být spojeny v člověku
 • Člověk
 • Kogito (rozum) a velikost, kterou zaujímáme ve světě
 • Zvíře nemá tuto složku (složité nástroje)
 • pokud něco poznávám jasně a zřetelně tak je to pravdivé
 • poznání není věcí jako takových, ale jejich obrazů v naší mysli – Ideje
 • víc druhů idejí: 1) vrozené – idea Boha, nejvyšší, zákonitosti, s kterými se narodíme

2) získané – získáme je během života

3) mnou samým vytvořené – fantazie

 • v díle „Meditace o první filosofii“ říká, že jsoucno je tvořeno dvěma na sobě nezávislými substancemi – duchovní a hmotnou = dualismus
 • res cogitans (věc myslící), duchovní substance – nezávislé a soběstačné bytí; vlastností této substance je myšlení
 • res extensa (věc rozlehlá), hmotná substance – rozkládá se v prostoru; její vlastností je rozlehlost; neoduševnělá, sama sebou nepohybuje
 • Morálka
 • Mají se poslouchat zvyky a tradice (nejstarší)
 • Držet se vlastních názorů
 • Zaměřit se na sebe než měnit svět
 • Člověk si má vybrat to nejpříhodnější
 • Kvůli racionalismu – kritizován církví
 • Antropocentrismus – člověk je vrchol poznání
 • Ke všemu lze dojít logickou úvahou
 • Nedůsledný materialista – věří v Boha plus dualista
 • jak se navzájem ovlivňují? – psychofyzický problém
 • následovníci Descarta – okasionalisté (když má bůh příležitost, zprostředkuje spojení mezi res extensa a cogitans – problém: bůh chce abych někoho zabil?)

 

 

Baruch Spinoza (1632 – 1677)

 • nejvýznamnější holandský myslitel, z Amsterdamu
 • měl se stát rabínem
 • těžký život – pro jeho nezávislé myšlení jej proklela židovská obec – vydědili ho
 • studium Bible -> kacíř, vyloučen z židovské obce
 • brusič skla – tuberkulóza
 • při práci (broušení skla) napsal vynikající dílo Etika vyložená způsobem užívaným v geometrii
 • složité dílo, nechtěl ho vydat, vyšlo posmrtně
 • byl přesvědčen, že filosofie musí mít matematickou jednoznačnost
 • východisko – substance (nové pojetí – ne jako hmota), něco ve spod, něco za něčím, něco skrytého
 • substance = to je příroda, Bůh
 • nekonečná, existuje sama za sebe, není nic mimo ní x modus (opak přírody) – to co není skrz samo sebe
 • naše jednání se řídí železnými zákony – naše svoboda – máme pochopit železné zákony
 • neurčujeme svůj život
 • neexistují pojmy – co je dobro (vše co podporuje zachování bytosti) a zlo
 • substance je něco nekonečného a neomezeného – musí být jen 1 jinak by se omezovali navzájem, vše co vidíme je odrazem té dokonalé (božské) substance
 • ztotožňuje Boha a přírodu – panteismus (vše na světě má božskou podstatu)
 • člověk není duševní a tělesná bytost ale má spol. substanci + tělesný a duševní ohled, způsob projevu substance – MODUS
 • Bůh = nekonečná substance – čtverečkovaný list papíru, jeden čtverec je dán ostatními
 • Ostatní určují mou svobodu, jak se chovat
 • Těleso – ohraničené, má omezené myšlenky
 • Člověk zodpovídá za své jednání -> člověk je rozumná bytost
 • 2 hlediska
 • 1. Myšlení – idea
 • 2. Rozprostraněnost – těleso (má prostor)
 • Člověk svou přirozeností usiluje o svůj užitek
 • Rozum – dává pudy do nějaké roviny
 • Svoboda jedince končí tam, kde začíná toho druhého (přesně vymezená – viz čtverec)
 • ani bůh ale nejedná podle své vůle, je ovládán nějakým zákonem, podle předem ustanovených zákonů
 • svoboda je tehdy, když rozumově poznáme tu nutnost co máme dělat, jednáme v souladu se zákonem

 

 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716)

