Politologie jako věda, předmět a metody, dějiny politologie, politika

Z řeckého polis = městský stát, logos = věda
Politologie = věda o politice, zkoumá problémy moci a autority

Politika – řízení státu ve všech oblastech, starost o věci veřejné

 

Vztah k ostatním vědám

Filozofie – vydělila se z ní

Sociologie – zabývá se mocí, volebním chováním, používají stejné pojmy – masová společnost, etika

Historie – politické události, mnoho filozofů byly politici

Ekonomie – ekonomická situace odráží preference voličů i jednání politiků

Právo – zákony

Psychologie – jak zapůsobit na voliče, proč se lidé podřizují totalitě a autoritám

 

Předmět politologie

 • stát a jeho fungování
 • fungování politických systémů
 • dějiny ústavy
 • činnost politických stran
 • organizací a zájmových skupin
 • analýza politických ideologií a politického chování
 •  vztahy mezi státy
 • vztahy politiky a ekonomiky

 

Základní kategorie politologie: 1) Politická teorie – dějiny pol. teorií, porovnávání současných pol. teorií a ideologií
2) Politické instituce – ústava, formy vlády
3) Politická sociologie – chování občana v určitém politickém prostředí, veřejné mínění, teorie moc
4) Politická ekonomie – vztah mezi politikou a ekonomií
5) Mezinárodní vztahy – mezinárodní politika, právo, organizace, lidská práva

 

Politické vztahy

 • = vznikají mezi organizovanými sociálními skupinami usilujícími o realizaci svých zájmů (cílů) prostřednictvím moci, vlivu, autority
 • vznikají transformací vztahů společnosti, pokud obsahuje vliv, moc, autoritu (A + B se spojí a jdou proti C)
 • subjekty politiky (nositelé politické činnosti): sociální skupiny (národ, třída, společenská vrstva, zájmové skupiny), které vytvářejí instituce, aby uplatnily svůj vliv, moc, autoritu
 • objekty politiky: sociální skupiny, na které se působí

 

Politická moc

 • = moc držená jedincem či skupinou, která umožňuje řízení a správu společnosti či schopnost politických aktérů ovlivňovat politická rozhodnutí
 • nejčastějším typem je moc státní, vykonává ji stát – prostředek organizace a řízení společenských vztahů uvnitř určité státní společnosti

Politické zájmy ???
Politický systém

 • = kompletní souhrn institucí, politických organizací a zájmových skupin (např. politických stran, odborů), vztahů mezi těmito institucemi a politických zvyklostí, norem a pravidel, zprostředkovávajících vzájemný vztah mezi lidmi a vládou (volby, politické strany a hnutí, volební kampaň)
 • zahrnuje zájmové organizace, státní orgány, orgány místní správy a samosprávy, veřejné mínění, masmédia
 • popisuje politické systémy v konkrétních zemích (demokracie, komunismus, socialismus), je součástí celkového sociálního systému
 • zahrnuje všechny aktivity, související s vykonáváním politiky.

 

Zkoumání politologie

 • Normativní politologie
 • evropský pohled
 • hovoří o tom, co by mělo být
 • pomocí politické filosofie a etiky hodnotí správnost nebo nesprávnost v politice
 • konzervativní
 • Positivní (empirická) politologie
 • deskriptivní (popisná)
 • popis politické reality
 • vychází z výzkumů a pozorování, analyzuje politický systém jako celek nebo část (pol. strana), politické chování a postoje
 • většinou v Americe
 • precedentní právo – soudí podle toho, co se už stalo
 • Prognostická (prediktivní) politologie
 • předpokládá jak se politika bude vyvíjet
 • ???

 

Metody používané v politologii

 • Popis – pol. struktur a organizací (stran), procesů (volby), událostí (Watergate)
 • Historická metoda – sleduje historický vývoj (nástup fašismu), institucionální změny (vývoj ústavy)
 • Srovnávací metoda – srovnávání pol. systémů
 • Empirický průzkum – sleduje volební preference voličů v průběhu volebního cyklu
 • Statistika
 • Experiment – modelové situace, na nich odhaluje jak se lidé budou chovat

Historie

 • původně součástí filosofie

Sokrates

 • odklonil se od sofistického subjektivismu názorem, že existuje objektivní pravda poznatelná rozumem která je kritériem politického myšlení
 • Ideou nejvyššího dobra je vědění. „Chce-li dobrý vládce šířit dobro, musí ho poznat“ – v čele musí stát mudrc
 • Sofokracie – vláda jednoho moudrého – filosofa.

