Severní Evropa

 • Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko
 • Charakterizujte stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy
 • Ledovce

 

Historie Skandinávie

 • Konec 1. tisíciletí n. l. -> Vikingové – dostali se pravděpodobně jako první do sev. Ameriky
 • – 13. století – oblast byla kristianizovaná -> vytvoření 3 království
 1. Norské (jeho součástí byl Island, Faerské ostrovy, Grónsko)
 2. Dánské (i na území dnešního jižního Švédska)
 3. Švédské (včetně části území dnešního Finska)
 • 1397 -> Kalmarská unie – spojila všechna tři království pod vládu dánského krále
 • 1521 -> odtrhnutí Švédska
 • Švédsko a Norsko soupeřily o hegemonii -> Švédsko vítěz
 • 1808 (Napoleonské války) -> expanze Ruska – zabrání finského území Švédska
 • 1905 -> Norsko se odtrhlo od Dánska
 • 1917 -> Finsko se dostalo z nadvlády Ruska
 • 1944 -> osamostatnění Islandu
 • Dánskému království v dnešní době zůstalo jen Grónsko a Faerské ostrovy – autonomie

 

DÁNSKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha: 43 094 km2 – nejmenší skandinávská země (neleží na Skandinávském poloostrově)
 • Hlavní město:Kodaň (471 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):5 500 510
 • Úřední jazyk:dánština – severogermánská jazyková skupina, indoevropská rodina
 • Státní zřízení: království – Margrethe II.

 

Přírodní poměry

 • 2/3 plochý Jutský poloostrov, zbytek přilehlé ostrovy (Fyn, Sjælland…)
 • K Dánsku patří Grónsko a Faerské ostrovy
 • Povrch – převážně roviny, nížiny -> průměrná výška 30 m n. m (nejvyšší kopce 170 m.n m.)
 • Západní pobřeží severního moře – písečné duny (až 30 metrů vysoké)
 • Sever – dlouhý Limfjord – odděluje část pevniny
 • Západ země – vřesoviště a rašeliniště
 • Lesy zahrnují 11 % plochy – východě listnaté, jehličnaté – hospodářské účely, ochrana pobřeží

Podnebí

 • Mírný pás, podnebí oceánské s rostoucími kontinentálními vlivy směrem k Baltskému moři
 • Srážek ubývá od západu (800 mm) k východu (500 mm)
 • Léta chladná, zimy mírné a deštivé, časté větry a mlhy

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):5 500 510
 • Hustota zalidnění: 127,6 obyv./km2
 • Osídlení je nerovnoměrné
 • pás východního pobřeží Sjaellandu (od Kodaně po Helsingør) více než ¼ obyvatelstva
 • 85% obyvatel žije ve městech
 • 97,3% Dánové, na jihu 1,7% německá menšina, přibývá cizinců – hlavně Turků

Náboženství

 • luteráni 91 %, katolíci, protestanti

 

Sídla

Kodaň – východní pobřeží ostrova Sjælland, největší a hlavní město, sídlo dánské královny

 • Kodaňská aglomerace – přes 1 milion lidí
 • Jedno z měst s nejkvalitnější životní úrovní a s nejšetrnějším přístupem k přírodě na světě
 • Největší skandinávské letiště
 • Největší dánský přístav – spojení se Švédskem, Norskem, Německem, Polskem i s VB

 

Průmysl

 • Malé množství nerostných surovin
 • Hlavní bohatství – ropa a zemní plyn – z šelfu Sev. moře (produkce kryje domácí spotřebu)
 • Dále se těží žula, cihlářské hlíny, křída a kaolín
 • Většina elektráren tepelných, velký význam ale i elektrárny větrné
 • Strojírenský průmysl – rybářské a chladírenské lodě, lodní motory, zemědělské stroje, zařízení pro potravinářskou výrobu a nově i spojovací techniku a elektroniku
 • Potravinářský průmysl – sýry, máslo, pivo
 • Hlavní obchodní partneři – Německo, Švédsko
 • Příjmy z turistického ruchu – nejvíce ze všech skandinávských zemí

 