 • německý filosof a matematik, ovládal téměř všechny vědy, studie práv, filosofie a matematiky
 • od roku 1670 působí ve státních službách – diplomat v Paříži, od roku 1676 knížecí knihovník
 • o jeho filozofii víme z dopisů
 • výklad jeho filosofie – „Monádologie“
 • ve věcech jsou činné síly, tzv. monády, mají duchovní podstatu, stvořené bohem
 • jsou individuální – každá je odlišná od druhé
 • =silová centra
 • jednoduché, nedělitelné, oduševnělé, obdařené zvláštní sílou
 • liší se kvalitou, celý svět se skládá z monád
 • připodobnil je k hodinám
 • člověka jako stvořená bytost – je nedokonalý
 • Bůh dal člověku svobodu – záleží na jeho chování
 • Žijeme v nejlepších z možných světů
 • 3 Druhy zla
 • 1. Metafyzické
 • 2. Fyzické – vyplývá z metafyzického
 • 3. Mravní – člověk je nedokonalý -> z toho plyne zlo -> člověk musí hřešit
 • nejvyšší – božská pramonáda (zajišťuje fungování ostatních monád)
 • vyšší – lidské duše (vědomí)
 • nejnižší – nevědomé představy (sny)
 • idea předzjednané harmonie – zákonitost, podle které se monády zhmotňují
 • Rozdíl od Descarta – pohyb není nic jiného, než změna k ostatním tělesům (přesouvá se část prostoru)
 • Blízko k principu relativity
 • Těleso se zastaví (princip zachování energie)

 

Ostrovní empirismus

 • empiria = zkušenost, důraz na smysly
 • z Anglie -> vliv na osvícenství ve Francii, v podstatě počátek osvícenství
 • Locke – Tabula rasa (nepopsaná tabule) – nic není v rozumu, co dříve bylo ve smyslech
 • Klasifikace smyslových dojmů (ideí)
 • Senzace – vnější zkušenosti
 • Reflexe – vnitřní zkušenosti (dáno vnitřní činností člověka)
 • Vznik – Dva typy ideí
 • Primární – patří věcem samým (vše má tvar a pohyb)
 • Sekundární – vlastnosti, které dávají lidé
 • Rozum – vytváří komplexní pojmy
 • Substance kolem nás
 • Metody (vlastnosti) a relace (vztahy)
 • S ideami pracujeme
 • původ, pramen i platnost poznání odvozuje od smyslové zkušenosti
 • nepopírá racionální poznání, jeho úlohu však zužuje na pouhé pasivní spojování počitků a vjemů v představy a pojmy
 • popírá vrozené ideje i předpoklady pro možnost smyslového poznání
 • preferuje induktivní metodu (vyvozování obecných závěrů z pozorování a experimentu)
 • odmítá spekulace
 • hlavními představiteli jsou John Locke, George Berkley, David Hume

 

 

John Locke (1632 – 1704)

 • anglický filosof, senzualista, teoretik státu, práva a hospodářství
 • senzualismus – druh empirismu, který odvozuje veškeré naše poznání z počitků
 • dílo: Eseje o lidském rozumu, Dvě pojednání o vládě
 • „Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech.“ – vše co přichází do naší mysli přišlo zevnějšku, nejsou žádné ideje, člověk je nepopsaný list
 • na základě zkušeností získává člověk představy, které se různě spojují a kombinují
 • zkušenost může být vnější (senzace) nebo vnitřní (reflexe)
 • jednoduché ideje (představy) jsou vyvolávány kvalitami vnějších věcí – tyto kvality dělí na primární (patří věcem samým; např. tvar, váha, nevnímáme je) a sekundární (vznikají působením těles na naše smysly; např. barva, vůně)
 • z jednoduchých idejí vytváříme ideje složené (komplexy, pojmy)
 • státotvorné otázky
  • vychází z myšlenky společenské smlouvy a přirozeného práva, přirozený stav lidí byl stav svobody
  • panovník je povinen respektovat přirozené právo a dodržovat zákony, ne je vyhlašovat (to je úkol zákonodárného sboru)
  • 3 druhy svobody – přirozená (neomezuje), ve společnosti (pravidla společnosti), pod vládou (podřízení moci a zákonům)

George Berkley (1684 – 1753)

 • procestoval celou Evropu, žil v Americe
 • dílo: Pojednání o základech lidského rozumu
 • společnost je ovládána dvojicí mechanických sil – odstředivostí a dostředivostí
 • odstředivost – lidský egoismus, dostředivost – sdružovací pud
 • „Býti je totéž, co býti vnímán.“ (Esse est percipi.) – aby něco existovalo, musí to být nejdříve vnímáno, pociťováno, a to jedním, více nebo všemi lidmi
 • Hmota nemá smysl – tělese = spojení představ v nás, mimo naší mysl neexistuje počátek našich počitků
 • Schopenhauer – svět je má představa
 • Ideje – jsou dány od Boha, dává nám je všem stejně (př. Existuje slunce)
 • Přírodní zákony – zákony podle nichž Bůh spojuje ideje v myslích lidí
 • Vychází z Locka, ale tvrdí, že všechny kvality jsou relativní (nejen ty primární), proto subjektivní a existují jen v mysli
 • ideje jsou v lidech vyvolány Bohem – přírodní zákony jsou pouze zákony, podle kterých v nás Bůh vyvolává ideje
 • představitel solipsismu (něco je vnímáno, proto existuje – když to přestane být vnímáno, přestane to existovat = svět je závislý na člověku – reálně existuje jen člověk)
 • „existovat znamená vnímat“

