Přehled zoologického systému

 

Podříše: prvoci = protozoa= protista

 

Společné znaky prvoků

 • Jednobuněčné tělo (obs. 90% vody = základní živodní podmínka), dnes žije přibližně 60 000 druhů
  • Jejich tělo zajišťuje všechny projevy života
   • Pohyb, příjem potravy, metabolismus, vyměšování, rozmnožování, růst, dráždivost
  • Optimální teplota pro život 10-20°C
  • hetero- i fototrofní způsob výživy
  • Kosmopolitní rozšíření, zemi osidluje více jak 1 mld let

Význam prvoků

 • Autotrofní bičíkovci = primární producenti biomasy
 • Jsou výchozím článkem potravního řetězce
 • Heterotrofní prvoci konzumují rozkládající se organické látky
 • Dírkonožci a mřížovci mají horninotvorný význam
 • Úrodnost půdy (půdní prvoci)
 • Určují kvalitu vody
 • Parazitičtí prvoci způsobují civilizační choroby (např. spavá nemoc)

Tělo prvoků

 • Je mikroskopické, cytoplazma je bezbarvá
 • životní pochody zajišťují specializované části buňky = organely (analogie orgánu mnohobuněčných)
 • Rozlišujeme 6 skupin organel
  1. Organely opory a ochrany
   • Pelikula– blanka na povrchu, pevná, pružná
   • Schránky (chitinózní – kořenonožci, vápenaté= dírkonožci, křemičití= mřížovci)
   • Cysty= spory (nepříznivé podmínky- sucho, mráz, nedostatek potravy)
  2. Organely pohybu
   • Panožky= pseudopodia – měňavky
   • Bičík= flagulla– bičíkovci
   • Brvy= cilie– nálevníci
   • Undulující membrána– trypanosomy
  3. Organely trávicí
   • Řada prvoků nemá tyto organely, potravu přijímají fagtrofně = pohlcováním nebo osmotrofně= celým povrchem těla
   • Nálevníci mají buněčná ústa, potravní vakuolu a buněčnou řiť
  4. Organely vylučující a osmoregulační
   • Pulzující= stažitelná vakuola à osmoregulátor sladkovodních prvoků- odstraňuje rozpustné odpadní látky, přebytek vody
  5. Organely smyslové
   • Umožňují reakci prvoka na podněty z okolí
   • Světločivná skvrna (stigma)
   • Hmatové brvy
  6. Organely umožňující rozmnožování
   • Dva typy jader u nálevníků
    • Makronukleus (vegetativní)
    • Mikronukleus (generativní
 1. Další důležité organely
  • Vakuoly, mitochondrie, ribozomy, ER, GK

Rozmnožování prvoků

1.     Nepohlavně

 • Pučení
 • Dělení
  • Podélně (bičíkovci)
  • Příčně (nálevníci)
 • Mnohonásobným rozpadem
  • Schizogonicky- opakovaně se rozdělí jádro a pak cytoplazma

2.     Pohlavně

 • Kopulace= gamogonie-
  • buňky se diferencují v gamety, ty mohou být dvojího typu
   1. Izogamety– tvarově a velikostně stejné
   2. Anizogamety. Tvarově rozlišné na samčí makrogametu a samčí mkrogametu
  • Splynutím gamet vzniká zygota
 • Konjugace= spájení (trepka)

3.     Metagenezí

 • Střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování

Konjugace nálevníků

 • Při konjugaci se nálevníci přiloží k sobě buněčnými ústy, makronukleus zanikne a mikronukleus se meiózou dělí na 4 jádra, 3 z nich degenerují a čtvrtý se rozdělí na jádro migratorní (funkce samčí) a stacionární (funkce samičí).
 • Migratorní jádra se mezi buňkami vymění a poté splynou s jádrem stacionárním
 • Vytvoří diploidní jádro, základ mikronukleu. Poté se oba nálevníci rozmnožují dělením

Cytoplazma

 • Ektoplazma
  • Vnější- homogenní
 • Endoplazma
  • Vnitřní- řidší, zrnitá struktura, v ní vakuoly, ribozomy, mitochondrie)

Systém prvoků

Podříše: prvoci

 1. Kmen: praprvoci=bezbrví
  • Nejjednodušší prvoci na rozhraní říše rostlin, hub a živočichů

Podkmen: bičíkovci

 • Třída: phytoflagellata
 • Třída: zooflagellata

Podkmen: kořenonožci

 • Třída: měňavky
 • Tříd: krytenky
 • Třída: dírkonožci
 • Třída: slunivky
 • Třída: mřížovci
 1. Kmen: výtrusovci
 2. Kmen: hmyzomorky
 3. Kmen: výtrusenky
 4. Kmen: Nálevníci