Platón

 • ve svém spise Ústava konstruuje obraz ideálního státu s přísně oddělenými společenskými třídami, s téměř komunistickým společným vlastnictvím majetku, manželek, dětí
 • politický systém dělí na pozitivní (jeho návrh ideálního státu) a negativní (všechny ostatní – oligarchie, tymokracie, tyranie)
 • stát řídí výchovu, morálku i umění
 • ideální stát: inspirace lidskou duší (duše má 3 části: 1) Rozumová, 2) Vznětlivá – vůle, hrdost, odvaha, 3) žádostivá – přání, potřeby, touhy)
 • ve státě musí být dělba moci: 1) Filosofové – rozum, 2) Vojáci – vznětlivý, 3) Výrobci
  každá tato složka je ve společnosti nepostradatelná
 • strážci – filosofové vládnou bojovníkům, výrobcům a obchodníkům
 • člověk je v rovnováze pokud jsou všechny tyto složky v rovnováze také
 • děti mají být rozděleni do skupin – sňatky v rámci skupin = šlechtění lidí
 • ve 30 letech skládají zkoušky, ti nejlepší dalších 5 let studují filosofii – stanou se z nich státní úředníci
 • v 50 letech další testy, ti nejlepší jsou předurčeni stát se vládci – mají být skromní, bez peněz, vše potřebné dostanou od státu, zamezí korupci
 • Teorie státu – 10 knih o ideálu, spravedlnosti pro všechny
 • káže stabilitu beze změn, stát neupadá, protože se nemění
 • jako první tvrdí, že ve společnosti mají žít jen silní jedinci, dobrou výchovou se rodí silní lidé, slabí nemají právo na život, mají být zabiti x stáří má být ctěno
 • bojovníci jsou nemajetní a bez rodin, tudíž neúplatní a neovlivnitelní
 • kritika demokracie – vláda většiny (utlačování menšiny), tato většina lidí je hloupá a bezduchá

Aristoteles

 • ve spisu Politika kritizuje pojetí státu Platona (vládu mudrců)
 • jeho pojetí je stát založený na ústavě a zákonech a fungující v podstatě na principu dělby moci
 • moc ve státě nemá náležet nejbohatším ani nejchudším, ale střední vrstvě otrokářů
 • člověk je bytostí společenskou (zoon politikon), je od přírody předurčen žít v obci
 • stát považuje za ideální zřízení

Tomáš Akvinský

 • vychází z aristotelské politické teorie a zdůrazňuje podřízenost státní moci církevní
 • tuto podřízenost se snažili odstranit renesanční myslitelé
 • ideální vláda je ta, kde se panovník dělí o moc s církví
 • připouští že jednou za čas přijde Tyranie, ale lidé by ji měli protrpět (neodporovat zlu zlem)

Niccolo Machiavelli

 • dílo Vladař – vytváří technologii moci, vycházející se znalosti proměnlivosti lidského charakteru a skýtající panovníkovi detailní návody k získání a udržení moci
 •  účel světí prostředky – panovník musí užít jakýchkoli prostředků, pokud jsou pro stát prospěšné
 • dobré zprávy má sdělit panovník, špatné někdo jiný
 • machiavellismus = pragmatická politika (Klaus)
 • není nutné, aby se panovník řídil morálními zásadami, ale aby vypadal, že se jimi řídí
 • předpokládá, že nikdo jiný čestný nebude – bylo by hloupé a nebezpečné činit opak
 • pokud se nehodí nedodržovat dané slovo – nedodržet
 • může si nechat poradit, jednat musí ale na základě vlastního uvážení, aby nevypadal slabě
 • pokud je násilí nutné, vykonat se musí rychle a najednou
 • odměny postupně a v malých dávkách
 • nesmí být nenáviděn, je jedno, jestli se ho bojí nebo ho milují
 • musí dokázat svou nepostradatelnost, učit se z úspěchů předchůdců. „Poddaní jsou spokojeni, pokud jim panovník nesahá na majetek a na ženy.“
 • ideální forma zřízení je Republika, ale na počátku musí být silný monarcha

Thomas Hobbes

 • přirozený stav ve společnosti je dán heslem „člověk člověku vlkem“
 • stát je obrovskou sílou, mocí , vzniká jako výsledek smlouvy, kde se lidé vzdají některých práv absolutnímu panovníkovi za cenu mírového soužití
 • vychází z toho, že člověk je zlý, egoista, příčiny lidských sporů: soutěžení, nedůvěra, touha po slávě – nutnost založit stát
 • proti panovníkovi se lid může vzbouřit pokud nevládne ve prospěch lidu nebo zneužívá státní moci.

