Slovíčka – Škola

Škola

state school státní škola
private school soukromá škola
pupil žák
student student
teacher učitel
subject předmět
exam (abbreviation ofexamination) zkouška (zkratka výrazu examination)
school škola
classroom třída
nursery school mateřská škola (věk 2-5 let)
primary school základní škola (věk 5-11 let)
secondary school střední škola (věk 11-16/18 let)
university univerzita, vysoká škola
undergraduate student bakalářského programu, bakalářský
graduate absolvent
post-graduate student magisterského programu, magisterský
degree akademický titul
lesson hodina
blackboard tabule
whiteboard tabule (bílá)
lecture přednáška
lecturer přednášející
professor profesor
headmaster ředitel školy
headmistress ředitelka školy
head teacher ředitel školy
school dinners školní obědy
course studijní program, kurz
term semestr
curriculum školní osnovy, učivo
computer room počítačová učebna
to study studovat, učit se
to revise opakovat si, učit se na zkoušky
to sit an exam dělat zkouškou
to pass an exam udělat zkoušku
to fail an exam neudělat zkoušku