Reformace a protireformace

 • římskokatolická církev ve 13. a 14, stol. na vrcholu moci, zcela ovládala duchovní život společnosti, disponovala ohromným majetkem, diktovala pravidla každodenního života lidí, lidé odváděli církvi desátek a další platby
 • rostoucí majetek + politická angažovanost – zesvětštění církve
 • přímá vazba církve na papežskou kurii – vysoké finanční nároky – platby za udílení církevních úřadů a hodností, poplatky za rezervaci výhodných míst, korupce
 • obchodování s církevními úřady, prodej odpustků – svatokupectví
 • úpadek duchovních hodnot křesťanství, uvolněná morálka
 • úsilí o nápravu křesťanské církve – návrat k původnímu poslání, přísné dodržování mravních zásad podle Bible, odstranění světské vlády církve
 • první kritik církve – John Wycliff (1320 – 1384) – v Anglii, 14. stol., přeložil Bibli do angličtiny, porovnával zkaženost církve ve srovnání s normami v Bibli, odmítá sekularizaci – církevní hierarchii, nabádal k návratu k duchovní činnosti a chudobě, řada stoupenců – „lollardi“ – potlačeni
 • reformace „shora“ – vedena církevní hierarchií, neúspěšná
 • koncilní hnutí – snaha řešit problémy na koncilu (vrcholné shromáždění biskupů a učenců): kostnický – 1414 – 1418 – řešil papežské schizma

        basilejský – 1431 – 1434 – spor konciliarismu (koncil víc než papež) a papalismu (papežská       autorita vyšší)

 • vznik různých sekt – albigenští, vladenští ve Francii, lollardi v Anglii

1) Papežské schizma (1378 – 1417)

 • snaha císařů o návrat papeže do Říma
 • 1378 – návrat Řehoře XI., brzy poté zemřel
 • konkláve musí zvolit papeže v místě jeho smrti, 11 ze 16 členů Francouzi
 • papežem zvolen Ital Urban VI. – sídlo v Římě
 • ve Francie kardinálové zvolili za papeže Klimenta VI. – Avignon
 • ani jedna volba nebyla legitimní – 2 papežové, oba měli své nástupce, rozštěpení křesťanství
 • koncil v Pise (1409) sesadil stávající papeže a zvolil jiného, papežové v Říme ani Avignonu se tomu nepodvolili a tak vzniklo trojpapežství – Alexandr V.
 • rozřešení – koncil v Kostnici 1414 – 1418 – papežové z Říma a Pisy dobrovolně odstoupili a avignonský byl sesazen, byl zvolen nový papež Martina V.

 