 

 

David Hume (1711 – 1776)

 • Významný filozof, vliv na Kanta
 • Poukázal na nedostatky empirismu
 • Skeptik a agnostik
 • Kritika teorie kauzality (příčnosti), kritika indukce
 • Humova břitva – proti zázrakům (nevěří na ně) – porušují přírodní zákony
 • Důsledný ateista, není ani deista (Bůh = tvůrce)
 • Navazuje na Locka ,důraz na smyslovou zkušenost -> projevuje se dojmy (empresions – díky představivosti (imagination) > vznikají ideje (komplexní představy)
 • Rozumová činnost – hledáme mezi ideami souvislosti
 • Dva druhy soudů
 • Vypovídají mezi vztahy mezi idejemi o reálných faktech – výroky, které jsou závislé na tom, že se opakují
 • Jednoduchý dojem – počitek (malá část věci)
 • Složený dojem (vjem) – vnímám věc celkově
 • Představa (vzpomínka) – věci si představuji (jednoduchá idea)
 • Složená idea – poskládaná díky rozumu
 • Lidské poznání funguje na základě empirické zkušenosti

 

 

Osvícenství

 • filosof = každý kdo o pronášel své myšlenky veřejně, spol. kritik
 • důležitý rozum
 • osvícenství = Platónská metafora světla, cílem bojovat proti nevědomosti, rozšířit světlo = vědění proti temnotě nevědomosti
 • vznik v Anglii -> Francie, Holandsko -> Německo ->  a dál
 • Diderot – velká encyklopedie (zahrnuje veškeré tehdejší vědění) – pálena, zakázaná církví

 

Charles Luis Montesquier

 • dílo: O duchu zákonů – 3 dělení moci (do dnes)
 • nové hospodářské myšlenky – merkantilismus se překlápí na fyziokratismus (základní bohatství je v zemědělství)
 • politologie – rozdělení státní moci
 • Perské listy („cestopis“)
 • Cesta Peršanů Francií
 • Kritika poměrů (absolutismus), církve, nesnášenlivosti
 • Satirické dílo
 • Duch o duch zákon
 • Vliv J. Locka
 • Staví ho na myšlence přirozeného práva
 • Člověka ovlivňuje plno faktorů a z nich se tvoří obecný duch
 • Faktory
 • 1. Teritorium – vliv na ústavu (větší oblast se hůř spravuje – je třeba ústava)
 • 2. Podnebí – stabilní společenský řád – je třeba teplejší krajina
 • 3. Společenské faktory – náboženství, mravy, dějiny, forma hosp. lidí, forma vlády
 • -> 3 státní formy – založeny na určitém principu
 • 1. Despocie – princip strachu
 • 2. Monarchie – princip cti
 • Republika – demokracie, aristokracie, princip ctnosti
 • Státní forma je dobrá, když zaručuje svobodu
 • Svobodu kontroluje státní moc
 • Dělba moci -> systém brzd

 

Francois Marie Voltaire

 • Zpřístupnil osvícenské myšlenky ostatním
 • vychován v duchu libertinismu (volnomyšlenkářství), protest proti církvi, tradicím, poté výchova jezuitů – kritika spol.
 • byl v Bastile a ve vyhnanství
 • deista = odmítá mýty, církevní výklad náboženství
 • Candide
 • Žijeme v jednom z nejlepších světů
 • Hlavní hrdina snáší příkoří

 

 

