Slovosled v češtině – aktuální větné členění

Formální vztahy výpovědí v textu

 

 • realizuje se řazením výpovědí, podřazováním a vsouváním
 • řazení výpovědí
 • základní a nejběžnější způsob realizace textu
 • lineární přidávání jedné výpovědi k druhé- text se rozvíjí v jedné promluvové linii, buď časově (při mluvení) nebo prostorově (při psaní)
 • realizace trojím způsobem:
 1. spojováním – spojovací prostředky: Slunce svítí, ale vítr fouká. (realizované souvětím odporovacím)
 2. připojováním- pomocí koncového signálu připojovacích prostředků: Slunce svítí. Ale vítr fouká.
 3. juxtapozicí- pouhé postavení výpovědí vedle sebe bez spojovacích prostředků: Slunce svítí. Vítr fouká.
 • podřazování výpovědí
 • vzniká:
 1. užíváním nepravých VV – závislé věty s výpovědní funkcí, jsou závislé na výpovědích a patří do stejné promluvové linie
 2. užíváním závislých vět s ne plně autonomní výpovědní funkcí, které nejsou součástí složené věty a nepatří do základní promluvové linie- různé autorské poznámky komentující situaci: Bydlela tehdy – jestli se nemýlím-v Praze. Jeho verše- abych pravdu řekl- mne nezaujaly. Čeština má- jak všichni dobře víte- sedm pádů.
 • vsouvání výpovědí
 • vkládání výpovědi do jiné výpovědi
 • vsunuté části obsahují většinou vedlejší informace nebo hodnotící informace: Někteří odborníci- takových však bylo velmi málo-by za žádnou cenu nevstoupili do služeb okupantů. Vracela se jednou v zimě domů- mráz mi běhá po zádech, když o tom píši- a přepadl ji zloděj s nožem.
 • vsuvka – syntakticky začleněna do struktury bázové výpovědi, i když může mít někdy strukturu závislé věty (ne však VV): Náš okresní předseda- jak říkají předsedovi okresního úřadu- si mne dosud sotva všiml. Na bastaj, jak se hradbám říkalo, vyhlížela celá Praha.
 • podstatná vlastnost vsuvek je vložení jedné výpovědi do jiné
 • v textu vyznačena zvukově – pauzy, melodie, tempo a graficky- pomlčky, závorky, čárky
 • vsouvání jiného řádu je, když se do jedné z výpovědí základní promluvy vkládá jiná promluva: Hlásky se dělí- Nováku, nebavte se tam- na samohlásky a souhlásky.
 • vsuvka patří do textové syntaxe mezi ní a bázovou výpovědí je vztah navazování:
 1. anaforické navazování: Kniha je zarámována předmluvou (v ní je stručně vyložen přístup autorů) a závěrečnou kapitolou.
 2. kataforické navazování:Není uveden rok vydání- a co je naprosto nepochopitelné- ani jméno autora
 • reliéfizace textu- v textu se naznačuje, závorkami, že některé výpovědi nepatří do základní promluvové linie

 

Emocionalita ve výpovědi

 • jazykové prostředky, ve kterých je vyjádřen citový postoj mluvčího ke skutečnosti
 • projevuje se ve výrazové expresivitě výpovědi
 • expresivita je ozvláštnění formy výpovědi
 • (Nikdy se sem nevrátím. Tady si sedni a napiš jí! Já…já jsem neměl kdy…Ale já přece…Poslyšte. Podívejte se, já…Prosím vás, to ne. Příšerné! Skandál! Sem vodit hosty! Ježíši Kriste!)
 • citovosti může nabýt výpověď užitím expresivního slovního výrazu: Fotr mě namíchnul. Kuš! Kdo to má poslouchat! Ne abyste tam zlobili, děti. To je pero moje!
 • prostředky exprese se i kumulují, aby se dosáhlo vyšší citovosti: To je chlap jeden mizerná! Ty kluku ušatá!
 • dynamické prostředky, zvláštní přízvuk: Kdopak bz si byl na tohle pomyslil? Ach nechoď, nechoď na jezero..
 • eticky hodnotící postoj: mluvčí hodnotí na základě společenských norem: je moudré, že…je hezké, že…je špatné, že…neměl to dělat. Měli jsme Věru poslechnout.
 • emocionálně hodnotící postoje: převládá subjektivní hodnocení na základě pocitů libosti či nelibosti: bohudík, bohužel, je mi líto, jsem šťasten, mrzí mě, těší mě, že…