2) Německá reformace

 • sto let po husitství v 16. stol.
 • Německo hospodářsky nejednotné
 • politicky rozdrobené – volný svazek samostatných států, knížectví hrabství a měst – bezmocná „svatá říše římská národa německého“, velká moc papeže – snaha o sjednocení
 • habsbursko-francouzské spory o některá území (Burgundsko, Lotrinsko, Nizozemí) – dva tábory v Evropě – francouzský stát a nejednotná habsburská říše
 • vzrostla moc měšťanů
 • přechod k peněžní rentě a peněžnímu hospodářství – zhoršení situace rolníků
 • vnitřní rozpory v církvi – žila v přepychu a bohatství
 • odpor všech proti církvi, proticírkevní reforma za císaře Maxmiliána I. (1493-1519) – mohutné národní protiřímské hnutí
 • v čele hnutí mnich a profesor Martin Luther (1483 – 1546) – kritizoval církev a morální úpadek
 • 1517 vydal 95 tezí – přibyl je na chrám ve Wittenbergu
 • 1520 veřejně spálil bulu papeže Lva kde byl nazván kacířem – dán do klatby
 • ukryl se u saského kurfiřta na hradě Wartburg
 • prosazoval změnu celého způsobu života římské církve, vycházel z Husa (kritika odpustků, byl pro přijímání z kalicha, zpochybňoval úlohu církve, jediná autorita Písmo svaté odmítal selské bouře) – šlechtická reformace (sdola)
 • 1522 vznik luteránské církve (protestantská, evangelická)
 • radikalizace poddaných na vesnici (proti útlaku, robotě, ovlivněni Lutherem) – německá selská válka 1524 – 1526
 • v jihozápadním Německu
  • střet s vrchností v jižním Schwarzwaldu a na horním Rýnu, vedeni Thomasem Müntzerem, vydali program Artikulovaný list, z počátku úspěšní
  • povstání v Horním Švábsku – umírněný program Dvanáct artikulů, byli poraženi
  • 1525 povstání ve Francích – Heillbronský program, selsko-měšťanská opozice, požadavky sedláků v pozadí, potlačeni
   • ve středním Německu
    • v Mülhausenu nejradikálnější hnutí, učení o „Boží říši na zemi“, sesadili vládu – dosadili Věčnou radu
    • 1525 poraženi u Frankhausenu, Müntzer popraven
     • nejdéle se povstalci udrželi v alpských oblastech – vedeni Michaelem Gaismairem – program Zemské zřízení
     • poslední snaha radikálů – povstání v Münsteru 1534 – v čele Jan Mathys, Jan z Leidenu, požadavek společného vlastnictví, vyhnání bohatých – založili münsterskou komunu, 1535 poraženi a upalováni
     • reformace pokračovala i přes porážky radikálů
     • luteráni nemohli být úplně potlačeni – císař Karel V. právě bojoval s Francií
     • 1529 zemský sněm v Špýru – protest menšiny luteránské šlechty proti hlasování o správnosti Lutherových tezí – od toho protestanti
     • 1531 založen obranný spolek protestantů Šmalkaldská jednota
     • nové zásady církevního učení – augsburská konfese
     • 1546-7 šmalkaldská válka Karla V. s protestanty, 1546 císař zvítězil u Mühlbergu
     • 1547 interim – kompromis, povoloval pod obojí, manželství kněží odmítnul
     • 1555 Augsburský mír – svoboda vyznání šlechty a měst – „čí panství, toho náboženství“; zlomen ideový monopol katolické církve
     • sever říše byl protestantský, jih katolický
     • dočasná stabilizace říše
     • luteránství se šířilo do Pobaltí, Skandinávie (uzákoněno ve Švédsku, Dánsku a na Islandu), Polska, Uherska, Česka; přijato hanzovními městy ve východním Polsku a řádem německých rytířů ve východním Prusku

 

 

 

 

 

3) Reformace ve Švýcarsku

Huldrych Zwingli

 • církev kritizoval Huldrych Zwingli (1484 – 1531) – vyjadřoval zájmy řemeslníků a obchodníků, odmítal celibát, uzavíral kláštery, konfiskoval církevní majetek, usiloval o sjednocení kantonů proti Habsburkům
 • 1531 bitva u Kapellu s katolickými kantony, Zwingli padl
 • další radikální kritik Balthasar Hubmair – přívrženec novokřtěnectví, proti placení feudálních dávek

Kalvinismus

 • v Ženevě Francouz Jan Kalvín (1509 – 1564), vycházel ze Zwingliho, učení o predestinaci (člověk má od Boha určené poslání, musí se chovat podle Božích přikázání), vyzdvihoval pracovitost a skromnost, připouštěl i násilný odpor proti církvi
 • stal se vládcem ženevské republiky – tvrdé životní podmínky, nutil ke střídmosti, dozor nad mravností, netolerantní
 • ovlivnil hugenoty ve Francii, puritány ve Skotsku a Anglii
 • 1566 Helvétská konfese – kompromis mezi zwingliánstvím a kalvinismem

 

