Personalistika

(dohody mezi firmou a zaměstnancem, pracovní smlouva, pracovní poměr, druhy mzdy, výběrové řízení)

 

 • práce je nezbytnou součástí výrobního procesu (práce, půda, kapitál)
 • cílem všech společností je mít dostatek kvalitní pracovní síly
 • neschopní zaměstnanci mohou přivést firmu k bankrotu

 

 • vztah firma – zaměstnanec je ošetřen v zákoníku práce – nový od 1.1.2012
 • liší se od vztahu firma – firma, který ošetřuje obchodní zákoník
 • rozdíly jsou v právech, daních, marketingu i manažerské a ekonomické rovině
 • zákoník práce se vztahuje i na vztah družstva a jeho členů
 • rozdíly oproti obchodnímu zákoníku:
 • zaměstnanec nemusí dělat účetnictví, starat se o jiné zakázky, pronájmy, automaticky se mu odvádí SZP a záloha na daně, má určenou pracovní dobu, stanovené nemocenské dávky, dovolenou
 • zaměstnancem můžeme být od 15ti let (den nástupu po ukončení povinné školní docházky)
 • zaměstnanec má v průběhu pracovního poměru zodpovědnost za jím způsobené škody

 

 • hrubá mzda – mzda, od které není odečtené SZP (12,5%) a záloha na daň z příjmu
 • čistá mzda – částka, kterou obdrží zaměstnanec od zaměstnavatele
 • celkové náklady firmy na mzdu jsou hrubá mzda + 35% hrubé mzdy jako zákonné sociální pojištění (při hrubé mzdě 10 000 Kč činí zákonné sociální a zdravotní pojištění (SPZ) 3 500 Kč, celkové náklady firmy jsou 13 500 Kč = firma odvádí daně a soc.a zdrav.poj. ze superhrubé mzdy)
 • výpočet čisté mzdy: hrubá mzda 10 000Kč – 1 250 Kč (12,5% SZP) – 456 Kč (záloha na daň) = 8 294 Kč 

 

 • Kdo může pracovat:

1)každý od 15-ti let (s ukončenou povinnou škol.docházkou)

 • ne však déle než 6 hodin denně (30týdně) a ne noční práce
 • nesmí pracovat s penězi (na to je třeba uzavřít dohoda o hmotné odpovědnosti -možno až od 18ti let – pokladník, skladník, …)

2)od 18-ti let

 • pracovní doba je 40 hodin týdně (+2,5 hodiny neplacené na pauzy – půl hodiny denně)
 • Po 6 hod. nám zaměstanavatel musí dát povinnou půlhodinu pauzu (na oběd např.) – záleží na benevolenci šéfa a druhu práce (např. za kasou se to rozděluje na čtvrthodiny po 3 hodinách – na záchod..)
 • za přesčas, noční práci a práci ve dnech pracovního klidu náleží zaměstnanci příplatek
 • Dovolená: zákonné 4 týdny ročně – občas i 5., 6. týden – záleží na zaměstanavateli
  • Když si ji chci vzít, musí mi to schválit – reguluje to podle ostatních a naopak nám může i přikázat, kdy si ji vzít musim – např. ve firmě rekonstrukce – celozávodní dovolená)
  • O dovolenou musím zažádat alespoň 14dní před plánovaným odjezdem

 

 • podoba pracovněprávního vztahu:

1) dohody o práci konané mimo pracovní poměr:

a) dohoda o provedení práce

-max. 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele (od ledna 2012)

– uzavřeno písemně (od ledna 2012)

– hlavně krátkodobé brigády, výhodné pro studenty, výpomoci

– pokud si měsíčně vydělám  méně než 10 000m, není povinnost platit SZP –>pokud víc, tak ano

– povinnost platit daň z příjmu (15%)

b) dohoda o pracovní činnosti

– nesmí svým rozsahem převýšit polovinu pracovní doby –> 20hodin týdně max. – přivýdělky, práce s VŠ, k mateřským

– musí být písemně sepsaná

– povinnost platit SZP i daň z příjmu

 • smlouva o dílo je dohoda mezi dvěma podnikateli, tudíž je ošetřena obchodním zákoníkem!