1.kmen praprvoci

a)    Podkmen: bičíkovci

 • Podkmen dělíme na rostlinné a živočišné bičíkovce
 • 1 až více bičíků (bičík= flagellum à zdroj pohybu)
 • Hlavně vřetenovitý tvar těla
 • Petikula
 • Heterotrofní výživa (nikdy neobsahují chlorofyl)
 • Nepohlavní rozmnožování- podélné dělení
 • Zástupci
  • Trypanosoma spavičná
  • Bičenka poševní

Třída rostlinní bičíkovci (phytoflagellata)

 • Svítilka třpytivá
  • Žije v Rudém moři, v noci způsobuje jako součást planktonu světélkování vody
 • Trojrožec
  • Součást sladkovodního planktonu, tělíčko má charakteristický krunýř
 • Krásnoočko zelené
  • Obývá louže, periodickétůňky, vykazuje pozitivní fototaxi (pohyb za světlem à optimální fotosyntéza, zásobní látka= paramylon (polysacharid))
 • Váleč koulivý
  • Kolonie typu coenobium čítá až 20 000 jedinců, jsou kulovité a duté, max. do 1 mm, rozmnožují se nepohlavně pomocí dceřiných kolonií, v coenobiu bývají buňky fyziologicky rozlišné a mají různou funkci

Třída zooflagellata (živočišní bičíkovci

 • Trypanosoma spavičná
  • Říční oblasti západní a centrální Afriky
  • Pákistán, Indie, Nový Zéland
  • Způsobuje spavou nemoc, žije v krvi, lymfě, mozkomíšním moku obratlovců a člověka
  • Projevy nemoci: horečka, ospalost, apatie, úbytek hmotnosti, otoky uzlin, anémie, horečky, průjmy
  • Přirozený hostitel je obratlovec např. antilopa
  • Přenašečem je moucha Glossina Palpalis (tse-tse)
  • Metabolity, které trypanosomy vylučují do krve, způsobují horečky, zduření uzlin, pokud nemoc není léčena, končí smrtí
   • Léky: Bayer 205, Pentamidin
   • Pokud není nemoc léčena, postižený během několika měsíců umírá vyčerpáním
  • Bičenka poševní
   • Parazit orogenitálních orgánů
   • V důsledku promiskuity velmi rozšířená
   • Přenáší se pohlavním stykem
   • 4 bičíky+ undulující membrána
   • Záněty pochvy označované jako trichomoniáza
   • U mužů se projevuje málo, u žen může způsobit potrat při těhotenství
  • Bičenka zubní
   • Není patogenní, žije v ústní dutině
  • Lambie střevní
   • V přední části buňky je krom 8 bičíků také adhezivní disk, má 2 jádra
   • Běžný střevní parazit, v ČR asi 1% dospělých a 4% dětí
   • Přenos se děje cystami vypitými s vodou
   • Objevena 1859 českým lékařem Dušanem Lamblem
   • Napadá buňky tenkého střeva a způsobuje horečnaté záněty a průjmy
  • Brvitky
   • Žijí v těle všekazů
   • Umožňují trávit buničinu
  • Bičivka rybí
   • Parazit ryb
   • Živí se epitelovými, pokožkovými buňkami
   • Napadená místa jsou mléčně bílá, potažená slizem
   • Ploché tělo se 4 bičíky
   • Zhoubně působí v akváriích

b)    Pokmen: kořenonožci

 • Panožky- fagocytóza (pohyb a příjem potravy)
 • Mořští, půdní, sladkovodní, cizopasníci
 • Některé druhy vytváří schránky

Třída: měňavky

 • Nikdy netvoří schránky, sladkovodní druhy mají pulsující vakuolu, vytváří cysty
 • množí se příčným dělením
  • měňavka velká
   • až 1mm, pseudopodie laločnaté až prstovité
   • detrit na stojatých vod, sliz na rozkládajících se listech rostlin, akvária
   • požírá bakterie
  • měňavka úplavičná
   • střevní parazit – napadá výstelku střeva, vylučuje enzymy, ty natráví stenu, natrávené buňky pohlcuje fagocytózou
   • střevní nákaza se projevuje krvavými průjmy, horečkami a bolestmi
   • ochrana: hygiena potravin, používání nezávadné vody
  • měňavka zemní
   • žije v mechu
   • má krátké panožky, sklovitě průzračná

třída: krytenky

 • vytváří polysacharidové chitinové schránky s nalepenými zrnky písku
 • schránka má 1 otvor à vysunování nevyužitých panožek
 • obývají rašeliniště a vlhkou půdu

