Rodina jako společenská instituce, druhy a vývoj rodiny napříč kulturami, dav jako sociální agregát

SOCIÁLNÍ SKUPINY

 • = od 3 lidí výše (2 – dyáda)
 • Co mají všechny soc. skupiny společného: komunikace, interakce, cíl, hodnoty, hierarchie – status, role, tolerance, soc. kontrola, sankce, model spolupráce (hierarchický m. – x synergický m.)

Dělení:

 • Zabýval se jím Charles Coolly
 • Dle vzniku:
  • Formální – vzniká aktem založení, hierarchie rolí jasně daná, př. škola, stát, rodina, …
  • Neformální – vzniká dobrovolně, osobní až emocionální vazby, př. skupina přátel
 • Dle významu:
  • Primární – není zde žádný vyšší cíl, tvoří ji lidé, se kterými udržujeme silné neformální vazby (vztah důvěry, intimity a soudržnosti), př. rodina, kamarádi
  • Sekundární – vyšší cíl, neznáme důvěrně, spíše formální vztahy, př. pracovní skupiny
 • Dle velikosti:
  • Malé – cca 30 lidí, emoční vztah, těsné sociální vazby
  • Velké – hodně lidí, často chybí emoční vztah, lidé o sobě pouze vědí, ale neznají se blíž, př. pol. Strany
 • Dle přístupnosti:
  • Inkluzivní – všem přístupná, snadno se tam dostanu
  • Ohraničené – poměrně snadno se tam dostanu, př. knihovna
  • Exkluzivní – rozhoduje se o přijetí př. VŠ
  • Vlastní
  • Cizí
  • Referenční – nejsem členem, ale chci být
  • Členská – jsem členem
 • Dle trvání
  • Krátkodobá – př. brigáda, přednášky
  • Dlouhodobá – př. škola, práce
  • Sporadická – krátké trvání, ale opakující se, př. koncert
 • Dle členství
  • Automatické – př. rodina, občané státu
  • Dobrovolné – škola, kroužek
  • Vynucené – vězení, nemocnice

Základní znaky

 1. existence interakce– vzájemné působení; přímé – obličejem, nepřímé – prostřednictvím tisku
 2. komunikační síť– možnost komunikace
 3. existence společné činnosti k dosažení cílů– cíl a činnost definují celou skupinu; např. Greenpeace, církev, …
 4. uznávání společných hodnot– stanovení různých norem a jejich dodržování
 5. vědomí specifické identity– skupina si vytváří nejen obraz sebe (autostereotyp), ale i obraz těch druhých (heterostereotyp – pozitivní nebo nepřátelský); může krystalizovat i do určité ideologie (skinheadi, anarchisté, …)
 6. diferenciace rolí a pozic– určitá dělba práce, rozdělení autority a vlivu
 7. systém pozitivních a negativních sankcí

 

Pozice ve skupině

Hvězda – s největším počtem pozitivních reakcí ze strany ostatních

Outsider  – stojí kdesi opodál, spíše negativní reakce, ale on sám je výrazný

Zavržený (antihvězda) – nejvíce negativních reakcí

Izolát – neprojevuje se, nevzbuzuje reakce

Ambivalentní osoba – milován nebo nenáviděn, nic jiného

Šedá eminence – osoba v pozadí, většinou velký oblíbenec hvězd, v důležitých momentech důležitý pro vůdce

VŮDCE – důležitá pozice, motivuje skupinu, dokáže i pokárat, předpoklady pro vůdce: inteligence, vitální energie, sebeovládání. Dva typy vůdců:

 1. a) věnující se vztahům mezi členy skupiny – funguje lépe než b)
 2. b) zaměření na úkoly

 

RODINA

 • sociální instituce
 • primární malá sociální skupina – je nejdůležitější skupina
 • je ekonomickou jednotkou (spojuje ji společně užívaný majetek) a zároveň výchovnou jednotkou (rodiče jsou odpovědni za socializaci a výchovu svých dětí)
 • zprostředkovává kontakty s okolím, významné je osvojení si jazyka (komunikace)
 • udává jedinci určitý sociální status, provází člověka po celý život
 • vede jedince k nezávislosti a k založení vlastní rodiny
 • typy rodin: nukleární x rozšířená, původní x rekonstruovaná

Dějiny rodiny

 • Pravěk
  • Podle dnešních primitivních národů
  • Lov, sběr ® časté stěhování ® malý počet lidí
  • Žily spolu skupiny příbuzných osob, často skupinové manželství
  • Matriarchát
 • Neolitická revoluce
  • Zemědělství, pastevectví,
  • rodina se nestěhuje
  • děti pomáhají na poli
  • velký přírůstek obyvatel
  •  patriarchát
 • Řecko
  • Klasický model rodiny, monogamní manželství, muž míval otrokyně
  • Rodina – oikos = statek, hospodářství, služebnictvo
  • Otec rozhodoval o sňatku svých dětí
  • Rozvody (kvůli nevěře manželky, někdy když byly týrány)
  • Často odkládání nechtěných dětí, ve Spartě se házely ze skály
 • Řím
  • počátky emancipace žen – mohly pracovat
  • ve vyšších vrstvách společnosti povinné manželství
  • snadné rozvody, méně dětí, možnost adopce (šlo adoptovat i dospělého, př. Julius Caesar)
 • Středověk
  • Křesťanství – monogamie, nemožnost rozvodu, požadavek věrnosti
  • Objevuje se mysogynie = nepřátelství vůči ženám, protože byly příčinou vyhnání z ráje
  • Dítě je podřízeno rodičům
  • Velká dětská úmrtnost
 • Přelom středověku
  • První nalezince
  • Kmotrovství
  • Sňatky ekonomické, stavovské
  • Rodiny vícegenerační (tradiční (stavovská) rodina)
  • Velká porodnost i úmrtnost
  • Rodina = ekonomická jednotka
 • Novověk
  • Ekonomické změny – oddělení pracovního a domácího prostředí
  • Práce žen
  • 19. století – požadavky žen na volební právo, stávky, emancipace
  • Vznik moderní rodiny – žená má samostatnost, ekonomická aktivita obou rodičů
  • Omezení významu příbuzenských vztahů
  • Nukleární rodiny

