Osvícenský absolutismus v Evropě

 

 • Principy:
 • Pokus vládců uplatnit myšlenky osvícenství v praxi
 • Úloha státu vedeného osvícenským panovníkem (absolutistický)
 • Stát má být panovníkem reformován “ zajištění hospodářské prosperity země (podpora podnikání, manufaktur, obchodu, odstraněné nevolnictví a náboženské netolerance
 • Cíl: zachování starého politického režimu (feudalismus)
 • V zemích, kde není silné měšťanstvo (které by mohlo uskutečnit radikální změnu) – Rusko, Prusko, Rakousko, v 18. století Španělsko, Portugalsko, Dánsko
 • Potřebný pro * kapitalistické společnosti
 • Značný vliv panovnické moci, byrokracie, armády

Prusko

  • Dynastie Hohenzollnerů – původ v Braniborsku (Brandenburg, centrum Berlín) + Východní Rusko (centrum Königsberg = Královec – založeno Přemyslem Otakarem II. – v té době název Kalingrad – kvůli nadvládě Ruska)
 • Fridrich III. = Béďa

 

 • Fridrich III. – jen kurfiřt (může volit císaře) x on chce taky královský titul
 • Mohl by být král Braniborska x musí se zeptat císaře x ten nechce změny
 • Má ještě 1 území – Prusko “ 1701: korunovace na pruského krále v Královci (Prusko z  vévodství na království) “ jméno Fridrich I. Pruský
 • Během vlády se opírá o šlechtu vlastníci velkostatky – tu prodávají obilí především do Z Evropy
 • Nadšen osvícenstvím “ podpora vědy, umění – založil univerzitu v Halle, Společnost věd, přestavba sídelního města Berlín
 • Fridrich Vilém I. = kaprál na trůně
 • Syn
 • Zdědil královský titul
 • „kaprál na trůně“ “ přezdívka kvůli fanatičnosti v armádě
 • Zájem pouze o armádu (jinak sobecký, plný komplexů, nic moc vzdělání) “ základ tradice militaristických pruských králů
 • V armádě 80 000 mužů “ 4. největší v Evropě, nejdisciplinovanější
 • Uniformy – pruská modř
 • X sám posera – jen si s armádou hrál – vojenské přehlídky, manévry x nerad války, osobně se neúčastnil moc konfliktů
 • Účast v Severní válce (Švédsko x Rusko) “ připojení až na konci na stranu vyhrávajícího Ruska „zisk Pomořanska
 • Po nástupu na trůn přísný systém úspor, reforma školství, tvrdé sankchle na tresty, ipodpora vědy a umění, veškeré reformy
 • Smrt 1940 – nadváha
 • Syn: Fridrich II. – opak – voják, hra na flétnu, osvícenské myšlenky, cizí jazyky (oblíbená hlavně francouzština “ dopisy s Voltairem) “ jednou se ho táta snažil i popravit (chtěl s kamarádem utéct do Anglie, zběhnutí z vojenské služby)
 • Fridrich II. Veliký

 

 • V dětství armádu nesnášel (tvrdá vojenská výchova) x nakonec opravdový bojovník “ 1 z největších vojevůdců 18. století (za jeho vlády z Pruska velmoc rovnající se Francii, Rakousku)
 • 3 Slezské války (souběžně s 7letou) x Rakousko “ zisk Slezska (vyspělé území)
 • 1. + 2. – součást válek o dědictví rakouské
 • 3. – součást 7leté války
 • Reformy – soudnictví, vzdělání, vojenství
 • Vysušení bažin na S (pobřeží Baltského moře)
 • Vládne silná úřednická vrstva “ v rámci osvícenství snaha o stejné zacházení se všemi
 • Příznivec francouzské kultury “ mluvil jen francouzsky (němčina se mu nelíbila), znal se dobře s Voltairem
 • Osobnost vzdělance + skvělého vojevůdce (osobně v 15 bitvách – prohrál jen 3 – např. bitva u Kolína)
 • Část Pruska – Braniborsko “ pěstování brambor “ zbohatnutí
 • Ochránil Prusku před rozdělením, ovládnutím (Francie, Rakousko)
 • Zdvojnásobení počtu obyvatel (teď 5mil.)
 • Z Pruska velmoc, z Berlína významná metropole
 • Smrt 1786

Rusko (17. + 18. století)

