Podnikání a zaměstnání, právní druhy podnikání, zaměstnanost a nezaměstnanost, státní politika zaměstnanosti, odměna za práci

 1. Podnikání

= soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

 • aby činnost byla podnikáním, musí současně splňovat 5 znaků:
  • soustavnost – musí být pravidelná nebo opakovaná, ne jednorázová či nahodilá
  • samostatnost – vykonavatel činnosti není podřízen jiné osobě
  • vlastním jménem – činnost vykonávaná pod názvem, pod kterým je subjekt registrován (jméno a příjmení u fyzické osoby, obchodní firma zapsaná do obchodního rejstříku
  • na vlastní odpovědnost – vykonavatel činnosti je zodpovědný za případné porušení právních předpisů či závazků
  • za účelem zisku – rozhodující je úmysl, ne skutečný výsledek

 

 

 1. Právní druhy podnikání

– určuje typ podnikatelského subjektu, který se věnuje podnikání

– definována v soustavě práva daného státu nebo společenství

– v ČR:

 • OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná, tedy tzv. fyzická osoba podnikající na vlastní účet a zodpovědnost (živnostník, samostatně výdělečný umělec apod.)
 • sdružení podnikatelů
  • sdružení několika OSVČ fakturujících pod jedním jménem, jinak převážně samostatných
  • Zájmové sdružení právnických osob (evropské hospodářské zájmové sdružení na úrovni EU)
 • obchodní společnost
  • o. s. – veřejná obchodní společnost, sdružení několika OSVČ vystupujících pod jedním jménem;

– zisk se dělí rovným dílem

– ručí se osobním majetkem

– není minimální vklad

 • s. – komanditní společnost, dva druhy společníků (komandisté[1] a komplementáři [2])

– polovina zisku se dělí rovným dílem [2], druhá podle výše splavených vkladů [1]

– ručí se osobním majetkem [2] i vkladem [1]

– min. vklad 5000,-Kč

 • r. o., někdy též spol. s r.o. – společnost s ručením omezeným, právnická osoba ručící určitou upsanou částkou

– zisk se dělí podle obchodních podílů

-ručení zaniká splacením všech vkladů

– základní kapitál 200 000,-Kč (min. vklad 20 000,-Kč)

 • s. – akciová společnost, je vedena správní radou, nejvyšším orgánem je valná hromada akcionářů (evropská (akciová) společnost na úrovni EU)

– podíl na zisku (dividenda) se stanovuje podle typu akcie

– akcionáři neručí za závazky společnosti – ta ručí celým svým majetkem

– základní kapitál tvořen akciemi se stanovenou jmenovitou hodnotou

 • družstvo – sdružení fyzických i právnických osob ručící členskými podíly a vystupující převážně jako právnická osoba, vedeno je předsednictvem, nejvyšším orgánem je členská schůze. (Evropská družstevní společnost na úrovni EU)
 • nadace, neziskové organizace – zvláštní typy podnikatelských subjektů, zpravidla definované zvláštními zákony, často plnící sociální a humanitární funkce
 • živnost – podnikatelská činnost prováděná podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.

– živnostenský list (ohlašovací živnosti) nebo koncesní listina koncesované živnosti

– podmínky:

 • všeobecné – dosažení 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • zvláštní – stanoveny dle živností, obvykle odborná způsobilost

– typy:

