Socializace jedince, sociální role, sociální útvary, jejich druhy a charakteristika

Socializace

 • = proces, kdy se jedinec začleňuje do skupiny, osvojuje si skupinové normy, hodnoty, učí se sociálním rolím
 • základ je v raném věku
 • jeho výsledkem je vytvoření sociální identity člověka
 • rozdělení:
  • záměrná
   • cílené úsilí rodičů, ovlivňování, vyučování, vychovávání
  • nezáměrná
   • každodenní vliv rodičů v neformálních situacích
  • primární
   • v raném věku v rodině
   • jedinec je integrován do systému rodiny a společenského systému
  • sekundární
   • v rodině, mezi přáteli, ve škole, mezi kolegy, v zájmových prostředích
  • = postupná přeměna člověka jako biologického tvora na společenskou bytost
  • socializace formuje sociální a kulturní osobnost (chová se sama tak jako pod dohledem ostatních)
   • některé socializační etapy nelze nahradit ani dohnat (např. vývoj řeči, slovní zásoba) à „vlčí děti“ – nebyli ovlivňovány rodiči
   • socializační proces má biologickou a sociální povahu
   • různé etapy – v raném věku, v dětství, u mladistvých, mladých dospělých, v dospělosti, ve stáří
   • probíhá formou „základních mechanismů sociálního učení“
  • sociální učení probíhá na základě napodobování (imitace, empatie), identifikace
  • enkulturace
   • včleňování individua do sociokulturního kontextu skupiny
  • personalizace
   • vytváří se jedincova osobnost
  • resocializace
   • opětovná socializace jedince, většinou u vstupu do zcela nového prostředí
   • proces je závislý na schopnosti adaptace jedince
  • redukce
   • typ specifické sociologie
   • = převýchova
   • uplatňuje se u osob s poruchou chování, jsou používány speciální psychologické, pedagogické a terapeutické postupy àvedou k návratu do normálního života

 

Sociální role

 • vyjadřuje (spolu se sociální pozicí, statusem a prestiží) místo, postavení jedince ve skupině, v organizaci
 • vyjadřuje očekávání sociálního okolí, že se bude jedinec chovat určitým způsobem
 • smyslem je jistota, abys se společnost nerozpadla
 • když někdo z role vypadne à společnost ho potrestá sankcemi
 • identifikace = ztotožňování se s rolí
 • sociální status
  • místo v sociálním systému
 1. vrozený (žena)
 2. získaný (vzdělání)
 3. připisovaný (doktor à chytrý)
 • stratifikační systém
  • dnes jsou vrstvy mnohem více prostupné (nahoru i dolů)
 • sociální kontrola
  • cíl à stabilita společnosti
  • má každý skupina
 • sociální tolerance

 

Sociální útvary

 1. Sociální agregát
 • souhrn osob nebo sledovaných jednotek, mají společné některé sociální znaky
 • nemají silnou strukturu, jsou značně amorfní
 • dělení agregátů:
  • náhodné
   • prostorová blízkost, náhodné vytvoření – shluky, sběhy
  • aktivní (= davy)
   • shromáždění většího počtu lidí, spojuje je zájem o určitou věc, hodnotu, ideologii
   • davové chování – klesá inteligence, sebekontrola; stoupá agresivita, emoce…
   • významná role vůdců (=iniciátorů)
   • dělení davů:
    • panické
    • expresivní
    • agresivní
    • terorizující
    • lynčující
 1. Komunity
 • příslušníci jsou spojení určitou spřízněností (příbuzenské vazby, životní styl..)
 • dělení komunit:
  • profesní
  • zájmové
  • lokální (= rezidenční)
 1. Sociální skupiny
 • skupina – minimálně 3 osoby (2 à diáda)
 • vztahy jsou pravidelné, mají trvalejší ráz (tím se liší od agregátů)
 • dělení skupin:
  • podle velikosti:
   • malé (3 – 20/40 členů, bezprostřední interakce)
   • velké (nad 50 členů, firmy, podniky, politické strany, národ, stát..)
  • podle způsobu vzniku:
   • formální (členové se podrobují struktuře, vznik oficiálním založením)
   • neformální (bezprostřední vztahy, může přerůst ve formální)
  • podle vnitřních znaků:
   • primární (časté, intimní, osobní vztahy, rodina, sousedství..)
   • sekundární (relativné neosobní vztahy, společná cíl)
   • referenční (skupina, ke které vzhlížíme, porovnáváme se s ní)
  • podle typu členství:
   • dobrovolné (škola)
   • automatické (rodina)
   • vynucené (vězení)
  • podle přístupnosti:
   • iluzivní (snadná přístupnost)
   • ohraničené (pro přijetí musím něco udělat – přijímací řízení)
   • exkluzivní (složité přijetí)
  • podle trvání:
   • dočasné, krátkodobé
   • trvalejší
   • stálé
  • podle zaměření:
   • výdělečné
   • zájmové
   • příbuzenské
   • přátelské
   • svépomocné
   • nátlakové
  • podle prostorového uspořádání:
   • prostorově rozptýlené (telefon, internet)
   • shromážděné trvalé (školení)
   • scházející se (škola, zájmový kroužek)
  • podle členské příslušnosti:
   • vlastní, členské (in-groups)
   • cizí, nečlenské, vnější (out-groups)

referenční (chci se tam dostat)