 

2) pracovní poměr

 • vzniká :

1)volbou (poslanci, řídící pracovníci, …)

2)jmenováním (vedoucí pracovníci jsou jmenováni do řídících funkcí dle zvláštních předpisů) -např. ředitel

3)uzavřením pracovní smlouvy (nejběžnější forma)

 • povinné náležitosti pracovní smlouvy:
 • identifikace obou stran (jméno zaměstnavatele, název a sídlo firmy, zda se jedná o PO/FO,…), podpisy
 • druh práce, na kterou jsme přijímáni
 • místo výkonu práce – konkrétní adresa
 • přesné datum nástupu do práce (nemusí být konkrétní datum – např. po odchodu účetní na mateřskou)
 • nepovinné:
 • nárok na délku dovolené (popř. způsob určování nároku na dovolenou)
 • údaje o výpovědních lhůtách
 • info o mzdě (způsob odměňování, splatnosti mzdy, termíny výplaty mzdy, místo vyplacení…)
 • stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby
 • zda se jedná o poměr na dobu určitou/neurčitou (není-li uvedeno, jedná se automaticky o neurčitou)
 • zkušební doba (max. 3 měsíce, pro manažery max. 6měsíců, nelze ji sjednat v případě poměru na dobu určitou, není-li uvedena, neplatí)
 • nutno ji vydat písemně a jedno vyhotovení předat zaměstnanci
 • pokud nejsou ve smlouvě uvedeny práva a povinnosti zaměstnance, je o nich zaměstnavatel povinen do 1 měsíce informovat (týká se i jejich změn)

 

 • povinnosti zaměstnavatele:

1)přidělovat práci podle smlouvy, 2)platit mzdu, 3)zajišťovat důstojné podmínky pro plnění práce

 • povinnosti zaměstnance:

1)konat práci dle pokynů, 2)konat práci osobně ve stanovené pracovní době, 3)dodržovat pracovní kázeň

 

 • změny pracovního poměru:

1) převedení na jinou práci – zákoník práce stanovuje podmínky, kdy musí být zaměstnanec převeden na jinou práci a kdy může být převeden

– může být převeden, i když nesouhlasí (když si to šéf vyžádá a neodporuje to smlouvě, kterou spolu podepsali) – zaměstnanec by měl usilovat o přesnou specifikaci práce ve smlouvě

– naopak musí být převeden, jestliže dostane potvrzení od lékaře, že tuto práci nesmí dělat

2) přeložení na jiné místo – pouze se souhlasem zaměstnance

 

ukončení pracovního poměru:

a) dohodou – nutný souhlas obou stran, domluví se, že poruší ty 2 výpovědní měsíce (zcela legálně i eticky)

b) ukončení ve zkušební době – může zrušit kterákoliv ze zúčastněných stran bez udání důvodu – 3denní výpověď

– nelze použít, nebyla-li zkušební doba písemně sjednána

c) okamžitá výpověď – jedná se o výjimečnou formu

– zaměstnavatel: v případě hrubého porušení kázně, při odsouzení (úmyslný trestný čin) na více než jeden rok

-zaměstnanec: pokud nám není do 15 dnů vyplacena mzda – mohu dát okamž.výpověď nebo pokud přinesu potvrzení od lékaře, že tuto práci nesmim dělat, musí mě přeložit na jinou –>pokud to do 15 dnů neudělá…

– jiné důvody zákoník práce nedovoluje

d) klasická výpověď – jednostranný právní akt – písemně a doručena ke druhé straně, jinak je neplatná

– začíná běžet 1. dnem následujícího kalendářního měsíce po dání výpovědi

– ze strany zaměstnance – z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu – výpovědní lhůta je 2 měsíce, nemá nárok na odstupné