John Locke

 • ve svém Druhém  pojednání o vládě koncipuje smluvní stát, kde přirozená práva zůstávají zachovaná i po jeho vzniku
 • panovník má moc od poddaných, vzdali se jí dobrovolně, on se má o ně na oplátku starat
 • Locke připouští možnost panovníka odvolat, pokud by se snažil vládnout absolutisticky, nerespektujíc přirozená práva
 • Lockova dělba moci se stala podkladem při formování americké Ústavy
 • každý má právo na svobodu, majetek, zdraví a život, ni stát jim ho nemůže vzít – je výhodnější stát založit
 • základnou státu mají být lidé

Charles de Montesquieu

 • Duchu zákonů popisuje vznik zákona jako výsledek přirozených podmínek existence dané společnosti a dovršuje teorii dělby moci do tří základních složek – výkonné, zákonodárné, soudní.

Jean Jacques Rousseau

 • odpůrce dělby moci, doporučuje návrat k přírodě, přirozenosti
 • O původu nerovnosti mezi lidmi – dělí nerovnost: 1) přirozená (biologická) – schopnosti, síla, genetické vlastnosti                                       2) nepřirozená (sociální) – pochází ze společnosti (moc, majetek)
 • O smlouvě společenské – o ideálním státu, smlouva mezi občany a vládou, společně tvoří zákony, základem rovnost

Karl Marx

 • velkým kritikem kapitalistické společnosti (Kapitál)
 • autor teorie třídního boje
 • Marxismus získal charakter světového názoru a stal se ospravedlněním pro vládu jedné strany
 • v socialistických zemích sovětského typu byl povýšen na státní ideologii, byl pokládán za revoluční nástroj dělnické třídy k završení její cesty ke komunismu
 • silný stát v čele s proletariátem, svrhnutí třídy majetné buržoazie.

Max Weber

 • viděl počátek kapitalismu v protestantském přístupu k životu, klade důraz na  kulturu, náboženství, jeho pojetí statkových skupin je v rozporu s Marxovými třídami, založených na výrobních vztazích
 • kritika marxismu, plánované hospodářství v socialistické společnosti podporuje racionalizaci

zabýval se sociologií politiky, analýzou autority a byrokratizace politického života a podal vysvětlení kapitalismu z protestantské etiky

Politika

 • mnoho definicí
  = způsob jak žít s jinými a vedle jiných v různorodé společnosti
  = věcné pojmenování problémů a hledání společných řešení
  = aktivita zaměřená na řízení společnosti s ohledem na vnitřní správu a rozdílné zájmy a na její vztahy k jiným státům
 • Rozdělení:

1) pragmatická – program v souladu s právy a se zájmy občanů, hlavní kritérium – užitečnost

2) antipolitická – založeno na morální, resp. náboženském základě

3) negativistická – politika chápána jako otázka moci, lidé pouze jako objekt manipulace k dosažení určitého „vyššího cíle“ (vítězství ve válce)

4) fundamentalistická – ultrakonzervativní směry, které dodržují samotní základy nějaké teorie, nebo náboženství a odmítají jakoukoli jejich změnu

 • Ve Velké Británii mají 3 pojetí politiky
 • Polity = vymezení hranic prostoru, ve kterém se politologie odehrává a jeho struktury
 • institucionalizovaná dimenze politiky – mnoho vlivů (ústava, právní řád, tradice)
 • regulace vztahů mezi exekutivou, legislativou, regiony apod.
 • Politics = proces utváření politické vůle
 • politika konfliktu, boj o moc
 • dynamický aspekt vytváření politiky – střet, konflikt, interakce, proces
 • aktéři: jednotlivci, státy apod. (sféra politiky, kdy dochází ke konfliktům – boj o moc, panství)
 • Policy = obsah, materiál, cíl, výsledek
 • konkrétní politické zákony, nařízení, programy, jež se přímo dotýkají občanů
 • obsahová dimenze politiky

politika strany, respektive vlády, zemědělská politika, sociální politika, (věcná stránka politiky – zákony, nařízení, která se týkají přímo občanů)