Psychologie

1.PSYCHOLOGIE

Předmět zkoumání

=zkoumá chování člověka a jeho uvažování

= věda zabývající se duší člověka, jeho myšlením, prožíváním, jednáním a chováním a snaží se ovlivnit tyto procesy do budoucna, nauka o duši

 • má uplatnění ve školství, politologii, zdravotnictví..
 • nejdříve byla součást filozofie (odpojila se až v 2.polovině 19.století)
 • název psyché= duše, logos= věda, rozum
 • dnešní psychologie= zkoumá chování a duševní procesy
 • interdisciplinární – spolupráce s přírodovědnými a sociálními vědami
 • od 19. Století se formuluje jako samostatná věda→ dříve byla součástí filosofie

 

Psychologické kategorie:

 • VĚDOMÍ – to co si dokážu vybavit v mysli
 • PROŽÍVÁNÍ – vnitřní život člověka
 • CHOVÁNÍ – záměrná lidská tělesná aktivita

Cíle
1.popsat
2.vysvětlit
3-předvídat
4-zlepšit

Metody výzkumu
-záměrný postup, který má vést k dosažení cíle
-musí splňovat podmínky:

 • objektivita
 • validita
 • reliabilita
 • standartizace
 • verifikace

 

 1. Pozorování
  -více lidí aby byla objektivita
  -Roschachův test – inkoustové skvrny, je to ovlivněno nevědomí
  a)introspekce=sebepozorování
  b)pozorování
 2. Experiment
  -záměrné vyvolání jevu
  -dá se opakovat
  a)laboratorní-přesně vymezené a kontrolované podmínky
  b)přirozené-podmínky přirozené
 3. Rozhovor
  -psycholog se táže pacienta
  a)struktorovaný
  b)nestruktorovaný
 4. Dotazník
  -hromadné získávání informací
  +anonymita/-lež,neschopnost zodpovědět
 5. Rozbor výsledků činnosti
  -pozorování schopností + dovedností
 6. Rozbor volnějších písemný projevů
  -grafologie
 7. Projektivní metody
  -naše psychika se odráží ve výsledku testu

Dějiny

-19.st(1879)Wilhelm Wundt první psych. laboratoř v Lipsku
do té doby byla součástí filosofie Hipokrates, Sokrates, Aristoteles

Biologický přístup
William James-Principy psychologie(1890)
-základem chování jsou půdy a instinkty

Psychoanalytický přístup
Sigmund Freud, Carl Gustav Jung-např. Výklad snů
-součást naší mysli i nevědomí, které i zkoumá
-princip determinismu=chování má příčinu, ale my si to neuvědomujeme
-Oidipův komplex/Elektřin komplex
-podoba ledovce

Behaviorismus
-1.pol. 20.st. v USA
-zakladatel John B. Watson
-studují se objektivně pozorovatelná fakta=chování
-vyčlenili jednotky chování
STIMUL→REAKCE
-tvrdí, že chování je výsledkem nějakého stimulu
-lidská mysl (BLACK BOX)a nelze jí nabourat
-přeceňují učení
chování lze zkoumat bez ohledu na vnitřní duševní vztahy

Kognitivní psychologie
-Elizabeth Laftnsová

-kognitivní (poznávácí) procesy, které vytváří vnitřní modely vnějšího světa=ty vnitřním obrazem chování
-mozek=PC

Humanistická psychologie
-60.léta 20.st.
-Abraham Maslow
-Carl Rogers

zaměřeni na prožívání člověka
-vědomí=centrum zkušeností, které souvisí i s nevědomím, ale nepřikládá mu takový význam
-potřeba seberealizace
-pyramida potřeb (vrchol seberealizace, dolo jsou půdy)

Dělení

Teoretické disciplíny

 1. Biologická psychologie
 2. Obecná psychologie-předmětem poznávací procesy
 3. Vývojová psychologie
 4. Psychologie osobnosti-charakter, temperament
 5. Sociální psychologie-psychika člověka v kontaktu s lidmi

Aplikované disciplíny
-využívá teoretických poznatků a aplikuje je do praxe

 1. Klinická psychologie
 2. Pedagogická psychologie
 3. Psychologie práce
 4. Forenzní psychologie