– ze strany zaměstnavatele – pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce:

– pokud se ruší nebo přemisťuje zaměstnavatel nebo  z důvodu reorganizace firmy – zaměstnanec se stal nadbytečným

-odstupné: pokud ve firmě pracoval do 1 roku–> 1měsíční odstupné, do 2 let–>2měsíční, více než 2 roky—>3měsíční

-pracovní poměr končí uplynutím výpovědní lhůty

 

– zaměstnavatel nesmí dát výpověď :

 1. zaměstnanci na nemocenské (pouze pokud zjistí, že to nebyl podvod! – jinak i výpověď)
 2. Člověku vykonávajícímu vojenskou službu nebo uvolněnému do jakékoli veřejné funkce (i politické)
 3. těhotné ženě nebo ženě na mateřské dovolené (může ji to místo ale držet max. 3 roky)
 4. Matce samoživitelce trvale pečující  alespoň o jedno dítě mladší než 3 roky

 

 • mzda
 • zaměstnanci přísluší mzda za vykonanou práci
 • zaměstnavatelé rozhodují o uplatnění formy základní mzdy:

a) mzda úkolová – závisí na množství kvalitní práce (vadná práce není placena)

– vhodná pro manuální práce – např. za jeden hotový výrobek 2000Kč

– využití normování práce – zaměstnanec ví, kolik si vydělá splněním úkolu a jak dlouho by mu tato práce měla trvat

b) mzda časová – odměňování podle času práce -např. v administrativě

– nadřízený kontroluje zda tento čas byl účelně vynaložen

– zaměstnanec zná svou hodinovou mzdu např. 100Kč/hod

c) mzda podílová – mzda jako podíl na dosažených výsledcích

– např. obchody s oblečením; k mému fixnímu platu dostanu ještě procenta z tržby – dle dohody/smlouvy

d) tarifní mzdy – podle tabulek státních zaměstnanců (různí učitelé mají různé platy – dle MŠ, SŠ, VŠ..)

 

 • v praxi se setkáváme s různými variantami a kombinacemi výše uvedených typů
 • snahou firmy je, aby mzda odpovídala přínosu práce pro firmu
 • pracovník musí být současně dostatečně motivován
 • mzda nesmí být nižší než minimální mzda (aktuální nejnižší hrubá mzda v ČR je 8 000 Kč)
 • průměrná mzda pro rok 2011 je 24 000 Kč
 • některé firmy nabízí minimální mzdy za účelem přitáhnout cizince (Češi nemají o minimální mzdu zájem) – proto u nás pracují Ukrajinci, Slováci, Poláci, Romové
 • EU zajišťuje volný pohyb pracovní síly —> Češi naopak jezdí do Rakouska, Německa (lékaři?)
 • Nízká minimální mzda nemotivuje nezaměstnané k nástupu do práce a zatěžuje tak rozpočet (vyplácení podpory v nezaměstnanosti) + svádí s daňovým únikům (práce na černo, …) —> na druhou stranu zvýšení minimální mzdy může vést ke snížení konkurenceschopnosti (firmy budou krachovat a pracovní místa už vůbec nebudou)
 • minimální mzda nejvíce postihuje lidi s nízkou kvalifikací

 

 • valorizace mezd – zvyšování mezd v důsledku znehodnocování peněz (inflace)
 • mzdy nemusí být nutně jen peněžní, část může být v naturální formě (také podléhá daní z příjmu, počítá se z běžné ceny)

 

 

úkony při onemocnění zaměstnance:

1) zaměstnavatel je povinen vyplatit místo mzdy vyplácet nemocenské dávky

 • tyto dávky si nechá proplatit ze systému sociálního pojištění
 • 3 dny jsme nemocní „zdarma“  —> do 21 dní naší neschopnosti nám nemocenskou vyplácí zaměstnavatel 60% mzdy
 • Může nás přijít i zkontrolovat, zda opravdu ležíme – má na stole naší neschopenku (vydanou lékařem) a řídí se dle ní