 • 1613 – nástup Romanovců (do 1917 – revoluce “ 1921/22 Sovětský svaz)
 • Samoděržaví – neomezená vláda cara
 • Vyšší šlechta = bojaři – drží své pozemky dědičně
 • Nižší šlechta = služebná šlechta – dostávala půdu od cara, zachovávala carovi věrnost
 • Svobodní obyvatelé – obchodníci, řemeslníci
 • Nevolníci = mužici
 • Majetek pána “ mohl je prodat, zabít, vyměnit, prohrát v kartách…
 • Žádná práva
 • Vysoká úmrtnost dětí
 • Nemohli si stěžovat
 • Petr Veliký
 • 5. syn nějakého Alexeje
 • 1672 – narození v Moskvě (hlavní město x Petr ho moc nemusel)
 • Přízvisko veliký – nejen kvůli skutkům, ale byl i děsně vysoký
 • 1682 – nástup na carský trůn
 • 1697: cesta po západní Evropě – učí se “ aplikace v Rusku
 • Prusko – budování armády
 • Švédsko – vzdělávání státních úředníků
 • VB – parlamentní systém
 • Francie – osvícenství
 • Evropská móda
 • Během cesty snaha o sesazení jeho sestrou Sofií “ po návratu potlačeno + Sofka do kláštera
 • 1700: na švédský trůn mladý kluk (Karel) “ snaha o zisk dalšího území “ Severní válka
 • Zisk Pobaltí “ založení Petrohradu “ přesídlení hlavního města
 • Kájovi se to nelíbí “ vojenské tažení “ zpočátku výhry x kvůli dlouhému tažení unavení + ruské zimy
 • 1709: bitva u Poltavy “ obrat – prohra Švédska “ ukončení švédské části dějin + z Ruska velmoc
 • Další rozšíření území: + Sibiř (“ dřevo, kožešiny)
 • Války proti Osmanské říši
 • 1721 – prohlášen císařem celé Rusi
 • Reformy:
 • Bohatá říční síť “ budování loďstva (obchodní + armádní účely)
 • Správní – rozdělení státu na 12 gubernií
 • Školské – založení odborných škol – vojenská akademie, akademie věd
 • Hospodářské – zakládání manufaktur (často cizinci – více kvalifikovaní)
 • Merkantilismus – bohatství státu podle množství drahých kovů
 • Vybudování systému kanálů “ propojení ruských řek
 • Armáda – podle Pruska + budování flotily
 • Místo bojarské dumy “ senát
 • Finanční – daňová reforma (daně platil každý muž) +měnová reforma (stříbrný rubl)
 • Společenské – zavedl evropskou módu – západní styl oblečení, bojaři museli holit vousy
 • 1703: založení Petrohradu “ Petropavlovská pevnost “ hlavní město (1712-1917) – památky na seznamu UNESCO
 • + letní sídlo Petrodvorce
 • Zavedl juliánský kalendář
 • Ovládl pravoslavnou církev – do čela synoda (sdružení úředníků – zároveň církevní hodnostáři)
 • * novin
 • 1718 – nechal umučit syna Alexeje Petroviče (bál se, že ho che zbavit moci)
 • 1719 – Revize duší = sčítání lidu, majetku, poddaných “ pro daňové účely
 • 1760 – 19mil. “ jeden z největších stát Evropy
 • 1721 – udělí si titul imperátor
 • 1741 – připojení Aljašky (Ruská Amerika)
 • Severní válka
 • Rychlé střídání panovníků, vyvražďování mezi sebou, nikdo důležitý
 • Kateřina Veliká (1726-1796)
 • Neznámá německá princezna
 • Na trůn manžel Petr III. “ sesadila ho
 • Mnoho rádců (údajně i milenci)
 • Zubov
 • Potěmkin

 

 • Při Kateřinině cestě po Rusku: Potěmkinovy vesnice – namalované kulisy s prosperující zemí, převážení zvířat
 • Pugačev – vedoucí kozáků
 • Kozáci – povinná služba ve vojsku, stráží jižní hranice x privilegia (např. daně) – podobně jako Chodové “ Pugačevovo povstání (podobné důvody jako Chodské) “ potlačeno + Pugačev popraven
 • Války s Tureckem “ přistup k Černému moři
 • 1772: Dělení Polska (mezi Rusko, Rakousko, Prusko)“ zisk Ukrajiny, Běloruska
 • Reformy:
 • Správní – rozdělení Ruska na správní celky = gubernie – v čele každé gubernátor + placení úředníci – podřízení přímo panovníkovi
 • Podpora vědy, umění “ nové školy (x přesto 97% obyvatelstva negramotná)
 • Zabavila majetek klášterům
 • Většina reforem neúspěšná
 • Hlavni cíl: ovládnutí co největšího prostoru, rozšíření impéria
 • Kritika Velké francouzské revoluce
 • Založila obrazárnu Ermitáž – v zimním paláci v Petrohradě
 • Pochována v Svatopeterské pevnosti v Petrohradě
 • Pavel I.
 • Syn Katky