Jean Jacques Rousseau

 • proti osvícenství, prosazuje cit a emoce
 • soutěž – odmítá pokrok, kazí člověka (Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi), vyhrál ji
 • lidé si nejsou rovni: nerovnost A) Přirozená – neměnitelná: např. muž x žena
 1.        B) Společenská – sociální: se vznikem společnosti +        vývoj společnosti je prohlubuje
 • potřeba návratu k přirozenosti, společnost ji zkazila „říkáme prosím, ale myslíme chci“
 • moderní společnost člověka kazí, dělá to co se očekává
 • dílo: Emil čili o výchově – výchova vycházející z přirozenosti, spol. surovost a zlo pochází z civilizace, proti náboženství, ale věří v Boha
 • někdo si přisvojil část půdy – nerovnost – vznik státu
 • z nerovnosti vyrůstá nesvoboda, všichni bychom měli mít vše společně
 • Vyznání – vylíčen jeho život, vydáno posmrtně
 • 1749 – Akademie v Dijonu vypsala soutěž na téma, zda pokrok vědy a umění přispěly k zlepšení mravů – ten tvrdil, že ne a vyhrál
 • Další soutěž – jak vznikla nerovnost mezi lidmi – společenská a majetková nerovnost není dána od přírody
 • Člověk se narodil svobodný, ale všude je v okovech
 • Ideální stav – všichni jsou zdraví – příroda sama uzná, koho nechá na světě
 • Společenská smlouva – vzdáme se svých práv, získáme však jistotu – svobodu
 • Společnost kazí člověka

 

Immanuel Kant

 • Němec a představitel německé klasické filozofie
 • Celý život prožil v Královci
 • puntičkář a pedant, měl svůj denní rozpis
 • vychovatel ve šlechtických rodech
 • dílo: Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu, Základy metafyziky mravů
 • Kritika čistého rozumu – zabýval se člověkem (bytost poznávající)
 • Důraz na matematiku
 • kritika empirismu a racionalismu (transcendentalismus)
 • nemůže si být jistý, že myšlenka nemá oporu ve skutečnosti (kritika racionalismu)
 • nemůžu si být jistý, že myšlenky ze zkušeností jsou platné (kritika empirismu)
 • kritika poznání: Kopernikánský obrat – předpokládáme, že něco co poznáme ovlivňuje naše myšlení, realita podmiňuje přemýšlení o ní – ale to nemusí být pravda
 • naše poznání podmiňuje ten předmět, ne naopak
 • předměty jsou uspořádané (nahoru, doleva…)
 • formy smyslovosti – uspořádají ty věci, jsou v nějaké formě, tu jí dává to naše poznaní
 • dva druhy soudu: soudím o skutečnosti kolem nás – analytická (nemůžeme z nich přijít na něco nového, analyzujeme už  to co známe), syntetická (přináší něco nového)
 • zkoumá zde předpoklady našeho poznání, snaží se zejména popsat rozdíl mezi stránkou smyslovou a rozumovou, popř. mezi zkušeností a tím, co je nám vrozeno
 • naše poznání má tedy 2 části:
 1. apriori
  • to, co je nám dáno předem, co je vrozeno (čas a prostor, možnost, nutnost a příčina, syntetizující schopnost – schopnost spojovat jednotlivé smyslové vjemy ve zkušenost)
 1. aposteriori
 • je nám dáno dodatečně, ze zkušeností
  • naše empirie jsou utvářeny vnějšími předměty -> musí mít nějaký zdroj – tím je nějaká věc (Ding an sich – věc sama o sobě)
  • je zdrojem našeho vjemu
  • věc nevypadá jako můj vjem věci
  • těleso působí na moje smysly
  • vybaveny apriorní hříčkou -> to přetvoří, nemohu poznat věc samu o sobě
  • všechny poznatky o světě má člověk ze zkušeností, kterou jsme nabyli smysly a rozumem (rozum – důležitý předpoklad, jak vnímat svět)
  • Zákon příčinosti (kauzality) = vlastností rozumu
  • Nelze poznat svět sám o sobě, ale svět pro nás
  • Nevíme, jaké věci jsou (př. Díváme se na svět přes brýle)
  • Kritika praktického rozumu – zabývá se etikou
  • Člověk jako bytost jednající
  • Předmět etiky – praktická činnost
  • Největší roli má rozum
  • Kategorický imperativ – vždy platný příkaz
  • Kde jedná dobře z povinnosti – není třeba žádná výhoda z toho
  • 2 způsoby
  • Jednej vždy tak, aby maxima tvého jednání sloužila jako vzor
  • Jednej tak, aby ostatní lidé byli cílem tvého jednání
  • Rozum je to, čím člověk převyšuje ostatní ve vesmíru
  • Neřídíme se jím – upadáme do primitivního stavu
  • „Hvězdné nebe nade mnou, mravní zákon ve mně“
  • Kritika soudnosti
  • Zabývá se estetikou
  • Hledá objektivní kritérium pro posuzování citů
  • Hlavně krásy
  • Vše je v přírodě krásné = účelné
  • rozvažování – používám ke kombinaci smyslových dat x myšlení – čistá myšlenková aktivita
  • zavedl pojem Ding au Sich (Věc o sobě) – poznávaná věc je sama o sobě nepoznatelná, přístupná pouze skrz naší mysl, která podle svého proměňuje objektivní podklad, na kterém hmotná skutečnost spočívá. Mysl mu vtiskuje formy přirozené našemu vědomí. Těmito formami jsou především prostor a čas. Mimo prostor a čas nejsme s to nic vnímat.
  • Samotná „věc o sobě“ leží mimo prostor a čas, nelze ji vnímat, ani poznávat.