Zemědělství

 • Velmoc – 62% obdělávatelné půdy – nejvíce v Evropě
 • Dánské zemědělství – velká intenzita, vysoká produktivita, mechanizace, spotřeba umělých hnojiv => jen 6% ekonomicky činného obyvatelstva
 • Pěstují se obilniny (pšenice), brambory, cukrová řepa
 • Chov skotu, prasat a drůbeže
 • Mořský rybolov – 10-11. místo na světě
 • Asi polovina zemědělské produkce se vyváží do zemí EU

 

Doprava

 • Velmi hustá silniční síť
 • Ve městech se mimo MHD hojně využívají jízdní kola

 

FINSKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha:337 030 km2 – 2. největší skandinávská země (po Švédsku) – středně velký stát
 • Hlavní město:Helsinky (516 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2006):5 250 275
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyky:finština 92% populace – ugrofinský jazyk, švédština 6% – Alandské o., pobřeží

 

Přírodní poměry

 • Jih + střední část -> rozsáhlé jezerní pánve (přes 55 000 jezer – Saimaa, Oulujärvi…), mnoho bažin a močálů -> pozůstatek pleistocénního zalednění => ledovcová jezera
 • Jezera většinou malá, ale dohromady zaujímají asi 10% rozlohy země
 • Východní část – pahorkatina Maanselkä (výšky do 500 m. n. m.)
 • Severozápadní část (Laponsko) – Skandinávské pohoří (přesahuje 1300 m. n. m.)
 • Členité skalní pobřeží Botnického zálivu
 • Rozsáhlé severské lesy – asi 76 % souše a stále se zvětšují
 • Jedna z mála zemí světa, která se stále zvětšuje – od konce poslední doby ledové se země izostaticky zvedá každý rok až o 8 mm a zvětšuje se tak zhruba o 7 km2

Podnebí

 • Mírný pás, kontinentální klima – kvůli oddělení Skandinávským pohořím od Atlantiku
 • Severní Finsko (Laponsko) – subarktické podnebí, mrazivé zimy, relativně teplá léta
 • Počasí ovlivňuje Golfský proud a kontinentální sibiřské podnebí
 • Zimy – občasné vysoké teplotní výkyvy, léta – přes den až 25C

Vodstvo

 • Největší hustota jezer na světě – ledovcový původ -> reliéf zbroušený ledovcem, nepatrné výškové rozdíly
 • Řeky krátké s vysokým průtokem

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2006):5 250 275
 • Hustota zalidnění:15,58 obyv./km2 – jedna z nejřidčeji osídlených zemí Evropy
 • Polovina celkové populace žije na jihu země
 • Národnostní složení: Finové 93 %, Švédové 6 %, Laponci
 • Nejvyšší podíl venkovského obyvatelstva (více než 35%)ze všech severských zemí

Náboženství

 • Luteráni 89 %, pravoslavní 1 %, bez vyznání 9 %

 

Sídla

Helsinky – hlavní a největší město Finska, největší finský přístav

 • Helsinská aglomerace – asi 1/5 populace země
 • Historie, příroda, nákupy…

 

Průmysl

 • Průmyslově vyspělá země s tržním hospodářstvím (dříve zaostalé)
 • Po druhé světové válce – rozvoj v hutnictví, strojírenství, ve výrobě lodí a ledoborců, v elektronice, ve zpracování i výrobě plastických hmot, v chemickém a gumárenském průmyslu
 • Dřevozpracující průmysl – ČR dováží z Finska asi 30% papíru nebo surovin na jeho výrobu
 • Mnoho skláren
 • Elektronika – Nokia
 • těžba: železná ruda, chróm, měď, olovo, zinek, nikl, kobalt, zlato, fosfáty

 

Zemědělství

 • Zemědělství je orientované na živočišnou výrobu – koncentruje se na jihu
 • Chov dobytka: skot, ovce, sobi, prasata, drůbež
 • Vyvážejí se sýry, máslo, maso, mléko
 • Velký význam rybolov – sladkovodní i mořské ryby
 • Pěstování ječmene
 • Zelenina a ovoce – relativně drahé, je vyvinuto větší úsilí než v jižněji položených zemí

 

 

Doprava

 • Silniční síť – není příliš hustá (pouze 60% vozovek je zpevněných) ale vystačuje požadavkům
 • Významná vnitrozemská lodní doprava po jezerech, řekách a kanálech
 • Pro styk se zahraničím a zahraniční obchod – nejdůležitější námořní doprava

 

 

 

 

