Psychické procesy a dynamika osobnosti

Psychické jevy

 • funkce mozku, zformovaly se vlivem společnosti
 • umožňují aktivní působení na prostředí
 • tvoří složitý, vzájemně propojený systém, působí v jednotě
 • ve vývoji jedince se mění
 • vykazují variabilitu
 1. psychické procesy
 • poznávací – vnímání, představy, fantazie, myšlení a řeč)
 • procesy paměti (zapamatování, uchovávání, vybavení)
 • motivační procesy (citové a volné)
 1. psychické stavy
 • stavy pozornosti
 • nálady = stavy citové
 1. psychické vlastnosti
 • schopnosti, motivy a postoje, temperament, volné vlastnosti, charakter
 1. specificky získané dispozice

 

Psychické procesy:

Poznávání

 • orientace ve světě
 • přispívá k efektivitě chování a jednání
 • začíná názorným smyslovým poznáním = čití a vjem à počitky a vjemy

Vnímání

 • psychický proces, kterým zachycujeme, co působí na naše smyslové orgány v daném okamžiku
 • uvědomujeme si vnitřní i vnější prostředí
 • základem názorového poznání

Čití

 • nejzákladnější poznávací proces (předává nám informace o okolním světě)
 • výsledkem je počitek = obraz jedné vlastnosti daného předmětu

à Čivost

 • schopnosti člověka mít počitky
 • dá se měnit – např. stálým působením podnětů se čivost zmenšuje (např. prstýnek na ruce, přestanu vnímat, že ho na ruce mám)

Počitek x Vjem

Počitek

 • jednotlivý znak předmětu nebo děje, který na mě právě působí
 • obsahuje pouze jednu vlastnost daného předmětu
 • 16 základních druhů počitků

Vjem

 • zahrnuje celý předmět nebo děj (např. jablko – barva, chuť, tvar, velikost, vůně, povrch…)
 • vjem = spojení počitků
 • nejde jen o obraz předmětu ale i jeho poznání
 • vjemy v nás zanechávají stopy à předmět si vybavíme po určité době i bez jeho přitomnosti

Druhy počitků

 1. vnější (exteroreceptory) – informace z okolí
  1. dálkové (zrakové – šeroslepost, monochromatismus, barvoslepost; sluchové; čichové)
  2. dotykové (chuťové, tlakové, tepelné, bolesti)
 2. vnitřní
  1. pohybu (klouby, šlachy, svaly..)
  2. rovnováhy (tělíska ve vnitřním uchu)
  3. orgánové (útrobní)

Druhy vnímání

 1. Vnímání tvaru a velikosti
 2. Vnímání prostoru
 3. Vnímání pohybu
 4. Vnímání času

Poruchy vnímání

 • postižení neurologických funkcí nebo emociálním stavem
 1. kvantitativní (snížená vnímavost – únava, problémy, nemoc, nálada.. x zvýšená vnímavost – kofein, čerstvý vzduch)
 2. kvalitativní (smyslové klamy – nedokonalý obraz kvůli nedokonalému analyzátoru (např. kouzelníci, černá zužuje)

Pozornost

 • = zaměřenost a soustředěnost vědomí na podnět
 • z podnětů vybíráme jen některé à pozornost
 • nejčastěji se uplatňuje od 0,1 – 15 sekund
 • dlouhodobé udržení pozornosti není lehké, při jednotvárné činnosti tato schopnost klesá
 • dlouhodobé rozptýlení pozornosti způsobuje vážné chyby
 1. bezděčná pozornost
 • podnícena záměnou v prostředí
 • je rychle upoutána a rychle mizí
 1. záměrná pozornost
 • realizace dlouhodobých činností
 • není neomezená – mohlo by dojít k přetížení organismu
 • podmínky:
  • motivace
  • přestávky v činnosti a jejich střídání
 • vlastnosti pozornosti:
  • intenzita
  • stálost
  • rozsah
  • přenášení
  • výběrovost

Paměť

 • = soubor psychických procesů a vlastností, které umožňují osvojení zkušenosti, jejich zapamatování, uchování a vybavení
 • uchování nevědomých citových vzpomínek – centrum amygdala
 • uchování naučených dovedností a postupy – putamen
 • uchování vzpomínek na osobní životní události – kůra mozková (jejich přesná lokalizace nebyla dosud zjištěna)

Fáze paměti:

 • výrazně ovlivňuje kvalitu paměti
 • typy paměti: vizuální, akustická, motorická
 • fáze zapamatování:
  • krátkodobá paměť
   • zapamatování na několik sekund
   • sluchové a zrakové vjemy
   • lze je přenést na dlouhodobé
  • střednědobá paměť
   • až po dobu 20 min (důl.role – doprovodné asociace)
  • dlouhodobá paměť
   • pomocí učení, opakování, činnosti, cvičení
   • logická paměť
   • mechanická paměť
   • bezděčná paměť
  • druhy zapamatování:
   • spontánní uložení – díky výraznému podnětu
   • úmyslné uložení – učení s určitými prostředky
   • uchování v paměti – myšlenkové zpracování informací
   • vybavení a znovupoznání uchovaného
  • uchování – přeskupování a začlenění informací do nových souvislostí
  • vybavování – znovupoznání a reprodukce
  • zapomínání
   • zapomínáme to, co nepoužíváme
   • náhlé zapomenutí (=okno)
   • trvalé zapomínání
   • dočasné zapomínání

Motivace

 • souhrn činitelů (podněcují, podporují, aktivizují nebo utlumují a brzdí jedince
 • motivy = pohnutky jednání člověka; mají cíl, směr, intenzitu, vytrvalost
 • motivační procesy
  • citové a volní
  • emoce (city) – emoce bývá označována za širší pojem než cit (cit je chápán jako zážitková stránka emoce)
  • zážitky, které doprovázejí fyzické změny a motorické projevy (mimika, gesta)
  • znaky citů:
   • subjektivnost, spontánnost, předmětnost, aktuálnost, polarita, vliv na další psychické procesy
  • dělení emocí:
   • vyšší a nižší
   • intelektuální, etické a estetické
  • související pojmy: afekty, nálady, citové vztahy, vášně
  • vůle zajišťuje dosahování cílů (když je nutné překonávat překážky)
  • volní jednání – řízené a vědomé uskutečňování cesty k dosažení cíle
 • zájmy, návyky, cíle, přání, hodnoty, postoje, emoce a potřeby

Potřeby

 • = stav nedostatku nebo přebytku
 • výběrem hodnot jsou potřeby uspokojovány
 • systém potřeb se nemění, ale hodnoty ano
 • dělení:
  • fyziologické (biologické) – dýchání, potrava, voda, vylučování, nepřítomnost bolesti
  • psychické – pocit bezpečí, činnosti, sebeúcty, sociální interakce, lásky
  • sociální – kulturní život, vzdělání
 • zájem může být účinný motiv činnosti (= soustředěné, relativně déle trvající zaměření na uspokojování potřeb
 • ústřední zájem = záliba