 

Aktuální členění výpovědi

výpověď – elementární komunikační jednotka nebývá izolovaná, zapojuje se vždy do nějakého kontextu nebo situace – rozčleňuje se na 2 části:

 1. začátek výpovědi – zapojuje se do kontextu tím, že většinou opakuje něco z předcházejícího kontextu nebo tím, že pojmenovává něco ze situace, v níž se promluva realizuje – východisko výpovědi (V)
 2. není kontextově nebo situačně zapojena, přináší novou informaci, posunuje sdělení dopředu – jádro výpovědi (J)

ČLENĚNÍ NA JÁDRO A VÝPOVĚĎ = KONTEXTOVÉ ČLENĚNÍ (AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ VÝPOVĚDI)

 

Situační členění:

Náš soused Novák (V) je v nemocnici (J). – adresát zná situaci- máme souseda Nováka a proto mluvčí situaci začíná pojmenováním tohoto jednoduchého faktu, k němuž pak připojuje novou informaci

 

Kontextové členění:

 

Byl jednou jeden chalupník. Ten chalupník (V) měl tři syny.(J) – v druhé výpovědi se opakuje část první výpovědi, to je kontextově zapojená část, tedy východisko, a po něm následuje kontextově nezapojená část, přinášející novou informaci – jádro.

 

Na louce se pásly krávy. Zvuk zvonců (V) se nesl tichým večerem. (J)

Na louce se pásly krávy. Tichým večerem (V) se nesl zvuk zvonců. (J)

 

komunikační perspektiva – to, co je pro mluvčího nejdůležitější a to, co první ve své výpovědi řekne

Skladby tohoto typu (V) jsou označovány jako kroniky. (J)

Kroniky (V) psali většinou mniši.(J)

Filosofické otázky (V) mají tradici. (J)

 

Subjektivní a objektivní pořad

 • dva typy aktuálního členění
 • objektivní – základní a nejběžnější, (V) stojí před (J) – citově neutrální výpovědi, v klidném vyprávění, konstatování fakt
 • subjektivní- (J) se dostává do čela výpovědi – emocionální vyjadřování, to, co chceme zdůraznit

Subjektivní pořad mívají:

 • emocionální výpovědi: Dvacet korun (J) jsem za ni dala.
 • doplňovací otázky: Kam (J) odchází otec? (jádro v otázce koresponduje s jádrem v odpovědi: Otec odchází (V) na procházku.(J)
 • počáteční výpovědi vytýkající téma do čela: Možnost hypoték (J) parlament projedná koncem tohoto roku. (titulek v novinách)
 • výpovědi původně zvukově realizované, v nichž je (J) signalizováno intonačním signálem: V Maďarsku (J) jsme se také zastavovali.

 

Aktuální a komunikační členění. Komunikační dynamismus

 • existují výpovědi, které aktuální členění nemají – jednoslovné, či víceslovné výpovědi typu: Ahoj! Nazdar! Šťastnou cestu! Dobrou noc! Prší.
 • východisko (V)- kontextově zapojená část výpovědi
 • jádro (J)- kontextově nezapojená část výpovědi
 • téma (T)- to, o čem se mluví
 • réma (R)- to, co se o tématu říká

výpovědní dynamismus – odstupňování komunikační závažnosti různých výpovědí (některé složky jsou více, jiné méně důležité)

 • obvykle stoupá od začátku ke konci
 • následující část je výpovědně závažnější než předcházející
 • tato teorie byla vypracována pro potřeby českého slovosledu
 • rozlišujeme 3 základní části:
 • východiskovou
 • přechodovou (P)- tvoří hranici mezi východiskem (V) a jádrem (J)
 • jádrovou

 

Rozlišujeme:

 1. aktuální členění výpovědi – členění na (V) a (J) – na kontextově nebo situačně zapojenou část a nezapojenou část, na známé a nové
 2. komunikační členění, členění na (T) a (R)
 3. komunikační (výpovědní) dynamismus – členění na více částí podle závažnosti vzhledem ke kontextu a situaci

 

věta – forma, která je systémově určena pro výpovědní funkci, proto každá členitelná věta má své aktuální členění

 

Prostředky aktuálního členění výpovědi:

