Psychické stavy a vlastnosti ( vědomí, nevědomí, temperament, charakter a inteligence )

Psychické jevy

 • funkce mozku, zformovaly se vlivem společnosti
 • umožňují aktivní působení na prostředí
 • tvoří složitý, vzájemně propojený systém, působí v jednotě
 • ve vývoji jedince se mění
 • vykazují variabilitu
 1. psychické procesy
 • poznávací – vnímání, představy, fantazie, myšlení a řeč)
 • procesy paměti (zapamatování, uchovávání, vybavení)
 • motivační procesy (citové a volné)
 1. psychické stavy
 • stavy pozornosti
 • nálady = stavy citové
 1. psychické vlastnosti
 • schopnosti, motivy a postoje, temperament, volné vlastnosti, charakter
 1. specificky získané dispozice

psychické stavy

Pozornost

 

 • = zaměřenost a soustředěnost vědomí na podnět
 • z podnětů vybíráme jen některé à pozornost
 • nejčastěji se uplatňuje od 0,1 – 15 sekund
 • dlouhodobé udržení pozornosti není lehké, při jednotvárné činnosti tato schopnost klesá
 • dlouhodobé rozptýlení pozornosti způsobuje vážné chyby
 1. bezděčná pozornost
 • podnícena záměnou v prostředí
 • je rychle upoutána a rychle mizí
 1. záměrná pozornost
 • realizace dlouhodobých činností
 • není neomezená – mohlo by dojít k přetížení organismu
 • podmínky:
  • motivace
  • přestávky v činnosti a jejich střídání
 • vlastnosti pozornosti:
  • intenzita
  • stálost
  • rozsah
  • přenášení
  • výběrovost

 

Vědomí

 • uvědomujeme si vnější a vnitřní podněty (událostí, tělesných vjemů, vzpomínek a myšlenek)
 • zahrnuje také působení na sebe samého a ovlivňování okolí (chování, jednání..)
 • monitoring
  • jsme si vědomi, co se děje kolem nás i v našem těle
  • nejvyšší prioritu mají události důležité k přežití (hlad, bolest, kouř..)
 • ovládání
  • plánování, zahajování a řízení našich činů
  • časté provádění činností vede k jejich automatizaci (řízení, hra na klavír..)
 • podvědomé vzpomínky
  • vzpomínky dostupné našemu vědomí
  • např. orientace ve městě, zavazování tkaniček, znalost významu slov atd.))
 • některé podněty na nás působí podvědomě (odbíjení hodin)
 • „fenomén koktejlové party“ – neposloucháme cizí rozhovory, ale zpozorníme, když uslyšíme své jméno

Nevědomí

 • obsahuje vytěsněné, emočně bolestivé vzpomínky a přání
 • ovlivňují naše činy aniž bychom si toho byli vědomi
 • projevují se ve snech, v chybných úkonech, přeřeknutími apod.
 • zabývá se jimi psychoanalýza (S.Freud àG.Jung – „kolektivní nevědomí“)

Temperament

 • soustava psychických vlastností, projevují se způsobem reagování, chování, prožívání
 • souhrn vlastností organismu, určují dynamiku celého prožívání a chování osobnosti
 • nejstarší teorii temperamentu vypracoval Hippokrates (5.st.př.n.l.) – jeho teorii rozpracoval a poupravil Galenos (2.st.př.n.l.)
  • rozdělili temperament lidí na 4 skupiny podle tekutiny v těle:
   • sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik
  • psychologie využívá teorii I.P.Pavlova o vyšší nervové soustavě a termíny C.G.Junga (introvert a extrovert)
  • Kretschmerova teorie udává 3 zákl.typy temperamentu (zohledňují stavbu těla člověka):
   • pyknik, leptosom, atletik
  • Eysenck využíval znalostí psychologů a lékařů a sestavil model osobnosti, využil zákl.pojmy: introverze – extroverze, stabilita – labilita

Schopnosti

 • soubor předpokladů nutných k úspěšnému vykonávání určité činnosti, dovednosti
 • nejsou vrozené, vznikají a rozvíjejí se na zákl.vrozených vloh
 • jedna vloha může být základem mnoha schopností a naopak
 • různé úrovně rozvoje schopností:
  • nadání
   • souhrn schopností určitého druhu, umožňují nadprůměrné výkony v určité činnosti (zakládá se na vrozených vlohách)
  • talent
   • vysoce rozvinutý soubor schopností, který umožňuje, aby člověk dosáhl vynikajících výsledků
   • také označován jako „projevené nadání“
  • genialita
   • označení pro nejvyšší úroveň intelektuálních a tvůrčích schopností
   • působí vždy i další faktory – motivace, temperament, emocionalita, prostředí
  • dělení schopností: paměťové, umělecké, verbální, prostorová orientace

Inteligence

 • schopnosti učit se a zároveň dovednost uplatnit poznatky v praxi
 • = všeobecná rozumová výkonnost člověka, slouží k řešení problémů
 • číselné vyjádření inteligence = poměření mentálního a fyzického věku à kvocient inteligence (IQ)
 • průměrná inteligence: 90 – 109
 • podprůměrná: 80 – 89 à lehká (debilita) à střední (imbecilita) à těžká (idiocie)
 • nadprůměrná: 110 – 130
 • Mensa – sdružuje lidi s nadprůměrných IQ v Česku (nad 130)

Charakter

 • reguluje se podle morálních požadavků a norem
 • souhrn psychických vlastností osobnosti, zakládají se na mravních zásadách, projevují se v chování a jednání člověka
 • je ovlivňován temperamentem a schopnostmi člověka
 • není vrozený ani dědičný
 • rozdělení charakterových rysů:
  • vztah člověka ke společnosti a jiným lidem
  • vztah k práci
  • vztah k vlastní osobnosti
  • volní rysy charakteru (cílevědomost, samostatnost, rozhodnost, vytrvalost, sebekázeň a sebeovládání, ukázněnost, statečnost a smělost)
 • volní vlastnosti charakteru tvoří jeho jádro, všechny volní vlastnosti jsou získané, vliv na ně má výchova a sebevýchova

à svědomí – forma prožívání morálního hodnocení vlastních činů, motivů a citů