třída: dírkonožci

 • schránky mají mnoho otvorů pro panožky a jsou tvořeny převážně z CaCO3 jsou spirálovité, ozdobné
 • panožky nitkovité
 • známí již z kambia (prvohory), nejvíce se rozvíjely koncem druhohor a v třetihorách (vůdčí zkameněliny)
 • většinou bentické organismy= žijící na dně
 • výhradně mořští
 • známo cca 2 000 druhů, převážně fosilní
 • horninotvorný význam- schránky odumřelých živočichů se hromadí na dně
  • penízek (numulites)
   • vymřelí, schránka až 6 cm, mnohokomůrkovitá
   • numulitové vápence na dně moří, pokrývají nyní cca 1/3 mořského dna
  • kulovinka (globigerina)
   • do dnes žije na schránce
   • má dlouhé opadavé osténky
   • vznášivá forma
   • její schránky se usazují v podobě globerinového bahna, které tuhne ve vápencové vrstvy

třída: mřížovci

 • schránky často z SiO2 s ostrůvky ve stěnách, jimi pronikají panožky vyztužené mikrotubuly, na jejich povrchu je lepivá hmota, čímž se vytváří lapací síť, jsou draví (pojídají jiné prvoky)
 • po uhynutí schránky sedimentují, schránky velmi tvrdé, tvoří radiolariové bahno, největší rozmach v třetihorách à vůdčí zkameněliny
 • plankton teplých moří, nejkrásnější kořenonožci

třída slunivky

 • sladké vody, rašeliniště
 • schránka z oxidu křemičitého nebo chitinu, panožky vyztužené osními vlákny
  • slunivka obecná
   • vznikne spóra, jejím mnohonásobným dělením = sporogonií

 

2. kmen: výtrusovci

 • většina osmotrofní endoparazité (přichycovácí aparát, redukce organelů a smyslů, složité rozmnožování)
 • pronikají do hostitelské buňky (aplikální komplex organel)
 • pohlavní i nepohlavní stadia (nepohlavní stadia jsou invazivní)
 • velmi časté je střídání hostitelů

rozmnožování

 • hostitel, v němž probíhá pohlavní rozmnožování= gamegonie, je hlavní hostitel à gamety splývají, vznikne spora, jejím mnohonásobným dělením = sporogonií vznikají infekční zárodky sporozoiti à ti napadají další hostitele
 • při nepohlavním rozmnožování = schizogonii vznikají nepohlavní jedinci merozoiti, kteří napadají buňky téhož hostitele
 • gamegonie, schizogonie a sporogonie se střídají= metageneze (rodozměna)

systém

 • mezi výtrusovce řadíme 4 řády
  • hromadinky
  • kokcidie
   • endoparazité obratlovců a členovců, způspbují kokcidiózy
  • krvinkovky
   • endoparazitié obratlovců a členovců, mají 2 hostitele
  • piroplazmy

řád: kokcidie

 • kokcidie jaterní
  • jaterní kokcidióza králíků a zajíců- hnisavé záněty žlučovodů (nadmuté břicho, průjmy, kývavé pohyby hlavou do stran, zahleněné oči a nos zježená srst)
  • mrtví jedinci à na játrech bělavé skvrny = hnisavá ložiska à maso je nepoživatelné
 • Vývoj: ve žlučovodech kopulace gamet à zygota à ta se vyvine v oocystu à se žlučí vyplavena do střeva a s výkaly opouští tělo à v bobcích na vzduchu dochází ke sporogonii à infekční sporozoity se s potravou od trusu rozšíří do nových jedinců à vzniká epidemie à v zažívacím traktu sporozoiti napadají jaterní tkán, v ní se schizogonicky pomnoží a hromádky merozoitů napadají další buňky à několikrát schizogonie a pak gamogonie à zygota à oocysta à bobky a celý cyklus se opakuje
 • Ochrana: způsobuje vyhynutí celých chovů à usmrcení všech jedinců, dezinfekce + přísné dodržování hygienických zásad
 • chovu
 • Kokcidie kočičí (Toxoplazmoza gondii)
 • Nejstarší parazit člověka (parazituje v bílých krvinkách), nebezpečná pro těhotné ženy a vyvíjecí se plod
 • Přenašečem je kočka à onemocnění
  • TOXOPLAZMÓZA
   • Nepohlavní fáze – v různých druzích savců a ptáků
   • Pohlavní fáze + tvorba cyst – u koček
  • Latentně (skrytě) asi 30% lidí
  • Příznaky onemocnění: únava, dlouhodobé teploty, zduření mízních uzlin, neléčená dále vede k poškození CNS a zraku