—>pokud přijde na to, že jsme simulovali, od ledna 2012 to může brát jako hrubé porušení kázně – výpověď

 • Nad 21 dní nám nemocenskou platí stát – a posílá i své kontroly

 

2) řešení pracovní otázky:

 • při krátkodobé nemoci počká zaměstnavatel na návrat zaměstnance nebo rozdělí jeho práci mezi ostatní pracovníky
 • při dlouhodobé nemoci zaměstná brigádníka (zaměstnance na nemocenské nemůže propustit a musí mu umožnit návrat do práce) nebo reorganizuje práci ostatních pracovníků
 • významným znakem je schopnost adaptovat se nebo rekvalifikovat se
 • pracovníci s vyšším vzděláním a kvalifikací jsou méně postihování ztrátou zaměstnání

 

-postavení v hierarchické struktuře firmy:

1) řídící pracovníci vrcholový management

                    – střední management

                    – nejnižší management

2) výkonní pracovníci 

 

možnosti hledání práce:

– úřad práce, internet, přímé oslovení firem, personální agentury, veletrhy práce, inzeráty, známosti

 • chybou je rozesílání životopisů do firem jen tak – nejdřív zavolat a zeptat se, zda by měli zájem
 • kde se uvádí pouze poštovní schránka – nedůvěryhodné

 

rady při hledání práce: (např. po VŠ)

 • udělat si vlastní formulář – kdy koho jsme oslovili, co nám slíbili a kdy se nám ozvou
 • během dne střídat místa pro hledání práce – nesedět celý den u internetu (větší pravděpodobnost, že něco přehlédneme)
 • když se nám neozvou, po dvou dnech od slíbeného dne ozvání se ozvat sami
 • zaslání strukturovaného životopisu s průvodním dopisem (v sekci zájmy je vhodné kompenzovat individuální kolektivními)
 • po opakovaném písemném kontaktu si vyžádat osobní setkání 

 

Přijímací pohovor, životopis:

 • k životopisu je dobré přidat fotku (i bez vyzvání v inzerátu)
 • lhaní je nežádoucí (maximálně možnost zamlčení) – např. u jazykových znalostí si nás i prozkouší
 • Je dobré připojit i kopie certifikátů, o práci na PC, o řidič.průkazu, naše zájmy, (kolektivní sport), ne adrenalin, hodně kultury
 • osobní schůzku je ideální dohodnout telefonicky (sami se zeptáme, co si máme přinést)
 • důležitý je vzhled a reprezentativní vystupování (muži – kravata, hodinky, boty, ženy – náušnice, nehty, ne holá ramena, výstřihy)
 • módní doporučení: černá u obličeje působí přísně, šedá se nedoporučuje u tvůrčích zaměstnání, hnědá také nevýrazná, zelená – tvrdohlavost a průbojnost, černá – agresivní a dynamická, růžová – vyvolává pocit ochrany, bílá – pokroková
 • personalista čerpá 7% ze slov, 38% z hlasu a 55% z řeči těla

 

Styly / typy pohovorů:

a) strukturovaný

 • personalista má pro všechny stejné otázky – spravedlivé
 • nemáme moc šanci rozvinout odpověď nebo myšlenku

b) polostrukturovaný

 • ideální varianta
 • základní otázky mají všichni stejné
 • možnost rozvinout otázku, odpověď, myšlenku, …

c) volný

 • personalista se ptá dle své intuice
 • snahou je se toho co nejvíc dovědět (uchazeč hodně mluví)- mohou zde zvítězit sympatie
 • můžeme tak v záplavě  mluvení říci něco, co bychom neměli, něco osobního, drzého..