 • je to slovosled a zvukové prostředky, někdy i lexikální a gramatické prostředky
 1. slovosled a věta – princip významový je nejdůležitější pro český slovosled
 2. intonační centrum – větný přízvuk, je vždy spojeno s jádrem výpovědi
 3. aktualizační částice- již, teprve, právě, také, i ani – aktualizují výrazy, před nimiž stojí

Za poslední rok ztratilo zaměstnání již deset procent pracujících (objektivní pořad). Teprve Dobrovský objevil zákonitosti slov. (subjektivní pořad)

 1. syntaktická konstrukce- slouží k modifikacím aktuálního členění a zdůrazňování východiska či jádra výpovědi

 

parcelace/ osamostatňování VČ – členy se aktualizují a zařazují do jádrové části výpovědi, výpověď má pak komplikovanější stavbu jádra

konstrukce se samostatným VČ- výpovědní modifikace jednoduché věty, při které se zdůrazňuje východisko výpovědi v antepozici

konstrukce vytýkající výrazový opis – konstrukce s VV přísudkovou slouží ke zdůraznění jádra: Byl to Dobrovský, kdo první…

 • prostředkem vytyčení (V) jsou také konstrukce s výrazy: pokud jde o…, co se týče…(Pokud jde o mně, nebudu proti.)

elipsa- souvisí s aktuálním členěním výpovědi

 

Objektivní a subjektivní slovosled

V neutrálním sdělení stojí téma na začátku a réma na konci věty. Takovýto slovosled je bezpříznakový a označuje se jako objektivní.

Chce-li ovšem mluvčí vyjádřit důraz, je možné přesunout réma na začátek věty. Jedná se o tzv. subjektivní slovosled, který je v ústním projevu provázen patřičnou prozódií s umístěním intonačního centra a důrazu na réma.

Příklad:

Utratil jsem (T) spoustu peněz za nesmysly (R). – objektivní slovosled

Tisíc korun (R) jsem utratil (T) za takový nesmysl! – subjektivní slovosled

Slovosled, který je v běžném kontextu považován za objektivní, se může v jiném kontextu stát subjektivním:

V Čechách (T) se mluví česky (R). – objektivní slovosled (běžné konstatování na otázku, jak se mluví v Čechách)

Česky (R) se mluví v Čechách (T). – subjektivní slovosled (zdůraznění skutečnosti, že česky se mluví v Čechách – a ne v Německu)

Výpovědní dynamičnost

Jednotlivé výrazy ve výpovědi se také liší svou výpovědní dynamičností. Tím rozumíme, že rozvíjejí sdělení různou měrou. Tendence v češtině je taková, že výpovědní dynamičnost narůstá zleva doprava – výrazy na konci věty mají zpravidla větší informativnost, přinášejí více nových informací. V běžné komunikaci však často dochází (např. vlivem větného přízvuku) k odchylkám.

 

 

SLOVOSLED A VĚTOSLED

 

Slovosled ve větě jednoduché

 • pořadí slov v české větě není stálé, neměnné, ani libovolné
 • je funkční
 • pořadí slov ve větě slouží k plynnému zapojení věty do kontextu, k vyjádření gramatické a kontextové sounáležitosti částí věty, k zvukově plynnému a rytmizovanému projevu
 • pomáhá dobře se orientovat ve významové a mluvnické stavbě věty i textu
 • základní určovací činitelé českého slovosledu:
 • významový
 • v konkrétním projevu nejdůležitější
 • je ovládán aktuálním členěním výpovědi
 • slova, která tvoří východisko výpovědi, stojí v klidné větě na jejím počátku, slova, která tvoří jádro následují za východiskem
 • ve větě, která je citová, bývá opačné pořadí
 • gramatický
 • místo slova ve větě je určováno jeho gramatickou funkcí
 • mívají ve větě ustálené místo:
 1. předložky před substantivy – řítí se do pokoje přes kolegu ležícího na zemi
 2. spojky a vztažná slova leží na začátku vět
 3. odkazovací slova – že, aby, proto
 • mají většinou přívlastky
 • přívlastek shodný –před podstatným jménem: starý muž
 • je-li přívlastek zdůrazněn, může jít o: prostý důraz (To je pero moje.), o citový důraz (Husa hloupá, co tak křičí?), o zdůraznění v protikladu (Nebyla to návštěva oficiální, nýbrž soukromá.)
 • je-li přívlastek rozvit před i za jménem: vznikající česká básník lyrický
 • přívlastek neshodný – střecha domu, sklenice vody, mrtvé milenky cit (básně)

 