ISLAND – status kandidátské země do EU

Základní informace

 • Rozloha:103 000 km2 – 2. Největší ostrov v Evropě (cca 800km od Skotska)
 • Hlavní město:Reykjavík (103 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):306 694
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk:islandština – germánský jazyk

 

Přírodní poměry

 • Ostrov leží na styku Eurasijské a Severoamerické litosférické desky (Středoatlantský hřbet)
 • Vulkanicky i seismicky velmi aktivní
 • Termálními prameny, gejzíry – nepravidelné erupce (většinou po 5 až 36 hodinách)
 • Sopky (přes 2000 m Hekla, Askja, Katla, …) více než 30 činných
 • Činností sopek tohoto hřbetu byl Island před relativně krátkou dobou vytvořen
 • Hornatý povrch, ve středu ostrova se nachází ledovec
 • Vyšší polohy ostrova (11% rozlohy) – věčný sníh a ledovce (největší Vatnajökull – 8400 km2)
 • Velké množství jezer (největší Thingvllavatn – 83 km2)
 • Krátké vodnaté řeky (Thojrsa = Pjórsá – 230 km) s peřejemi a vodopády
 • Biota: tundry a lesotundry

Podnebí

 • Arktický pás
 • Jih poměrně mírné a oceánské -> teplý Golfský proud, mírné zimy, léto až 15C
 • Severu u polárního kruhu -> podnebí subarktické
 • Časté a vydatné deště -> střet teplých a studených mořských vod

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):306 694
 • Hustota zalidnění:2,98 obyv./km2 – nejnižší hustota zalidnění v Evropě
 • 60 % obyvatel Islandu v aglomeraci Reykjavíku -> nerovnoměrné rozmístění obyvatelstva
 • Národnostně jednotný stát – přes 96% – Islanďané

Náboženství

 • Luteráni – 96%

 

Sídla

Reykjavík – nejseverněji položené hlavní město ze všech států světa, z hlediska Evropy nejzápadnější

 

Průmysl

 • Orientován zejména na zpracování ryb a výrobu rybích konzerv
 • V menší míře je zastoupeno hutnictví a textilní průmysl

 

Zemědělství

 • Zaměřeno převážně na živočišnou produkci – chov ovcí, skotu, prasat a drůbeže
 • Rostlinná produkce – brambory, pícniny – vhodná půda asi 1 % státu
 • Velkokapacitní skleníky – pravidelná úroda zeleniny a jižního ovoce v oblasti při polárním kruhu -> Island je druhý největší evropský producent banánů

 

NORSKO

Základní informace

 • Rozloha:324 220 km2 – 8. Největší stát Evropy
 • Hlavní město: Oslo (483 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):4 660 539
 • Státní zřízení: království – Harald V.
 • Úřední jazyk:norština

 

Přírodní poměry

 • Sahá až k nejsevernějšímu cípu Evropy
 • Nejsevernější země světa obklopená nezamrzlým mořem – pasáty vanoucí přes Atlantik z americké pevniny, teplé proudy
 • Hornatá země – Skandinávské pohoří – prostupuje celou zemí
 • Ve Skandinávském pohoří – největší pevninský evropský ledovec Jostedalsbreen
 • Reliéf modelován mnoha ledovci
 • západní pobřeží -fjordy (vznik zatopením ledovcových údolí)
 • Pobřeží je členité, příkré a fjordové s mnoha drobnými ostrovy a zálivy
 • Jihovýchod – pobřeží méně členité a pozvolné

Podnebí

 • Mírný pás, arktický pás
 • Podnebí oceánského typu
 • Velmi proměnlivé, ovlivněné oceánem – Golfský proud
 • Jih – mírně teplé, vlhké podnebí
 • Vysoké pohoří – chrání vnitrozemí před srážky, umožňuje téměř kontinentální pobřeží

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):4 660 539
 • Hustota zalidnění:14,4 obyv./km2
 • Větší podíl starších lidí – průměrná délka života patří v Norsku k jedněm z nejdelších na světě
 • Nejhustěji osídlen jihu (okolo Oslofjordu) -> cca 1/3 obyvatelstva (nerovnoměrné osídlení)
 • Národnostní složení: Norové 97 %, Dánové, Švédové, Laponci

Náboženství

 • Luteráni 86 %, bez vyznání 10 %

 

