Pravěk

Pravěk

 • Prehistorické období dějin lidstva
 • Informace čerpáme z hmotných pramenů (zbraně, malby v jeskyních, sošky)
 • Uvádí se, že pravěk je dlouhý až 3 miliony let
 • Pravěk je periodizovaný jinak v každé civilizaci a tato periodizace odpovídá pro Evropu bez otrokářských států (Řecko, Řím)

Periodizace

 1. Geologicko-archeologická periodizace
 1. Prvohory
 2. Druhohory
 3. Třetihory
 4. Čtvrtohory
 1. Archeologická periodizace
 1. Paleolit
 2. Mezolit
 3. Neolit
 4. Eneolit
 1. Dle vývoje člověka
 1. Homo habillis
 2. Homo erectus
 3. Homo sapiens
 • Pravěk se dělí na:
  • Dělení podle toho jaké člověk využíval nástroje
 1. Dobu kamennou
 2. Dobu bronzovou
 3. Dobu železnou

1) Doba kamenná

 • Člověk využíval kamenné nástroje

a)      Starší doba kamenná (vznik člověka až 10 000 BC) – Paleolit

 • Druh homo se už začíná objevovat
 • Pro příliš velké rozmezí pravěk dále dělí na:
  1. Starší paleolit (3 miliony – 250 000 BC) – Homo sapiens
   • Kamenné nástroje
   • Kanibalizace
  1. Střední paleolit (250 000 – 40 000 BC) – Homo sapiens
   • Pohřbívání mrtvých
   • Zdobení všeho
  1. Mladší paleolit (40 000 – 10 000 BC) – Homo sapiens sapiens
   • Sídliště v blízkosti vody
   • Artikulovaná řeč
   • Jeskyně – Altamira a Lascalix

b)     Střední doba kamenná (10 000 – 7 000 BC) – Mezolit

   • Oteplování
   • Sídliště na vyvýšených místech
   • První pohřebiště (kostrové a spalováním)

c)      Mladší doba kamenná (7000 – 5000 BC) – Neolit

   • Usedlý život
   • Domestikace zvířat
   • Prudký příbytek obyvatelstva
   • Zemědělství – potřebovali plochy, které se vytvářeli buď žďářením (vypalování lesa) nebo klučením (vykácením lesa)
   • Obydlí – tři kůly a přes ně sláma – slepeno mazavicí
   • Matriarchát – společenské uskupení, kde vládne žena
   • Počátek výroby keramiky a počátky textilnictví a řemeslné výroby
   • Byly zde tři hlavní kultury
    • S lineární (volutovou) keramikou
    • S vypíchávanou keramikou
    • S malovanou (modrá, zelená, žlutá) keramikou

d)     Pozdní doba kamenná (5000 – 3500 BC) – Eneolit

  • Hlavně kamenné nástroje, ale ve čtvrtém tisíciletí se už i začala používat měď
  • Méně vhodné klima – řidší osídlení
  • Rozvoj řemesel a obchodu
  • Počátky metalurgie – zpracovávání kovu
  • Vesnice městského typu
  • Kolo, oradlo
  • Hospodářský rozvoj + spory mezi kmeny – roste význam muže (Patriarchát)
  • Sousedská občina – příbuznost z jiné vesnice
  • Kultura s nálevkovitými poháry
   • Rozhlehlé území (Nizozemí až Ukrajina) – spíše sever
   • Počátky metalurgie v Evropě + orba hákem
   • Megality – západní Evropa – stavby z velkých kamenů – častým typem takzvaný dolmen – pohřební komora (dva kameny a na jejich špičkách jeden další kámen)
   • Menhiry – vysoké kamenné bloky svisle zasazené do země
    • Často ve velkém množství
    • Francie – Carca – 3000 ks
   • Menhiry tvořící kruh = tromlech
    • Uspořádání nejspíš souviselo s pozorováním astronomických jevů (například Stonhenge)
  • Kultura s kanelovanou keramikou
   • 4 000 BC – Morava, Slovensko, Maďarsko, Rakousko
   • Znalost vozu jako dopravního prostředku
   • Kaneluza = žlábek
  • Kultura se šňůrovou keramikou
   • 3 000 BC – příchod kočovných pastýřů ze severovýchodu
   • Naleziště: Vikletice u Chomutova
   • Otisk motané šňůry
  • Kultura se zvoncovitými poháry
   • 3 000 BC – příchod indoevropských kmenů do Evropy (předchůdci Germánů a Slovanů)
   • Pastevci a lovci
   • Znali oradlo a keramika měla tvar obráceného zvonu

2) Dobra bronzová (3500 – 750 BC)

  • Falkolit = doba měděná
  • Již znali konzervaci potravy, ocet, sušené maso, solení
   • Hornictví, hutnictví, kovorytectví
   • Keramika – glazura, textilní výrobu
   • Srpy, motyky a radlice
  • Přírůst obyvatel
  • Kunětická kultura
   • Vyspělá kultura ve střední Evropě
  • Mohylová kultura
  • Kultura popelnicových polí

a)      Starší D. B. (3500 – 1550 BC)

b)     Střední D. B. (1550 – 1300 BC)

c)      Mladší D. B. (1300 – 750 BC)