 • zvukový- (rytmický), má vliv na postavení příklonek (jednoslabičných nepřízvučných slov) – kladou se ve větě jednoduché na druhé místo
 • má vliv na modální slovesa

 

Slovosled ve větě složené

 • VV závislé
 • nezávislé VV

 

Souvětí

 

PŘEHLED VĚTOSKLADBY

Věta je typizovaný jazykový útvar, kterým mluvčí slovně vyjadřuje určitou myšlenku, vztah k situaci, nebo obecný názor.[1] Věta má stránku:

 • obsahovou (sémantickou) – to, co věta vypovídá,
 • mluvnickou (gramatickou, formální) – jazykové prostředky, které k vyjádření obsahu slouží,
 • modální – vyjadřuje postoj mluvčího k výpovědi,
 • zvukovou (akustickou) nebo grafickou.

Tradiční pohled chápe jako českou větu celek, který je založen na určitém slovesném tvaru, tedy přísudku. Pokud věta vedle přísudku obsahuje také podmět, jde o větu dvojčlennou: Matka litovala dítě. V případě, že věta podmět neobsahuje, označujeme ji jako větu jednočlennou: Matce je líto dítěte. Existují i větné celky, které nejsou založeny na přísudku – takové celky se označují jako polovětné konstrukce, jmenné věty nebo větné ekvivalenty: Pozor! nebo Kouření zakázáno.

Podle toho, zda věta stojí samostatně nebo je spojena s jinými větami v jeden celek, rozlišujeme:

 • větu jednoduchou – větný celek vyjadřující jedinou myšlenku;
 • souvětí – větný celek složený z více vět, který vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek.

V souvětí se rozlišují hlavní věty a vedlejší věty, přičemž vztahy mezi hlavními větami a typy vedlejších vět a vztahy mezi nimi jsou kategorizovány.

Definovat přesně, co je věta, je nevyřešeným úkolem nejen české jazykovědy.

 • Věta je struktura skladebních mezislovních vztahů, obsahující jeden mluvnicky vyjádřený přisuzovací vztah.
 • Věta je elementární promluva sdělná, ve které se mluvčí – způsobem zanechávajícím formální dojem obvyklosti a subjektivní úplnosti – aktivně staví k nějakému konkrétnímu faktu či ke skupině faktů.
 • Věta je nejmenší významově ucelená, gramaticky organizovaná a intonačně uzavřená jazyková jednotka, v níž se přímo odráží kus skutečnosti a která k této skutečnosti vyjadřuje vztah(y).

Slovosled je pořadí slov a větných členů ve větách, frázích, rozvitých větných členech atp. Toto pořadí není náhodné, ale řídí se podle typu jazyka určitými pravidly. Slovosled v různých jazycích různým způsobem ovlivňují následující faktory:

 • mluvnický (gramatický) – řídící větné členy ovlivňují postavení závislých členů.
 • obsahový (sémantický) – v neutrálních větách se východisko (téma, známá skutečnost) řadí na začátek věty, jádro (réma, nová skutečnost) na konec.
 • zvukový (akustický) – krátká slova (příklonky) se řadí podle určitých pravidel, aby ve výpovědi zcela nezanikla, mluvčí se pokud možno vyhýbá kumulaci opakujících se slabik a hlásek: Pojednání vykládalo o oogamii. Nesnese se se sestrou.

 

 • Elipsa (výpustka) – nevyjádření slov, která jsou součástí větné stavby, ale adresátovi jsou známa z kontextu: Můžeš mi pomoci? – Nemůžu (ti pomoci). Nevím, co (mám dělat) dřív.
 • Anakolut – opuštění větné stavby v průběhu výpovědi: Člověk, když není dost opatrný, může se mu něco přihodit.
 • Zeugma – spojení dvou členů stejnou vazbou, i když každý z nich má mít jinou vazbu: před i po obědě.
 • Kontaminace – smíšení dvou různých větných staveb: cenit si odměny (smíšení vazeb cenit si odměnu a vážit si odměny).
 • Atrakce – splynutí vazeb v některých ustálených spojeních: ber, kde ber (místo ber, kde bereš).
 • Aposiopese – neukončení, přerušení výpovědi: Zmiz, nebo tě…
 • Osamostatnění části věty:
 • Vsuvka (parenteze) – připojení doplňující informace do věty. Vsuvka se odděluje čárkami a může být z věty vypuštěna, aniž by věta ztratila původní smysl: To je, jak známo, nemožné.