 

Způsoby vedení pohovorů:

 • přátelský
 • příjemná a uvolněná atmosféra – žadatel má pocit, že o něj mají zájem
 • cílem je, aby se žadatel rozpovídal – důležité je si ale hlídat vlastní proslov
 • mlčenlivý
 • personalista v zásadě ignoruje odpovědi žadatele (mlčí a tupě zírá)
 • doporučuje se chvíli zírat společně s ním, pak se popř. optat, čím by měl začít, či zda byla odpověď dostačující
 • agresivní
 • ironické otázky a jízlivý podtón
 • hlavně otázka personalistů – mužů
 • ideální je po chvíli s nadhledem odpovědět či začít s otázkou
 • pohovor s komisí
 • často u vysokých škol nebo jako jedno z kol přijímacího řízení
 • náročné na pozornost a koncentraci – záměrně se střídají témata
 • důležité je odpovídat přímo k dotazované osobě v komisi
 • skupinový
 • tam, kde se očekává týmová spolupráce, kreativní práce, výzkum (přišly s tím aerolinky Emirates)
 • sledování vůdčí osobnosti, schopnost prosadit si názor, argumentování, či jak jsme kreativní…
 • neexistuje rada ideálního chování (nikdy nevíme, koho přesně hledají – chovejme se přirozeně)

 

 • pohovory trvají 4 – 6 týdnů (nelze hned očekávat oznámení o (ne)přijetí)
 • může probíhat v několika kolech (někdy si nás mohou pozvat dvakrát, třikrát)
 • možnost psychologických testů (stejné pro všechny) – práce ve stresu, časová zátěž, …
 • pokud je zde možnost, ideální je si sednout dále do místnosti (nezůstat přímo u dveří)
 • ideální je si sednout u čtvercového stolu vedle přes roh od personalisty
 • často nám však ukáží sednout si přímo naproti personalistovi (pak je zde problém s uhýbáním očí, klopením zraku, …)
 • nešťastná je pozice napříč stolu, do úhlopříčky – dávají nám najevo svůj nezájem..
 • pozor na skladbu vět, hlas, plynnost řeči, … není vhodné příliš gestikulovat

 

očekávané otázky:

1) profesní – např. Co víte o naší společnosti? (často 1.otázka – vhodné si předem zjistit informace, odpověď musí vyjadřovat dobrý vztah ke společnosti)

2) osobní

 

příklady otázek:

 • Proč se ucházíte o naše místo? (není vhodné: Potřebuji práci.)
 • Jaká je Vaše praxe? zaměřit se na vzdělání, stáže, studium v zahraničí, jazykové kurzy, projekty, …(není vhodné: Vždyť to máte v životopise.)
 • Proč chcete změnit zaměstnání? touha jít dál, profesní růst, … (není vhodné pomlouvat minulého zaměstnavatele)
 • není chybou přiznat existenční problémy minulého zaměstnavatele (ten potencionální to stejně ví/zjistí)
 • není vhodné se vyhnout odpovědi na příčinu výpovědi
 • V jakém kolektivu byste chtěl(a) pracovat? je potřeba trochu charakterizovat skupinu lidí (není vhodné: S kýmkoliv, není problém.)
 • Jaké máte profesní plány v příštích dvou letech? je důležité odpověď spojit se společností, pokud se zeptají na delší dobu, pak zmínit touhu po pracovním růstu
 • Čim se lišíte od ostatních uchazečů? (vhodné: Těžká otázka, ale … (vyjmenovat silné stánky))
 • u studentů VŠ se doporučuje zmínit případnou pravidelnou práci (např. vlastní finanční podíl na zahraničním studiu, …)
 • Jaké máte představy o platu? je dobré si předem zjistit průměrný plat v oboru (není vhodné přehodnotit nebo naopak podhodnotit)

 

 • i v případě neúspěchu u přijímacího pohovoru je dobré dodatečné poslat děkovný dopis (je zde možnost, že jsme těsně nebyli přijati, ale za čas budou shánět další – mohou vzít rovnou právě nás)