Řád: Krvinkovky

 • Krevní parazit obratlovců (napadají červené krvinky), přenos hmyzem – samičky komára rodu ANOPHELESMALÁRIE = BAHENNÍ ZIMNICE – záchvaty se projevují horečkou a zimnicí, trvají 2-20 hodin + celková slabost, bolesti končetin, anemie, palčivá svědivost zpocené kůže, jektání zuby, úmrtnost až 40/
 • Léčba: CHININ (alkaloid z kůry chinovníku) + ATEBRIN, RESOCHIN
 • biologický boj: predátoři (rybky . živorodky – koljuška tříostná)
 • Zimnička třetidenní
 • Zimnička čtvrtodenní
  • Vývoj:
   • V erytrocytech obratlovce se schizogonicky množí
   • Ke kopulaci gamet dochází ve slinných žlázách komára
   • V něm se tvoří infekční stádia sporozoity
   • Během sání komára se dostávají do krve člověka, napadnou entrocyty
   • V nich se schizogonicky množí a merozoity v pravidelných intervalech vyhřezávají z erytrocytů a napadají další erytrocyty
   • Do krve se při tom uvolňují metabolity = PYRETIKA, způsobují malarické záchvaty, projevují se horečkami až 41°C
  • Zimnička tropická
   • Záchvaty každý den

 

3.kmen: hmyzomorky

 • Nitrobuněční parazité členovců a ryb
 • Nameají mitochondrie
 • Aktivní= cizopasníci stadium má podobu měňavky
 • Pasivní= invazivní stadium má podobu spory
 • Hmyzomorka včelí
  • Parazituje v epitelu střeva včel, způsobuje včelí úplavici, nákaza se šíří zjara, pijí z napajedla, znečištěného výkaly
 • Hmyzomorka bourcová
  • Napadá tkáně housenek bource morušového, hynou těsně před kuklením nebo v jeho průběhu, popsal L. Pasteur

4.     Kmen: výtrusenky

 • Cizopasí v mezibuněčných prostorách studenokrevných živočichů, kroužkovců a ryb
 • Měňavkovitá aktivní stadia
 • Rybomorka pstruží
  • Napadá hlavovou chrupavku pstružího plůdku, kterému způsobuje poruchu statických orgánů, vede ke ztrátě koordinace pohybu a rovnováhy, pro dravce = zkáza, neuloví potravu a umírají hladem
 • Rybomorka parmová
  • Napadají svaly, vytváří boule, „parmový mor“

5.     Kmen: nálevníci

 • Volně žijící i parazitičtí, plankton, indikátor zněčištění
 • Nejsložitější tělesná stavba: charakteristiku kmene provedeme na TREPCE VELKÉ
 • Pokožka pokryta brvami 20 mikrom (cilie), pelikula pružná
 • Buněčná ústa, buněčná řiť, potravní vakuola
 • Pulsující vakuola
 • 2 jádra jsou typická jen pro nálevníky
  • Makronukleus
   • Metabolismus a pohyb
  • Mikronukleus
   • Při „pohlavním“ rozmnožování = konjugaci
   • Makronukleus se rozpadá, mikronukleus se vícekrát dělí a jeho část je předána
   • Poté následuje u obou jedinců vícenásobné mitózy
  • Rozmnožování
   • Nepohlavně à příčné dělení
   • Pohlavněà konjugace (spojení buněk a výměna haploidních jader)
  • Zástupci
   • Slávinka veliká
   • Bachořci
    • Bachor a čepec přežvýkavců
    • Brvy jen v několika kruzích, symbióza (štěpí celulózu na stravitelné sacharidy)
   • Rournatky
    • Obrvené a pohyblivé pouze v mládí
    • Jinak příliš přisedlé
    • Rozmnožují se pučením
   • Keřenka
    • Vytváří přisedlé kolonie
   • Mrskavka
    • Modrozelená
    • Více jader- korálkovité uspořádání
   • Vířenka
    • Zvonečkovitý tvar buňky přichycené k podkladu spirálovitě stažitelnou stopku

 

 • Bobovka
  • Typicky prodloužené některé brvy
 • Vejcovka

Ekologie prvoků

 • Konzumenti I. (býložravci) a II. Řádu (predátoři)
 • Reducenti
 • Prvoci saprofytičtí = živí se odumřelými organickými zbytky, bioindikátory – nálevníci
 • Prvoci komenzální = žijí ve střevech obratlovců, neškodí- měňavka střevní
 • Prvoci symbiotičtí = prospívají si s hostitelem navzájem- bachořci
 • Prvoci parazitičtí= škodí hostiteli, původci chorob- výtrusovci, hmyzomorky, výtrusenky