4) Francouzská reformace

 • silné postavení království vůči církvi
 • za vlády Františka I. prosazen galikanismus – katolická církev nezávislá na Římu
 • léta 16. stol. šířeny Lutherovi spisy mezi vzdělanci
 • v pol. 30. let plakátová aféra – vylepování protikatolických plakátů v Paříži a na královském zámku Ambois
 • léta – rozsáhlé šíření kalvinismu X silná královská moc (Kateřina Medicejská – opora o část šlechty a města)
 • stoupenci kalvinismu hugenoti – řemeslníci, drobná šlechta
 • katolická liga – severovýchodní Francie, stará vysoká šlechta (Guisové)
 • 1562 Toleranční edikt – náboženská svoboda hugenotů mimo města
 • shromáždění hugenotů ve stodole ve Vassy – přepadeno a vyvražděno vévodou Guisem – „krvavá lázeň ve Vassy“
 • 1562 – 1570 náboženské boje, hugenoti si vynutili náboženskou svobodu a sympatie krále Karla IX.
 • svatba Jindřicha navarrského (předák hugenotů) s Markétou Medicejskou (dcera Kateřiny) – v Paříži se shromáždili hugenoti, v noci z 23. na 24. srpna 1572 přepadeni a přes 3000 povražděno – bartolomějská noc, Jindřich to přežil – byl pouze uvězněn, založil novou dynastii Bourbonů
 • 1589 zavražděn král Jindřich III. nastoupil Jindřich IV. Navarrský (korunován 1594) – donucen přijmout katolickou víru
 • 1598 vydán Nantský edikt – hugenotům zaručena tolerance v celé Francii kromě Paříže
 • v rukou hugenotů zůstali některé pevnosti (La Rochelle), 1685 zrušen Ludvíkem XIV. – emigrace hugenotů
 • 1617 u vlády Ludvík XIII. – poradce kardinál Richelieu – boj proti hugenotům
 • 1628 padla La Rochelle, hugenoti hojně odcházeli ze země

 

 

 

 

 

5) Anglická reformace

 • politická záležitost
 • v Anglii nepřátelská nálada proti papeži a zbohatlému duchovenstvu
 • král Jindřich VIII. proti reformaci, jeho první manželka mu neporodila syna – chtěl se rozvést, aby ho mohl mít s jinou – papež mu to odmítl – Jindřich s přesto rozvedl – byl exkomunikován z církve – odtržení od Říma
 • 1534 založena anglikánská církev – v jejím čele král, organizace přejata z katolické církve (biskupové)
 • popraven biskup Thomas More
 • pronásledování katolíků, rušení klášterů
 • drobná buržoazie nespokojená – šíření kalvinismu
 • z kalvinismu se kolem r. 1570 vyvinulo puritánství
  • nábožensko-morální očistné hnutí
  • asketické a bibli věrné křesťanství X postoj nakloněný světu
  • anglikánská církev jim připadala laxní, přikláněli se ke skotské církvi
  • oddělili se od nich independenti
  • mnoho puritánů odešlo do Ameriky
  • není jednotná puritánská církev
 • vrchol v pol. 17. stol – Olivek Cromwell – anglická buržoazní revoluce

 

6) Význam reformace

 • podlomen feudalismus, cesta ke kapitalismu
 • podnět k aktivitě jednotlivce
 • rozvoj národních kultur, národní jazyky při bohoslužbě
 • ukázána cesta k revolučnímu řešení společenských sporů
 • vznik nekatolických náboženství, souhrnně nazývány evangelická

 

7) Protireformace

 • reforma katolické církve, úsilí získat ztracené pozice
 • snaha o přestavbu katolické církve
 • obnovena inkvizice, vydán index zakázaných knih, působili skrz školy
 • 1540 založen nový řád Tovaryšstvo Ježíšovo – jezuité, zakladatel špatněl Ignác z Loyoly – důraz na vzdělání, fyzičku, principy renesančního humanismu a katolické církve, podřízeni přímo papeži
 • 1545 – 1563 Tridentský koncil – svolal Karel V., cílem byla dohoda mezi katolíky a evangelíky – požadavky reformy církve, zrušení celibátu, povolení laického přijímání z kalicha, odmítnuta predestinace, potvrzeno sedm svátostí, zrušeny odpustky
 • koncil byl ekumenický (obecný) – byli přizváni i zástupci protestantů, ale k dohodě nedošlo
 • vliv papeže – přijaty dogmata proti reformaci, povinnost vyznání víry (Credo) – musel složit každý duchovní
 • dovršení vnitřní obnovy církve, konečné oddělení od středověku
 • vznik baroka