Olbracht Ivan – Biblické příběhy (testové otázky)

 1. Olbracht – Biblické příběhy 

 

 1. Jak stvořil Bůh svět?

Prvního dne stvořil nebe a zemi, druhého oblohu, třetího oddělil pevninu a oceány, čtvrtý den vytvořil slunce a měsíc, pátého dne se rozhodl být chovatelem a stvořil ryby s ptactvem, šestého dne se jeho statek rozrostl o dobytek a jiné čtyřnožce a na závěr vytvořil člověka. Nejdříve muže, poté ženu.

 

 1. Proč museli odejít Adam a Eva z Ráje? Jak se jmenovaly stromy, ze kterých nesměli jíst plody?

V zahradě Edenu se nechali svést hadem, který je zlákal, ať okusí jablko ze stromu poznání.

 

 1. Jak potrestal Bůh Kainův zločin? Co to znamená, když se řekne „Kainovo znamení“ ?

Jedná se o člověka s nějakou vinou, která mu nedovoluje začlenit se do společnosti. Podle některých verzí Kainovi vyrostl na hlavě roh, podle jiných mu Bůh udělal na čelo ohnivý kříž.

 

 1. Proč Bůh způsobil potopu světa a koho ušetřil?

Protože se na zemi šířil hřích a lidé na sebe byli zlí. Bůh ušetřil muže jménem Noe a jeho rodinu. Vystavěl tzv. Noemovu archu.

 

 1. Co podle Bible bylo příčinou, že mluvíme různými jazyky? Co původně znamená slovo Babylon?

Došlo ke zmatení jazyků (díky Bohu), když se lidé pokoušeli stavět věž, která by se stala slavnou. Bůh tomu chtěl zabránit, nechal každého člověka mluvit jiným jazykem, takže se na stavbě nemohli domluvit, protože si nerozuměli. Příčina – tzv. zmatení jazyků.

Slovo Babylon znamená zmatek, chaos, nepořádek.

 

 1. V jakém biblickém příběhu bychom mohli najít přirovnání „stojí jako solný sloup“?

Zůstat stát jako solný sloup nebo jako Lotova žena je biblismus = stav člověka zcela ochromeného tím, co vidí. Nachází se v příběhu Sodoma a Gomora.

 

 1. Jak se jmenovala města, která Bůh potrestal za hříšnost?

Sodoma a Gomora.

 

 1. Co rozdělilo Ezaua a Jákoba? Jak příběh končí?

Pře o prvorozenství a otcovo požehnání. Konec je smířlivý.

 

10. Jak se jmenovala hora, na které se setkal Mojžíš s Bohem? Jmenujte Desatero božích přikázání.

Hora Sinaj.

Desatero přikázání:

 

Já jsem Pán, tvůj Bůh!

1. Nebudeš mít jiné bohy!
2. Nebudeš zneužívat mého jména!
3. Budeš zachovávat den odpočinku!
4. Budeš ctít otce a matku!
5. Nebudeš zabíjet!
6. Nebudeš cizoložit!
7. Nebudeš krást!
8. Nebudeš lhát!
9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního!
10. Nebudeš závistivý ani chamtivý!

 1. Proč a jak Bůh trestal židovský národ? Uveďte příklady.

Tresty a důvody:  za všemožnou neposlušnost, hříchy, nespravedlnost, zlobu – potopa světa, vypálení Sodomy a Gomory, vyhnání z ráje, zmatení jazyků (viz. další příklady přímo v rozboru)

 

 1. Jak přemohl David Goliáše?

Selským rozumem – prakem a kamenem.

 

 1. Co motivovalo I. Olbrachta k napsání Biblických příběhů?

Jedná se o adaptaci příběhů z Bible, Olbracht je chtěl zřejmě přiblížit dětem a dospívajícím čtenářům. Jedná se o poměrně zestručněné příběhy. Jelikož si málokdo přečte Bibli, snažil se Olbracht o přiblížení této problematiky mladším čtenářům. Jedná se o stěžejní příběhy, které by měly žít v podvědomí každého člověka.