 

 

Georg. W. F. Hegel

 • ovlivnil Marxe, idealista
 • obdivoval řecko, Herakleita, Napoleona – považoval ho za zakladatele filosofie
 • Fenomenologie ducha – jak se zjevuje ve světě absolutní duch, navazuje na Fichta – ale nesouhlasí s Já a NEJá
 • když chci vědět podstatu věci tak musíme vědět jak vznikla, základem světa je absolutní duch
 • ve světě se uskutečňuje: 1) teze – kladná stránka kladení absolutního ducha, na počátku vše nerozlišené, nepohnutí existje jako jsoucno mimo prostor a čas
 • Bůh = substance(postrádá vědomí o sobě

2) antiteze – popírá sama sebe, nerozlišená substance -> stvoření materiálu

3) syntéza – v ní teze i antiteze, nová kvantita, má z obojího      kousek (Hegelovská triáda), k sebepoznání musí vzniknout bytost nadaná duchem > člověk

 • Člověk . duchovní a tělesná část
 • Není sám, žije ve společnosti
 • Rodina, stát, morálka, společnost, morálka -> člověk může poznávat
 • Poznání není absolutní, je k tomu potřeba vědu
 • 1. Umění 2. Náboženství 3. Filozofie
 • Penomenologie ducha
 • Jednotlivec žije a musí se obětovat pro obec
 • Jen jako občan může dojít k sebepoznání (sebeuvědomění si) -> chod společnosti (zákony)-> zhmotnění ducha
 • Střídání války a míru > společnost se díky válce povznese
 • Herakleitos – „boj je otcem všeho“
 • Pokud války nebudou – svět upadne
 • Hodnotu člověk získává jako občan
 • Věda o logice
 • 3 části dialektiky
 • Pokud nechápeme svět dialekticky, tak ho nechápeme
 • 1. Princip dialektiky – princip všeobecné souvislosti, neexistují izolované jevy, vše plyne
 • 2. 3 zákony dialektiky
  • A) zákony jednoty a boje protikladu, každý objekt má protikladné stránky
  • B) zákony přechodu změn – vývoj není rovnoměrný, ale ve skocích, změny kvantitativní – jsou neustálé, až tam kdy už kvalitativní změna nelze -> musí se změnit kvantina
  • C) zákon negace negace – (proletariát x buržoazie)
 • 3.  Kategorie dialektiky
  • A) změna podstaty
  • B)vzájemné působení podstaty a jevů
  • C) každý jev je současně příčinou a následkem
 • připouští, že i jeho tvrzení může být negováno – neustálý vývoj
 • teze a antiteze nejsou omezeny
 • částečně zrušeny, částečně zachovány -> do vyšší roviny
 • cesta k vysvětlení dějin, zneužit Marxem
 • ovlivněn Herakleitem – veškerý pohyb v kruhu, pantha rhei
 • Hegel – má pohyb po spirále
 • střetávání myšlenek = dialektika
 • filosofie dějin: rozum vládne dějinami – člověk je aktivním tvůrcem svých dějin, to je smysl lidské činnosti
 • pravá svoboda člověka spočívá v dějinách, v uvědomění si nevyhnutelnosti a směru vývoje
 • jediným pevným bodem je sama historie, ve které se vyvíjí světový duch – ten může být interpretován nábožensky – starohegelovci – nebo být ztotožněn se sociálně-materiální zákonitostí dějin – mladohegelovci (např. mladý Marx)
 • lidstvo prochází stále hlubším sebepoznáním a rozvojem, rozum je dynamicky se vyvíjející proces
 • Jinobití
 •  Pojem (hmota) – druhotná
 • Zastaralé názory
 • Vývoj ducha: 3 základní stupně vývoje
 1. stupeň= subjektivní duch = poznání probíhá ve vědomí člověka – SD je tvořen poznatky z psychologie a antropologie o člověku jako jednotlivci
 2. stupeň = objektivní duch = poznatky jsou v realitě , vedle nás, OD je tvořen poznatky historie práva, etiky, státovědy ( názory) na společnost jako celek
 3. stupeň = absolutní duch = dochází k prozření světového ducha – sebepoznání
 • Hegel – objektivní idealista
 • Základem je nemateriální substance – absolutno
 • Ucelený popis světa

Jeho smrt – konec éry NKF