Průmysl

 • léta – objev rozsáhlých ložisek ropy a zemního plynu -> vedoucí úloha v rozvoji ekonomiky
 • Jeden z největších exportérů ropy, přes 55 % příjmů z exportu
 • Dále těžba: černé uhlí, železná ruda, měď, olovo, zinek
 • Vodní energie – v přepočtu na 1 obyvatele dosahuje světového prvenství ve výrobě energie
 • Dřevařský průmysl – lesní bohatství (24 % celkové rozlohy), převládají jehličnany
 • Potravinářský průmysl – konzervování ryb, první místo v rybolovu v Evropě
 • Strojírenství – výroby lodí ‚(velké námořní loďstvo)

 

Zemědělství

 • Pouze 3% země hospodářsky využitelná půda (jih)
 • Sklizeň: pšenice, oves, ječmen, brambory

 

Doprava

 • Protáhlé území, hory, členité pobřeží – znesnadňuje stavbu železnic a silnic -> velké množství tunelů

 

ŠVÉDSKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha:449 964 km2 – největší skandinávská země
 • Hlavní město:Stockholm (704 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):9 059 651 – nejlidnatější skandinávská země
 • Státní zřízení: království
 • Úřední jazyk:švédština – germánský j. příbuzný dánštině, norštině – rozdíl v pravopisu a výslovnosti

 

Přírodní poměry

 • Sever – plošiny, pohoří – hustě zalesněná oblast, bohatá na zdroje nerostných surovin
 • Soustava bažinatých plošin, paralelních vodních toků
 • Jih – nížiny – většina zemědělské půdy a převážná část průmyslu
 • Několik velkých jezer – více než 7% plochy
 • Pobřeží Baltského moře a Botnického zálivu – velmi členité a skalnaté

Podnebí

 • Téměř 15% území – za polárním kruhem
 • Pouze jih – mírné klima
 • Zbytek území – chladné podnebí
 • Jihozápad – ovlivněn vlhkým a relativně teplým prouděním z oblasti Golfského proudu
 • Mírné deštivé zimy a relativně chladná léta
 • Sever – kontinentální podnebí s velkými teplotními výkyvy, suché – deštný stín
 • Léto suché a relativně teplé, ale krátké – pouze čtyři měsíce, zimy mrazivé a dlouhé

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):9 059 651
 • Hustota zalidnění:20,1 obyv./km2
 • Většina obyvatelstva soustředěna v jižním území – nerovnoměrně osídlený stát
 • Nejnižší porodnost v Evropě
 • Rozsáhlý systém péče o děti 1 – 5 let veřejná zařízení denní starostlivosti, 6 – 16 ZŠ, po zš 90% studentů na vyšší školy => Gramotnost 99%
 • Národnostní složení: Švédové 90 %, Finové 4 %, Laponci

Náboženství

 • luteráni 87 %

 

Průmysl

 • Jižní Švédsko – průmysl sklářský, keramický, potravinářský, chemický a textilní
 • Střední Švédsko – strojírenství (Volvo, Saab, Scania)a dřevozpracující průmysl
 • Severní Švédsko – těžební průmysl, dřevařské závody, papírenský a průmysl
 • Sever – těžba kvalitní železné rudy
 • Produkce rud zinku, olova, mědi, wolframu, stříbra a zlata
 • Dlouhé období nejvyspělejším státem s vychvalovaným sociálním systémem („švédský model“ – vysoké daně, vysoký standart zajišťovaný státem)
 • Dnes však Švédsko relativně ztrácí ve srovnání se svými sousedy (odchody firem ze země právě kvůli vysokým daním…)
 • Světově významné firmy -> ABB, Ericsson, Electrolux, Volvo, IKEA (IKEA dnes sílící v Nizozemsku -> „útěk“ firmy před vysokými daněmi)

 

Zemědělství

 • Lesní hospodářství a těžba dřeva
 • 45% plochy země hospodářsky využíváno ->tj. asi 2/3 lesních ploch, lesy 62%
 • Podmínky pro zemědělskou výrobu – pouze na jihu (orná půda tvoří cca7%)
 • V krátkém vegetačním období – cukrovka, pšenice, ječmen, oves a brambory
 • Dominuje zde chov skotu a vepřů, méně rozsáhlí je chov ovcí
 • Významný je také chov norků a lišek