 • ohlašovací – při splnění podmínek mohou být provozovány po jejich ohlášení místně příslušnému živnostenskému úřadu
  • volné – žádné zvláštní podmínky
  • řemeslné – odborná způsobilost je získána vyučením v oboru, kvalifikační zkouškou či stanovenou praxí v oboru
  • vázané – odborné způsobilosti je dosaženo jinak (odborná zkouška, souhlas odborné instituce…)
 • koncesované – lze je provozovat až po udělení koncese (výroba alkoholu, zbraní…)
 1. Zaměstnanost a nezaměstnanost
 • v tržní ekonomice hledají lidé zaměstnání a nabízejí svou práci na trhu práce
 • souhrn fyzických a psychických schopností člověka k výkonu práce označujeme pojmem pracovní síla
 • práce je účelná, cílevědomá lidská činnost, která s pomocí přírodních zdrojů a kapitálu vytváří statky a služby k uspokojování lidských potřeb
 • získání zaměstnání je závislé na úrovni předpokladů, které lidé k výkonu určité práce mají – tato úroveň se nazývá lidský kapitál
 • kvalifikace vyjadřuje způsobilost člověka k výkonu určité práce; je dána osobními předpoklady člověka, jeho vzděláním a zaškolením a praktickými zkušenostmi získanými při práci
 • firmy i státní a veřejné instituce vytvářejí poptávku po práci – personální řízení (používají jej k získávání, vzdělávání a motivování zaměstnanců)
 • mobilita práce – schopnost pracovníků adaptovat se na změněné podmínky, popř. schopnost uchazečů o práci přizpůsobit se požadavků na dané pracovní místo

Nezaměstnanost

 • stav, kdy určitá část práceschopného obyvatelstva nenalézá na trhu práce uplatnění
 • míra nezaměstnanosti – podíl nezaměstnaných, kteří aktivně o nalezení zaměstnání usilují a jsou schopni to prokázat, na ekonomicky aktivním obyvatelstvu vyjádřený v %

 

 

 • rozdělení:
  • dobrovolná – lidé v produktivním věku, kteří o získání práce neusilují nebo nejsou ochotni pracovat za nabízenou mzdu
  • nedobrovolná – lidé, kteří aktivně usilují o získání práce nebo se na ni systematicky připravují
 • základní typy:
  • frikční (přirozená) – krátkodobá nezaměstnanost, souvisí s přirozenými pohyby na trhu práce; způsobena nedokonalou mobilitou pracovních sil, nedostatečnými informacemi o pracovních příležitostech apod.
  • strukturální – způsobena strukturálními změnami v národním hospodářství související hlavně s technickým pokrokem a změnami preferencí spotřebitelů; také je výsledkem nesouladu mezi kvalifikací uchazečů o práci a požadavky zaměstnavatelů
  • cyklická – souvisí s ekonomickým cyklem, vzniká v recesi, v expanzi opět zaniká
  • sezónní – souvisí s ročním cyklem – vzniká v důsledku sezónní povahy některých zaměstnání (zemědělství, stavebnictví­…)
 1. Mzda
 • =cena práce, z pohledu zaměstnance je odměnou za práci a z pohledu firmy je nákladem
 • základní formy mezd:
 1. časová (plat) – vypočítává se podle odpracovaných hodin, a to jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby
 2. úkolová – vypočítává se podle skutečně provedeného kvalitního výkonu a předem stanovené sazby za jednotku výkonu
 3. podílová – určuje se jako podíl na dosažených výsledcích práce
 • hrubá mzda – mzda před zdaněním a dalšími zákonem stanovenými platbami
 • čistá mzda – je vyplácena zaměstnancům po odečtení daně z příjmu a dávek sociálního zabezpečení
 • nominální mzda – mzda či plat v peněžním vyjádření
 • reálná mzda – kolik zboží a služeb si mohu za svou mzdu koupit

Mzdová politika státu

 • minimální mzda
 • = nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu
 • Minimální mzda byla v ČR zavedena v roce 1991 jako veličina, která má zajistit ochranu příjmu především nekvalifikované pracovní síly
 • právní úprava minimální mzdy stanovena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Minimální mzda má pro pracovní trhy neblahé důsledky
 • Pokud je její výše nastavena nad úroveň rovnovážné mzdy, je minimální mzda příčinou nezaměstnanosti
 • Její výše ve důležitá i ve vztahu k výši dalších sociálních dávek