Roztoky, difúze, osmóza

Roztoky

 • Roztokem rozumíme homogenní směs skládající se nejméně ze dvou látek, jejichž zastoupení můžeme v určitých mezích plynule měnit
 • Roztok se skládá z rozpouštědla a rozpouštěné látky:
  • Rozpouštědlo je látka, která je v soustavě v nadbytku
  • Ve vodných ¤ je vždy rozpouštědlem voda
  • V ¤ vzniklých smísením látky pevné nebo plynné s kapalnou je rozpouštědlem kapalina
 • Roztok vzniká rozpuštěním látek v daném rozpouštědle:
 1. Rozpouštěná látka se postupně rozptyluje mezi částice rozpouštědla, z ¤ ji lze získat v nezměněné formě; kyslík, dusík; cukr ve vodě
 2. Mezi rozpouštěnou látkou a rozpouštědlem probíhá chemická reakce, která trvale mění povahu rozpouštěné látky; kovy v kyselinách, amoniak ve vodě

 Roztoky se dělí:

1.      Podle vlastností rozpouštěné látky

 1. Neelektrolyty – vznikají rozpouštěním látek, jejichž molekuly jsou nepolární, do ¤ přecházejí ve formě molekul; roztoky jsou nepolární, neobsahují volně pohyblivé ionty
 2. Elektrolyty – vznikají rozpouštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech, vzniklý roztok obsahuje pohyblivé el. nabité ionty – vede el. proud

2.       Podle skupenství

 1. pevné (slitiny kovů)
 2. kapalné (kapalná, plynná nebo pevná látka rozpuštěna v kapalném rozpouštědle)
 3. plynné (vzduch)

¤ nasycený – za daných podmínek se v něm nerozpustí více rozpouštěné látky (vzniká rovnovážný stav, kdy množství látky rozpuštěné a vyloučené jsou si rovny)

¤ nenasycený – za daných podmínek se v něm rozpustí další množství rozpouštěné látky

¤ přesycený

 

 Rozpustnost látky

 • V určitém rozpouštědle je dána hmotností (látkovým množstvím) látky, která se za daných podmínek (teplota, tlak) rozpustí v hmotnostním nebo objemovém množství rozpouštědla za vzniku nasyceného roztoku

Výpočty složení a změn ve složení roztoků

1.       Hmotnostní zlomek látky B, wB

wB = mB / mr                      mB = hmotnost rozpuštěné látky

mr = hmotnost roztoku

mr = mB + mR                    mr = hmotnost rozpouštědla

Vynásobením hmotnostního zlomku wB stem získáme hmotnostní procento látky: B = wB x 100

 2.    Objemový zlomek látky B, φB

φB = VB/ Vr        VB = objem rozpouštěné látky

Vr = objem roztoku

Vr = VB + VR         VR = objem rozpouštědla

Vynásobením objemového zlomku stem získáme objemové procento látky:   B = φB x 100

 3.    Molární zlomek látky B, XB

XB = nB / ∑ini        nB = látkové množství látky B

ini = součet látkových množství všech látek v roztoku

4.       Látková koncentrace cB látky B

cB = nB / V                           V = objem roztoku

jednotka: mol.m-3, mol.dm-3

molarita

5.       Hmotnostní koncentrace látky B, cB

cB = mB / V                          mB = hmotnost rozpuštěné látky

jednotka: kg.m-3,g.dm-3, mg.cm-3

MOLARITA – počet molů látky v litru roztoku

X = nB / ∑ini

počet molů n = m / M   M = součet relativních atomových hmotností

Změny složení roztoků

 • Smísení dvou roztoků stejné látky A o různém složení – w1 * m1 + w2 * m2 = (m1 + m2) * w
 • Přidání čistého rozpouštědla (w2 = 0) – w1 * m1 = (m1 + m2) * w
 • Přidání čisté látky (w1 = 100%) – m1 + w2 * m2 = (m1 + m2) * w

Mnohostranný význam roztoků

 • Kvalitativní analytická chemie (= kvalitativní analýza) zkoumá složení studované látky
 • Kvalitativní analýzou se dokazuje přítomnost prvků (v podobě atomů nebo jednoduchých i složených iontů, popř. charakteristických skupin) ve zkoumané látce
 • Výsledkem kvalitativní analýzy je zpravidla pojmenování zkoumané látky
 • Komplexotvorné a srážecí reakce → rychlé, iontové, bez vedlejších produktů, barevný efekt

Dělení kationtů do analytických tříd

 • H2S dnes nahrazujeme sulfanovou vodou H3O+ + S2- (sulfanová voda musí být čerstvá
  S2- – 2e → S0 zkalení roztoku, neúčinný)

Fyzikálně-chemické procesy v živých soustavách

Difúze: samovolný přechod částic ve směru koncentračního spádu bez dodání energie.
V živých soustavách usnadňují difúzi přes buněčné membrány tzv. přenašeče (i proti koncentračnímu spádu, jedná se o tzv. aktivní transport (s dodáním energie)
Osmóza: samovolný průchod molekul přes polopropustnou (semipermeabilní) membránu proti směru koncentračního spádu (bez dodání energie).
Membrána propouští pouze menší molekuly rozpouštědla, takže v jedné části se snižuje koncentrace a zvyšuje objem, zajišťuje transport vody v živých soustavách kvantitativním vyjádřením osmózy je osmotický tlak (závisí na koncentraci a teplotě)
Koloidní charakter: buňky jsou koloidní systémy, kde dispergované částice jsou např. bílkoviny, nukleové kyseliny nebo sacharidy. Nebo se menší molekuly sdružují do větších celků – na principu micelárních koloidů je zbudována struktura biologických membrán (micela = shluk molekul)