3) Doba železná

  • Skythové přicházejí do Evropy (znají železo) + Etruskové a Řekové znají železo

a)      Starší D. Ž. – Halstadt – halštat (750 – 400 BC)

   • Zemědělství pokrývá potřeby obyvatelstva
   • Okolí Salzburgu (Haltstadt)
   • Kmeny s náčelníky a vůdci kmenů
 • Kultistika – víra v boha s lidskou podobou – Antropomorfismus
 • Víra v posmrtný život- vybavení v hrobě – oblečení, šperky, jídlo
 • Kultury
 • Bylanská
 • Horákovská
 • Halštatský kultovní okruh, střední a západní Evropa, byli ale ovlivněni vyspělejšími národy např. Řekové, Etruskové

 

b)     Mladší D. Ž. – Ladén (400 – 0 BC)

  • Laténské období
   • La Téne (SWI) – keltská vojenská pevnost
 1. Skythové – SWI, DE
 2. Thrákové – Balkánský poloostrov
 3. Keltové – ČR, SK
  • Bójové pobývali na území ČR (Keltové) à Bohemia
  • Specializace nástrojů – vytvoření řetězů
  • První mince (byli to první mince mimo antický svět) – Statéry (=duhovky)
  • Kvalitnější keramika
  • Kněží = Druidové
  • Sídla Keltů = Oppida
   • Závist u Prahy
   • Stradonice u Berouna
  • =období keltské civilizace
  •  Stavby – menhir, dolmen, kromlech – Stonehenge, konali zde náboženské obřady
  • Zánik: ze severu Germáni, z jihu Římané

 

4) Dobra římská (0 – 400 AC)

   • Germáni mají časté střety s Římany – Germáni přebírají jejich kulturu
   • původní sídla Germánů- jižní Skandinávie, sever Německa, Jutský poloostrov
   • Byli oproti Keltům zaostalí
   • Znali písmo (používali ho při obřadech)= runy, runové písmo
   • Měli tvrdé náboženství → nabádalo je k boji – ten, kdo zemře v boji, se dostane do ráje, pohrdali smrtí
   • Po změně klimatu se začali stěhovat na jih, vytlačili Kelty (k nám přišly kmeny Markomanů a Kvádů)
   • V závěru římské doby započal proces tzv. Stěhování národů

Stěhování národů

 • 4. st. změna klimatu v Mongolsku – Hunové (pastevci) se stěhují na západ – až do Evropy – Germáni ustupují, Hunové jsou jednou z příčin zániku západořímské říše 476 n. l.
 • Velitel Hunů Attila (=bič boží) – po jeho smrti se Hunové stáhli

 

 • Od paleolitu do mezolitu se lidé živili lovem a sběrem (= období přisvojovacího hospodářství)
 • Poté proběhla neolitická revoluce – Přechod od sběr a lovu k zemědělství a lovu (= období výrobního hospodářství)

Vývojová řada

 • Ramapithecus – 10 milionů let BC
  • Jakýsi lidoop, který měřil 100 – 110 cm
  • Pohyboval se částečně po dvou (klátivá chůze)
  • Vegetarián
  • Nástroje pouze příležitostně
 • Australopithecus – 5-4 milionů let BC
  • 120 – 125 cm, 35 – 45 kg
  • Téměř vzpřímen – pohyb po dvou
  • Používal jednoduché nástroje)
  • Malý mozek X stavba kostry už připomíná člověka
  • Konzumoval maso
 • Homo habillis – 3 milionů BC – člověk zručný
  • 125 cm, 40 kg
  • Větší mozkovna
  • Zdokonalená stavba ruky
 • Homo erectus – 2 miliónů let BC – člověk vzpřímený
  • 160 – 165 cm
  • Větší mozkovna
  • Výroba nástrojů – začal používat oheň
 • Homo sapiens (+ homo neandertalis) – 400 tisíc let BC – člověk rozumný
  • Velká mozkovna – vyklenutá část lebky
  • Výroba nástrojů z pazourku a křemene
  • Rozdělávání ohně
  • Rychlý duševní vývoj
  • Neandertalis je slepá větev homo sapiens
 • Homo sapiens sapiens – 40 tisíc let BC až do dnes
  • Atletická postava, široký hrudník, veliká mozkovna, vysutá brada
  • Souvislá řeč, velká společenství – lepší lov
  • Dokonalejší nástroje, umění – kresby, sošky
 • Člověk – nejvyšší postava a také nejvyšší stupeň vývoje

Naleziště

 • Francie – Cro Magnon
 • Česko
  • Mikulov
  • Přerov
  • Věstonice à Věstonická Venuše

Antropologie – Věda o původu a vývoji člověka

Antropogeneze – Proces vzniku utváření a vývoje člověka jako bytosti biologické a společenské

 1. Hominizace – rozvoj těla
 2. Sapienizace – rozvoj mozku a společenský rozvoj člověka