 

Stav (krize) rodiny v současné době

 • krize rodinného života nastala v 2. polovině 20. století – důvodem byla přílišná zaměstnanost (2 kariérová manželství), nízký věk novomanželů, změny systému sociální kontroly
 • v současné společnosti je rodina nabourávána tržním pojetím člověka, nesouladem povah
 • manželství bývá založeno na emocích, je křehčí
 • klesá počet uzavřených manželství, narozených dětí a roste počet lidí, kteří volí samotářský způsob života
 • rovněž stoupá rozvodovost – vyšší věk 1. dítěte u žen, rodinné cíle potlačeny oproti kariéře, pokračování ve vzdělání
 • Roste počet bezdětných rodin
 • Roste počet matek vychovávající dítě bez otce

 

 

Druhy rodiny

 • Nukleární – jaderná, rodiče + děti
 • Rozšířená – více generací žije spolu (3)
 • Úplná – rodiče + dítě
 • Neúplná – trvale jeden z rodičů chybí, o dítě se starají prarodiče
 • Rekonstituovaná – žijí spolu lidé, kteří nejsou pokrevně spjati
 • Orientační – vycházím z ní založit novou rodinu
 • Prokreační – ta, kterou jsem založil
 • Funkční
 • Dysfunkční – není plněna některá z fcí
 • SZ rodina – menší počet (4 – 5 lidí), vysoký sňatkový věk
 • JV rodina – víc lidí, nízký sňatkový věk

 

Funkce

 1. socializační (výchovná)
 2. biologická (reprodukční) – rozmnožovací schopnost, plození dětí
 3. ekonomická – společné hospodářství, majetek, daně
 4. emocionální – láska, pochopení
 5. zabezpečovací
 6. vzdělávací
 7. obranná (ochranná)
 8. kulturní (přenesení tradic)
 • v současnosti tyto funkce přebírá stát a jeho formální organizacedle některých sociologů tím stát rodinu oslabil

 

 

SOCIÁLNÍ AGREGÁT

 • = sociální útvar, jehož členové se sešli náhodou, neplánovaně, navzájem se neznají a pravděpodobně se už ve stejném složení znovu nesetkají

Dělení:

 • shluky – do 40 lidí
 • davy – skupina lidí na určitém místě na základě jednoho podnětu

 

DAV

 • zvláštní druh agregátu
 • skupina lidí, kteří se shromáždili na stejném místě na základě stejného podnětu
 • Dnes už nemusí být na jednom místě ve stejný čas (masmédia př. fb)
 • Gustave Le Bone – francouzský sociolog
  • kniha – Psychologie davu
 • Ortega Y Gasset – španěl
  • Kniha – Vzpoura davu
 • Sugesce, davová psychóza
 • ®individuální duše upadá – kolektivní duše
 • Nahoru jde: ego, sebedůvěra, agrese, emoce, afekt, pocit moci, pocit správnosti, nápodoba, pocit anonymity
 • Dolů jde: morální zábrany, inteligence, paměť, individualita
 • Převažuje emocionální způsob jednání
 • Absolutní anonymita, hesla
 • Vůdce: předem známý x improvizovaný (první křičí hesla,…)
 • S dave se nedá pracovat, je nebezpečný
 • Různé formy:
  pasivní – př. přednáška
  expresivní – výrazový, př. divadlo
  únikový – př. panika při poplachu
  rabující – získávací, př. vykrádání po povodních
  agresivní – př. demonstrace
  ®dav může z jedné formy přecházet do druhé velmi rychle
 • Agresivní dav:
  lynčující – silnější a početnější skupina proti menší
  terorizující – menší terorizuje početnější (neozbrojenou) skupinu
  bojující – dvě stejně vybavené skupiny
 • Davy nezákonné
 • Davy nahodilé – velmi pasivní, shluky zevlounů
 • Demonstrace = shromáždění lidí na veřejném prostranství za účelem předvedení společného názoru, zpravidla politického rázu
  • Lhůta ohlášení 5 dnů na obecním/městským úřadě
  • Oznámení: účel, den konání a doba zahájení; předpokládaný počet účastníků; opatření aby proběhlo v souladu se zákonem; jméno, příjmení, pobyt svolavatele; identifikace zástupce svolavatele
  • Pokud úřad nereaguje, demonstrace je povolená

Pravidla demonstrace upravuje zákon o právu shromažďovacím

 • Účastníci shromáždění jsou povinni dbát pokynů svolavatele a pořadatelů podle a zdržet se všeho, co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění.
 • Po ukončení shromáždění jsou jeho účastníci povinni se pokojně rozejít. Je-li shromáždění rozpuštěno, jsou povinni neprodleně opustit místo shromáždění. V rozchodu jim nesmí být žádným způsobem bráněno.
 • Účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny. Rovněž nesmějí mít u sebe jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, lze-li z okolností nebo z chování účastníků usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím.

Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci.